Sharh e Tuhfa e Vehbi (Turki)

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it un...

52 Downloads 1182 Views
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

‫ع‬

‫نورسته‬

‫مهم‬

‫میدهد‪.‬‬ ‫مهم‬

‫مردم‬

‫مهم‬

‫مهم‬

‫‪-‬‬

‫مهم‬

‫ه‬

‫‪-‬‬

‫==‬

‫تحت تیتنانت‬

‫ت=‬

‫ه‬

‫هب‬

‫ه‪-‬‬

‫ه‬

‫هارمه‬ ‫یو‬

‫ت‬

‫حه‬

‫‪--‬‬

‫‪-----------------------‬‬

‫||‬ ‫عمتجم‬

‫تیعمجت‬

‫مجموعه مستمه میی‬

‫ت‪:‬‬

‫‪.‬م‬

‫‪...‬‬

‫را‬

‫‪۸‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪۱‬‬ ‫ه‬

‫ه‬ ‫م‬

‫ه‬

‫ه‬

‫‪.‬‬ ‫م‬

‫مصر‬

‫‪.‬‬

‫بسم الله الرحمن از حجم‬ ‫جد موفور وثنای نامحصور اول فیاض کافه امور و کاشف عامه اسرار‬

‫جمهور حضرتاریناک درکه اقدس وبارکه مقدسارینه حقیق و خاصدر‬

‫وجواهر کرانبهای تحف تحیات اول فهرست جریده جلالت و شهابیت‬ ‫قصیده رسالت و فرمودهق قانذر و مخاطب را اث فکر اولان سلطان انبیا‬

‫علیه افضل الخایا حضرتارینه و با له آلواکخانه اولسوتکه باعث طبع‬ ‫کاب مستطاب بادی نفع دعا مسخاب پودر که ظهراسماء حسنا و شعشعه‬ ‫صفات والا اولان میان عالیانده وقد کرامتای آدم نکرمه سیاه مشرف اولان‬

‫نوع انساندن بالفعل انا جعلنالد خلیفة تجلی سنلث پرتوی والسلطان الاالله‬ ‫فی الارض و ادیسنلث رهروی و تعین الفسطاطاتیتو تمالا میرآمیر هتاً‬ ‫و نیم بخش دلث جنبش مدیحه سنلی بد رنوی حالامسند آرای سلطنت‬ ‫ندای ورونق افزای سریر خلافت کبری شهریارجم مزلت و شهنشاه‬ ‫اسکندرقدرت وسلطان کردون اقتدار وجهاندارسایان اعتبار سلطان‬ ‫سلاطین زمان و خاقان خواقین جهان محض عین عنایت فیض رجان |‬

‫و تخر خلاصه نسل نسیل آلاعاتمان سرطغرای دیباجه علم وعرفان عین کلات |‬

‫دراری نظام شمس منیرفلای خلافت برانتظام ظل ظلیل له وپادشامعالبتها‬ ‫معدن انواع فطنت وز کا و کان اشیا ع عروت ووف السلطان این السلطان‬ ‫این السلطان السلطان سلیم خان ثالث این السلطان مصطفی خان ثالث |‬

‫این السلطان احمد خان ثالث خلبیدالله خلافته وارد سلطنه مادام‬

‫یشتربالاءالطالث حضرتاریناک زمان سعداقتران واوان دولت اتقانارده‬ ‫مستدعای دیرینه خسروانه ری ومقتضای شناشنه ملوکالری همیشه کلیات‬ ‫وجزئیانه راغب وباله عارفان و عالمانی اقطارعالدن احسان فراوانه جالب‬

‫| وکافه ارباب استعداد وعامه اعمحاب استراشاد سایههای اولیه اراده سایه ستان‬

‫و قاطبه دخواهارین اخذبه احرازمکان ایلدیکی صماخ عالیانه مملو و مالامال‬ ‫و سماع جهانیانه جنبشارحال اولدیای حسبیله سوبسونا وادبا وعرفا و مجبا‬

‫منظوم و منثور وموجزومنشور ترایب صنیعه واسالیب بدیعه ده جچه مچه‬ ‫تألیفات الیفه و تصنیفات منیفه ابدا و پیشکاه معادلات پناهلرینه اهدا‬

‫و هر براری نائل عطا وواصل ندا اولوبسیارأی رازی اصابت قرین‬

‫| شاهانه و فکر ثاقب دقت رهین خدیوانه راه مجاد واحیا بیورد قاری‬ ‫‪---------‬و‬

‫دار‬

‫دارالطباعه العلیه ده طبی مناسب اولان =کتب مطبوعه لری طبع ایله‬

‫امر همایوناری وبو وجهه نکنیرکتبه اعث کلی و جلب صنوف دعا به ایلی‬ ‫| اولوب هماره جناب بادیه بانی کن کره خضعرا و ذات بسط داجه بسیطه غیرا‬ ‫و با باله فیاضی فیوضات کافه اشیا جل شانه وعلا عنوانه عن العیوب والندی‬

‫شوکتلومهابتلو کرامتلو قدرتلومرجتلوول نم نام و سبب امن و راحت‬ ‫خاص و عام اولان پادشاه جهان وجهانداراوان افند هرلث مدی الدهور‬

‫والاعوام وجود بهبود فیض آلود شاهانه راین تخت بر تخت خدیوانه زده |‬ ‫پسندیده خواص وعوام و ستایش کرده کافه نام و عامه جهانیانی ظل ظلیل‬ ‫روفانه لرنده مرفه الحال و مستر یع البال و هنکام عنایت نظامارنده لایعد‬

‫ولایکصی بوناردن اعظم کوناکون نم لاتار عظیم المقدار و علی الدوام‬ ‫اولی حیثیت وذوی استحقاق عواطف غلیه و عواید سنیه زندان مغتنم الحال‬

‫ایلیه آمین فنجله المطبوعات تحفهوهایی شرای اولان الو که بهجت مسلوکه لث‬ ‫اشارای مدرسین کرامدن سیداحمد حیاقی افندی شرح مرقوم ثابت وتحریرنده‬ ‫هستعیت بالله الغفور بذل مقدور دقت مبسور و بانتوفیق الملک الشکور‬ ‫اتمامه سعیاری مشکور اولد قده حالا صدراعظم و سردار آکرم وزیر‬

‫| آصف شیم یوسف ضیا پاشا یسرالله ماروم ومایشاء حضرتری شرح‬ ‫|مذ=کورلش طبعی اراده ایور ماریاه و چاکر فقیر حقیر ناتوان‬

‫یعنی رئیسی‬

‫دارالطباعه عبدالرحمن عبودیت اقتران بوندن اسبق دارالطباعه خدمت‬

‫پرینتنه مأمورو فرموده واقدیعه طبع ترچه برهان قاطعدن فارغ و آسوده‬ ‫‪-‬‬

‫و در عقب شرح مرقوملث طعنه آغاز واقدام واعمال طبع طبیوی سنه اهتمام تام‬ ‫ها لاکلام و بعبایه الله العلام رسیده اختتام اولغله ان شاءالله الملک السلام‬

‫شرفیاب احاله نظراکسیر اثر آصفانه زنده حالات نارجای عاجزانه ری دامن‬ ‫مجمع جمیل وزیرانه ریله مستور بیورماری رجا کرده عاجزانه مدر‬ ‫همه خالوجود مشیرانه راین خطادان دوروسایه‬

‫شاهنشاهیده مسترور ایلیه آمین نامعین‬ ‫شهر ماه النبی الامین‬

‫و‬

‫قیتعنص‬

‫=====‬

‫‪.‬ه‬

‫‪.‬‬

‫{‬

‫ه«‬

‫‪.‬ق تسا‬

‫‪۹‬‬

‫ه‬

‫ه‬

‫=‬

‫زنان‬

‫از‬

‫ایرانیان‬ ‫عیلامیسر‬

‫ه‬

‫| بیبیسی‬

‫و‬

‫‪ -- :‬کم ‪ ۳۰‬کما امضا‬

‫فانه امن لغات وساتحه رقام‬ ‫دانشوران وفرسخجهٔ صبیان ه زوران نظم فرائد محامد الله افسرپوش‬ ‫| وخیم دقایق حقایق تعالی ابله زرفروش و =کلستان آرای صلوات‬ ‫| وبهارستان پیرای سالیات صاحب منطق الطیرجناب نبوی ایله آراسته |‬

‫| واهل شوکت وذورأی صائب آل مصطفوی به پیراسته قلندقد نص کره‬

‫ناظم تحریر طال الله گره وقدره خضرتاری بوشرحنه خامه کش اولد یغمز‬ ‫| تحفه سنلث عقیب اتمینامنده بوفقیر پرتقصیرالسید اجد حیاتیدن بالکاتبه‬

‫شرحی القاس ایتریاه قلیل البضاعه و میکسترال را عه و کثیرالاضراعه‬ ‫| اولد یا مزاحالده بوشرح ناچیره اقدام و مد الله الملاث العلام رسیده |‬

‫| اختتام اولندی فا ما که پذیرای اتمام و هویدای انجام اولسیله عنوان‬

‫ملاحتنشا ننه طغرای غنای آفرین و توقیع شاباش تحسین = کشید‪.‬‬

‫ا‬

‫بیورلسی انجاق جناب معالی نصاب ودات معلای مثانی خطاب وزیر آصف‬

‫نظیر ارسطوند بیراهبان تقریران مقله تحریر خاتمی نیم حاتمی کرم برمکی‬ ‫همدم اعتی به تاریخ همجریدن الف بافی حد ودینلی ماه تاشه سی اوائلنده مانند‬ ‫حکیم فلاطون امین معادن محمایون و والیا و آلای ولایت آمد و متصرف‬ ‫ایالت مرعشی معاعلا و چند ممتاللث رعامد بیوریلان یوسف پاشا یسمرالله‬ ‫نع سالی مایرید و ماشیاء اهند منحط مرتاری ولو بردفعه جه اولسون شرح‬

‫مد کورچا کری فی احاله نظر=تکرامت از راه مقبول ا نام و پسندیده‬ ‫| خاص و عام و وسیله شبابا ش تحسین وذریعه صد هزارآفرین بیورماری‬

‫مکارم‬

‫|‬

‫| مکارم منش سنیه زندانیان هند داعیانه مدار چونکه مشارالیه افندیرطرف‬ ‫|مذکوراوزره بود ورلرد مظهور عدالت بدورد ستورانه لزله شغر واقی‬

‫|وان کنت الحدیث زمانهیلات عالم تستطعه الاوائل کلاهنطوق اسلافی سابق‬

‫واقرانند فائق قطب الوزرا وول النعم == کافه اعرا برذات عالی صفات‬ ‫و جناب سایعات اولوب خیق سایه همای همت وایه عطوفانه رده شابه‬ ‫سیتان بیوزیلان ای محباب عقول او طان واحباب واولادوانساندن غفول‬

‫ونسیا منسیا علاقاتندن ذهولیره شعر ولاعیب فهم غیران طبیوفهم تلام‬ ‫بنسیان الاحبة والوطن مضمون بلاغت مشمحوفی خسب حاللری او لغله شعر‬

‫اما نوال الغمام وقت ربیع الا=کنوالالاميربوم مها‪ ،‬فتوالالامی در عین ||‬

‫اونوالالامام قطر ماهیانه سیاه صدابردازدلنوازاول دینی مقروع سماع |‬ ‫قاطبه اولی الها در میان حق بیحانه وتعالی حضنرباری وجود بهبود طانیا|‬

‫آلودزین مکاره دوردویدن مصون ومدی الدهوروالازمان بخت و اقبالرین |‬ ‫افزون وبا تله بدخواهاران خوروزیون ایلبه امین یا معین بود نص کره |‬

‫اموعللهوومهامونلاسظورتیکنههبصوفشاربحخدشهاوبلرهاازوشلراوبطراملقزداممهاتوقلدنیدم اکوهلنهدمیکاهخمتعاصنایرایدومافنیید|‬ ‫و قواعد و اشتقاقاقی مشعروموزندرانیتا معانی حروف و ادوات و مبافی |‬

‫اشتقاقات مقدمه مذکوره به احاله اولندی ثالثیا مرکاناث اجزالری مفردات |‬ ‫موضعلرینه سابق ولاحقنده احاله اولندی مثلا چون مهارکنش =کی‬ ‫| معنا سنه چونکه چون کی دیوقطعه الله ناک بیت ثالثند ه کدی ماهرکنش‬

‫| دیوقطعه خمسه کابیت آوانده کلور مثالوعبارتاه تعبیراوندی وقس علیه‬ ‫ساژه رابعا حرکات کلات یا ننده حروف ممله بلاقید اطلاق اوزره ذکر‬ ‫اولنوب حروف مایحه تقیید اولندی مثلا سروش سپنلث وراء مدوده ک‬ ‫فوقیه یا حرفی مثنات تحتیه ایله تقییداولندی سادسافا رسی به مخصوص اولان‬

‫حرفرفارسیه ایله تقیید اولندی مثلا پروردکار باء فارسیه وکاف فارسیه‬ ‫ایله دیوبیان اولندی ژاله ازای فارس‪-‬ایه ایله دیوبیا ناولندی چون جیم‬ ‫فارسیه ایهیان اولندی فام که بو حرفرلشعیبیه سی اطلاق اوزره ذکر‬

‫اولندی سابعا حروف علت و حروف لین حروف محیحه کیانیان اولندی‬ ‫مثلا بورزیدن باء موحد ه یک کاکستری و واولشفتی دیوبیان اولندی‬ ‫بر ‪۹‬‬

‫و‬

‫ه‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫| نارسنیدند هردوشادوش یا به بیابانی زبخارمجوش و ملازمتالث برمعناسی دخی‬

‫هم فاعل و هم مفعول اولورواه ایاضیا بیت درهم آی‬

‫تیمخنداخند ملا من‬

‫|وچون منفسانه کوایی چند نمد یعنی از بریز به قارشدق کوه رلی و کولدیره رله‬

‫| وبر معناسی دخیاباء الصاق معناسی کبیدروله ایضا بیت شه ذکری سیاستم‬ ‫فرمود درهلاک مکوش زودازوده تنبیه والف ملازمه والفا توسل والف‬

‫مقابله بر رزینها قربدرفرق فارسیده مذاق نام صاحبلزینه روشن در سادس‬ ‫| اسم فاعل یا خود صفت مشابهه معناسیقی مقید اولور مثلا دانا و بینا‬ ‫| واشنوا =کی بعضی مبالغه قصداولنوب الف مزبورد نصکره رئون‬ ‫|دیخی اخلاق اولنور مثلا خندان وخرمان و تابان ==کایی سایع الف‬

‫نسبتا که یاء نسبت معناسین مفیداولورخواجه حافظ مصراع مژده ای دل که‬

‫مسیحیانفسی یآید کاهی بوصوریده تا=کیدادات نسبت اولور حکیم‬ ‫| اسدی بیت بسازورمند که افتاده ساخت و پس افتاده رایاوری کرداخت‬ ‫بودقیقه دن آکاه اولیانلرزورمندالفظی جع ظن ایدو بازورمنداندن‬ ‫محففدردیدیارمحضاز تمدرنمن الف زائده که کله آخریده واقع اولور اسقاط‬

‫اولنسه معنایه خلل کلزشی سعدی بیت یکفتامن کلی ناچار بودم» ولیکن مدتقی‬

‫باکل نشستم و آکزی قواق اشعارده اولورستاددقیق قطعه پیاده شود دشمن‬ ‫از اسب دولت چو کردی براسب سعادت سوار بر اسب سعادت سواری‬ ‫وداری بدست اندرون از سعادت سوارام بوقطعه ده سواراول فارسیدر‬

‫آتلومعناسنه سوارانی کسرایه عی بیدردست برنجان معناسنه محصلی بوالف‬

‫زائدادن مقصودی تحسین لفظ در اقیم وزن یا کمیل قافیه در تحرق الاً اون‬ ‫درت وجه او زره مستعملدر ‪ ۱‬الصاق ‪ ۲‬مصاحبت ‪ ۳‬قسیم ‪ 4‬استعانت‬ ‫ه ظرفیت ‪ ۹‬استعلا ‪ ۷‬تعلیل ‪ ۸‬تخصیص ‪۱۰ ۹‬ادتبا انتها ‪ ۱۱‬تشبیه ‪ ۱۳‬زائده‬

‫‪ ۱۳‬تا =کید ذی ‪۱۹‬قاقتشالا تخصیص مضارع بالاستقبال بوون درت‬ ‫ضورک اون یکی اول کنار شبازی مفتوحه در یکی صاکره کی صورتلرد ه‬ ‫| مکسوره در اول الصساق انجون ایدی خواجه حافظ بیت عاشق =که‬ ‫شد یارمحالش نظریکرد‪ :‬ای خواجه در دنیاست دکره طبیب هست بر ثانی‬

‫مصاحبت امچون ایدی عربیده مع معناسنه وله ایضا بیت بال و رهروازره که‬ ‫تیر پرتابی» هوآکرفت زمانی ولی خالی نشست‬

‫ثالث قسمچون ایدی وله ایضا‬ ‫دالمما‬

‫‪۷‬‬

‫بیت جان ویاروق قدیم وعهد درست‬

‫که مونس دل و جانم دعای دولت تست‬

‫رابع استعانت اچون ایدی شاعر بیت نویسهم عشق یارم درد فاتر مجامچون‬

‫قلمرلوح محفوظ ابودرت معنای عربیده ایموحد همکسوره افاده ایدرخامس‬ ‫ظرفیت انجون ایدی عربیده فی فارسیده در کی خواجه سالان بیت ای کریمی‬ ‫= که بدوران مهار عدلتا ‪ ۴‬در همه روی زمین باد خلاق نوزید سادسی‬ ‫استعلاایچون ایدی ظهیر فاریابی بیت توایع عصمت بشب ظلم در بتاب |‬

‫نو بررجی بسر خلق ریار‪ ،‬یعنی در شب ظلم ویراسر خلق د‪ :‬کدرچونکه |‬ ‫باء اولی ظرفیت باعرانی استعلا انچو در کانه در ایله برقرینهٔ ریدر تنبیه معلوم‬

‫اولسوتکه وظهیر فاریابینالث بیتی مثلوده یعی برلفظ لث اولنده بء موحده |‬

‫مفتوحه آخرنده دریا خود متالیا واقع اولسه بوده اوج وجه اوزره قول ||‬ ‫واردارفول اول شعوری مرحوم فرهنکده و لامعی چلبی کلستان شرحنده |‬ ‫برلفظی ودارلفظی و امثالی زائده رادرانجق تحسین لفظ ای چون الحاق اولفشاردر‬ ‫اضل معنای استعلایی ومعنای ظرفیق مفید اولان اوله ادخال اولنان باء موحده‬

‫مقتوحه درد و حکم و جزم ایلدیر قول ناق سروری مرحوم وصاحب‬ ‫مفاتیح دریه عکسیله حکم و قطع ایلدیاربعی زائداولان داخلدراصل معنایی |‬ ‫مفیدآولان لاحقدردیدیار قول ثالث کال پاشازاده لث و صاحب کنوزالرموزله‬ ‫ط==کالاماردن فهم اولنسان داخلی و لاحقدن هربری مفید و معنیداردر‬

‫چو که داخل یعنی با موحده مفید استعلاومفید ظرفیتدرترکیده اناردن اوزره‬ ‫لفظی و ده لفظی به تعبیریدررسیحیه صابیان بیت ال ای چون قده ف پس‬

‫مانه علی اوزره ای کلاب ایه گنجه افی نته کلان نهار بد لفظ در معنی اندرون‬

‫یعنی داخل وایجاد کدر لفظیرمعنی بالایعنی فوق دکدر مثلا بشب ظلم در‬ ‫قراکوکایحه ایجنده معناسنه بسر خلق برخلقلث بالاسی اوزره معناسند در‬ ‫سئوال ایکسبیده معنیدار اونجه در شب و ببرسراولالی ایدی جواب لفظ در‬ ‫ولفظیر بوتقدیرجه نه قدر=که ادات ظرف وادات استعلاد کل ایسه ده‬

‫آکن صورت اداتده اولوب وف نفس الامراد و تک مولاق کرهه اولغله‬ ‫همان جانب صورته زعایت اولندی هند خی فارسیده بوتقدیمات و تأخیرات‬ ‫قی و فردر تحقیق فقیرشویله ظن ایدر مکه با ء موحد ممفید استعلاومفید‬ ‫|ظرفیت اوله لفظ رولفظ درقرینه لری اوله فتأمل افغاالله علیث سایع تعلیل‬

‫ایچون ابدی شاعر بیت بنشیندزفی من بفص سخت فو آد» ‪-‬که پندمن‬

‫ه\‬

‫=کاهی ناوالف مدایکپسی بردن ساکان مجتمعیان او هرق تلفظ و او را‬ ‫فردوسی بیت بدین نام چون باز کردی بجای کونات خوانندیل راهنمای‬ ‫و=کاهی الف مسد دان ص کره ریاء تحتیه مفتوحنه زیاده ایدر راستاد‬

‫لطیف بیت چون باده شدی عصای پیران تملا عاصی مشوومانه عصسایت‬

‫و کروا و مداولورسه کاهی تاوواوساکانخنعان اولورلرشمس فری بود‬ ‫بروزوغا همچو پیکر بهرام زیع رنیریماند عداوت در تب و تاب * وکاهیواوه‬ ‫فاتحه وبررلرلطیفی پپت کانابروت پیوسته مارا تیرغزه تکه که مینوازدهد‬

‫وکاهی و ودان صاکره برایاً تحتیه مفتوحه زیاده اید رزوله ایضبا بیت ||‬ ‫ا=کراز کشتن چشمت عزیزان عفوهاجوید و چومقصودمنست‬

‫| از دل نجویم =کشت معنویت ‪ ۴‬واکریاء مداولورسه واوده اولان‬ ‫صورئلثه بوده د خیاجاریه درمشنال اول و الث شاعر بهت بجای مکرمت‬ ‫کردن بدنیت * چنان آکرام در جای دیپت مثال بازی کالا اسماعیل‬ ‫| بیت نماد تکرا‪-‬که دوستیت را به اچه باشد خود* چو دشمنی ترا‬ ‫د شینت جا ن‪ :‬خرید املا بحث رایع تاء فوقیه خطابیه نلث ابدالند ه در‬

‫چونکه تاء مزبور می داله قلب اید وب مشلا=کردیت ورفتهت دیجلث‬ ‫برده = کردیدورفتید دیررخوارزم لغیق در حق حضرت مولانا قدسی‬

‫ستاره الاعلی وشعراده کذر کاهتیرینه کذر کاهد دیو یاز مشاروتعبیراقشار‬ ‫تکم شعوری مرحوم جاضرت مولانا کندو مجوعه زنده علی وجه السوده‬ ‫کند و خطاریه یازدقارن کوردم دیو تصتر علیدوب وحضر اث شعرفی‬ ‫دخی نقل ایتدیارفقیردخی تبرکابومقامده ایراد ایلدم ودر شعر مسمط دل کرچه‬

‫کدرکاهد شد» او راشد نخواهد شد کرراسیقی خواهدشده آن سرو چن‬ ‫دارد و ایشته بودال هراحکامده اصلی اولان تأکی فلا تغفل سئوال بومقوله‬ ‫تاء خطابید علم محوه نظریه اسعد ر حروفادان عدی نه کونه اولور جواب‬

‫فارسیده بومقوله لسنه راو حرف اطلاق جالزدر تکم اهل میران افعال ناقصد ه‬ ‫ادوات وحروف دید کاریکی فلامشاحیة فی الاصطلاح یا خود خروف بدن‬ ‫عدی تغلیبدر حرف الخیم جیم فارسیه آخریده هاء رسمیه یعنی ها ء غیرمتلوه‬ ‫= کوروب بوصوریده ایکی وجه اوزره استعمال اولنور که جیم مزبوره‬

‫پامفتوح اولوری خودمکسور اولورآکرمفتوح اولورسه ادات تصغیر اولور‬

‫عبیدهیاء تصغیرکی مثلا با تجه و هندوچه کی اسیم تصغیرارادرشاه سعدی‬ ‫دلبسته‬ ‫م‪،‬‬

‫\\‬ ‫‪-‬‬

‫معت‬

‫بیت هر کراباغه هست بیستان رود از آنکه مجوعه نشسته است برایشا‬

‫ن رود‬

‫دیکرعماد فقیه بیت خیال حال توهندوچه حدیقه چشم سواد خطودیباجه |‬ ‫سفینه دل آکرمکسوراولورسه ذوی العقوللث غیرندن سئوالدرعر بیده ماکی‬ ‫ترکیده ه در روصورنده جاپلث فتحیله دخی جاژدراکنینه هاء رسمیه یازیلور‬ ‫اما او نمازوکاهی خطادن دخی حذف ایدوب مابعدنده اولان حرف اسکان‬

‫وجی آکوصل ایدر رمثلاچپستکی که اصلی چه است ایدی تکم قطعه ثاشه لث‬ ‫بیت ثالثنده کلودرفات آکه هاعرباعیه سبزجم عربیه علامت تعریبد را کاهیهاعر سعید‬

‫موقعنه کتوررلرمثلابنفشه و شاهتره تعریبارده بنفسج وشاهترح دید کلریکی‬ ‫وات= کاهی کاف فارسیهایی جایه ابدال ایدرارمثلا لکم و بنلث تعرییلریده خام‬

‫ویج دیدکلریکی فعلی هذا القیاس حرف الد ال دال سا=کته ماضیده‬ ‫و مستقبلانده یا تحتیه خطابیهاسآکنه دانص کره علامت جمعدرمثلا کفیق ماضی‬

‫مفرد مخاطبدرجعنده کفتید دیرلروکی مضارع مفرد مخاطبدرجعنده کنید‬ ‫دیرارودال مفتوحه مطالقاعلامت مستقبلدرمثلاد اندوشناسدوداننده وشناسنده‬

‫کی فائده دال ممله ایه ذال مجیه میاننده فرق لسان فارسیدمقاعده بود را که‬ ‫دالاث ماقبلی مغرل اولیه دالمعاملهای مجمه وقومق جاژدرمثلاذروماذرکی‬ ‫و کرماقبلی گمحیخ ساکن اولورسه جانز دکلدار مثلا کردومردودمندکی و آکر ||‬ ‫حرف مداولورسه جائزدرمثلاباذوبوذ و بیذ کیی بونالث حقنده شهاب الدین‬

‫کرمانی مثاللری ایله نظم ایلشدر هر گاما قبل وی جز حرف علت ساً کنست‬ ‫همچو کرد مردوسردوارد آرادالاخوان * هر اقاماقبل وی سا=کن‬

‫بحراف علتست همچو باذوبوذوبیذ و باذه اراذال خوان» شوقدر که‬ ‫بوقطعهده حال مخر که بیان اوندی فا اما صاح ودر که ذال هجهه بولسان‬

‫فارسنیده اولیوب با تفاله دالمعامله وله فلا تذهل حرف از آزاء ممجه‬

‫بسابطه که عمیده منوعان =کپی کاهی ظرفیت ایحون دخی اولورعی بیده‬ ‫ف فارسنیده در کیبوزاء بسابطه دانما اوائل کلاهبه ادخال اولنور کرداخل‬ ‫اولدینی کله نث اول‪ ،‬حرف ج اولورسه حرف زامکسور اولورشاخ‬ ‫سه عالی بیت آکرروزی بدانش در قزود ی از نادان ننلث روزی ارنبودی‬

‫واح= کراولنده الف اولان اسم اشاره وضمیره داخل اولورسه حرکه ده‬ ‫مدخولیا اولان کله لث اولیه تابع در مثال فخه شیخ سعدی بیت از آنکه که ترا‬

‫|این سکین نظرست آرمان آفتاب مشهور است‪ -‬مالاکسره جای ات‬

‫‪۱۴‬‬

‫زان نسبزی همتای درج راه زین نرسد علت این برج را» مثالط به جای بیت‬ ‫اربعینست به درهای فتوح زوکشا دست خلوتکه روح وکاهی زای مرقومه‬ ‫ادات ربط اولان که لفظانه الحاق اولنوب اخر ده کیهاء رسمیه حذف اولنور‬

‫و کافه فخه ایله حرکه ویروب کزدیرردر وزننده و کاهی زای مزبوره اولنه‬ ‫برالف مفتوحه =کتورب ازدیوار حرف الشین بوشین مجیه کلات آخر رینه‬ ‫لاحقه اولوریک قسم اوزره درقسم اولضمیرغائبدر وضمیر غائب اولان شین‬ ‫جیع احکامده ناء خطا بیه =کبیدار کاسبق اکن بدا ل بوقداریویله اونجه بوده‬

‫اوج محث جانز در بحث اول معانیسی بیاننده درچونکه شین ممجه کاهی فعله‬ ‫لاحق اولوب مفعولیت معناسی مفید اولور کاهی اسمه لاحق اولوب اضافت‬

‫معناستی مقیداولوی یکی معنایه ظهیر فاریابی بیت دادیم دلادست تودرپامیقکنش |‬ ‫غافل مشوزنال وزاری و شیونش بحث نازی بوشین مجیه دانماسکندر مکرشول‬ ‫وقت مفتوح اولور که اول شنلث اخرینه اداتجع اولان الف ونون لاحقه‬ ‫اوله البته الف ماقبلی مفتوح ایدر بحث الث شبنلث ماقبلنده واقع اولان حرف‬

‫اوچدن خالی دکلدرچونکه اهل رامیه اولوریا خودسائرحرف شیخ اولور‬ ‫یا خود حرف مداولورا=کرهاء رسمیه اولورسه فصعوددر که اول هادن ||‬

‫برهمنها مفتوحه بختلبه زیاده اولنه مثلاینده اش‪ ،‬کی وکاهی مقام اقتضاسیله‬ ‫هاء رسمیه ای حذف ایدوب شیخی ماقبلنده اولان حرفه وصل ایدرلر شاعر بیت‬

‫آکریزد عنایت کردیبندش شود درجه افعالش موفق» وآکر خاع اولورسه‬ ‫مفتوحدراکاسبقف بیت ظهیرفاریابی مکرضرورت وزن اوله اول دمده ساکن‬ ‫اولور شیخ سعدی بدت هر= که مزروع خودبخوردخوید وقت خرمنشا |‬ ‫خوشه بایدچیده وا=کرحرف مداولورسه الف مدصورتنده یکپسی ردن‬

‫ساکن اولور مثلادلهاش کی یا خودشین مجیه نث ماقبلنده را تحتیه مفتوحه‬ ‫زیاده ایدر رمتلادلهایش وعصا ایش کبیوواومدصورتندهی‬

‫یکبسی بردن ||‬

‫ساکن اولور مثلاکپسوشییکی یاخودواویغ ایدرز مثلاکپسوشکی باخود‬ ‫بریانکتیه مفتوحه زیاده اید رار مثلاکپسو یش کی ویاء مدصورتنده واو مدده‬

‫اولان وجوئلثه جاریه در تلادستشودستیایش کی قسام از مجرد مرحاضر‬ ‫صیغه سینث اخرینسه اختیاق اولنوب مصدر معناسی مفید اولوریعتی اس ام |‬

‫مصدراولورمثلا دانش و ستایش کای اصلی دان وستان ایدی بیل و مدح الله‬ ‫معناسانه اولان امرالی آخریند ماقبلی مکسورشین ممجه الحاق اولیه ایلش‬ ‫و مداح‬

‫‪۱۳‬‬

‫و مدح ایدش معناسنه اولدی بوشین مصدریه لث ماقبلی دانم امکسور ولور‬ ‫|وبوقاعده ارکیده دخیاجاریه درفا حفظ حرف الکاف کاف علیه لسسان‬ ‫فارسیده ایکی وجه اوزره هستعملد را اول کاف عربیه اواخر کله به لاحق‬

‫اولندفاده ادات تصغیراولوربوتقدیرجه لاحق اولد یی سعالث آخری‬ ‫اکرس آکن ایسه مفتوحید وب اول =کاف تصغیری اسکان ایدرز متلا‬ ‫هر دلثوطفلث کی مکراول =کا فه ادات جمع اولان الف ونون لاحق‬

‫او ه اول زمان =کاف دخی مفتوح اولورای کبستانه مثال شیخ سعدی‬ ‫مثنوی بروازخوانات نصبی دهند که فرزند ===کانت بسیهایی دارند ملا‬

‫بیندیش ازان طفلاث بی پدر ‪ ۴‬وز آه دل دردمندش حذر ‪ ۴‬یا خود‬

‫اول =کا فدان صاکره تا ء مخاطب و شین غائب اوله اول وقتینه‬

‫کافی افغ اید راارزیرا =کاف تصغیر ایله ضمیر غائب و ضمیر خطاب‬

‫جع اولسه البتد ه =کا ف تقدیم و خمیر تأخیر اولنور شیخ‬

‫سه عاف مگی‬

‫بیت قربانکت شوم پدرت رایزن بکش» عبسی مری و پدر را چه میکنی‬ ‫یاخود اول کافدن صکرهیاء نسبت ویاء خطاب ویاء وحدت اوله اول وقت‬

‫کافیکسترایدر ارمنلاغریبی قطعه کشیم خراب و شیفته خردسالی‬ ‫قدش نهالکی چه نازلیانه الکی» چون آفتاب کشته جهانسوزرنگکش‬

‫هر سوپر آفتابی زابرو هلالکی شیرینکی شکرل کی شوخ چشمکی‬ ‫مهروی کی رو یکش از مشلث خالکی و کرکافلث لاحق اولدینی اسمث‬ ‫آخری هاء رسمیه اولورسه یاهاء رسمیه رکاف عربیه به ابدال اولنور منلایند کالث‬

‫و دانند کلت کی باخودیاء تحتیه به قلب اولنورمثلایندیث ودانندپاک =کایی‬ ‫وجه نانی که لفظی که کاف عربیه لث کسبری وهاء رسمیه پله کاهی کیم معناسنه‬ ‫اسپم اولور عربیده من موسوله ومن استفهامیه کی ذوی العقولدن عباردر‬ ‫| ذوی العقوللث غیرنده چه کی لطیف بیت هر که در پیش آیدش بر مجهد‬ ‫دندان زند ملا هر که در پس میرودی باید ود ندان کندلا بولفظ کابهادات‬

‫ربط اولان است الحاق اولنوب کست دیر را تکم قطعه ثالثه ناک بیت را بعنده‬

‫کلوروکاهی اد ات تعلیل اولورعربیده کی واذ کی وکاهی ادات ربط اولور که‬ ‫ماقبلی مابعدانه ربط چون ایرادایدرلرلطابق بابت جوهرم که نه خویشتن پام‬

‫ا عبررضومیاهادوایئکلرایفپعاایلیه اودخاحل اروفلنآولیبممفحتورحفت ملیفمظیاکویلننوورععیاوبیزسراهدهملساتعنمالهدیهر‬ ‫و‬

‫تعبا‬

‫‪۱۶‬‬

‫معناسنه درمثلاسکوومخور و مرو کی ورنوی اواخرکلاته الحاق اولنوب‬

‫کند وساکن ماقبلی مفتوح تلفظ اولنور نمیرمتکلم وحده در وصوریده کاهی‬ ‫فعله لاحق اولورمثلادانستم واموختم ودانم و آموزم کیو کاهیاسعد لاحقی‬

‫اولورس خانم و مانه و مادرم کی وکاهی ادوات اولنه داخل اولوب مفتوح |‬ ‫اولورامثلاعرا کی وکاهی آخرنده هاعرسمیه اولان سعه لاحق اولورو صوریده‬

‫افصع اولان هاء رسمیه دن صاکره برهمزه مفتوحه کتورمکدر مثلاینده ام کی |‬ ‫لکس ها رسمیه حذف اولنوب هایی ماقبلنه وصل اولنسه جانزدرمثلایندم کی‬ ‫همدخی آخریده حرف مداولان سعه لاحق اولجه الف مد صورتنیده ایکی‬

‫وجه جاز ولورمثلاعصام وعصایم کیو واو مدصورتنده اوج وجه جاژولور‬

‫مثلاً کسوم و کیسوم و کپسویم کی وی‪ ،‬مدصورتنده کذالک مثلاآشتیم و آشتیم‬ ‫و آشتی یم کی محصلی ناء نمیرلش وشین ضمیرلشاحوالنه قیاس اولنورفارجع الی‬ ‫تفصیل ‪ ۴‬ماوکاهی پویانمیرارمقام قرینه سیله حذف اولنور رخواجه حافظ بیت‬

‫کل در روی در کف ومعشوقه کامست الاسلطان جهانم چنین روزغلامست‬

‫یعنی کل دربرمی در کفم دیکدروا=کرنفس متکلم مع الغیرمر اداولنورسه |‬ ‫میدان اقدام رماقبلی مکتوریا تحتیه سس آکنه کتوررل مثلادانستیم وشناختیم‬

‫ودانیم وشناسیم کی تکمله برنوعمیم دخی آخرکله اعدادهلاحق اولوب دانما‬ ‫کندوسااکن و مادبلی مضموم اولوب باعتبار حاله و باعتبار نصیبره معنااران‬

‫مفید اولورمثلادولفظی یک معناسنه آیکن دوم دینسه یکی دیالث اولو را تکم‬ ‫ناظم محریراون طاقورنجی قطعه اث بیت سادسنده صبرشحاد ==کرایدرا لث‬

‫شرحنده ان شاالله تعالی تفصیل اولنورفانتظر حرف النون فارسیده اون‬ ‫مفتوحه عربیده مانافیه معناسنه دراوائل اشتقاقه ادخال اولنورمتصل بازیلور‬

‫|مثلا دانستن وندانسته و داندو داننده وندان کی وانق ذوات وسلب صفات‬ ‫قصداولند قده ها رسمیه ایله منفصل بازیلوربو صورتده اسعاء جامد ه واسماء‬

‫و فسی علیهذالطیق‬

‫بیت‬

‫چیرینه حیدری ونه داناوه کاملی ‪k‬لا داننده کلی‬

‫ونداننده دلی نماد کاهی نوه الف الحاق اولنوب نادینلدکده عربیده بس را‬

‫ایده‬

‫دکل معناسنه اولوری کم ادوات مرکه ده یانی کلورهمد خانون ساکه که علامت‬ ‫مصدر در حذف او مجاق فعل ماضی صیغه سی حاصل اولورودی ماضیده‬ ‫و مضارعده‬

‫‪۱o‬‬

‫و مضازعده قبل الد ال علامت جمع غائبدر مثلا دانستن مصدرودانست‬ ‫ماضی ودانستندودانندجع غائباردر تفصیلی محلارنده کلورانشا الله تعالی‬

‫که بومیم نهیه ونون تا فینه اوائلی الضیات اولان مصادرومشتفانه‬ ‫ادخال اول مجاق الفسات یا تحتیه به ابدال اولنورمثلامیبیاموزونیاموز=کی‬

‫حرق آلوآو فارسنیده و واوج وجه اوزره مستعملدار اول کاتین میاننده‬ ‫واقعاولان واو عاطفه درتکم عربیده دیخی عاطفه اوادینییکی لکن عربیده‬ ‫دانما مفتوحه اولوز واحیانامحذوفه اولورف ما که فارسیده آکتری واویازیلور‬

‫الکن ماقبلنده معطوف علیه لث آخرینلث ضعیاه اکتفا اولنوب تلفظ اول از مثلا‬ ‫لبودندان کی مکرضرورت وزن اوله اولزمان معطوف علیهلث طعه سای‬

‫اشباع و واوی اسکان اندرلر همام تبریزی ببت برسروچشم من کذر کن تا‬ ‫جویباری کل بیارآیی ‪ ۴‬یا خود طبروت محل اوله اولوقت کاهی واو مفتوح‬ ‫تلفظ اولنور شاهی بیت مایکدل و کروی چنین وانکل رعنا و افسوس که‬

‫از هر طرفی روی دکرداشت وکاهی مکسور تلفظاولنورشیی‬

‫سعدی مشنوی‬

‫بچه کار آیدتز کل طبق ملا از کلستان من بیرورق به آن کاستان بج روز‬ ‫و شش باشد ملا وین کلستان هم بشه خوش باشد ملا ایشته بوتفصیل ا=کار‬

‫معطوف علیهلث آخری حرف مدیاخودها رسمیه اولازایسه بوق که اناردن‬ ‫برای اولورسه بودرت صورتدرواو عاطفه عمله حرکه ویریلورمثلادان و بینا‬ ‫و کپسوودندان و بینی و روت وینده و چاکرکی وکاهی واولشعاعه سی اشباع‬

‫ایدوب برسبب حفیف پیدالیدرازشاعر بیت پارسیاورندوصوفظریف‬ ‫و صفهای من شده در وقتها ‪ ۴‬ثانی آخرکله به واولاحق اولوب ماقبلنلث‬ ‫حرکه سیواوجنسندن اونجه خراسانیارعندنده ادات تصغیر ولور ثالث‬ ‫کله واجده میاننده کله جوهر کله دان جزو واقع اولان واو که ماقبلی مضموم‬

‫اولوربودخی اوج نوع اوز را در اول واو معروف که حرف مداولورملا‬

‫خورود وروروی کی ثانی واو مجهول که انجق خطه بازیلورلکن اوتاناز‬ ‫مثلاغوروشور=کپی ثالث و وعلامتکه اماله علامتیدری بین الفخ والضم‬

‫اوقافغه علامتدار مثلاخواجه و خواهرکی یا خودبین الفخ و آلکستراوگانغه‬ ‫علامتدار مثلا خویش وخویدکی لکن بین الاغ وآلکسترصورتنده و او علامت‬

‫قاعده مطرده دکلدرنتکم شیریمعنی الاسدوریش یعنی القرحه تخلف ایلدیکی‬ ‫کیفا حفظ حرف ا‬

‫یدی وجه اوزره هستعملدر ‪ ۱‬نسبت ‪ ۲‬لیاقت ‪۳‬‬

‫‪۹۹‬‬

‫| مقدارزمان ‪ ۹‬رانبه ‪ ۵‬رایهیه ‪ ۹‬اصلید ‪ ۷‬زائده وبدی هادن انجق های اصلیه‬ ‫وها‪ ،‬زائدها وقنورماعداسی اولان بش ها انجق ماقبلنک فتحنه علامتدار اول‬ ‫نسبتا چون ایدی مثلانابه هاسی کی حرارهٔ منسوب معناسنه ثانی لیاقت‬ ‫اشاچو نایدی که علامت جمع اولان الف وبوندن صاکرهکتوررار مثلاشاهانه |‬

‫دیراز شاهاره لایق معناسنه شمسی فخری بیت شاه فرزانه شیخ ابوسعقاد که همه‬ ‫کار اوست مردانه ‪ ۴‬ثالث مقدار زمان اچون ایدی مثلاده ساله دیرلراون سنه‬

‫مقداری معناسنه خواجه حافظ بیتی دوساله و محبوب چارده ساله به همین‬

‫بسست مراکمحبت صغیرو کبیر رابع را به انجون ایدی یعی وظبفه معناسی مفید‬ ‫اولورخواجه سلمان ببت کرچه کوی توکندکعبههمه گره طواف پیش روی‬

‫تورو قبله همه روزنماز خامسی هاء رسمیه ایدی انجق ماقبلنلث فاتحانه علامت‬ ‫اولور بشقه معنی افادافزشو قدر که لفظ که ولفظچه ده ها رسمیه لک ماقبلی‬

‫مفتوح اولاز بلکه مکسورولور مثلایندهوکریه کیبوهایهها علامت دخی‬ ‫در ریوهاء رسمیه حالت اوصیفده و حالت اضافتده ها صورتنده یازیلوریا تحتیه‬

‫| مکسورهکی اوقنوار کاهی اوزرینه رهامزهصورتند معین دراوضاع اولنوب‬ ‫همزه مکسورهکی اوقنور مثلاینده دانا و بنده یا دشاه حکاکی و کر آخرینه‬ ‫علامت جمع اولان الف ونون لاحق اولورسه هاء رسمیه کاف فارسیه مفتوحدیه‬ ‫ابدال اولنورمانلایند کان وخواجکان کی وآکر آخرینه یا تحتیه نسبیه ویاء تحتیها‬ ‫|مصدریه لاحق اونجه هاء رسمیه کاف فارسیه مکسورهیه ابدال اولنورمثلا‬

‫بندکی کای کاهی وحدت یا خود خطاب ایحون ها رسمیه اوزرینهرهمنه‬ ‫صورق عین دریازیلور مثلاینده کیبر بند می خود بنده سالث معناسانه‬ ‫| کاهی ضرورت وزن بیون بر حرف ساکن اقتضا ایدراولزمان صریحا‬

‫ها تلفظ اواثقفی محدرافاص خود را که فاتحه ی سلکه رله تلفظ ایلیه شوبله که‬ ‫نه صبر مجاها اوله وه صبرخالف اوله لطیف بیتای شاه ستمکروی دلبرز همه‬ ‫رعنا تاکیدل چاره باشد بفر اقت خون» سادس هاء اصلیه ایدیوهاء‬

‫اصلیه هرحال یا زیلورو تلفظ اولنور که مثلایه و که هانری کی سابع هاء زائده‬ ‫ایدیوهانک وجودی وعدی افاده ده سیاندر مثلاهای هیاسی کی فائده‬

‫عربیدن منقول اولوب آخریده اعتأنیث بولانان کله رحکننده آخریده ها رسمیه‬ ‫اولان که از کیدرملا نمره و طلحهها سیبی نهایت عدیده تلفظ اولنورف رسیده‬

‫او از مکریا مصدراواهنده یک وجه جایزولوریا ودرکهها رسمیه صورتنده‬

‫بازیلور‬

‫‪۱۷‬‬

‫بازیلوروها رسمیه معامله سی اولنوری خودناءاصلیه کی نیازیلوون اوقنورمثلا‬ ‫دولت وسعادت کی آکتری دخی بودر حرف آلیاء بویا تحتیه اون بروجه اوزره‬ ‫هستعمل در ‪ ۱‬خطاب‬ ‫‪۹‬‬

‫‪ ۲‬اسناد‬

‫‪ ۳‬توصیف ‪ 4‬هصد ریه ‪ ۵‬نسبت‬

‫واحل دت ‪ ۷‬کیر ‪ ۸‬لیاقت‪ ۹ .‬استعداد ‪ ۱۰‬حکایت حال ماضی ‪۱۱‬‬

‫زائده بوحرف یابومعنازل هر رده دانماکله ارل آخرینه لاحق اولوب و کندی |‬

‫| ساکن و ماقبلی مکسور اولور مکر کم مابعدانده شین ومیم میراوله اولوقبت یاء‬

‫مذکوره مفتوحه اوقنسه ده جایزدر کاسبقف الشین والیم شاعر بیت من عاشق‬ ‫بیچاره ام دانستیم همت کن» چون هر که او دانستبش همت کنیای مرشدا‬ ‫اول خطاب چون ایدی چونکه یا تحتیه ضمیرمتصل خطابدرعربیده ناء خطاب‬ ‫کی مثلا ارکیده ایلدلیعربیده فعلت فارسیدهکردی دیرزمجید صوف ربا ‪۶‬ی‬

‫ای آنکه مرا مدح افزون کردی ‪ ۴‬وزداژه سپهر بیرون کردی کلاهکاره ما ایزد‬ ‫بیرون کردی کرنیست مرا توهست آکنون کردی» بومذکوریاء خطا‬

‫به‬

‫=کاهی ماضی به لاحق اولورکاسبق آنفا کاهی مستقبله لاحق اولور‬ ‫مثلا حاکی یکی ایلرسلث معناسنه کاهی اسمه لا حق اولور مثلاچوانی‬ ‫کی مجه سالث معناسنه وله ایضار با ‪۶‬ی ای دوست =که کفیق محمد‬ ‫مسی‬ ‫•‬

‫چوقی عباشت یاد همیشه درافزوقی ملا‬

‫ایستاده زیر آسمان چون آ کم‬

‫کایستاده زیردار باشد خونی به وکاهی بیان خطاب چون عامیرمنفصل‬

‫اولان تولفظانه یکی یاء تحتیه الحاق ایدبری مکسوره برای سا=کنه اولور‬

‫مثلاتوی کیسن سث مقامنده تکم اون التمی قطعه نثبتثنی عشرند کلور‬ ‫| وکاهی ضرورت قافیه ورخیم چون یاء خطاب حذ ف و ماقبلی اسکان اولنوو‬ ‫شیخ سعدی بایستیانده شمعلث پروانه به مخاطبه سنده دیرمثنوی ایمدای عشق‬

‫کارتونیست» که نه صبردارینه یارای ایست* ویکرز از پیش یک شعله خام‬ ‫من ایستاده ام تابسوزم تمام ملا وکاهی یاء خطاب استفهام معناسن متضمن‬ ‫اولور آکن ادات استفهام اولا زمثلا شنیدی و دیدی دیر رایشتدکی و کوردکی‬ ‫معناسنه لطیف بیت دیدی که چه کرداشرفخر او مظلمه اردوجانی یک زر‬ ‫و کامیاء خطاب به لاحق اوله جی فعلاث اراسنده ادات ربط اولان است کیررده |‬ ‫ترکیده مش معناسی مفید و متضمن اولورمثلاداد ی و کردی کلمه لری واردلش‬ ‫وایلدلش معنارینه ایکن ق داد سو=کردسی دینسه ویرهشسلث وایلشسلث‬

‫معنازینه اولورانی یاء اسنادایدی که مسندالهی مسنده ربط چون ادات ربط در‬

‫‪۱۸‬‬

‫م‪.‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫عربیده ضمیرفصل فارسیده است رکیده دارلفظلری کی لکن دانما ===‬ ‫اولوب کدوساًآکن ماقبلی مکسور ولوروقوی تبریزی بیت بوده ام ازتاب عشقت‬ ‫همچوزر کامل عیاره اویداند قدرزرراهر که باشدزرکری حاصلی بوبیتده |‬ ‫یاء اسنا دزرکریی سیدار کاهی ویاءاسناد حذف اولنوبا ماقبلنلث کسربه اکتفا‬ ‫اولنورشاعریت ومرا معشوق من افتاده بی چاره ام اززمان نوخرای نابهناکام‬

‫= تکابرد اصلی یا به معشوق ایدی ثالث یا توصیف ایدی که صفق موصوفه |‬ ‫ربط یجون صفته لاحق اولورلکن خوق واجب دکل یعنی =کتورلسه ده‬ ‫جاژدرمثلامر ددانایی کای شا عربیت زنی رابوده ام عاشق ندانم چاره اش اصلا‬ ‫مکرهمت کندیث دم مراک مرددانایی کلاکانه بوربط فارسی به خصوص دریعتی‬

‫نظیری عنابیده و راکیده و نمازرایع یاء مصدریه ایدی که آخر کله هلاحق اولور‬ ‫لاحق اولدینی کله کرلی مرکب اولسون مثلازار کریکی قواجیلق معناسنه‬ ‫کرلشبسیط جامداولسون مثلاسردیکی صوقلق معناسنه کرلشبسیط مشتق‬

‫اولسون مثلا شکیبای کی صابرلی معناسنه میرزا قلی بیک بیت فرق میکشد و این‬ ‫زمان میکوید‪ :‬سرای آنکه کندیکبه شکیبایی بکاهی اولورکا وصورتده‬ ‫یا حذف اولنواب ماقبلنلث =کسریه آکتفا اولنور مثلا نیکی مقیا منده‬

‫نیک و بدی مقامنده بددیر ر=کانی بیت بدمن دانماندیشه داری و‬ ‫به نیکست انچنین نیکوبیندیش و آخریده ها رسمیه اولان کله هلاحق‬ ‫اولیه هاء رسعیه کا فه ابدال اولنوردیوهابیاننده کدی خامس یا نسبت ایدی‬

‫چونکهای تحتیه عربیده نسبت بچون اولدینی کی فارسیدهدتی نسبت بچون |‬ ‫اولورلکن عربیده مشدد فارسیده مخفف ساساً کندرمثلاعری واگی کی علیه |‬

‫و گمه منسوب د‪ :‬کدرجای ییت فهم رازین تکم وعربی من گیلاف ماهرش‬ ‫چه زم و قرشی من حبشی کاهی اولور که یاء نسبتد نص کره أکید امجون‬ ‫براون ساکن زیاده ایدرز طا شدن ونوجدن ییلش نسنه به سینکین ورویین دیرر‬

‫و آتشه منسوب دینکه انشین دیررنظملال بیت تبردندان سام سام آتشین دم‬ ‫لعابی زهره مویی نیش توأم» وکاهی اکید نسبت بچون یادن اقدام رالف ونون‬ ‫زیاده ایدرزمشلادیار پهلوه منسوب که پهلوانی دیر راول دیاره منسوب اولان‬ ‫آلستان مراد اولنورشاعر بیت =کشساده زبان و جوانیست هست‬

‫سخن کفان پهلوانیست هستیم بویاء نسبتدن اسبق الف ونون زیاده ایالث‬ ‫عربیدهدای جاریدرمثلا ورانی و ظلانیکیانوری‬

‫تانسویی دینوود‬ ‫بلکه‬

‫‪۱۹‬‬

‫بلکه عربیده مسلدرف رسیده کاقیا سدروکاهی فارسیده الف ونویدنص کره‬

‫یاء نسبقهاء رسمیه یه ابدال ایدوب مثلاملو کاله دیر رکن اصع اولان هاء رسمیه‬ ‫مذکوره هاءلیاقتدارکاسبق فی بیان الهاء ساداس یا وحدت ایدی لاحق‬

‫اولدینی کله لث وحدتی مفید اولورشیخ سعدی ییت ظسالی را خفته دیدم‬

‫نام روز کفتم این فتنه استخوابش برده به سایع بانک رایدی شمسن تفری‬ ‫قطعه سرمن کشته کشیم هردیازی ندانم مثل خسروشهریاری جمال الدین‬

‫ابواسمحق که او را نباشد روزور ورم مردیاری بویایی کارلیاء وحدت ایله‬

‫فرق دقیقدر فارسیده وقوفانی اولانبیلو رفتأمل امن با استعداد ایدی که‬ ‫لاحق اولدیانی که ده هیأ و استعداد معناسی مفید اولور مثلا کفتغ و خردف‬ ‫درز سویلیه جلث ویه جلک معنارینه یعنی سوبلکه حاضرانش سوزو که‬ ‫حاصحرانشی طعا مادیالث اولور تکم قتله مستحق آدمه سنتی دیدکاریکی شیف‬ ‫بخاری بیت شیع در مجلس ‪ :‬ربابودم از ورزنده کششی سوختی باشد و آویختنی‬

‫تاسعیاءلیاقت ایدی کهلیاقت معناسی مفید اولور مثلا آوردفی کیکتوریکه‬ ‫لایق نسنه معناسنه هاتف بیت ز آوردنیهای شاهانه نیر به دران عرض که‬

‫برد بسپارچیر و بوبیتده آوردفی پیکش معناسنه بویاء لیاقت ایهیاء استعدادلش‬ ‫فرق اعتبا ریدرفلانغفل عاشرحکایت حان ماضی ابدی ‪-‬که کاری بالذات‬ ‫|فعل ماضی آخرینه لاحق اولورمثلا آمدکلدی معناست نه آیکن آمدی دینسته‬

‫کلدی لیدی معناسنه اولورفرخ بیت کرپذیرفتی کار خویش قربان کردی‬ ‫کرقبولت آمدی ریشسرو جان کردی کمی احیا با استم باخودادات آخرینه‬ ‫لاحق اولورلکن نه معنا ده ماضی مذکورمیا خودماضی مقداره مربوط و متعلق‬

‫اولورشاه ناصرخسرو قطعه منزدست این خزان آخریمیغان پرشدم‬ ‫واراه هر کز آدی دیدی که اوعنافاسی پشت این مست مقلداخ که کردداوید‬

‫را‬

‫سجود ورنه درجات امپدقلیه و حلواسی‬

‫تکمله بوحکایت حال ماض بنلث‬

‫ترکیده داق ایدی لفظی فاما ک عدیده مخصوص داق بوقدار انجق معونت‬

‫مقام به مفهم ولورم لاوتهماسطدر عیه وصیدایت کریمه سندیکاری‬ ‫ذر اعلرین بسط اینشدیدیو تفسیر اولنورایشته وتفسیرادات مخصوصه ایله‬

‫دکلدرمکرفعل ماضی رکیب عربیده حال واقع اولد قده رقدظاهره دنیا خود‬ ‫قدمقداره دن لازم او لورایشته قدمن بوره ادات حکایت حال ماضی اوله مثلا‬ ‫وجاوا هم حصیرییت صدورهم آینده او لدینیکیفافهم حادی عشعریا زائده‬

‫ه‪۲‬‬

‫ایدی که آخرنده حرف مداولان کله بر کله به مضاف اولسه یا خود بر کله ایه‬ ‫موصوف اولسه حرف مدد نص کرهای تحتید مکسوره زیاده ایدر رمثال اضافت‬

‫عصای موسی و کپسوی دلبروآشنی زیدو گرو کی شاعربیت کرشمه لطفش‬

‫شروع شرح افتد» هزار خامه و کاغدوفای آن‬

‫کنده مثال صفت دانای عامل‬

‫و کپسوی سیا و آشنایی مرغو ب کیوکاهی ضرورت وزن و امحسین سعه‬

‫ایون مضافاث آخری ومعطوفان آخری وموصوفلث آخرینقدر کهحرف‬ ‫گیخ ایسه دیکسترسیاشباعله بریا تحتیه زیاده ایدرز لکن لفظده اولور‬

‫خط دهیازلز تنبیه معلوم اولسوتکه وحروف بسیطه معانیلرانی بیان اید رکن‬ ‫شعوری مرحوم فرهنکنده بی نهایه خبط وخلل ارتکاب ایلدی فاما=که‬

‫محمدالله تعالی فقیر رتقصیرهها آمکن تقاع واصلاح و انتخاب ایلیوب و احسن‬ ‫نظامه ندایلدم اللهم انفعنابه یارب العالمین ایشته و مقامده بیان بسائط‬ ‫رسیده انجام اولوب بعدهابیان ادوات مرکهیه شروع الترام واهتمام اولندی‬ ‫و بالله التوفیق وهونم الرفیق ادوات مرکبه آبهامزه وباء موحده ممدوده ک‬

‫اقامحلریه ادات تمجیدراتلاآبادانست دیرز همجبیلدی معناسنه قنده آببودن‬ ‫بشقه یکی معنایه داخ کلورا ولیعنی جنس طعام بافی یعنی آشامیدن یعنی صو‬ ‫و شراب وامش سالی نسسینه را چمالث آیا یا ء تحتیه ایله آبا=کایی ادات مجبدر‬ ‫یکم قطعه ثانیه ک بیت سادسنده =کلورآر همزه کافی ورا به حرفه‬ ‫| شرط اولان ا=کرلفظاندن مخففدرشاعر بیت رفیقان را ارنباشی شفیق‬

‫بفرسناک کریزداز ورفیق ‪ ۴‬قائده اربودن بشقه پنجق معناسنه ده کلور‬ ‫از همنه نلث فنی وزای مجمجه ایله ادوات بسیطه ده کن زمعنا ساسانه در‬ ‫کاسبق تفصیله ابوالمعانی در هميجوبیت‬

‫چو=کوئشی کذرند کیرکرد ون‬

‫شود ازلعسل سمرخ انکشستوا نه به است همزه ناث فنی و سینلث‬ ‫سکونی ویاء فوقیهایه ادات ربط درحکم وخبر معناسن افاده ایدار تکم عر بیده‬

‫ضمیرفصل ترکیده دارلفظی کی حاصلی بود ه اوج بحث واردرمحث‬

‫اول است لفظی دانما آخرکله پهلاحق اولورلاحق اولدیغی کله =کارلث‬

‫اسم اولسون جای بیت آمدی و آمد نت بس خوشست به دیدن روی‬ ‫توب د آکشست ‪ ۴‬و =کرل فعل اولسون وله ببت کرچسه کهروار‬

‫چو تیغ آمدست» بلکه کهربارچومیغ آمدست و کرلادات اولسون شخ‬

‫سعدی بیت زآنکه که رابرمن مسکین نظرست آثارم از آفتاب مشهورترست‬

‫‪۳۱‬‬

‫تحتانی لاحق اولدیخی کهنک آخری آکرحرف خاع اولورسه دانما استث‬ ‫همزه سی ساقط اولوب مزبور حرف خیخ مفتوح اولور کافی الایات السابقه‬

‫|واکرحرف مداولورسهینه همزه ساقط و ماقبلی بابوکه کالاول حال اوزره‬ ‫| حرف مد اولور مثلاعصاست و کپسوست وراستیست کیشیخ سعدی بت‬ ‫برلث درختان سیره درنظرهوشیار به هرورق دفتریست معرفت کردکار‬

‫یا خود همزه لث سقوطندنصاکره یاء شختیه مفتوحه زیاده ایدرارتاء میروشین‬

‫ضمیرده اولدینی کی مثلا عصایست و کیسویست و راستی بستکی یاخود‬ ‫واو مدتهای عمده فاتحه ویررزمثلاً کپسوست وراستیست کی و آکرهاهرگیه‬ ‫اولورسه آکزی حالی اوزره همراه وماقبلی آیکپسیده مفتوحاردر کالیجندی‬

‫بیت زسرتاپاکلیای شاخ ازلش که برکت شیوه است ومیوه اتانازه وکاهی احیانا‬ ‫همنه وهاء رسمیه ایکپسیده اسقاط اولنوب وصل ایدر رمانلاینده است مقامنده‬ ‫بند سنت دیرلر حکیم ناصرخسرو بیت صورت عالی را باید الفیدن چاهد‬

‫در اوایزد آفریدست آنچه در کس ‪۴‬دیرفان اصلی آفریده است ایدی تنبیه‬ ‫است خط ته ساقط اولورلفظدن ساقط اولدینی کی مکرآخریده ها رسمیه‬

‫اولان کله به متصل اوله خظده ثابت اولسه ده و ساقط اولسه ده جا زدر تکم‬

‫صورت بسابقه اردن منفهم اولور قائده همدانی است استر لفظندن‬ ‫مخفف اولوب قاطر معنا سنهٔ دمکلور=کذافی فرهنلث جهانکاری آکر‬ ‫همزه ناث و=کاف فارسیه کفخاری ورا ایله حرف شرطدرعبیده انکی‬ ‫خواجه حافظ بیت آکر آن رله شیرازی بدست آرددل ماراد خال هندویش‬

‫بخش مسمرقند و بخارا را عاد آکرچه جمعنی لووصلیه وان وصلیه صائب بیت‬

‫آکرچه ستالهام منشوردولت در بغل باشد‪ ،‬برای استخوان سرکشته دانم‬ ‫چون هما باشمیداند همزه کافی ونوک سکونی ودالیله است لفظ ناکجعیدر‬ ‫دانما آخرهلاحق اولور حاصلی است لفظنده جاریه اولان ابعاث ثلثهٔ سابقه‬

‫بودهدای جاری در تلاسویو اندوکاسودوکاسویندوبنده دواندندو منال‬ ‫کی کاهی اولور که مفردی اولان است برنده ثابت آیکن آخرینه اندالحاق‬

‫ایدرز لکن مقصود جعد را نجق است تحسین لفظ اچو در حکیم سنائی‬

‫بیت این گروهی که نورسیدستند‪ ۴‬عاشو راجان وزر خرید سننده فافهم‬ ‫قا شده اند بودن بشقه درت معنا به داخت کلوراول اوندان نقصان عدد‬

‫‪۳۳‬‬

‫معناسته عر بیده نیف و بضع =کایی بافی امیدواراولق معناسنه با تا‬ ‫معنی شاث و شبهه رابع براغا چادر که مهلث دخی دیر رعی بیده سوس دید کلری‬

‫کی در آندرهمزه تشخی ونوک سکوفی ودالاث فخی ورایه ظرفیت امجو در‬ ‫عر بیده فی ارکیده ده فارسیده در کی شاعر بیت آکریرسی ز من راه صفاچبست‬ ‫صفالندروصال اندرفنایست کاهی یاء موحده بسیطه ده ذکراولند یخی وجه‬ ‫اوزره بعضی کله لث اولنه بء موحده مفتوحه داخل وآخرینه اندرکله سیلاحق‬

‫اولورن کم شیخ سعدی کلستا نافبتاحی و بتکراندرش مزیدنعمت عنوان له‬ ‫تصدیرایتدی یکی ایشته ومقامه مناسب اولانباء موحده ده تن تفصیلی‬

‫اجرا به قتد‪ .‬اندربوندن بشقه یک معنای دخاکلور اول اوک معناسنه تکم‬ ‫او کی بابا پدراندر دیو یکری اوچای قطعه نث بیت خامسنده کلور ثاقی بمعنی‬ ‫| درون یعی داخل وباطن با باء موحده مفتوحه مدوده‬

‫ک فخیاه اوج معنای کلو(ر‬ ‫بیده معترکیده‬

‫اول یعنی الصاف عمیدهبایجان کیناف یعنی مصاحیت ع‬

‫ابله کی یکی معنایه کا ل جندی ربای خصممم که یکفت و کودرامد باامن لا ریشی‬

‫چوچوال دیدمش ادامن لا کفتم که دران ریش دوم عقلا کفت‬

‫ملا با سلث‬

‫|چوال‪k‬نتفردیاشنرد ثالث بمعنی مقابله خواجه سلمان مصراع محیط بانو روز‬

‫سخنانک ردپای محصلی با بسیطه و با عرکه برابرری معنارینه دهکلور قائده‬ ‫با مرکه بوندن بشقه اوج معنایه داخ کلوراول بمعنی ذووصاحب میرنظامی‬ ‫بیت آکروی نواواکر بانوادهرآیینه آخررود این سراب بافی یعنی طعام که اصلی‬ ‫آبالیدی کاسبق‬

‫الث بادلفظاندن مخففدر اولسون معناسنه بار باء هواحده‬

‫| ممدوده لک فضای ورالیله ادات نسبندرهالامانکبار واشکبار=کی باق‬ ‫معنازی یکری برنجی قطعه نث نیت اولی شرحنده کلوز فائده اشکبار‬

‫وصف ترحکایی اولسه جلدرچونکه بارلفظی باریدن لفظندن امر یا خود‬ ‫اسم فاعل مخففدرفافهم بان باء موحده ممدوده لک فخی ونون ایله ادات‬ ‫صفت مشبهه و ادات اسم فاعل که ا=کتری ملازمت ومحافظه معناسی‬ ‫مفید اولورداگاکله آخرینه لاحق اولورمثلاباغبان و کشتیبان =کپی باغ‬

‫کمبسی معناسنه شیخ سعدی بیت چه تم دیوارامتراک دارد چون تو پشتیان‬ ‫چه بالا از موج بحرا را که باشد نوح کشتیبانی کاهی محافظه دن مجرداوله رق‬

‫محضا اسم فاعل اداقی اولورمثلادیدهبان کی کوزی معناسنه فاما که اسبان‬ ‫اکرمطلق یکجی معناسنهاولورسه محافظه دن مجرداولورو کر ها کمبسی‬ ‫•‬

‫معناسنه‬

‫تمام‬

‫معناسنه اولورسه محافظه مفهومی متضمن اولورچونکه قرق سکننجی‬ ‫قطعه لث طاقوازنجی بیتنده تلاپاشی حفظ اقلید خیبر ربوی اش به نث‬ ‫دیوکلواروکاهی مجرادنسیت اشچون لاحق اولورمثلابادبان کی لکنمعناسنه‬

‫چونکه ترکیدهای کن به منسوب داتکدرقائدهبان بودن بشقه اوج معنایه دخی‬ ‫کلوراول مختصمربانک جمعنی آوازبانی یعنی سیرو محبوس ثالث عربیده فستقلبان‬

‫دید کلری براغاج درفستقکی میوه سی اولورلکن فستق دکلد رو عربیده‬ ‫قضبب البان دیررشعراقد محبوبی تشبیه ایدرز بر با موحدهای فنی ورا به‬ ‫ادات اوله رقدرت معنایه کلوراول جمعنی استعلاعرابیده حروف جاره دنعلی‬

‫معناسنه جای بیت چیره کن رنجرسدرهچی برسیرشاخ کن از جم شکن‬ ‫نوی خوشاقی بیت برآهنک نام ناخن مضراب که ازآب آتش وزاتش چکدآب‬ ‫ثانی ظرفیت اچواندرعی بیده فی ارکیده ده کی مثلافلانده مقامنده برفلاندیرلر‬

‫وهابیت قافیه آنجا که نظسای لواست به برکذرقافیه جای سبز است با ایشته‬

‫| اوله جغییبا بسیطه ده کدی ثالث یعنی زد=که عبریده عندمعناسنه شاعر‬

‫بیت رفتم برطبیب که براسم علاج درد‬

‫چون ناله لم شنیداورواند رفرا زکرد‬

‫رابع شحسین لفظ اشچون اوائل مشتاقانه وه صادره داخل اولوراسقاط‬

‫اولنسه معنایه خلل کامزابوالمعانی بیت ‪ ۴‬عشق انداخت آتش نم ارتنم *‬ ‫از تفادل سعربس عربرجسته شد فائده برلف ظی یوناردن بشقه او ندرت معنایه‬

‫دیخی کلوری کمتفصیلی اوتوز رنجی قطعه نث آی بی شرحند کاورفانتظر |‬ ‫بی باء موحده ممدوده لک کسریله ادات نفیدر که عربی دهلارکیده سزایه تعبیر‬

‫ایدرلمثلابی دلکی کوکل سن معناسنه شجا سعدی بت کرکسی وصف‬ ‫اوزمن برسده بی دل از بی نشان چه کودباز و کاهیحه حرف سلب اولورعبیده‬ ‫|لافار سبده ناترکیده دکل کی لکن هر برده مطرد اولا زمثلان کس دیکده بی کسی‬ ‫|دینلزچونکه ناکس آدم دکل معناسنه بی کسی آدم سرد‪ :‬کدر‬

‫ت‬ ‫‪:‬‬ ‫ممدوده اث فمحیه ادات اوه رقاون معنای کلو ردا نما اوئل کلماته داخل اولور‬

‫اول جمعنی ابتداءغایت عدیده من ارکیده دن فارسیده از کی حافظ بیت باشدم |‬ ‫جلقهکوش در خانه عشق هردم آیداتمی از توابمبارالشادمانی معنی انتهاء‬

‫غایت عدیده الکی وله ایضابیت آمکهیث دم از یک و تازم شکیب نیست‪ .‬تمکه‬ ‫و مدینه کیدم حبیب نیست» صائب بیت صائب بکش از چهره معنی ورق لفظ‬

‫‪، ۳۶‬‬ ‫=== ‪|T‬‬

‫تاکی زبرون سایر=کنم باغ ارم را به کاهی بوتایمزبوره لث مابعد نده رباء‬ ‫موحده مفتوحه کتورب معناسی تأکیدایدر رملاتابشیرو تابسهرکی شاعر بیت‬ ‫اریکی خواهش وصل دلارام راه تابسخرآه کن تارسی مقصدت ثالث ادات‬

‫عرضدر حکم فردوسی ببت بفرمود تارخش رازین کننده دم اندردم نای زرین‬ ‫کننده رابعادات تحذیرکه عربید کلاف رسیدهزینهآرایی ترکیده صاقین دیررشیخ‬ ‫سعدی بتن یکیخدمت سلطان دلیر لاتیغ و سنان رویدازاندام شیر خامسی‬ ‫مادام معناسنه مولاناجایابیت نادرآیدبشتر کشته سوار بود کردون شتران کرده‬

‫قطارها سادس ادات تعلیل که عربیده کی کای لطیف بابت ازمهدتایلحدیاموزو‬ ‫پالئازی نماد بازدحق و خلق جهان معتبر شوی ملا حاصلی مصتراع ثانیده اولان‬

‫تادات تعلیلدرسالعادات توقیتدارکالا اسماعیل بیت تجهانست صدرعادل‬ ‫باد فیض جودش چوعدل شامل باد ثامن ادات شرط که عربیده ان فارسیده‬

‫کرکی اهلی شیرازی بیت نریشان نشود کاربسامان نشود‬ ‫عقلست که این نشود آن نشود ملا تاسعادات تمجیدریه مجب معناسنه در‬ ‫شاهی بیت نخل قدت که آب کل ویاسمین ریخت و نادرکدام آب وهولحاصل‬ ‫ملا شرط‬

‫آندسته جای بتمن پس زاویغمایاره رانوی کیست» خاطرمنسوی او‬ ‫خاطراوسوی کیست ‪K‬لا عاشرادات تشبیه که عبیده مثل و فارسیده ما نند کی‬

‫کای ربای چون خواجه نظام نیست زمآرایی» بی صوت خوشش مبادجایی‬ ‫جایی هرپیاز که هست تای آن بتوان یافت تنبورویست آنکه دارادانایی» فائده‬

‫بوناردن بشقه لفظ اسکز معنای دخاکلوری کمتفصیلی یکی قطعه ک‬

‫بیت‬

‫الی شرحنده کاورفانتظر تر تا فوقیه اث فنی ورا به اسم تفضیل ادائیدردانما‬ ‫آخر که به لاحق اولور متلافزونزوکرکی ارتغیرق و کاکرلشمعناسند شاعر‬ ‫بیت چو کرددابردولت بر ویرباره فزونتریاش همچون شاخ رباره قائده تر‬

‫لفظی ویدن بشقه یکی معنایه داخ کلورنتکم یا فی اللی رنجی قطعه نثبیت اولی‬ ‫| شرحنده کلورچون جیم فارسیه لث صنمی وو او مجهول ونون به اوج معنایه کلور‬

‫اولادات تشبیه در تکم چون کی دیواوچی قطعه کاوچی بیتنده کلورتانی‬ ‫ادات سئوالعن الحال که عربیده کیف ارکیده نه حال به تعبیرایدر رثالث ادات‬ ‫تعلیلدر کهعر بیده اذولام جاره و ارکیده نته کیبولیکی معنایه علی التر بب شخ‬

‫سعدی بتحون ننالملل از داستان اوچون هم در حلقه مستان اوچونکه‬ ‫‪ i‬ادات علتدرچومذکورچون لفظاندن نوک حذفیله مخففدرمذکورت‬ ‫کلور‬

‫‪۳o‬‬

‫کلورمثال ادات تشبیه خواجه حافظ بیت چو ادعزم سرکوی یارخواهم کرد‬

‫نفس ببوی خوشش مشکبار خواهم کرد» مثال ادات سوالعن الحال وه ایضا‬ ‫بیتچوباحببب نشبی و باده چای» بیاددار محبان باد یارای بویایده لفظ چووقت‬ ‫وز هان معناسنه اولسه ده جانزدرعلی ها صبرحه الشعوری مثال ادات تعلبل‬

‫شیخ سعدی بت چو مردسختکوی فانی شود مرور سخن قربانی ‪۴‬دوش چه‬ ‫هاء رسمیه ایله جپاث فنی صورتنده ادات تصغیردرو=کسری صوتند‬

‫ع‬

‫ذوی العقوللث غیریدن سوال دردیوجیم بسیطه ده تفصیلی اکدی فارجع چه‬ ‫چیر بمعنی ای شی که عرب تخفیف اید وبایش دیرلر ارکیده نه لسنه معناسنه‬ ‫چونکه چه آنفاتیدی چیر نسنه دیویکری بدنی قطعه نث بیت اولنده کلور‬ ‫بچه خب ادات تمجبدارانه مجب معناست نه‬

‫دارد الممدو ده اث فنی ورا ابله‬

‫فی الحقیقه داشتن لفظاندن امر یا خواداسم فاعل مخففدراکزی وصفترکی‬ ‫اولورمثلا جهاندارکی جها ن طوایی معنا سنه یعنی دنیا محافظه ایدی‬ ‫کاهی ادات نسبت دخی اولورمثلامالدارکی مالی آدم معناسنه شاعر بیت‬ ‫کرمداران عالم رادرم نیست تملا درمداران عالم را کرم نیست ملا دان دال‬

‫ممدوده اث فنی ونونایه خاصة اسم مکانادائیدردانما آخر کله هلاحق اولور‬

‫مثلاجناودان ونمکدان و جامه دان کیفاما که همستان اسم مکان وهماسم زمان‬ ‫اداقی اولور فقطیرینه مخصوصی دکلدار کاستی همدی مظروفی احاطه به‬ ‫کاهیاختصاصی واردرمثلا نمکدان فقط طوزقانه دیرارام عربستان بویه‬ ‫دکلداریوتقدیرجه خانه دان ایکی معنای کلوربری صاحب خانه ویری حرم و اهل‬ ‫بیت و زوجه معناسنه شیخ سعدی بیت بابدان یار=کشتهممسرلوط‬

‫خاندان نبوتش کشد قائده بودن بشقهدان امر حاضراولوربیل معناسنه‬ ‫ووصف ترکیبی اولورمثلاسهخندان کی سوزنی معنا سنه مصدری دانستن‬ ‫لفظبدر در دالاث فنی ورا ایله ایکیا معنابه دراول ادات ظرفدرعر بیده قا‬ ‫معناسنه ارکیده ده کی جای بیت تا که درین بادیه هولناله ملا از سرافلالثانیفیق‬ ‫خاله * بوصوریده برکله اولنده باء بسیطه آخریده درمذکو ریولنسه ظرفیتی‬

‫افاده ایلدیکی تفصیلی با بسیطه بیننده تندیشیخ سعدی بیت بدریدرمنافع‬ ‫‪۴‬تسرامشیب آکرخو اهی به لامت در کارست ‪ ۴‬ثانی ادات تحسبندراوائل‬ ‫مصادره واوائل مشتقاته داخل اولورالطباق بیت شدم خواروبی چاره ای چاره کر‬

‫‪۲۹‬‬

‫رهایی را بچشم == کارمادر کره نکته دارلفظی اوائل مصادرو مشتقانه ادخال‬

‫او نتیجه آکزی تحسین لفظ چون اولور که حذف اولنسه معناله خلل کلمز‬

‫کاهیچه در حذف اولنسه بعضی محلده معنی بشقه درلو اولورمثلادریافتن فهم‬ ‫وادارالمعناسنه یکن یافتن دی سه فقطبولق معناسنه اولور قائده لفظدر‬

‫بودن بشقهیدی معنایه داخ کلوتکم تفصیلی قرقابتی قطعه نث بیت رابی‬ ‫شرحنده کلور را راء‪۴‬مله ممدوده اث فخیله عربیده لام جاره معناسنهدرالی‬ ‫وجه اوزره استعمال اولنوراول یعنی تعلیل خواجه حافظ بیت خدا رادادمانی‬

‫بسسات نازوای خانه مجلس که ی باد یکریخوردست با ماسرکران دارد‬ ‫ثانی یعنی تخصیص ابوطا لب کلیم بیت دومصراع از ساکروچ کلیم آن طور‬

‫ی باید که در روز شهرت بال باشد مرغمعنی راه آثادات مفعولدراکیده نک‬ ‫برینه مفعول اولان کله یک مقامنه کوره آخرین یا مفتوح ایدوبا بعده رهاء رسمیه‬ ‫ایزرزی خودمکسوراید وب بریاء تحتیه یاز راز مثلازیدرآبکو دیررزیده سویه‬ ‫معناسنه زیدرا بیاردر رزیدی کتو رمعناسنه یک سنه ردن مثال جای بیت‬

‫بادرخاله سیه ریزیفرق خاکراکن زنم طوفان غرق یعنی هوابه قاره طراق‬ ‫دولت باشدن طراغی طوفان پی سندن غرق ایله معناسنه رابع جمعی ظرفیت که‬ ‫عر بیده فی معناسنه مولانا جای بیت علجاه بطحا افراخته مکه راستکه‬ ‫دولت نوساختملا یعنی سلطنت علی اصلاحا دهقالدردی مکه ده یکی دولت‬

‫سنی دوزدی خامس جمعنی قسمکه عربیده و وقسم کی خواجه حافظ بیت‬ ‫دلی رودزدستم صا حب دلان خدازا دارد که راز پنهان خواهد شد آشکارا‬

‫سادس زابل در انجق تحسین لفظی چون کتوررلر شاعر بیت وآنکه خلق آفتاب‬

‫کویندش راستی رابچشم من نیکوسته فقط راسی به معنی تمام اولورزار‬ ‫زایشگاه ممدوده اث فنی ورا به ادات اسم مکادرستان کی دانما آخره لاحق‬ ‫اولور کنستان به فرقی مثلا کلزاروسلبل زارو چاز آردین سه کالاث و سنبللث‬

‫و چینلث دیالث اولورکلستان وسنبلستان وچنستان دینسة کلیری وسنبلایری‬ ‫و چنیری دیالث اولور محصلی ستان برای ابله زارلث ولق به تعبیراولنور میر‬

‫بی بیت ساتراپبوده آن بحرانمکزار کذشتن مرغ زنجابودییر رسئوال‬ ‫ناظم محلیرقطعهر ابعه اثبیت ثالثنلث مصراع اولنده کلزاروکلستان کلی‬ ‫چوق یردخ کلشن بیوردیخی وفرقه مناف دکاری جواب زارابهستان بر ری |‬

‫معناریند کلدیکندن بشقه مصراع مزبور حاصل معنایی بیاندر یکم ناظم‬ ‫تحریر‬

‫‪۲۷‬‬

‫محل بردیباجه ده چهسین حاصل معنی یازدم دیویوررف حفظ قائده زاربودن |‬

‫بشقه اوج معنایه دخاکلور تکم تفصیلی یکری برنجی قطعه کابیت خامسی‬ ‫شرحنده کلورزهی ادات مجیدرنه مجب معناسنه ی کمانه مجب دیو سکزنجی‬ ‫قطعه نث اولنده= عکالورسارسین ممدوده ناکافی ورا به درتوجه اوزر‬

‫مستعملدراولادات اسم مکانادرستان کی آخره لاحق اولوو مثلا کوهسار‬ ‫و کسا رطاع محلی وطوزیری معناسنه مختا ری بیت اکتفسار رآوردزانو از او بار‬

‫چشمخانه فرورفته دیده از ناهار ‪ ۴‬ثانی ادات تشبیهدار بودخی آخره لاحق‬

‫اولوز مثلام تکبار دیر زمشلت کی معناسنه شاعر بیت شکوفه دمیدی ازان‬

‫صدهزاره همهلاه ریک و همه مشکبار ثالث ادات نسبت اولور آخر لاحق‬

‫اولورمندکی مثلاخاکسارکی طو براقلومعناسنه تکم قرق یکی قطعه ک‬ ‫بیت نامننده کلور را بعلاحق اولدیغی کله به باشی معنا سنی مفیداولور مثلا |‬

‫چاهسار و رخسار کی قیوباشی ویکاق باشی دیالث اولورکال پاشازاده بوده‬

‫داخ تصرف خاص ایدونبیورر که سارباش معناسبنه اولدینی چون‬ ‫بومعنایی مفید اولور فقیرد ی شویه فهم ایدر که وصورتلرده اصلی مثلا‬ ‫سار چاه وساررخ یدی تخفیف چون مضاف الیه مضاف اوزره تقدیم اولندی‬

‫فا ما که ناظم تحلیلیکریاید نجی قطعه یک آیکنی بیننده رخساریک قدیو‬ ‫بوکامناف دکلدرچونکه ارباب لغت کاهی الفاظ مشترک والفاظمجازبه تفسیری‬

‫ایرادایدرزفلا تغفل قائدهبودن بشقه سارلفظی و جمعنی به دخاکلورول‬ ‫دوه معناسنه عربیده جمل فارسیده اشتراکی نانی باش معناسته سترکی مثلاباشی‬ ‫اشاغه اولانه نکونساردید کلری کینالث خوش صدالووسیاه و یاض بنکلو‬ ‫برقوش معناسنه ستان سبناک کستری و فوقیه ممدوده اث فنی ونونایه ادات‬ ‫اسم مکان وادات اسم زمان رمثال اول شهرستان وسنکاتتان وکلستان کی‬ ‫شهر محلی وطاش محلی و کل مکانی معناسنه مثالثانی تابستان و زمستان‬

‫و بهارستان کی یای فصلی وقبش فصلی و یاز فصلی معناسنه قنده بوندن‬ ‫بشقهستان لفظی درت معنایه داخت کلور اول ارقه اوستنه یا نمق معناسنه‬

‫|عنی بیده اسلنقا==کیثانی مخفف آستا ندرایشاث معناسنه ثالث جمعنی صبر‬

‫و طاقت رایع قرقی قطعه نث بیت انیسنده کلن ستادن لفظاندن امر حاضر‬

‫و وصف ترکی اولورمثلادلستان کی کوکل المی معناسنه همان او جلدن‬ ‫دلستان دلبر دیواونیدنجی قطعه لث بیت ثالثنده کلورستان آلادپوالی رنجی‬ ‫‪۹۰‬‬

‫‪۲۸‬‬

‫قطعه یک بیتسا بعند کلور فرو فانک وراء ممدوده لث ضماریله تحسین لفظ‬

‫چون اوائل مصادرو مشتقاته ادخال اولنورمثلافرورفتن کی شاعر مطلع‬ ‫چه خسایی چندای صبع سیه روی باب چشم من رخ را فروشوی فائدهبودن‬ ‫بشقه فرو اوج معنی آیه داخ کلور تفضیلی یکری او چنجی قطعه نث بیت‬ ‫سابی شرحنده کلور کار=کاف فارسیه ممدوده اث فنی و را ابله‬

‫ادات مبالغه در کاهی ماضی صیغه سی اوزره اولان اسم مصدر آخرینه‬

‫لاحق اولور مثلارستکارکی مبالغه به خلاصی بومی معناسنه عربیده نجی کی‬

‫چونکه رسان مصدر در نجات معناسنه شیخ نظای پپت سکالنده کاروان‬ ‫وقت کره زدن دشمن شودرستکار وکاهی امرصیغه سیاوزراسم مصدر‬ ‫آخرینه لاحق اولو مثلا آموزکارکی کثیرالتعاوالتعلیم معناسنه چونکه آموختن‬ ‫مصدر درجمعنی التعلیم والتعا هم لازم و هم متعدی اولور حتی لازم اوله رق‬ ‫آموختن اوکراث دیو قرق یکی قطعه نث بیت تا سعند ‪ .‬کلور عزیزانسفی‬ ‫قطعه هر آنکونیاموزد آموزکاری همه دانش از کردش روز کا را که تا آنچه‬

‫ماندست ازو یاد کار بود دیکران راچه آموز کاربروکاهی اسم جامد آخرینه‬ ‫لاحق اولورمنلاراستکارکی مبالغه به طوغی ایشلو وعل صأخ معناسنه‬ ‫بوتفصیل معلوم اولدیسه قطعه اولینک ببت ثانپسنده کلجلث پروردکار اول‬ ‫قبیلندن آمرز کارنانی قبیلندن کرد کار ثالث قبیلندن اولورفلا تغفل قه‬ ‫معلوم اولسوتکه ستمکاروطلبکار=کنه کارونا کاروظلکارلفظلرینلث‬

‫اواخر ده کی کارلا کفاری فارسیه در فاما که عوام تحلیف ایدوب عربیه‬

‫تکلم اقشاردر تکم بعضی فرهنکلرده ستمکار با کاف فارسی دیوفید و ضبط‬ ‫اولندی با خود احتمالکه فی الاصل =کاف علیه او له چونکه کارایشی‬ ‫دیو یکری برنجی قطعه نث پپت سادسنده کلوریعتی امثله مربوره ناک اصلاری‬

‫اضافته کارستم و کارظلوکارناو کارکنه و کارطلب ایدی مضاف الیهلر‬

‫تقدیم اونجه وضاف ترکی اولوب ظالم ومثنی ومذنب وطالب معناسنهاوندیار‬ ‫که کاف فارسیهٔ ممدوده نث فنی واظهارها ایلهستان کی هم ادات اسم مکان‬ ‫و هم ادات اسمزمان اولور مثال اول چرا که وخپه کاه و بار که و کریز که کی‬ ‫خواجه حافظ بیت ازان زمان که برین آستان نهادم روی برفراز مسند خورشید‬

‫تکیه که ‪۴‬تسنم مثالثانی سهیرکه وصیه کاه و چاشتکاه حکایی وله ایضا‬ ‫بات مرو خواب که حافظ ببارکه قبول نماد زوردی شب ودرس صاجیکاه منسنت‬ ‫واردادن‬

‫‪۲۹‬‬ ‫‪-------‬‬

‫ورددن مردمداومت ودرسدن مراد تکراردرو مذکورلفظی =کاهی‬ ‫جع اد اقی او لان الف و نون ایله ده ادا ایدر لریعی صاج کاهان دیرلر‬ ‫حصاری ا دعیخ صباد قی الله صع کاذب اولورچونکه فارسیده مخصوصی‬ ‫ادات تثنیه اول از هما ندانما جعدن مافوق الواحد هر اداولنورشاعه‬

‫یبت چوشد تاریخ مشرق عجیکاهان ملا سفیدوسسرخ چون سبب صفاهان‬

‫فائده بوایکی لفظ که ستان ایله کاه استمزمان واسم مکانادانلریدرا مامیانه زنده‬ ‫فرق واردارچونکهستان لفظنده وفرت ومظروفنده کثرت معتبردراول اجلدن‬ ‫دانما ترکیبه محتاجدارفا مأکه کاهده اول اعتباراولامغله بعضی محلده آلکز‬

‫استعمال اولنورمثلا که ویکاه و ناکاه درارتکم تفصبلی وسائرمعناری‬ ‫اللی رنجیبتده =کلور تنبیه وایکی لفظ آخرهلاحق اولورلاحق اولدینی‬ ‫کله نث آخری اسک حالی اوزره باق اولورمثلاساً کنایسه ساکن متحرلشایسه‬ ‫عاتحارلث اولورالاجایکه مجلسی معناسنه اضافاتله استعمال اولنورفلا تذ هل‬

‫کدام ادات استفهام درقننی دیوقطعه ناله یک بیت را بعند • کلورآخرینه‬ ‫یاء تحتیه ونون الحاقیله کدامین دخی بویه در کرکاف فارسیه ناکافی ورا ایله‬ ‫ایکی معنایه دراولادات شرطدرهمزه لث حذفیله آکرلفظاندن مخففد را فی‬

‫ادات اسم فاعلدردانما آخر هلاحق اولوریکی معنایه ابوالمعافی بابت مبتلای‬ ‫کرشدستی کرحسودی حیله کربلانبیست چاره مرور غیراز علایی مردنش‬

‫او یکی کریمعنی چرب یعنی اویوزف ادموندن بشقه کراوج معنایه دخاکلور تکم‬ ‫تفصیلی یکری بدنی قطعه نثبیت را بی شیچنده کلورکرچه آکر چه لفظندن‬

‫مخففدراکاسبق که تفصیلی کاف بسیطه بیاننده یکدی فارجع کین کاف فارسیه‬ ‫ممدوده لث کسبریله ونونایه ادات نسبتدردانما آخرهلاحق اولورو ترکیبسبز‬

‫استعمال او نماز مثلا شوخکین و تمکین کی حکیم اسدی ببت رسیدند جای‬ ‫جراآکاه کوبرایبا درو شوخکین چشمه آب شورکناندن یا تحتیهنلث حذفیله مخففدر‬ ‫ادات نسبتدرمکره یک وکاف فارسیه یک فاتحاری ورالیله ادات استثنا در عربیده‬

‫از کیوکامی ایرانی است در استالونورد‬

‫پلت فنی ونوک سکونی‬

‫‪ .‬ودال بهادات نسبتدردانما آخره لاحق اولورمثلاحاجتمند ودردمند وزورمند‬

‫مایکبایشدجاویدهاتپیکساردیههنیشک مدعنالیهکرلاورماووالیمضکیابراعشدا‪.‬ولنشههدارخنلقاشویلدویب حابلی‬ ‫تخصیص ایدرادات حالد رمثلای داندوی شناسدکی نانی ماضی اولند داخل‬

‫به ‪۳‬ب‬

‫اولور حکایت حال ماضیه ادایی اولور مثلادانست بلدی معناسنه آیکن‬ ‫ی دانست دینسه بلدی ایدی معناسنه اولور کاهی یوایکی صورنده اولنهرها‬

‫زیاده ایدوبهای درازلطینی نیت توهمی دان که هج نعمت و خواسته بود‬ ‫همچو تندرستی راست» نانونمدوده لث فخیله اد ات نفیدرعراییده لاولباس کبی‬

‫ترکیده دکل عناسنه کاهی صفانه داخل اولورمنلانایی آکی کوریحی دکل معناسنه‬ ‫وکاهی افعاله داخل اولورمثلانادان وناشناس کی فائدهبوندن بشقه نیکی معنایه‬ ‫دخ کلورا ولیعنی قشعبیده فصب کی باقی بمعنی آزار التون مدوملک فضی‬ ‫و کافیه ادات نسبتدرمثلاغنالوفرحنالکی فائدهبودن بشقه ناله اوج معنایه‬

‫داخ کلوروال مخلوطومغشوش مسلک و عنبر عناسانه یعنی مسلک امنه جکر‬ ‫پاره راین قاترلر زیاده اولق چون ثانی ارمودالشراوی که غایت لذیذاولورثالث‬

‫دجلث که اوغزدن بوقروده اولوره هاء رسمیه به بیانی نون بسیطه ده کدی‬

‫قانون ممدودمان کسریه ادات نفیدراپس معناسند واو وعدوده لک فضیله اوج‬ ‫وجه اوزره مستعلدراولادات تحسین که ا=کتری اوائل مشتقانه داخل‬ ‫زدودل ربود و روی وفاوأنهفت روی جفاوانمود ‪ ۴‬ثانی ادات تحسرکه‬ ‫اوائل کلانه داخل اولو رمثلاو احسرتاواحرافتا =کی لطیف بیت نیست‬

‫مجبکرخصماوازنم چونکه مردان نام وازنم ‪ ۴‬ثالت با اومقامنده مستعملدر‬ ‫مثلاب او کفتم مقامنده و کفتم دیررقائده بودن بشقه لفظ وادرت معنایه دخی‬

‫کلور اول جمعی طعام و آشنازی جمعنی بازیعنی کرونالث یعنی کشاده و مفتوح‬ ‫رابع صاحب علت وقت ضرصننده تکلم ایلدیکیکلا تاثیری وان واوممدوده ک‬

‫شخی ونون ابهادات اولان معنا رده بان لفظی =کایی فارجع وار واو |‬ ‫ممدوده ناکافی ورالیله ادات لیاقت =که لیافت و مناسبت معنالرین مفید‬

‫| او لورمثلا زرکوارو شهسوارکی اولویه لایق و شاهه مناسب معناسنه‬ ‫و کاهی ادات تشبیهده اولورشاعر بیت قصاب وار حر دم چشمت بنازکی‬ ‫مرکان قنا ره کرده و دله ابروزده ملا وایکی صوریده دانما آخره لاحق اولور‬

‫فائده بوندن بشقه و ارلفظی بش معناه دخاکلور اول یعنی مثل و مانند ولث‬ ‫ادات ناشی هاله فراقدقیقد را نجق اسا لیب کلامه (رابسوخ تای اولان بیلوریازی یعی‬

‫کره ومراه مثلاث وارودووار بر کره وایکی کره معناسنه ثالت جمعی رستم و عادت‬ ‫رابع یعنی صاحب و خداوند خامسی یعنی باریعی بولیو جل مثلاخروارش زوار‬ ‫دیرار‬

‫‪۳۱‬‬ ‫را تحت حمایت احساس خساحتساتساعت‬

‫دیرلراشلث پوکی ودوهایوکی معناسنه ورواولشفتی ورالیه ادات نسبتدرمثلا‬

‫|اولورا کرمعناسنه شیخ سیمی به شیخ فضلالله ولی کشف طریقیه بیورربیت‬ ‫کر بسفری روی از حلب اندیشه کن بد ونجلبی رسی حاضمرقندیل باش‬ ‫وره واولشافعی و رانک سکوق ونونث فنی وهاء رسمیه ایله بوخسه عربیده‬ ‫الاکی تکم قطعه نانیه نلث بدت ستاد سیانده کلور شیخ سعدی قطعه بنده‬

‫همانیه که زتقصیرخویش‪ ،‬عذربدر که خدا آورد وراه سزاوار خداوندیش |‬ ‫کسی تواند که بجای آورده ها هاء ممدوده لک فتحیله اوج معنایه کلور اول‬

‫| ادات تنبیه درحاضراول واویان معناسنه باقی بمعنی اینک یعنی ایشته جلث د‪ :‬کدر‬

‫حکیم خاقاقیا بیت کعبه چه کی باجرالاسودز منم ملا هاعارض وزلف و خط‬ ‫ترکان خطایی» ثالث ادات جعدریافی قریب اجع بحثنده کلور هر آیینه آکید‬

‫نفحال ونق استقبال در تکم هر آینه البته دیوانی آی کی قطعه کابیت اولنده‬ ‫‪ -‬کلورهرهای فنی ورا ایه ادات حصاردرعریده کل کی هستهانک‬

‫| فنی وسبناک سکوفی وفادفوقیه به مجازا ادات ربط اولان است معناسنه شخ‬ ‫| عطار بدت هست سلطانی مسلمرورالانیست = کسی را زهره چون و چرا‬

‫| آکن حقیقتی واردز معناسنه مقابلی نسنت که وقدر معناسنه تکم یکسیده‬ ‫ضمریکایکری سکزی قطعه نثبت اولنده کلو رفانتظر همچون‬

‫ادات !‬

‫تشبیه اولان چون اولنه هم لفظی کتورمکلهینه ادات تشبیهدردانم کله اولنه‬ ‫ادخال اولنور همچونواک خذفیله اندن مخففدراهیم هاناث فنی ومیم ایله ایکی‬

‫معنای کلور اول ادات عطفدرعرابیده و او عاطفه ارکیده داخت کی نانی معنی مع‬ ‫یاری تحتیه ممدوده کفتی وراالله ادات نسبتدر آخرکله هلاحق اولورملا‬ ‫هشیار و اختیارودسلیارکی فا تده بودن بشقه یاردوست و محبوب معنا‬

‫سند ده‬

‫کلور مقصد بازی مصنمرات و امعاءاشارت و موصولات بیاننده در مضانمرات‬

‫متصله شین مجه غائب ایجوان ناء فوقیه مخاطبانجون میم متکلم نجون‬ ‫بونلزلیبیانی بسیطه دهیدی مصمرات منفصاه وی غائب مفردا چون‬

‫جای ایشان تکم فرق التنی قطعه کابیت حادی عشرنده کلور و مخاطب‬ ‫مفرد ایجون جای شیبا هانی متکلم وحده امچون جوی ها یکم بونار قطعه |‬ ‫ثالثه ده کلورفانتظر اسماء اشارات این قریب ابیون تکم قطعه ثالثه یک بیت‬ ‫را بعنده کلورجی اینها و اینان آن بعید چون تک قطعه ثالثه یک بیت ثالثنده‬

‫‪۳۳‬‬

‫کلورجی آنان وآنهان کی قرق التنی قطعه اثباتحادی عشردهکلورآسیا |‬

‫موصولات آکسی عاقل چون آنجه غیرعاقل چون آنکه مفرد تکمیکری‬ ‫طاقوری قطعه نثبیت اولند کلورآن‬

‫که جع او که مفرد ایشانکه چقع‬

‫مقصد ثالث قواعد اشتقاق فارسی بیننده در قاعده اولی معلوم اولسوتکه‬ ‫عر بیده اشتقاقده اصل اولان فعل ماضی یا یاخودمصدری دیو اختلاف‬

‫اولدیاییکییا کذللث فارسیده دیخی اصل اولان بعضیارفعل ماضی دیدی بعضیار‬

‫مصدردیدی اکن مصدراولق عریده تریع و قدیم اولندی یکی فارسیدهد خی‬ ‫اطراداللباب مصد راولی فقیر اختیار ایالدم سئوال مصدرالشحروف آکژدر‬

‫نه کوه ما خذاشتقاق اولور جواب محققین عندنده اشتقاق اصالتنده اعتبار‬ ‫کارت حروفه دکادرانجق نظر دقیق شهرت وشیوعه دره صدرالدیخی هرلسا نده‬

‫اشتهاری غیی عن البیاندرهمدیخی مصدراشتقاقده مقسیم اولیه ماضیدن‬

‫سزاواردار کالایخق علی من هادفی میکه فاماکه فارسیده هربرمصدرال آخری‬

‫نون ساکن اولوربوندن مقدم اولان حرف آیکیدن خالی دکلدریادالمفتوحه‬ ‫اولوریا خودباء فوفیه مفتوحه اولور مثالیا قطعه اولینلث بابت نامننده کی‬

‫یاوریدن کی لینافق معناسنه مثال الف قرفی قطعه اث آیکنی بیننده که‬ ‫|استادان کی الق معناسنه مثال رابت مزبورده کیسپردن کپی اعترلق معناسنه‬

‫مثال اون آیکی قطعه کابیت خامسنده کی مادن کی کرمان معناسنه مثال واو‬ ‫قطعه خامسه نث بابت سادسنده کی آلودن کی بوشمق معناسنه و کرناء فوقیه‬ ‫اولورسه تادن مقدم خسشف حرفاریدن بر حرف ساکن لازمدار مثال خاممجه‬

‫یکری التنی قطعه نث سکر بی بیننده کیانداختن کی مثال سین دانستن کی تکم‬ ‫ماضی متکلم وحده سی یکری طاقورنجی قطعه نث بیت الشانده کلورهمدی‬

‫آراستن کی یکم قرفی قطعه نثبیت خامسند کلورهمدخی جستن کی تکم‬ ‫اللی در دنیای قطعه نثبیت خامسنده کلور مثال شین ممجه اون یدکی قطعه نث‬

‫بیت سادسنده کی داشتن کی مثال فاون سکزی قطعه اثبیت سادسنده کی‬ ‫یافتن کیی سئوال بعضی مصد رلروار که قواعد مذکوره اوزره دکلدار مثلا‬ ‫آمدن =کی جواب انار شاذلرادرانشاالله تعالی کلدیکی محلرده بیان اولنور‬

‫قاعده ثانیه امآیتی بیننده در آکر مصدر آخرندنانون حذف اولنوب دال‬

‫با خودتاء فوقیه اسکان اونتیجه فعل ماضی فردغائب حاصل اولور مثلادانستان‬

‫لفظندن دانست کای و کرمفردغالب آخرین نون ساکن بعدیل ساکن‬ ‫زیاده‬

‫بم ‪۳‬‬

‫زیاده اید وبا وصوریده آخری مفتوح اولورجیع غائب حاصل اولورمثلا‬ ‫دانسنند کیی و کرمفردغائب آخرینه بریا تحتیه ساکنه کتوروب بوصورتده‬ ‫آخری مکسوراولورمفرد غائب حاصل اولور مثلادانستی کی و کرماضی‬

‫مفرد آخرینه برمیم ساکن زیاده اید وب ماقبلی مفتوحیدررسه متکلم وحده‬ ‫اولورمثلادانستم =کایی و اکرمیم مزبوره دن اول بریاءتحتیه زیاده اید وب‬

‫بوصورنده آخرماضی مکسوراولور متکلم مع الغیر حاصل اولور میلادانستیم‬

‫کی محصل کلام فارسیده صیغ مطرده لیدن زیاده اولاز چونکه تثنیه به‬ ‫جعلث فرق بوقدارهمدخی مذاکرایه مونثلث فرق بوقدرعی بی کی بشقه بشقه‬ ‫صیغه لری بوقد راهمد خیام ضبسیار عالیق صیغه دان زیاده د=کالدرفا حفظ‬

‫قاعده باله مضارع بیآننده در مضارعلث دخی اشتقاق مصدردندرچونکه‬ ‫ابتدا مصدردنانوفی اسقاط ایدوب آکراتاقایسه داله قلب ایدوبو کردالیایسه‬

‫حالی اوزره بقاید وب همه حال دالاث ماقبلی مفتوحیدرزاکن بوقدرجه یانه‬ ‫آکتفا اول از بلکه تفصیه محتاجدار پس امدی کر مصدردال تائیدن مشتق‬ ‫اولورسهیاء تحتیه دیخی حذف اولنورمثلا یاوریدن مضارعنده یاورددایرلر‬ ‫و آکرداله الفیدن مشتقایسه الف دخی حذف اولنورمثلایستادن مضارعنده‬

‫سایتد دیررو کردالاهارائیدن مشتقایسه رای داخله ابقایدر رمثلاسیردن‬

‫مضارعنده سیرد دیررو کردال نونیدن مشتقایسه نوف دخ مفتوحابقا‬ ‫ایدرزمثلاماندن مضارعنده هاد دیرلروآکردالواویدن مشتقایسه واوی‬ ‫حذفی ایدو بیرینه رالف و یا تحتیه مفتوحه کتوررز مثلا آلودن مضارعنده‬ ‫آلاید دیرلروآکر که مصدر تائیدن مشتق ایسه ماقبلی آکر خاء مجمجه ایسه‬

‫زای مجید مفتوحه به ابدال اولنورمنلانداختن مضارعنده اندازددیرلروآکر‬ ‫سینایسه سین کاهی حذف اولنورمثلادانستن مضارعنده داند دیرروکاهی‬

‫یا تحتیه مفتوحدیه قلب اولنورمثلا آراستن مضارعنده آراید دیرزا کاهیهایه‬ ‫قلب اولنورمثلاجسنن مضارعنده چهاد دایرلروآکر شین مجه ایسه ریه قلب‬ ‫اولنورمثلاداشتن مضارعنده دارد دیرروا=کرفایسه باء موحده به قلب‬

‫اولنورمنلایافتن مضارعندهید دیرز که بومضارعده داخ صیغ مطرده‬ ‫التیدرتفصیلی بعینه ماضی کبیدرا نجق مضارعلث مفرد غائبنث غیرنده‬ ‫آخربده واقع اولان دالی حذف ایدویب ماضیده اولان تصمرفی اجرایدر رمثلا‬

‫دانددانند دافی دانید دانم دانیم کی تنبیه بومضارعده اولان شوادل نهایی‬

‫‪ ۶‬ما‬ ‫=‬

‫پوندرانشاالله تعالی کلدیکی محلرده ایان اولنور لکن فاضل سودی کلستان‬ ‫شرحنده یورر که هربه قدرمضارع وارایسه جمله سی مصدریاثیدن هشتقدر‬

‫مثلا آمدن مضارعنده آید در راما که مأخذ اشتقاق آییدن لفظید ر آمدن‬ ‫دکلدر سئوال مصدر دالیائیسی بولاناسه هاکونه اولور جواب بوصوریده‬ ‫بر مصدردانی یاق فرضی وتقدیر اولنور بالفعل مصدردال یاژی موجود‬

‫اولسی لازم دکلدرن کم عربیده تقسیم تفعیل باندن آیکن ماضی مستقلی بوقدار‬

‫لکن نه برماضی موافق فرض و تقدیریتد کاریکی حاصلی فاضل سودیالث‬ ‫بودن مرادی مستقبلات فارسیه دانشدودی دفع وراله درانشاء الله تعالی‬

‫بوشرحده و تحقیقلث نفع کلبسیچوق اولور فحفظ قاعده را بعه مجهول‬ ‫بیاننده در معلوم اولسوتکه مجهول فلگسیمراد اولانان کله نث اسم مفعولی‬

‫النوب بعدها کاشدن باندن برلفظی ضمایدرزیعنی شدن با اندن النان لفظی‬ ‫مجهول قلنان کله لث هیأتنده قلر رمثلادانست ماضی درمجهول قلنسه دانسته‬ ‫شد دیرلری خوددانستن مصدر درمجهول قلنسه دالسنه شدن دیرروفسی علی‬ ‫هذا قاعده خامسه فعل ناق حال و فعل ناق استقبال بیاننده ناق حال ونق استقبال‬

‫چون مضاررع اولنه برون مفتوحهکتوررز وصورنده اوئل افعالده اولان‬

‫الفات یاء تحتیهیه منقلبه اولورشو قدر که لقاحانده ادات حالاولان لفظ می‬ ‫لازمدرمثلاندند و نمی داندونیارمادوئی آرماید کی وا=کارتاکیدنق خال‬ ‫و استقبال مراد اولنورسه اولنهارلفظ هر آینه ادخالایدرزمثلاه رآیند نمیداند‬ ‫و هر آینه نداندکی قاعده ستاد سه فعل امر غائب بیانندهد رچونکه مرغائب‬

‫بعینه فعل ماضا رع در انجق فرق قرآن‬

‫به اولور کا هماجعه دال مضا رعدن اول‬

‫امر غائیه علامت چون بر الفریادهایدرز کاسبق بیانا فی الالف البسیطه‬ ‫و کاهی امر حاضراولنهای خود آخرینه برلفظ =کوزیاده به مرغائی حاصل‬

‫ایدر رمثلا کوبدان وبدان کوکی وکاهی مصارع صیغه سی اولیه کولفظی زیاده‬ ‫اولور مثلا کوکندکی آکن نادر در وکاهی باید که لفظی مصنارع اولنه‬

‫زیاده وادخالایدرز مثلابید که داندکی قاعدهسا بعه فعل نهی غائب بیاننده در‬ ‫چونکه مرغائب مذکوراولنه برمیم مفتوحه زیاده به حاصل اولورمثلامداد‬ ‫و کنادوکو مدان ومدان کوو باید==که مدان کیوکاهیون مفتوحه ایله‬ ‫حاصل اولورمثلا داندونکنادو کوندان وندان کوواید که داندکی قاعده امنه‬ ‫فعلی امر حاضعربیاننده درچونکه امرحاضترمضارعدن دالی حذف و ماقبلی‬ ‫اسکان‬

‫«‪:‬‬

‫و‪۳‬‬

‫اسکان به حاصل اولوریدان و میدان کی قاعده فعل نجب فعل مجب برکله‬ ‫اشتقاقیه در که اولنده زهی یاخودچه مجبیاخودآبای خود آیا اوله مثلازهی‬ ‫دانست وچه مجبا دانستن و آباداننده و آبادانسته کی قاعده تأسعه اسم فاعل‬ ‫بیاننده دراسم فاعل مصنارعدالندن اول برنون ساکنه بعدها برهاء رسمیه زیاد‬ ‫ایله حا صل اولور مثلاداننده و خشنده کی قاعده عاشره اسم مفعول بیا ننده در‬ ‫ابه یم مفعول فعل ماضی آخرینه بر ها رسمیه زیاده ایله حا اصل اولورمثلادانسته‬ ‫ودمیده کیی فائده ک *یاسممفعول صیغه سی ماننی معنا سنه و ماضی صیغه سی‬

‫اسم معفول معناسند کلوردیوفاضل سودی تحریریلدی فاماًک فقیرشوه فهم‬ ‫ایدر مکه اسم مفعول صیغه سی اوزره اولان ماضیده برلفظ مش زیاده اولنه مثلا‬ ‫کرد ایلدی معناسنه ایکن کرده ایاشی دیوقفسیرولنه تقه مصادرومشتقات‬ ‫اوائلنه ایموتحده ادخال اولندقدمجله سنده نخسین لفظ چون اولورالا که‬ ‫فعل مضارعدن مشتق اولناره ادخال اونسه استقباله خاص اولور مثلا دانستن‬ ‫ویپدانست وبداندوبدا ننده وبدان وامثلالی کی همدانی با موحده مذا کوره لغت‬

‫فهلویه دهمکسوره اولورالا که حرف مضمومه یا خودواوهای خود مایه یا خودباء‬ ‫موحد هیه مقا رن اوله وصاورده ان‪- :‬اعامضموم اولورفاما که لغتدریه ده هریه‬ ‫درلو حرفه مقارن اولورسه اولسوند انم مکسوراولوردیو باء بسیطه بیانده‬

‫کدی فارجع همدخی مشتقات اوائلندی لفظی داخل اولوولکن زائد اولاز‬ ‫چونکه ماضی به داخل اولجه حال ماضیه ی حکابه معناسی مفید اولور مستقبلانه‬ ‫داخل اونجه استقباله خاص اولوردیو ادوات مرکه ده کسی تعدمحانه عشر‬ ‫امر حاض بر آخرینه بر ماقبلی مفتو ح الف ساکن الحاقیله اسم فاعل یاخود صفت‬

‫ه شبهه اولورمثلاداناوبناکی اینتهابوالفه الف انصاف دیرلروآ کربوالفدان‬ ‫ص کره رنون دخی زیاده اولنورسه مبالغه صیغه سیاولورثلاخندان و خرامان‬

‫کی تکم یاف الف بسیطه ده کدی قاعده ثانیه عشر رمصدری متعدی فتاده‬

‫ضابط اول مصدرالش مرحاضری آخرینه برالف بعده براون مکشوره بیما‬ ‫بریاء تحتیه مدته به ده بردال مفتوحه بعده راون ساکنه زیاده ایدر رمثلادانستن‬

‫آمرحاضری دان یکن دانیدن دینسه مصدرمتعدی اولورمانی ومستقبلانکا‬ ‫اخذفی ماسبق قیاس به قاعد ‪ :‬ثالثه عشر وصف ترحکایی یا ننده در‬

‫مریک بعدالتغییروالتبدیل کدودن اسم فاعلیاخود اسم مفعولیاخود‬ ‫صفه مشابهه با خود اسم منسوب معناسی فهم او نه کاوصف ترکی دیرلی‬

‫‪۴۹‬‬

‫چونکه یخاب فطنته وارباب خیریه مستورومتواری دکلدرزبان فارسی‬ ‫ترکیبارنده حق مقدم اولان مواخرومو خراولان مقدم اولیه یا خود حق‬ ‫مذکوراولان مخدوف اولیه بونارش بادی و باعی ایکینسنه اولورچونکه‬

‫یا بو که فقط تخفیف اولوریا خود تخفیف به معنای زائدی دخی مفید اولور‬ ‫اکر باعث فقط تخفیف اولورسه مثلا کلان یکی اصلی آب کلایدی اضافته‬ ‫انجاق نخفیف مجون مضاف الیه تقدیم اولندی فعلی کلاالتقدیر این معناسی‬ ‫کلی صو وی دی الث تقدم و تاخیریه معنایه تغییرو تبدل کامز وا=کر تخفیف‬

‫مع الافاده اولورس به اصطلاح قومده کا وصف ترکی دیراربوندن صاکره‬

‫کله لکه وصف ترکیب ده معتبراولان تقدیم وحذف میاننده اولان تردید منع‬ ‫خلویدرچونکهیا فقط تقدیم بله اولوریا خود فقط حذفله اولوری خودهم حذف‬

‫وهم تقدیم به اولور اول یعنی فقط تقدیم به اولان مثلاسخندان کی چونکه‬ ‫امرحاضمرالاوزراینه معمولی تقدیم اوانسانه مثلاس هافندان اصلنده دانسدان ایدی‬

‫سوز بیل معناسنه فیعدالتقدیم التأخیرسوزبیایی معناسنه اولدی بویسه اسم‬ ‫فاعل معناسیدرچونکه لفظ بی ارکیده ادات اسم فاعلدرختی دیباجه اولنده کی‬ ‫کرمفرمای دینی بوقبیلدندر بویه اوجه انجق و ده تقدیم واردر حذف بوقدار‬ ‫سئوال بعضاد با قتند ه مثلا شعوری مرحوم کی از جاهاسخندان اصلنده‬ ‫داننده سخن ایدی اسم فاعل صیغه سیاوزره فیعدالتقدیم والتأخیروالخفیف‬ ‫والحذف سخندان اولدی بوصورتده هم نقدیم وهم خذف اولنورفقطتقدیمه‬

‫مثال اولز جواب بوترتیب اعتبار آخر بلکه مذهب آخر در کنفی الحقیقه‬ ‫اتمامحساب انظار ذوی الاعتباروارباب ابصاراولی الاختباره رونما‬

‫و روشنادر که ایشته وبعضی ادیاناث طریق نه قدر که افید واقبس ایسه ده‬ ‫فاما که صورت اولی من حیث الترکیب اسهال و آسان وسیکتردرفلانغفل‬

‫فانه نفعث فی الشرح کتیرا با نی یعنی فقط حذفله اولان مشلاخوناب کی اصلی‬ ‫خون و آب لیدی قان دخی صومعنا سنه ادات عطف اولان واوی اسقاط‬ ‫و علامت واواولان صعه بی حذف ایدوب خوناب اوایحه قانلوصومعناسی‬ ‫مفید اولدی و معنی ایسه صفت مشابهه یا خود اسم منسوب معنا سیدرچونکه‬

‫ترکیده لوولی ادات صفت مشبهه وادات نسبتدر همدخی بنده دلاوراکی‬ ‫چونکه اصلی هاء رسعیه اوزره همزه لث کسریله بنده دلاورایدی بهادراولان‬ ‫اینده معناسانه علامت توصبف اولانه نه مکسوره حذف اولتنجه وصف‬

‫‪۲۷‬‬

‫ترکیبی اولوب جهادر بنده لومعناسنه اولدی الث یعنی هم خذف وهم تقدیم به‬ ‫اولان صفیق موصوف اوزره تقدیم وآخر موصوفدن علامت توصیف کسرمی‬ ‫جذفله حا صل اولورهلاشقاوت پیشه کای اصلی پیشه شقساوتلیدی یعیی‬

‫پیشه اولان شفاوت معناسنه فیعدالتقدیم والتأخیرواخذف شقاوت صفتلو‬ ‫دیالث اولدی بوندن بشقه ضلالت اندیشه و تردامی و سیاه چشم و امثالی دخی‬

‫بوقبیلدندرچونکه اصلاری اندیشه ضلالت ودامن تر وچشم سیاه ایدی یعی‬

‫ضلالت اولان اندیشه و یاشا اولان الث وسیاه اولان چشم معنیازینه فعمد‬ ‫انتقدیم وانتأخیروالحذف ضلالت اندیشه لوویاشا انکلو وقاره کوزلودیالث‬ ‫اولدی وکاهی مضاف الیهای مضاف او زره تقدیم وعلامت اضافت اولان‬ ‫کسره یی حذفله اولور مثلاسعادت خانه کای اصلی خانه سعادت ایدی‬ ‫| سعادت خا نه سی معناسنه فبعدالتقد موانتأخیروالحذف سعادتلوخانه‬

‫معناسنهاولدی بودن بشقه شهنشاهد خوقایلنی در تکم یاف یکری یکی‬ ‫قطعه نثبیت اولی شرحندهکاورانشاءالله تعال کاله مضاف الیهای مضاف‬ ‫اوزره تقدیم هر بار وصف ترکیبی افاده از بلکه مجرد تخفیف چون اولور‬ ‫مثلا=کلاب کای اصلی آب کل ایدیاف عدالتقدیم والتأخیر معناساسی اسکی‬ ‫معنادرمجمه حال کل صویی د‪ :‬کدر کاسبق آنفیاخاتمه مضاف الیهی تقدیم‬ ‫کرلشوصف ترکیبی افاده اینسون کراکاتسون بهرحال مضافلث آخری ساکن‬ ‫اولورالاشول وقت مفتوح اولور که آکرمضاف اولنده همزه مفتوحه اولسه‬ ‫همزه کاخه سی آخرمضاف الیهه نقل اولتوب و همزه یی دینی حرف مد‬ ‫اقیار رمثلا=کالاب وسیلاب کییف خفظه فانه اینفعالث هممد خی صفت‬

‫او وصوف تخروقی و‬

‫|‬

‫شمالیه بویه در مثلاخوشاب و کرماب‬

‫| کی یعنی هر بار وصف ترکیبی معنا سین افاده از مثلاشاداب کای اصلی آب‬ ‫شادایدی تقدیم و تأخیر اولندی ینه معنی کافی الاول اولدی همدخی تقدیم‬

‫و تأخیرصورتنده کرلشوصف ترکیبی افاده ایلسون کرلشانسون موصوفده‬ ‫همزه بولنسه فخه سی آخرصفته نقل اولنوب و کندی دخی حرف مدقلنور‬ ‫مثلاخوناب و شاداب کی تنبیه بووصف ترکبیاری منفصل یاز مقاه قدر که‬ ‫‪.‬‬

‫بین العوام اشاهرایسه ده فاما که ادبای منشیان میداننده وصل ممکن اولان‬

‫خرده متصل یازمق احر محرر واصل مقرر درفا حفظتذییل کاهجه وصف‬ ‫ترکی مرحاضرصیغه سی وزره اولان اسم مصدراولنه ادو آتعر که دن‬

‫‪۴۸‬‬

‫بالفظی ادخاله حاصل اولورلاندان یاشایی کي بومور ده جزو‬ ‫ایانند‪ .‬در چونکه اسم مصدر در تنوع و زردراول محضاماضی خود‬ ‫امر حاض بر صیغه اری اوزره اولور مثال اول پرورد کارلف ظنلث جزو او نکی‬ ‫مثال بانی آمرز کارلفظث چنیواوان کیانی مرحاضر آرنه ماقلی مکسور‬ ‫ابرشین به آن فیله قاعده مطرده د رمشلادانش و بار و رسکی ارکیده دی‬ ‫نفی به اسم فاعل مخفف دینسه ده جا از اولور قاعده را بعه عشبراسم مصدر‬

‫ابوقاعده جاریه در مثلابلش وبسلایش کی الث کاهی ماضی آخرینه بر الف‬ ‫اورا الحاقیه اولور مثلا کاتار و رفتار کی رابع اسم جامد آخرینه ریاء تحتیه‬

‫مصدر به لحوقیله ارلو رمثلامردی و اندکی کی قاعده خامسه عشعراسم‬ ‫فضیل بیاننده درچونکه اسم تفضیل شوکه در که آخراینه ترلفظی لاحق اوله‬ ‫مثلاه تر و کهتر ود اننده ترکی قاعده سادسه عشیرصفت مشابهه بیاننده درا‬ ‫چونکه صفت مشبهه امر خاصیرآخرینه رالف الحاقیل اولور مثلا انو بنا‬ ‫وا|‬ ‫کی رو ن دخی اخ‬ ‫=یلاق ایدر ار بوصورانده م‬ ‫سلبالغه اسمفاعلده‬ ‫| بعید دکلدر مثلاخندان کی قاعده سا بعه عشسراسم منسوب بیا ننده درچونکه‬

‫اسم منسوب برکله در ‪-‬که آخرینه یا تحتیه نسییهای خود مندی خودناله‬ ‫یا خودواری خودوریخو دیار لفظلریدن ریسیلاحق اوله مثلا شیرازی‬ ‫وابستانی وفرحناشو سود مندور هوار و پیشه ور و هوشیار=کی‬ ‫قاعده نامنهٔ عشسراسم زمان واستم مکان بیاباننده درچسونکه اسم زمان‬

‫واستم مکان برکه در که آخریته کایا خود ستان لاحق او له مثلاجرا=کاها‬

‫وسامحرکه وکلستان و زمستان کی که چه لفظ زار آخر کلمه لاحق اولوب‬ ‫اسم مکان حاصل اولور مثلا کازار=کی قاعده ناسعه عشایر اسم آلتا‬ ‫بیاننده درچون اسحم آنتبرکه در=که کا استفظی مضای اوله‪ .‬ثلا‪:‬‬

‫آلت بریدن کی قاعده عشارون بنا مردوین نوع باننده در حو که نمره‬ ‫و نوع راکله درکه مرهونوع افاده بدن برلفطله مرکب اوله مثلا یکبا ردانستان‬ ‫و دیکر کون دانستن کی قاعده حآید وعشیروان اسم اصغیر بیاننده د را که‬

‫اخرینعچهلفظی لاحقوه منلایویچهیکی یاخود آخرین کاف عربیه لاحق‬ ‫اوله ملامصنفالت کی قاعده ثانیه و عشارون جیع فارسی مانده در چونکه‬ ‫براسم که جع قاشق مر داولنه اولی ذی روح ولوری خوداول را کرذی روح‬

‫|‬

‫اولورسه آخ ‪ -‬رینه رالف مد ونون کتوررل ثلامردان و زنان و مرغان کی‬ ‫‪------------‬‬

‫شرقدر‬

‫‪۴۹‬‬

‫|اجعدن اقدم بریا تحتیه مفتوحد زیاده ایدرلمثلا آشنایان و رستویان وآدمیان‬ ‫|کی همداخ واو مداویا مدصورت رده یا تحتیه سرپرستوان وآدمیان دینسه ده‬ ‫جاژدرو کرذی روح و لاز سه وتقدیرجه دیخی ذی نماوذی نجددوذی انقضا‬ ‫اولوریا خود اولاروآکرذینما وذی نجدد وذی انقضا ولز سه یعنی جامد‬ ‫صبرف اولورسه اول اسماک آخرینه برلفظ ها =کتورر رمثلاستکهاو آهنها‬

‫ودانستهاکی و کردی نماویاذی مجدد ویاذی انقضا اولورسه ونارده یکی‬ ‫صورت جاژدرمثال ذی نمادرختان ودرختها و میوکان و میوهاکی مثال ذی‬ ‫مجدد وذی انقضاروزان و شبان وروزها و شهاًآکی سئوالاجان و تن ذی روح‬

‫اولد قاری حسبیله جانان ویتان دیو جمعلقلوایدی معهذاجانها و تنها دیوجیع‬ ‫قافشار مثال جانها شاعر بیت به زبان تیغهای چا=کروسیر‬ ‫شده درجان جانها چاشنیک ریمو متال تنها کال جندی بیت خوشی شدی‬ ‫خرامان چون سروعقل میکفت خوش میروی بدنها تنها فدای جانت |‬ ‫| جواب جان ون اعضا واجر افبیلندن ایسه ذی یا قبیلند در وصوریده انلریه‬

‫ایکی وجه جایزولورمثلاسمران وسترها و چشمان و چشمهاکی سئوال شترذی‬ ‫روح ایکن شترهادیوی علفش شاعر بیت کریزم از شتران و سپهرجره خاله‬

‫که جره راست شترهای مست پیرامنوجواب شاذ در تکم هزارله جعنده‬ ‫هزاران شاذاولدینی کی سئوال آفتاب و ماه چعلرنده آفتابان وماها اندیو‬ ‫| تعبیر اولندی معهذاه ذی روح و نه ذی نماوه ذی نجددوانقضا شیخ سعدی‬ ‫قطعه کدایان بینی اندرروز محشبرداخت و مللث برچون پادشاهان» چنان‬ ‫نورانی از فرعبادت توکویی آفتابانند وماهانه جواب کانه حر=کت‬

‫وسیرازی حسبیله ذی روح وذی نمکی ولدیاری خودتجدد صور یاری سببیله‬ ‫ذی نجددوذی انقضا قبیلندن اولدیار تنبیه آخریده هاء رسمیه اولان کلهیه‬

‫علامت جمع اولان الفبا ونون الحاق اونجه ها رسمیه کاف فارسیه به ابدال‬ ‫اولنور منلایند کان وخواجکان کیبوتقدیرجه هاء رسمیه ی بازمق غلط اولور‬ ‫همدانی علامت جع | ولان هالفظی لاحق اولسه هاء رسمیه حذف اولنوب‬

‫ماقبلنلث خیاه اکتفا اولنورمثلامیوهاویمرها کینه وصوریده ها رسمیه ی‬ ‫زیاده به اسم مفعول و آکا قریب بر معنی افاده ایتدیررزمثلاپیرایه و آیره و آویزه‬

‫ه ‪}i‬‬

‫=عبار‬ ‫کی زینت وقارشق و آصق معنارینه فحفظ مقصد‬

‫===‬

‫فارسیه بیاننده در فائده اولی فارسیده اعراب ثلثه ظاهره اولن الااوج محلده‬

‫ظاهراولور اول مضافالث آخری مجروراولوری کم عربیده مضاف الیهالث‬ ‫آخری مجروروالدینی کی مثلاجان من کی کن واضیافت کرمانجیرمتصلث‬ ‫غیر یسنه اولوز سه فاما به ضمیرمتصله مضاف اولنجه البته مضافلث آخری‬ ‫مفتوح اولورم لاجانش و جانت وجام کی باقی موصوفلث آخرید خا مجرور‬ ‫اولورهلاخاب سیامورخ سرخ کی لکن وایکی صوریده آخرمضاف و آخر‬ ‫موصوف حروف مدوهاء رسمیه دن برای اولوز سه هاتما که برای اولز سه هربر‬

‫صورنده بشغه بشقه احکام وارد رییسانلری یاء تحتیه بسیطه دنیاء زائده ده‬

‫و هاء بسیطه دانها رسمیه بحث رنده کدی فارجع المانان ث معطوف علیهالث‬

‫| آخری مرفوع اولورا=کر آخری قابل رقعایسه شوقدر که وصورتده‬ ‫و وعطف یا ریلورلکن اوفنازمکرضرورت وزن اوله و کرمعطوف علیهلث |‬

‫آخری حرف مدیاخودها رسمیه ایسه ا=کتری واوی مضموم اید را تکم‬ ‫تفصیلی و وبسایطه ده کدی سئوال همراه خطاب مکسوروهازه مجب‬ ‫مضموم اولوروتقدیرجه اوج محلدن ماعداده اعراب ظاهراولزدبوحصاریه |‬

‫| =کونه اولور جواب برقاح دورلوکندر اوالاحضرمذکورات واغلبه‬ ‫امیدریا اسمه نسبتله درفعله وادانه کوره د=تکلدرچونکه افعال و دوانده‬

‫با اشاره نمراوورت دایوان استان استان انتا کریم اتمی |‬ ‫الشا محصوراولان اعرابدرادات و فعلده اولان ایسه بنادری کم عربیده‬ ‫اولدینی کی قنده آنیه آلفاظ فارسیه بالوضع سکنه در مکر آخرنده ها رسمیه‬ ‫لوله مثلاینده و کهوچه کی و بالاستعمال دخی بویه در مکر که مضاف و موصوف |‬

‫و معطوف علیه اوله کاسبق فامآ که الفاظ غربیه الوضع ساکنه وبلاستعمال‬ ‫معربه ومبنبه در کالای خف علی من عرف اللغات قائده ثالثه ایکیا با خودزیاده‬ ‫السنه ده مستعمل اولان برلفظ مثلاعراب وفرسده یکسی رمعنایه اولورباخود‬

‫او از اول یا هر رنده وضع مستقل به اولور مثلاکان وصابون کی و کمتفق‬ ‫الالسنه ومشترشالالسنه دیر رباخودبریدن آخره نقل ایله اولورو صورتده واکر‬

‫عریدن آخره نقل اولنور سه مثلاهلال کی توکامصطلح واصطلاح و مجلسیم‬ ‫|دیرلروآکر آخردن عربه نقل اولورسه مثلا فام کی بوکا معرب و تعریب‬ ‫|دیرلرانی دخی یا هربریده واستان‬

‫است‪ .‬این تنها‬ ‫عصید‬

‫‪۶۲‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬معه‪------‬‬

‫=======================‬ ‫ایشته وکایضامشترل الالسنه درلیاخودبریدن آخره نقل به اولوروتقدیرجه‬ ‫دنیا آکر عربدن آخر نقل اولنورسه مثلاسعید کپی بردجلفارسناک اسمیدر‬

‫بوکانقلا محض دیرروآکرغیریدن عربه نقل اولورسه ملاقالونکی ائه قرائتدن‬ ‫برینلثاسمیدریوکاده ایضا معرب دیرره شده را بعه ایکی لسانده یا خود زیاده ده‬

‫مستعمل اولان لفظی فرقایه اولوری خودفرقسبزولورئازی هلال کای اول‬ ‫یافقط لفظده اولور مثلامسالث و مشلت کیی چونکه ایالت کسری وسین هممله ایه‬ ‫عر بیدروهيلث صامی واشین مجمه به فارسیدریا خود فقط خطده مثلابستان‬

‫وبوسستان کی زیراواورسعیه سزاعریدرواورسی به فارسیدری خود فقط‬

‫معاده اولورمثلامردکی کاغرافت آنفای خود هم افظده وهم خطده اولور‬ ‫مثلافارس و پارس کی با خودهم لفظده وهم معشاده اولورسه مثلاد بان کی‬

‫زیرا اماله به فارسیده طنجره معناسنه اماله سرعربیده معانی الدجاجة الذکر‬

‫یعنی خروس یا خود خط ده هم معاده اولورسه ملاکل و کولاکی زیر و و‬ ‫رسمیه سزاعریده اکلدن امر خاضردرواورسیله ترکیده رمادیعنی خاکستر‬

‫معناسنه ی خودلفظده وخطاده ومع ساده وچنده بردن اولورسه مثلاخان‬ ‫و خوان کی زراعی ایدهوورسیه سزاواماله سر کاروانسرای معناسنه فارسیده‬ ‫و اورسی واماله به خواندن لفظندن امر حاضراولورو قومعناسنه فائده‬ ‫خامسه برلساندن لسساس آخره منقول اولان لفظده تغییرو تبدیل واقع اولیه‬ ‫آکا محرف در ریوتقدیر اوزره آکر ناقل تحریف ایدرسه مثلا لحنام ==کی‬ ‫‪ :‬اصلی کام اندی فصخ ومقبولدر واکر عوامنا سنجریف ادرسه مثلا سیله بند‬

‫کی چونکه اصلی و رسیدریون به سبنه بندیدای لسان ترک نقل اونجه عوام‬

‫انوفی لامه قلب ایتدیارغلط در بوتقدیرجیه متکلم غلط ایلد یکی از سه جهل‬ ‫مرکب و خطاء محضدرواکر غلط اید یکی بلورسه بوصوریده صی الز سه‬

‫جهل بسیط و خطاءا کدرو کیفصیحیی بلورسه وصوریده غلطی استعمال اندرسه‬

‫ابلاغتدرو کفصبی استعمال اندرسه فصاحتدرک افت فصیحه دن غلط مشهور‬ ‫اولی =کلامنک مالی دخی بودرومقامده براز تفصیل دخی واردراحاطه سی‬ ‫مراد ایدن شاهدی شارجازه رجنوع اینسون فائده سادسه لسان عادن‬

‫منقول اولان لفنلاعر ایده مشدتداولسه مثلاً کف ود رودکی فارسیده و ترکیده‬

‫مخفیف به استعمال جالزدرفحفظ قائدهسآبعد تعریب بیاننده درمعلوم‬

‫‪۶۳‬‬

‫را‬

‫در میان دریایی‬

‫=|‬

‫فاه ابدال اولنورمثلاپالیراوفالیراوپیل و فیلکی کاجه با موحده عربیه ه ابدال‬ ‫اولنورمثلاپیاده و بیدق و پستوق و بستوق کی ال فوفیه طاء ‪۴‬م ماه به ابدال‬

‫اولنورمثلا تباهووطیهووتباهه وطاهه ونفتی و تفظکی جیم فارسیه صاد‬

‫مهمله به ابدال اولنورمثلاچین وصین وچناک و صن کی که به شین مجله به ده‬ ‫ابدال اولنورمثلاجاروب و شاروب حاکی از آی فارسیه جیه ابدال اولنوز‬

‫مثلا لا ژورد و لاجورد کیشین مجمجه کاهجه سین مهمله به ابدال اولنورمثلا‬ ‫بنفشه وبنفسج وهاشلث و مسلث کیکاف عربیه کاهی قافه ابدال اولنورهثلادالت |‬

‫ودانق و کان وقبان و کهربا و قهرباکی کاف فارسیه چینه ابدال اولنورمثلا‬ ‫کوهر وجوهرو پرکار وفرجارکی هاء مفرده کاهی حاء مهمله به ابدال اولنور‬ ‫مثلا =کناه و جناح کی هاء رسمیه کاهی یه ابدال اولنور مثلا بنفشه‬ ‫وبنفسج و بابویج کیوکاهی قافه ابدال اولنور مثلادله ودلقورمه ورمق کی‬ ‫خا تمه دهجه تعریب فقط ابدالحر= که ابله اولور مثلایوس متعله فارسنیدر‬

‫بعدالتعریب مفتوح اولدی هائده ناامنه لغت فارسیه ده رقاح حرف میاننده‬ ‫تبادل واردار از جمله باء عربیه ایله واو بیننده مثلا تاب و تاوو=کبر‬ ‫و =کوبراکی همدانی پاء ذارسیه ایله فامیاننده مثلاسپیدوسفیدکی همد خی‬

‫پا فارسیه به کاف‬

‫فارسیه میا ننده مثلاینجشک و کمجشلث تسکی قاائده تاسحه‬

‫هربرکله که آخری یا تحتیه و ماقبلی الف مداوله یاحود واو مداوله اولیایی‬ ‫حذف جا نزدر مثلاپای و پا وروی ورو‪-‬کجی همدمای هالک ها قبلنده‬ ‫الف اولسه او ل الف حذف جاز در مثلاماه ومه وراه وره کی قائده عاشاره‬

‫فارسیده خاء مجیه آکر بین الفخ والضم اهاله اولنورسه بعدنده علامت امجون |‬ ‫برواو بعده رالف یا زیلور مثلاخواستن و خواهر و خواجه کی واکر بین‬

‫الفغ و الکسراماله اولنور سه رو او بعدها رباء تحتیه یازیلوز مثلاخویش‬ ‫و خویدکی کی تذییل فارسیده خانلث غیری حرفلرده دیخی اماله واردار مثلا‬

‫روی جمعی توج و شیر بمعنی جرح کی هما که خاء مجاهده اولان علامت غیرنده‬ ‫بور یمن انجاق خایه مخصوصدر قائد احادیه عشرف الاصل عربیه اولوب‬ ‫|انشالرده مستعمل اولان الفاظلک آخرالزبده الف اولسه ا=کر عنبیه ده‬

‫یاء تحتیه صورتنده بازیلوب آکن الف اوقنور مثلا اعلی و معنی وعبسی کی‬ ‫ایشته و صورتده واقع اولان الفاظ علی بیه انشاء فارسیه ویر=کیده استعمال‬ ‫اولنسه‬

‫اما ‪4‬‬

‫===== رادت قدیمیه سنده یاز یلور سه آکتری ماقبلی کسرهامدی ایاه‬ ‫اوفور معهذا اصلانه رعایتده اولنسه ده جاز دروا‪-‬کرکه الف صورتنده‬ ‫باربلورسه الف اوقنور حاصلی بویله الف نشازده کاتب مخیردار که دیار سه‬ ‫الف صورتنده یاز رالف اوقنور دیاریاء تحتیه صورتنده یاز ریکی دارلو‬ ‫اوقورف حفظ هائده ثانیه عشراب به مصدراولان کنیه عربیه را نشالرده‬

‫استعمال اولندقده کژی تخفیف چون نظم ونزده همزه سی حذف اولنور‬ ‫شاغربیت بودعلی حکمت وحانمنم کف ونعما ن مذهب مصطفی خلق ومسجادم‬

‫و نوهسف دیدار بلکه مطالقاهانه ابتدائیه ی حذف جاژدرشاعر بیت اسکندر‬ ‫سرای کده سد نطق ایتا پیش کاملدهید فلاطون حقیقت اینه نقل ماجرا اولاز‬

‫تنبیه معلوم اولسوتکه و مقدمه کی رمقدمه شعوری مرحوم فرهکندهترتیب‬ ‫ایلدی فاما که نیچه قواعدوفوائدی ترلشایدوب قصوریدن بشقه بیان الزام‬

‫ایلدیکینسنه رده دیخی خبط و خاللرارتکاب و بی نهایه موجب تشویش‬ ‫واضطراب اولان امور و سلولهایلدی فاما‪-‬که محمد الله الملث القدیر‬

‫فقیر ومقدمه دهم ما امکان تونیخ و نقع طریقی اختیاریه احسن قالبه افراغ‬ ‫ورکوب شططادن احترازده اهتمام وآسباغ ایلدم فن الله التوفیق وهونما‬

‫| الول ونم رفیق نماهید بودنص کره معلوم اولیو که ناظم تحریرو ادیب مشیر‬ ‫اعطاه الله سعادة الدارین حضرتری عهده بلیغانه لندن فریضه ذمت‬

‫باسیلهای اسقاطی چون شاهدی علیه الرجه الهادی تحفه سی بیت بنام خالق‬

‫وجی وتوانا بر قدیم و قادرویی ناودانابعنوانیه آغازایلدیکی کی ومغفوراه‬ ‫ناظم سامحهٔ صبیان علیه الرجه الجن سجعه صیانی ببت نام خداذ کریده لا‬ ‫ابتدا ‪ ۴‬مزل مقصوده اودرراهنماید کلامیه ابتدا ایلدیکی کی وجنت مکان‬

‫و فردوس آشیان غوث رمان المرعشی علیه الجه مامرالعشی نظملالی‬ ‫ابیت الهی نامثابتدم اح نامهای کهنامه م شایع وه خاصل وعامه اسلو بیله افتتاح‬ ‫ایلدیکی کپی مفتخ منظومه سنده عنوان فرقانی واقنوم سبحانی ارلان بسمله‬ ‫امحروفه به بدل اولور کند وعباره سی جنسندن برترتیب ایله اداء بسیاه ایلدی‬

‫اینکه لاهوت آشناودرون روشناحافظ عیت بی نظم فرالد فی اولایسمه بیا‬ ‫بسیاه معروفه به ادا بعده جدلهای مثنوی ایمن انشاءالاشباهنظاما او با من‬ ‫علم الاقسا ان اسماعلا سکادرجه الک جدو تاسید عطایی کده بر قطر سبا سیا‬

‫عبارتیله شروع ایتدیکی کی قرأن عظیمالشانه اقتداوحدیث فخیم العنوانه اقتفال‬

‫‪fi4‬‬

‫واج اع سلفهاننما وتألیف خلفه اعتنالیچون وف الخله دیخی صنعت استغراه‬ ‫رعایت داعیه سنده او لغله عادت قدیمه و طریقت مستدیه اوزه اولا برای بیمله‬

‫تبسم الله الحن از حجم‬

‫عنوانی آغاز بعدها برای حدلهای||‬

‫||‬ ‫نماد حاد بی حیدآور=کتر مفرما به مدت‬ ‫عبارتی همآوجبعلی احراز ایلدی فالله در مجدالاقمحلهعن بیدممدح وین ||‬

‫فارسیده ستودن وسپاس ترکیده و کلث معناسند ولیکن فی الاصل عربیدار |‬ ‫ای کی لیسانده بلکی زیاده دم استعمالی شایعادرهمدی میان علماده مشهور معنای |‬

‫لغویسی وعرفیسی واردرفرقلریه محلارنده مشبعامفصلدره بی ادات نفیدر|‬ ‫کاسبق ایالادوات حداد خاک فنی ودال به وزن کف لغتده یک معنایه در‬

‫اول معنی غابت و نهایتا نانی معنی منع وزجر فاما که شرعده غقو به مقدارم‬ ‫مجب اقامتها علی الامام مفهومنه حداطلاق وعلوم عربیه ده مطلق تعریفه‬

‫حد اطلاق وعلم منطقده ذاتیات به اولان تعریفه حد اطلاق و باب قیاسده‬

‫| اصغری و کبرانک جزوالرینه حداوسطوحد اصغروحداک را طلاق یکی معتای |‬

‫لغویدن ثانیه انس بدر بلکه حصار بولک حسیله در همدخی لفظ حدیوایکی‬ ‫معناده فی الاصل عربیدروالسنه عدیده ده مستعملدارشوقدر که عبیده دال‬

‫انجق مشدد در فاما که ترکیده وفارسنیده مستعمل اولیه تخفیف جائزدر‬

‫نک ومقامده اولدینی کی کرمفرما یعنی مکرم ومنع ومحسن صلنده وصف‬ ‫ترکیبیدرکرم بیورنی معناسنه چوکه کرم فتحتین ایله بوزن طلب فی الاصل |‬ ‫عریداری رسیده و رده القل انقض مملدرخواجه حافظ بیت رواق‬ ‫منظرچشم من آشیانه توست کرمان ای وفرود که خانه خانه اوست فرما|‬

‫امر حاضا برای خود اسم فاعل مخففدرعلی ماسبق تفصیل فالوصفب الترکی‬ ‫مصدری فرمودن لفظیدریورمق دیوالی اتمی قطعه ناک او جانی بیتنده |‬

‫کلور فائده کرم مشترشالسنه قبیلند درچونکه فارسیده یک معنایه داخ کلور‬ ‫اول یعنی کل یعنی شلخانی صوکارزنده وحوض اطرافنده نسبرهمعناسنه در‬ ‫ملا = که انکا نعمتید روی غایه عدد ‪.‬‬ ‫| محصلی شهود تبلیتهای پاندر چونکه که نه قدر که ترکیب ترکیده واقع آیسه دهینه‬ ‫بالنقل ادات اهلیلدر کاسبق فی الادوات البسیطه ها نعمت ‪ ۶‬نوک کسریه‬ ‫منم مث اسمیت در انجیله مصدر درتنم ونضسارت عبش معناسانه‬

‫علی مابینه شیخ زاده فی شرح تفسیرسورة الداخان بی غایه نظیری آنفا‬ ‫کدی‬ ‫‪g‬‬

‫ع ‪:‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪-----------‬‬

‫کندی حاصلی مضتراعین اولاصدر که یعنی مصمراع اول جدلش ارکان‬ ‫اربعه سنه دالدرچونکه ا جده بالعباره ‪ ۲‬و حامده بالا قتضا ‪ ۳‬و شمود بهه‬

‫ها و نجود علیهه بالاشاره دلالت ایدار شوقدر که وح اوله دلالتی ظاهره در‬

‫فا ما که تجود علیهه دلالی زیر اخکی مشتقه نعلیق اقی مأخذاشتفت اقلث‬ ‫علتی موج در بوتقدیرجه مصراع اولدن حاصل معنی نهایتسز جدو خسان‬ ‫و کری چون اول تح شن و مکرمه اولسون دیالث اولوروبله اول مجته مجوعدلیه‬

‫بروجه اجسال مذکور اولش اولدی ابتدبر نسنه ی اجسال بعده تفصیل واقع‬ ‫فی النفوسی او لغله محمود علیهی تفصیل اچوان زی یعنی مصراع ثانیایی‬

‫ارداف ایلدی وبوندن بشقه اطم تحریرجیدی ارکان اربعه سیاه رمربیه ادا‬ ‫ایلدیکه فوقنده ادا او لاازچونکه وآن تعداوا لقمة الله لاتحصوها نصنالث‬

‫مضمون شریفی جدید مندرج یورد قدنص کره ولفهرست جریده جلالات‬ ‫او اولش هیبت قصیده رسالت سلطان انبیا علیه افضل الهای حضرتارینلث |‬

‫لاحصیانت علیث عنوانیه اظها مجز بشریت ایلی یکی سیاقدناظمتح ا یردخی‬

‫معاده اطها مجناقش اولدی فلله در متنیه مهد معلوم اولسوتکه نام الهی ی‬ ‫احاطه وتفصیل طوق بشردن خارج رمعنی اولوبولیکن هر کسلحانه مطابق‬ ‫|وشاننه موافق بعضا جلائل نعمدن تعداد و تذکارایانسی ممکن بلکه متبسمراولظه‬

‫ناطم محریردی راعت استهلال قصدیه لسان وفته متعلق برنجه اموری وجودات |‬ ‫خارجیهسی ترتیبنه رعایت ایده را گودعلیهی تخصیص بعدا تعجم سماق وارد‬ ‫مجلا قیلادی از جمله اوخاسلاق =کارم مجلا‬

‫از جمعیمن کاسبق فی الادوات الرکبة جاه «جیلی ضعیهقی الاصل عربیده‬

‫اجال معناسنه ایکن بالنقل اتحاض فارسیده ورکیده جمیع معناسنه شایعدر تکم‬ ‫بومقامده اولدیغییکی کن مصنفا نو منشیان میانهر دم مجارها کرد وفا‬ ‫اجاره ایله قلتده استعمال شایعادریعی مقامنه کوره فی الحه وباله دیوتعبیراولنور‬ ‫اخلاق شدمایه قطعه اولی یک بیت اولید کلش آفریننده معناسنه ی کریم یعنی‬ ‫کرمفرمای کاسبق آنفا نذیه بوایکی لفظ شریف احصاسنده دخول جنت‬

‫موعوداولان امام حسناد در کنخلاق حق تعال اث غیرینه اطلاق اولناز‬ ‫| کریم اولنورفاما که اسماء حسنی رسانده بویکی لفظ شریق تخصیص چونکه‬

‫اخلاق اسماء مختصه دن اولوب کریم غیرمختصددن او لغله کانه وایکی قسمه‬ ‫اشارات اچوان اولسه یا خود اولاخلاق صیغه سی حسبیله و بیتده مذکورال‬

‫‪۹۹‬‬

‫حضرت آدم علیه السلام قد خلقتا الانسان قاحسن تقویم نصر کرانه مظهر‬ ‫اولوب همد خیان الله خرطینة آدم بیده ربعین صباحا حدینهود خیان الله‬

‫خلق آدم علی صوره حدیشه ماصدق اولدیغنه اشارت اوله ای کریم حضرت‬

‫آدم صفی انواع نملاتحصیایه آلوده خصوصا افضل عباداولان ملاتکها‬ ‫کرام اوزره باعث نجانی اولانعا و عرفان ایله نادیده و نا شنیده او لغله فعرضهم‬ ‫علی الملائکه فقال انبونی اسماهولاء نصیله ممدوح و محترم اولوب حتی انساب‬

‫وولادی واحفادوسباطی و نقد کرمانی آدم عنوایلد کرم و دیخته اشارت اوه‬ ‫جلا حضرت آدمه اسما تعلیم‬

‫مجلام‪ ،‬خیر‪...‬‬

‫بویینده برای براعت استهلال وع آدم الاممتاکاهاتما عرضهم علی اللانکته‬ ‫نصب کرمنه ایعواردارچوتکه خضرت حالاث فتحیله فی الاصل عر بیدریعی‬

‫قرب ونزدیک و بعدالنقل فارسیده وارکیده ذات زرکوارونفس شرافتشعار‬ ‫معناسانده حقیقت عرفیه اولشدرتکم حضعربیت الله جل شباه وحضرت‬ ‫مجد صل الله علیه و سلم دیدکلرکی وقس علی هذا آدم» میدایه اوزن آصف‬

‫وهاجرنام ابوالبشرعلیه السلامدرخواجه حافظ بیت درنقد عبش کوشا که‬ ‫چون آبخورنماند‬

‫آدم بهشت روضه د ارالسلام را‬

‫بالنا سبه اولاداندن هربهپنه دینی آدمدایراراباقی بیتد اند خالنه‬

‫مجد بودن بشقه‬

‫افتخت‬

‫بعضرآدم رایدن خلق اول غله وجه ارض معناسنه اولان ادیم اراضدن مشتق‬

‫دیو حکم ایلدی وبعض آخر حضرت آدم علیه السلام اسمراللون اولغاه سمرت‬ ‫معناسنه اولان آدمه دن مشتق دیوحکم ایلدی و بعض آخرالف وانس معناسنه‬ ‫اولان آدم دن مأخوذدیو حکمایلدی بوتوجیهاری تعسف دیوقاضی بیضاوی‬ ‫جرم ایلشدر اسعاجع اسمادربوندن بشقه اسما اعلام نسا دندرازجمله حضرت‬

‫صدیق کبررضی الله عنهالت کریمه پاکره ریاسمیدرو اسماعیل نام عاشقلث‬ ‫دست موفه سی نامیدری تعلیم ‪:‬‬ ‫نماد شان موسایه اید وب هم تکریم مجد‬

‫تفعیل یابند نا مصدروانشالرده دسی شایصدر‬

‫شان‬

‫شین مجمجه ممدوده نث فتحیله عربیده بش معنابه دراول جمعنی مقدارو مرتبه‬

‫ثانی جمعی اعر و حال ایشته بومقامده بوایکی معنادن هربری علی طریق البدل‬ ‫هراد درچو که شا نیوایکی معنادامه قدر که عربی ایسهد ملکن فارسیده وترکیده‬

‫بالنقل مستعملدریکمنظم تحل برطنانه نام قصیده سننده یورریت تواریخ |‬ ‫آشنا‬

‫حساسیت‬

‫آشنایان ایفاق اوزرهایدر رجع «بوشان و شوکتی اسلاف شاهان جهانبانه |‬ ‫بدی معنابه دراول عسل خام باقی خانه زنبوریالث بنکورایع شانیدن لفظاندن ام در‬ ‫طییرغائب اولان شبانلث جعیدر کاسبق فی الشین البسایطه وتقدیرجه مشترلث|‬

‫السنه قبیلندن اولدی موسیه اسم اتم هیدرصاحب تورات هم اسام شریفیدر‬ ‫بعضیلرفی الاصل عبرانی یاخودیونانیدردیدیرعربیده تلقه معناسنه تکم عبسی |‬ ‫عربیده بلکومعنا سینه اواییاکی هیداتعطفدرکاسیقاتکریم وزن نفعیل عربیلدز‬

‫تیم قیلدی ذاتینه اعضمسافتله طکاکلیم ملا‬ ‫|‬ ‫بوبیتدهد یا رای برعت استهلال و کلام الله موسی ‪:‬کلیا آینه اع واردرچونکه |‬ ‫اضیافت نمز افعال با تندن مصد (رید )‪-‬نسبت معناسنه ‪۴‬کلیم بوزن فعیل یعنی‬ ‫مفعول یا خود یعنی فاعل لیکن حضرت موسایه علم اولدی وجهی ظاهردر‬ ‫‪1--‬‬

‫ملا‬

‫‪-‬‬

‫عیلامیون فعال دانعت استدلطیفیوزنتقال یافتنفسان|‬ ‫منطق الطیریه قیلدی تلطیف ادبی |‬

‫بویینده دخی برای راعت استهلال وورتسین دودوقال یابها آتل گلنا‬

‫|منطقالطیر واوتی امن کل شی ان هذالاهوالقضل الین نض شریفنهایی در‬ ‫چونکه منطقالطیر رکیب اضافی غنیدرزیرامنطق نطق معناسنه نطق اهل‬ ‫عربیه کل لفظیعبیه ‪ ۶‬فی الضمیرد مقرداکان اوهر کادیو تفسیریلادیر حقالسانه‬

‫حیوان ناطق اطلاق ومعناجه درو کامضاوت معناسته ده کلوزختی صوق اولان‬ ‫حیوانه ناطق وصوتی اولیا ته صامت ذیرزظیرطاژلاشجعیدرمفرداده اولوزف لیث‬ ‫•‬

‫‪-‬‬

‫‪.‬‬

‫یا ‪) -‬‬

‫‪.‬‬

‫{‬

‫کی تلطیف بوزن تفعیل لطفدن مضندردریکته پسری بوبیتده اسماءحسنادن |‬

‫‪:‬‬ ‫|‬ ‫عالم مظاهراسماءحسنادیدکاری چون هراشهخصه نظره آلوده اولدیخی نعمته‬

‫اختیارده آیت مذکور ارتباط کلی وارد رشیدی ارباب تصوف |‬

‫مناسب لولان اسعی مضاف قلوب مثلاسلطان انبیا علیه افضل الخابایه عبدالله‬ ‫| واانواع رزق ایله مرزوق آوانه عبداززاق دیدکاریکیحضمریتسالیانه بوتفصیل‬ ‫اوزرامعبد للطیف وعبدالعلام دیواتسمیه انسب اولدی چونکه رابهبالی ملکا‬

‫} لاین ییلاحدمن بعدی دیودعاسنه اجابتله انس و جنوعناصبروموالیدو با له‬

‫‪4A‬‬

‫| اقطار=کندو همسخرولدی سئوال سکزیوزدن میکروبولانان‬ ‫یکی دنیابوکامنفی دکلی جواب یکی دنباله داغ تصمره رینه اماره قوبه روار در‬ ‫فنها غدو هاشهرورواحه شهر منطوف طی مکانلری کی ومنها قال عفریت‬ ‫لایه دیخی وقالعاده علمن الکاب لایه مضموناری مجه اقویاری استخداماری‬ ‫کپی سئوال اهل یکی دنیاه سببله انده و فشاریوخسه بنی آدمد کالری جواب‬ ‫انساندرلکن زمان اولده کارتیله اقطارد نیانجساس و عاراولنوب بعده قلت‬ ‫بولدقارنده هرفریقراریدن خبرسر رقطرده قالش اول زیاخود ایام سا‬

‫لغه ده‬

‫شاید یک کپی مکشوق امش کارت فتنه هرطائفه نفسارینه مشغول وبووجهاه‬ ‫مانسی اولش اول‬

‫یاخوداور پادن یا افریق‪-‬بادن ریشه متصل اولوب ذلا ذل‬

‫شدیده ایهاما بیمامغرق اولش اوله اخودارقه جاباندن چین یاخطاس آکی‬ ‫بر الکته حالامتصل اوه زیر یک دنبالث هرطرف مکشوف دکلدرسئوال بونار که‬

‫شرع حکمری در جواب صابت شرای طویونجه وناراهل فترت حاکنده در که‬ ‫حنفیه ه کوره و مآکا معذین حقنبعث رسولانصنده رسول عوام مجازایه‬ ‫عقلدن معمسدرفقط دلیل ائیله فرض توحیددر آکن ساژمومن بهارهزله‬ ‫ایمانده معذورلردرغماشافعیه به کوره رسول حقیقت وهرحالده معذورلردر‬

‫ملا حکمت وقد رقی ایله عبسی‬ ‫خاکیت عرید رفعالده اتاقان معناسنه وعلم معناسنه ده کلو و |‬ ‫بوقی الحکمة فقدآوقی خیرآ== برآ اکاشاهد در » قدرت حق تعالی نات‬ ‫تمالا‬

‫(بر‬

‫صفات نمایه سنلث ریدرعبسیاستم آگهیدرصاحب انجیل ء م نام شریعیدر‬ ‫فایده السنه ثلاثه شعراسی قدیم الایامدن روحضرت ادی تعلیم اشعاوحضرت ||‬

‫موسایی تکلم وعصاویدیضاو حضرت سلیمانی منطقالطیرورع وخام وجام‬ ‫جهان نما و حضرت عباسیایی =کلام درمهدواحیاء موقی بلهاد کراقشاردر‬

‫|‬

‫و طفل آیکن ولدی بسکته کوی دا‬

‫بوبیتدهادی برای براعت استهلال کیف تکلم من کاناف الهدصبی قالقی‬

‫عبدالله آتنی الکاب نص شریفنه اع دارچونکه طغل ==کسرایه عربیدار‬ ‫فارسیده و ر=کیده دخ بالنقل مستعملدریکی طوغش ولد معناسانه‬ ‫وهرنسانه الت کوچکی معناسنه جای اطفال وطفولکلوروعندالبعضی‬ ‫طفل هم مفردوهم جمع اولورطفل کل شی اوله وطفل اللیل ای اقبل ظلامه‬

‫و جار به طفیله ی ناتمه والطفل الغبیه مع الولد فائده ولدرجا مادردهایکن |‬ ‫تجمع =‬

‫‪۶i ۹‬‬

‫جنین درز طلوع دجلث ولید بعد درتیشنه دکن طفل بعدهبلوغه قریب‬ ‫اوجه صایی واوا ائل بلوغیده همراهق بعدها وناطقوزه جه غلام بعده اوتوز‬

‫درد مجه شتاب بعده اللی بره جهکهل بعکه آخر گره جه شیخ دیر ز‬ ‫=کو یا گلا سویی دیوارتوزیری قطعه اثباتیستا یعند ه کلور‬ ‫‪ ۴‬نوع انسافی هم اول ای انبیان‬

‫نوع قتله عبیدار صنف ویولاث معناسنه و آکن اهل میر آن جنسی وعدن‬ ‫ونویی صنفدن اع اعدایدرریوتقدیرجه و مقامده نوع منطق مراد اولنسه‬

‫عقله انسبدارچونکه انسان ماهیاناث فصل قرایی ناطقدرت کمانی مصراع انی‬ ‫اشعارایدر انسان با انسدن مشتقدر وضع واحدایله حصنعرتا آدمه واولاده‬

‫اطلاق لولنوردلیل اول اهل انی علی الانسان حین من الد هر دلیل بافی‬

‫او امیرالانسان آن خلقتاه من نطفة الایة بعضیارنسیاندن مشتق‬ ‫دیدی تکم الانسان مرکب من النسیا نهمدیان اول ناس اول ناس قوللر یی‬ ‫مشعر در هم ادات عطفدردیو آنفاتیدی» بی ادات نقدیواقریبا تمادی‬ ‫انباز و اورتاق مدلیاویاکیرلادمییانلاتیطققطهعایلهه امثمتبایزت مسجنلااتبعنده =کلور‬ ‫و‬

‫نطقه یعنی قوه ناطقه د‪ :‬کدرقوه ناطقه حسین میبدینلث شرح هدایه د"‬

‫تصریحانه کوره نه قدر=که نفتن ناطقه به ده اطلاق گیج ایسه دهلکری‬ ‫بومقامده مراد مبدأنطقدز سئوال خیوانه اموالنا طقه وعروض وعقارانه‬

‫اموال صامته دیرزبوتقدیرجه انسان نطقله کوه تاز اولورجوابیومقوله‬ ‫| اطلاق اطلاق مجنازیدرزم ما تحنفی مزایسه حقیقته مبنیدر تحقیق معلوم‬ ‫اولسون که جنس عالیه طبیی اوج اطلاق و ذروه عوامدن انضمام فصول‬ ‫و خواصله دارات مرتبه ده حضیض تقیده و مراکز خصوصه نه کوه‬ ‫متنازل اودیسه کذلک عناصتراز بعدادن حصص جرائیه معینه لرد خی‬

‫مرکز بساطتدن وافق وحداندن دائره اموالیده وسعت رأس مرکانه متصاعد‬

‫اولشدرچونکه قیمتفسته اولان جوهرقبول ابعادثلثه به جسم اولور جسم‬ ‫دخی قبول حس و حرکتیله حیوان اولورحیوان دخی قبول نطقله انسان‬

‫اولورانسان دخی قبول نشخصات و تعینات ایه جدوش دوزیدو گروولور‬ ‫|کذالث عناصراربعنهادن حصاصی شخصیه معین هارد خی باشهخاص ها او لا‬

‫اتصالتانیا ترکیب ثال‪t‬امتر اج رابعا اتحاد خامساتولداشبوبش صفانه رتبهٔ‬

‫‪،‬ه‬

‫اولاه رسیده اولوب معدن دیو سمیه اولنوربوندن صاکره دخید‬

‫==‬

‫وار که ‪ ۱‬قوه ناز به ‪ ۲‬قوه نامیه ‪ ۳‬قوه موالده ‪ ۹‬قوه مصوره دراشبو‬

‫د رت قوه صفات خسه مذ=کوره به منضم اولورسه رتبهٔ نانیه‬

‫به رسیده‬

‫اولورنت دیو سعیه اولنوربوندن ص کره دیخی اوج قوه وار که ‪ ۱‬قوه شهو به‬ ‫‪ ۲‬قوه غضبیه ‪ ۳‬قوه مدار که اشابواوج قواقوای نسعه مذکوره به زیاده‬

‫و انضم اولورسه رتبه شهیه رسیده اولوب حیوان دیویسمیه اولنوربوندن ص کره‬ ‫دنیایی قواموار که ‪ ۱‬قوه عاله یعنی ناطقه ‪ ۲‬قوه عامله در اشبو یک قوه‬ ‫مذ کورونیکی به ضم و زیاده اولو رسه که درجه رابعه به رسیده اولوب‬ ‫افساند و سعیه اولنورا یشته وتفصیل معلوم اولدیسه کرلشتنازلو =کارلش‬ ‫تصاعد صورتلرده بهرحال انسان ناطقه ایله ممتاز اولدیغی اجلدن ناظمتحل این‬

‫دنی بویله جهادا ایلدی چونکه بهرحال قوه عامله قوه ناطقه به متفرعه‬

‫وابعه درفا حفظ کنه معلوم اولسوتکه متکلمین وحاکمابدن انسانده ایکینسنه‬ ‫اثبات ایدرار بریشه روح وقلب وقوه عاقله ونفسی ناطفه دیرلر بولت دردند ان‬

‫مرادشی واحد در بشقه بشقه نسنه دکللردرنتکم سعدالدین فتازانی بیبان‬ ‫ایلدی ولکن شوقدار فرق وآرکه وناردن مراد اولاباشی واحد عندالمتکلمین‬

‫جوهرمادیکه جسم لطیفدروعند اشکهای جوهرغیرمادیکه مجرد متعلق‬ ‫بالبداندرو رینه دخی روح حیوانی ونفس حیوانی دیرز که اندن جوهر غاری‪:‬‬

‫حامل قوة الحیةوالحس وف که عبارتی تعبیریدرزوبوتمریف مادی و جمعاف‬ ‫اولق اقتضا ایدرفاما نه اطبا فرق ایدوبادیر کمبدن انسانه متعلق اولان جوهر‬ ‫مجراده روح نامیله و قلبده‪ .‬تولد اولوب حیات وحس قوه سنی قابل اولان بخار‬

‫لطیفه نفس نامیله وبو یکی میاننده متوسط کلیات و جزئیات مدرکه اولان‬ ‫قلب نامیله تعبیرایدرارهممد خی صوفیه فرق ایدوب دایرلر جوهرامجرد متعلق‬

‫با بدان معناسنه روح نامیله تعبیرایدر رحی بعضیاردن لطیفه انسانیهٔ مجرده‬ ‫دیوناطق ایدرلروروح حیوانی معناسنه نفسی نامیله بولیکی میداننده متوسط‬

‫اولان جوهرنورانی مجرد معناسنه قلب نامیله تسمیه ایدرز همدخی بوقلبلث‬ ‫باطی روح و مراکی نفس حیوانی و ظاهری روحله جسدمیاننده متوسطدر‬ ‫و نفسی دیخی قلب الله بدن میا ننده واسطه در تکم حق تعالی برای تمثیل عه ذبالله‬

‫مثل نور کنکوة قیه مصباح الصباح فی زجاجة الرجاجه که کوکب دنی‬ ‫بوقدامن شمارة مبارکه زیتونه لاشراقیه ولاغی بیه یورر حاصلی مصباحدان‬ ‫عمر اد‬

‫سر دروح وزجاجه دن مرادقلب و تجره دن مراد نفس و مشکواندن مرادبدن‬

‫او اهلاشزقیه یعنی نفسن عالم ارواح مجرده ده شرقدن دکلدز و لاغربیة یعنی‬

‫عالم اجسادکلیفه ده فریدن دکلدری خود شرقیه یعنی قلبلث روح کی شرق‬ ‫یاقد زولاغی ییدیعی نفسناکی غیبی بوقدرد بوییان ایلدیار باقی تفصیلات‬

‫علم کلامده وعلم جامتده وغا طبده وع تشریحده وع تصوفده مشروحه در‬ ‫هار جعلیهن بوتفصیلدن ظاهراولذا که ناطقه دن مردمدارک وعالم دیث‬ ‫ایش بیت انتا کلام لف الفوأدو فاجعل اللبنان علی الفوأددلیلا بیت دیکر‬

‫کلام اصفه نفتهیه فبهانمتاز عناخرس اوم حیوانه شوقداناهیومقامده مراد‬ ‫دلیل اولان نطق لیسازی اولسه وجدافی اولنسه براعت استهلاله زیاده رعایت‬

‫اولوردی فافهم ممتازیافتعال باندن اسم فاعل عربیدرمصدری امتیاز در‬ ‫‪-‬‬‫ایجاد اختلاف صوروالسنه دن کد‬ ‫اختلاف» بوزن افتعال مخالفت معناسنه صورجاعضوزندر ظلم وظلت‬

‫| کی السنه جیعالساندرا مشاه و مثال‪ ،‬کی لیلان اصلنده غیی در برتاج معتابها‬ ‫کلور اول لغت تحت که هنرقوهلث دیلنه ذیرزای جتارخسه معهوده ثالث‬

‫فرق سکر که بفتاییراغی لسان الحمل ولسان الکلب وقوش دبلی دید کلری‬ ‫|اویه لسان القصحافیردیوار کن و مقتامده عیادمحلهای اولدر‬

‫|بوبیت ده دیخی زای راعت مستهلال و من آیات خلق آلتو آتولار ضری‬

‫|واختلافالت تکم والوا کم مضمون شریفنه تلخ وار درچونکه جکت‬ ‫بومقامنده آیت معنتاس نه کالاخق روشن » آیدین دیو و توزیدنجی‬

‫قطعه اثبیت ثالثنده یحتیلون فائده فی نفسن الانتزلغتتاز چوقتدر‬ ‫ولکن طرسوشی متیاز خوم اوزنده یو رازج تکیه امنتول لغاتیدیدار‬

‫‪ ۱‬افتترین ‪ - ۲‬یونان ‪ ۳‬تترالثه هند ه ضاین ‪ ۹‬نفئودانف ما که |‬ ‫سایعنی ه کوتاوندی رجاواتور کستژیافت لوله که لغت ملا که در انتهای فقیز‬

‫شوله فهمیدر که سکوت عنهاولان لستان عبارت اوله زیرالسیان عرب‬ ‫سلطان السنه دروالس سنان اهل جنند زباعث سکوت کالا وضوح و تمام ظهور‬ ‫|اوله با جود کل نیفلیخلوله تلاجقه در قدح لمزان عربت بیت مجروفیلسن‬ ‫|تازیالت مفضل سنت شدیدی زبان ضین و هندوقرس واترلشوروم و سودانه‬ ‫دهانههای این تمدن شعرا الیستینه سن اول هنان‬ ‫حجت‬

‫‪ :‬تأ‬

‫‪.‬‬

‫نماد‬

‫==ظ‬ ‫‪۱‬‬

‫شعرابوزان علاجع شاعر درماخذ اشتقاق اولان شعربودیباحه ات‬ ‫بیت ثالث عشرنده کلور السنه آنفاکدی امابومقامده لساندن مراد جارجه‬ ‫معناسی عقله مسدر و بر اعت استهلاله دخی مناف دکلدرهمنان‬ ‫شد ه ایله بوزان فعال اسماء حبیباناداندیز منتفرمای فعثبا سینه‬

‫و قیالدی مفتاح در کج نهانی‬ ‫= |‬ ‫بوبتدهادی برای براعت استهلال فلوب الشعراحزائی الرجان جدینانه ای واردر‬

‫قریق اولتنین قطاعهناثبیاتارا بنعندایکلنوروهیکاتخا خمزییننه دیبوابونیلونچیایدقیطعوهینثی‬ ‫تمهید وقتا ==که اطم محریر اداء جدله دان فارغ اولدیسهم خرموجودات‬ ‫ور جت کائنات و فرمودهام فانذر و مخاطب ریک قکبر علیه افضل‬ ‫الصلوات و آکل اسلا‪ :‬مات حضعیتلرینیه و اجبه ذمت صیلوانی عهده‬

‫|بلیعانه راندن اسقاط ایجوان انواع تعظیم و اشیاع کریم راه یورر=که‬

‫|استانهای منسولینه هزاران صلوات الاستیسی‬

‫ت‬ ‫ا‬ ‫هم ادات عطف آلفامیدی‬ ‫ت‬ ‫|پیامبر و =کلور مزایدزاده عینی مسمطند کوربلن = عکاسی رسول‬ ‫رسول ابوزان فعول فطعه اولالث‬

‫دی‬

‫قارشاعقد رقبول عبداسیر اولدی قول سیدو مولی اغاعرفده انسان‬

‫بعثه الله الخلق تبلیغ مالوجاه الیه مع الکب بوتقدیرجیه رسول نبیدن‬ ‫|اخص اولدی زیرا بیمع الکاب آیه تقیید اولافزو هزاران «آخزینه الف ونون‬ ‫الحاقاقیله هزارلشجمعیدرکاسبق فی قواعد المقدمذهن اربیلث دیواون طفونی‬

‫قطعه نث بیت اولند کلور صلوات اجتع صنلودر و مقامدهای نادیوم‬

‫مجاز طریقیه تعظیم و تکریم و تشریفدارچونکه اللهدان رجات وملا نکردن‬ ‫استغفار و مومناردن دعابالجاه نفره راجعدرشاعر بیت در صلوات آمده‬ ‫سترسرکل عندلیب نمد در حالی =کات آمده است شاخک شاه هسفرم‬

‫سیاست=== که اودرا جمع ارت لغات تستان است‪.‬‬

‫بوییندهایی برای براعت استهلال انفصاح من تکلم الضاهیدانی من قریش‬ ‫حدینه ناجوان درچونکه که هادات ربط دیواوله گیای رافاصعد اسم‬ ‫تفضیل عربیدرمصدری اولان فصناخنث لغتده اچق سوزلولات و روشن‬

‫کلاملولاک اصطلاحده نافرحروفدن و غرابتدان و مخالفت قیاسدن وتعفید‬ ‫‪-------‬‬

‫لهٔ ظ‬ ‫‪r‬‬

‫نام ‪: c‬‬ ‫‪-----‬ت‪-‬ح‪----------------‬حتی‬

‫‪-------‬‬

‫لفظی وتعقید معنویدن کله لث و کلاملی سلامتیدریوتقدیرجه فصاحت تغلیا‬ ‫بش فنع محتاجدارچونکه نافرل =کافیلی طبیعتدروغر ابتلا کفیلی لغتدر‬ ‫و مخالفت قیاسلت کفیلی صعرفدرونعقیدلفظی لث = کفبلی خودرو تعقید‬

‫|معنوینتا کفیل بیاندر ارباب جمع ریدر انتخاب معناسته چونکه ربعر بیده |‬ ‫اسکز معنایه در اول جمعنی مالک و صباحب نازی بمعنی مربی یعنی بی بی معناسنه |‬ ‫ثالث معنی مصلح رایع منی مدیر خامس معنی پادشاه سیادس بمعنی کدخداووزبر ||‬ ‫سایع معنی افندی ثامن اسماءحسنادن براسمدرکن وسکر بی معنی مروی اسلامی‬ ‫معناسنه اولدینی حسبیله در بعضیارشوه فرقایدرز کهلفظ رب اضافیسبز‬ ‫الله تعالانلث غیریئه اطلاق اولفبازانجق حق تعالی به اطلاق اولنو رفا ما‬

‫اضافته علی العموم اطلاق اولنورمنلار تب العالمین وربالمالورب الدیکی‬ ‫لغات» لاملث ضعیلهلغتلث جعید رلغت لغتدهنطقه دیراراصطلاحده هایع‪-‬بر‬

‫کل قوم عن اغراضهم مفهومنه دیرزبومقامدهلغ اندن مراد انواع اغت‬ ‫عر بیدرچونکه لسان عبیدی لغت اوزره متنوعدر ‪ ۱‬جاز ‪ ۲‬یمن‬

‫اهوازنه نقیقه طی ‪۹‬ف نمیم ‪ ۷‬عقیل تکم حدیث شریفده انزل‬ ‫آلفرأن علی سبعه حرفکها شافکاف وارداولشداریوتفصیل علوم اودیسه‬ ‫رسول کیری علیه افضل المحلی حضعریلرنیاث انافعخ من تکلم بالضاد بیدانی‬ ‫من قریش جدیشنه اشارت صبرعه درهمدخی جانزدر که لغاندن مرادعامه لغات‬ ‫اوله= که اصولی یدیدرفزوی چوقدار کاسبق فی شرح بیت صورالسنه دن اه‬

‫|استان انتا کننطغندر وی خداوند علیجما‬

‫بودهادی برای بر اعت استهلالحق تعالی ناک و ماینطق عن آله وی ان هولا‬

‫اوج یوچی نصنه تلخ واردارچونکه هنطق بیاف بیت را بعث شرحندهکدی‬ ‫وجی تم فاتحله اشارات و رسالت و سبکتا بت و الهام و کلام خف معناسه‬

‫| آکن عرفده خاصة حق تعالی کانبیأعظامه اعلامنه در راه خداوند‬ ‫یعنی مساحب ورب دیوفرق طفو زنجی قطعه کابیت انیسنده =کلور‬ ‫لکن و مقامه هراد حق تعالی در علم معینی علام کاسبق آنفا‬

‫با این کار در او =کریم آن کریم ‪:‬‬ ‫بوهصه رااعده کنت نبیا و آدم بین آلماء وآلطین حدینه آشارت همدانی آن سید‬ ‫کهرکافی فار سیاه نلث صیو هانالتی‬

‫ویلد آدم ولافغرحدینه ایماواردرچونکه‬ ‫های اورایه معربی جوهراولان =کوهردن مخففدروالک معنالرینه‬

‫‪ct‬‬

‫مترادفتد رحکیم خاقانی بیت منازه نخل کمر راگن آریدومراه ===کمهرآن‬

‫کهرنخل بپربازدهید چونک کوهرشول نسنه به دیزلر که خلقت و طینت کدو |‬ ‫اوزرینه فلاش اواه حق اصل و رادمعناسنه کلد یکی دیخی بودن در مثلا کوهر ||‬

‫پالادیرزاصلی بالی معناسنه حکیم نوری بیتای کوهرنابادم پادشاه درپناه |‬ ‫اعتقادات را ملاث‬

‫شاعر ترکی نیت کروه انبیانیه در کی سرآمد دره اوتسیخه‬

‫امامه کوهر ذات مجددر همان بوجلدن حقیقت دیه حیع مخلوقاناث اصلی ||‬ ‫واقدی اولدیخی حسبیله کصوفیه تعیین اول وحشما عقل اول دبدیلر اظ محلی |‬ ‫داخ کهردو تعبیر بیوردی ایشتدیو جهتدی کنت بیاوآدم بین التا و آلطین||‬ ‫حدینه اشارت وارد رفاله داره همدخی جوهریابی اصطلاحنده گیتلوطاشه‬

‫و نجوه جوهردیزل و حکما اصطلاجنده و متکلمین لشتاینده قاغذاه اولنه‬ ‫جوهردرار تکم قانم بذانه اولیانه عرض دید کلری کی شو قدر که جوهر حکما‬ ‫عندنده بشدرا هیولات صورت ‪۳‬جسمه عقل ‪۰‬نفس متکلمین عندنده آیکیدار‬

‫برای جوهرفردبری جسم تفصیلی مشبعاتل جکمتده و کلامده درفرجع المما‬ ‫کریم ابوزان فعیل ابوذات معناسنه حق تعالیه دیخی اطلاویولنورلکن ومقاعده |‬

‫ابوذات معناسانه نظام الفرش مسلط اسی میوه دیهیم ایوکشی در کرم هاوکسوز |‬ ‫در ریلم داهیه اولوبلا این همزمان کسربه اوغل معناسنه در فارسیده فرزند|‬

‫| کی حاصل کرم ابن کریم عریق واصیل کشی زاده معناسنده حقیقت عرفیه |‬ ‫اولش دراصنلنده حضرت نفر کائنات علیه افضل الهیاتث محسنات معنویهدن‬

‫صنعت اطرادا وزره آلکریمان آکرمان آلکریمان آلکریم یوسف بن یعقوب این ||‬ ‫اسحاق بن ابراهیم حدیشدن‪.‬أخوذ در همان اوجلدن علمین منزله سنده |‬ ‫اولغان مسند ویتامده ه نخعادن دخی حذف اولندی تنبه این ||‬ ‫| کله سی علین بیننده واقع اولسه فارسیده =کالا حذفی جاز درمثلاجباح‬ ‫یوسف کیی اصلی جاج بن یوسف ابدی فاما= تکه عی بیده فقطهمزه سی‬

‫لفظ اسقاط اولنورنکن بودخی صفت اولیه مشروطدرجو که خبر اولسه |‬

‫اخولطدیدننی اکسیقاهطمادوخیابزوبیتتکدم هحنقطتقعاولوینجلیث ووعقلایلمتواکلرییمهووداعننعیرربییارللدهرکفلاارمسنیددهه |‬ ‫وارکیده دی مستعملدرو دقیق اونسه هربریده راعت استهلال دخوار درفافهم |‬

‫عالیته سیب راحتی در استان‬

‫|‬

‫و صحرا عقت تهراعت استلال انون حق جلوعات استان |‬ ‫‪-------‬‬

‫‪-‬‬

‫الا‬

‫وی ‪)9‬‬

‫آلارجه العالین نصانهایی واشارند رچونکه لغت ولسباند‪-‬خی حضرت‬

‫رسول نقلین و خواجه ==کونین سایه سندهارنعمتاعتمادرزیرا عالین‬ ‫ماسوی الله معناسنه اولان عالثاجعیدرنتکم حق تعالی آمد لله رب العالین‬

‫یورر تکته عالین عربیده کی =کپی فارسیده و ترکیده دخاجع عربی اداتیله‬

‫مستملدریعتیاجع فارسی اداتیله زبانزد دکادر کرک قافیه بچون اوله سبب‬

‫جمعنی باعث وبادی وعلم عروصنده اول اتحارل نائیسی ساکنیک حرف سبب‬ ‫خفیف وایک متحرک حرفه سبب ثقیل دیرالکن وصورتدهلغتده سبب جمعنی‬ ‫حبل یعی یب معناسنه اولدینی حسبیله دیوعی وضبین تصمراخ ایندیاروع‬

‫اصولده احکام وضعیه بشدریرینه سبب دیر راکم سازارینه علت ور=کن‬ ‫وشرط وعلامت دید کلری کی تفصیلی =کتب اصولده مشروجد را‬

‫رجت جمعنی میلان قلب که شفقت و عطوفت =کپی لکن حق تعالی به‬ ‫مضاف او به غیی مقصوداولورزیر حق تعالی حدوث وامکاندن مزهدر‬ ‫آنس و جته نه بیو لا حبتد را بد‬ ‫انس همزه لث کسریله معینی انسان وی آدم جن جیث کسریه اولادجاندریه‬

‫چشم انی آدمدن پنهان و مستورز در نکته ارباب وقوف جیم ونون ماده زی‬ ‫معنالرنده سترلازم دیو حکم ایلدیراکم جنت یعنی بهشت چنین یعنی ولددر‬ ‫رجا مادرجنه یعنی سپریعی قلقان جنون جمعنی شیدایی بونارده فی الحه ساز‬ ‫موجود در جهت عضدمت تنبیه بومصعراعده حق تعالی لث سوره رجانده‬

‫ایآ معاشران والاس قوانه همد خی سانفراغ کم آنها آنقلاب فبای آلاء‬

‫ربکمانکدان قولنه وسوره چند ه قل آوای آلی آه سقع نفتر من آجان‬ ‫قبولند اشارت وارد روبوتقدیرجه براعت استهلال دخیممکندر‬ ‫همدیخی بوبیتاث الفاظیعی بیهدارانشانزده دخی شایعلردر‬ ‫عد نازل اولدی آ==کا قرآنجلیل به‬

‫بومصراعده دخی برای براعت استهلال حق تعالی لث تبارل الدیزل آلفرقان |‬

‫همد‪-‬جی ونزال من القرآن هاهوشفا ء وریچه قولنهایی و اشارت واردر‬ ‫چو تکهه نازل» بوزن فاعل مصدری نزولدار قرأن» وبین غفران ممعنی جع‬

‫و جمعیتی تلاوت تکم حق تعالی آن علینا جعه و قرأله یوررو اکن بومقامده عرآد‬ ‫کتب منزله افضلی اولان فرقان مبین معناسیدر‬

‫جلیل به‬

‫بوزن فعیل یعنی‬

‫عضلاجم وفانیم که قطعه اولانات بیت اولنده =کلن بزرلث معناسانه در‬

‫‪e t‬‬ ‫‪--------‬‬

‫عیسی سیست‬

‫=====‬

‫ملا‬

‫=تح که اید رشا ننه عالم مجیل‬

‫!‬

‫‪k‬ال‬

‫بومصراعده د خییری راعت استهلال حق تعالیت آتن را رد کر و له‬ ‫الحافظون‬

‫قوله الع واشارت واردارچونکه شان قرأنه عالث نیبلی انجاق‬

‫قرآن عظیم الشانلث علی مرورالدهورو کرورالشهورالی یوم النشوریقا سیاه‬ ‫اولورزیرا شانه آنفکسی عالم الامث فتحیله آنفاکن عالینلث مفردیدر که‬ ‫مخلوقاتلث هرری معناسنه بودن بشقه عمجلسی صفا و مجلس حضور معناسند ده‬

‫کلور شلاشراب مجلسنه عالم آب دیررشوقدر که کاری عالم مجلس معناسنه‬ ‫اوجه سببه مضاف اولورابوالمعانی بیت رفته بوددم نیم شب درعالم خواب‬

‫و خیال بالا آمدان مهرو کردم عالم آب تسهتر مجیل و بوزن تفعیل جمعی‬

‫| تعظیم و تقیم بوبنده اولان الفاظ عربیه در فارسیده ارکیدهدخی شایعلردر‬ ‫کرج به کشعرد کلدر آو=کلام و‬ ‫بومصبرعهده داچی برای براعت است‪ -‬تهلال حق تعالی الث و ما علناه آلشعر‬ ‫مایلبی له قولنهایی واشرت وارد رچونکه شعر عرفده کلام موزون‬

‫مقصودبه ذالث مقف تخیل معناسنه ولغتده علم و شعور معناسنه نکماناظم‬ ‫| محلی برای خان قافیه سنده رقصیده سنده بیورر بیت شعرایه علمی مترادف بیلور‬

‫ارباب شعور کلا رمیدارشا عر نادانه دانایسهند آکن ومقامده مرادمعنای‬ ‫عرفیدرلغوی الویرمز کلام و ایکینوعدر ری نفسی و ری لفظیدرلکن‬

‫= کلام لفظی کلا) نفسبناک دلیل و ترجانیدرشاعر عربی بیت ان آلکلام‬ ‫لف الفواد وانما و جعل السان علی لفوأد دلیلا ‪ ۴‬شوقدرحی که قرآن‬

‫|عظیم الشبانه نظریه کلام لفظی حادث و کلام نفسی قدیمدر وصیری بیت‬ ‫آیات حق من الرجان محدثهٔ ‪ ۴‬قسمه صفه الوصوف با قدم و جو که‬

‫| کلانفسی حق تعالیدن بلاصوت ولاحرف صمادر ولوریومقاملث حلی‬ ‫دان ه ماز شرحنده مشروح در فارجع الیه سئوال قرآن عظیم الشانده‬

‫و حدیث فخیم العنوانده علم عروضلث رنجیدن بلکه هر رضراندن وارد‬ ‫و واقع اولشدار مثلامحر رجزدن کلام قدیده دانیه علیهم ظلاله‪-‬اودالت‬ ‫قطوفها تذلیلا و حدیت شربفده انالایی لا=کاذب انا ابن عبدالمطلب‬

‫هممدتی هل انت الااصبع دمیت ه ق سبیل الله ماهیت واقع و وارداولشدر‬ ‫مذکوره متافید کلی جواب رقاح و لوکندر اولا شعرده شعریته قصد‬ ‫لار مدرقرأن عظیده و حدیث نضیامده ایسه شعریته قصد مسلم دکلدر ثانیا‬ ‫ع‬

‫سحسیم‬

‫‪o۹۷‬‬ ‫‪۹‬یت‪-‬‬

‫شعرمقق اوللو قرأن شریفده و حدیث منیفده یسه قافیه معتبره دکلدرغایة‬ ‫مافی الباب قرآن عظیده و حدیث شریفده اولنهارجوزه دیررچونکه شعرلی‬ ‫مقابلیوقسیی اولان نازاوج سعد راول نیز مراجر که موزون امامقف دکلدر‬

‫مثلامذکورلکی ثانی نثر مسجع که مقف اماموزون دکل دیباجه لرده اسجیاع‬

‫اوفواصل این اشعاری ناموزون و انتقالات خاوران اولات‬ ‫| کلات کی شوفدرکه قرآن عظیه و حدیث فخیمه تا دبان ژاطلاق اولفاز |‬

‫اعتراض حدیثین مذکورینده قافیه و قیدر دقع قافیه اث تعریف اناره صادق‬ ‫| دکل فبعدالسلیم حدیث اول رجزمنهووکد روحدیث ثانی رجز مشطوردندر‬ ‫به قدر که مسجع و مقق صورت رایسه ده رجازامنهوکی ورچ‪-‬زمشاطوری‬ ‫شیخ الصناعه خلیل حضرتاری شعرعداتیدی همدخی حدیث ثانیده دمیت‬

‫نامتنانکحتکسری ولفیت سکونیه روایت اولندی تکم حدیث اولبائین‬

‫موجب‬

‫تینات کسریله عار وی اولدینی کیبوتقدیر اوزره شعراولاز رئالثا شعر‬

‫اولویت به ایران و تاریخ ادبیات ونفره‬

‫بررنسانه |‬

‫اوللو قرآن عظیم وحدیث ایسه و به د==کلد را یشته و اوج جواب شعرلش‬

‫تعریفنده واقع اولان قیودئلثه به کوره در رابعا وماعلناه الشعر نصنده‬

‫اولان شعردن هر ادشعرمنطقیدریعتی صناعات خسالث رابی اولاندرتکم‬

‫ادعلی سبیل راک با لحکمة والوعظة الحسنه و جادلهم الیهی اجسن نص‬ ‫شریف داخپوفی مویددربوجواب به جواب ثالثلث فرق دقیقدرفتأمل خامسا‬

‫و معلت آه الشعره فولناث معناسی غالبادیالث اوله تکم عربی مبین‬ ‫قولنه قسطاس و طورو امثالیله سئوال غالبا جوابیله مجاب‬ ‫اولدینی =کی حق امام شافی رجه الله علیه بیت ولولالشعر بالعلاء‬

‫ایذری و لکنت البوم اشعرمن لبید با بیورمش آیکن به نظماری واردر‬ ‫الکن ا=کیژواغلب‪ -‬سالی اولامغله منافات اولدی تفطنتغ الله علیالث‬ ‫ملا نظام شاعارده ه ممکن او نظام ملا‬ ‫|‬ ‫ابومصعراعده دخی برای براعت استهلال حق تعالی لث واد=کنیم قریب‬

‫اما از لنا علی عبدناهاً توابسورة من ممله قولنه اع و اشارت واردارچونکه‬ ‫نظامه لغتدهایمجود ز مکه دیررعیف واصطلاحده فصیج و بلاغ اولان کلات‬ ‫پرفواصله والفاظ پراشانجاعه دیررتکم خطبا ا‪y‬ان احسن الکلام و ابلغ النظام‬

‫عنوانیاله قرأن عظیم الشافی مدح ایدر رحتی نظم قدیم لفظی قرآن‬

‫‪cy ۸‬‬

‫|‬

‫عظیلی اعلامغا به سندن اولاشد رچوینکه نظام اطلاق اولنورا‬

‫اطلاق اولناز شاعر معنی کوینده شعر ممکن معنی جازک واجبوممتنعث |‬ ‫ضدی و قسبیدار =کتب منطقده موجهات بحثنده وع =کالامده‬ ‫قدم وحدوث کشیده و خکاتده امورعامه بیننده مشبعامفصلد لیلا نظام‬

‫نظاملک جعیدر آنفآبادی بوبیتده شعرو=کلام ونظیم و شاعر‬ ‫وع =کان و نظام فی الاصل عبارد ربالنقل انشتاتالرده مستعملدر‬

‫* فهماید وب مرتبه اخارین ع‬

‫فهم جمعیتی دانش وادارالش حرتبه جمعیتی منزلت» امجاز بوزن افعال‬ ‫عاجز فلق معناسنه مجیرکی آکن انبیا علیهم السلاملث بعدالنبوقدارنده ظاهر‬

‫اولان اشیاء خارقهه ممجزه دیواصطلاح اولشدرتفعیل یابندن ممجزه دیفراکم |‬ ‫قبل النبو ه او لنه اره‪-‬اصی دیئو بده تفعیلدن عرهصیدند یکی =کتی‬ ‫ملا‬

‫ایشید وبهادهایده آوازین‬

‫ملا‬

‫هدهد‪ .‬بوزن فعلله یاخودیوزن فعامله جمعی توجیه الطیرو جمعی التحریک |‬

‫وعی السئوال مثلاهدهدا خمام ادا صاح الحام وهدهدات الرآقابانها اذا حرکته‬ ‫درار آوااز همان هنک وولول مدل به یکی معنایه دراول جمعنی صوت وصداشخ‬ ‫سعدی بیت عاشقان کشتکان معشوقند برنیایدز کشتکان آواز ثانی فرهنت‬ ‫جاهاتکاربده مشهوراوالق معنا سنه لواپدیده دبی راعت استهلال واردر کلاق‬ ‫ملا‬

‫آیکم آولدی فصمحای عدنان‬

‫کلار‬

‫ایکم بوزن فعل صفت مشابهه عربیه در انادن دلسوز طوغان لال معناسته‬ ‫لیکن خرس بودن ایگدریافتخاجع فصبحادرفصاحتلث بیانی بیت عاشر‬ ‫شرحنده کدی عدنان بوزن عطشان اجدادرسولدن برذالک اسمیدر که |‬

‫آکامنتهی اونجه سلسله نسب متفق علیهدرواولاد عدناندن بی شعارفصخا‬ ‫و بلغاکلدای کندن ا=کژی فصاحت و بلاغت آکا اضافته استعمال اولنور‬

‫به قلدی حیران بلغای قطان تمد‬ ‫حیران معلوم ‪ ۴‬بلغا «جع البغدر که فصا حنده معتبراولان قیود بلاغتده‬

‫باسرهامعتبر درو کفیلاری دخی کفیللریدریکن میانه زنده یکی جهتدن فرق‬ ‫اولنوراولابلاغتده مقتضای حاله مطابقت شرط معتبر درفصاحتده دکلدر‬ ‫ثانیا =کلام ایکسیله ده موصعواف اولوراماکله بلاغتله موصوف اولا زفاده‬

‫بلاغت وفصاحتلث ماهیتلری وموقوف علیه اولان عالرلغت عربیه ده بشقه‬ ‫مشاهده‬

‫•‬

‫‪o۹‬‬

‫بشقه مشروح و مفصلزدرالسنه ساژه دمایانشدن آنکه اکتفا اولندی چونکه‬ ‫ارکسنه که علوم عبیده بهره وراولسه هرلسانده تصرف کندویه آسان واهون‬ ‫اولور حتی فقیرفارسی رفردون تعاو لذا قدم هما نعنایت ازلیه ومشابت‬ ‫علالانسان هالی ایلدی اقمدانم جدانم جدا شطا نابوزن عدنان رسول‬

‫| گری علیه افضل نهایی جدادفغافندن بردات عالیندرانام سام سیدر‬ ‫قطربنوسی مرحوم اولین‬

‫کا بالعربیة یعرب بن خطان بیورمشد ربوبیتده‬

‫دیخی براعت ! ستهلال واردار کلهبوبیتده بیط ساویر جنة الله علیهالث وافم |‬ ‫من تصدی لعارضته منفعه اعدنان و بلغاء شطسان بیوردیفنه دیناع ا‬ ‫و اشارات واردرن کمبوکان بیت آیدهدخایی و اشارت ولادیخی =کی‬ ‫ملا ایلدی مبدعیانی هلازم مجلا‬

‫‪:‬‬

‫مدعیان و قاعده فارسیه اوزره اخره انف ونودبن الحاقیلهجع مدعیدرملا ملزم‬

‫فی الدن‬

‫سیم مفعول عی بیدرمصدری ان ام لغتده برنسانه یی لازم قلق‬

‫معناسنه فاتها ‪---‬که اصطلاح اهل مناظره ده مجلالث سائلی اسکاتنه ازنام‬ ‫دیر ارتکمسائلث معللی اسکاتنه اخام دید کلری =کچی لنامقه الفقیر ‪:‬‬ ‫در منظومه آداب بدت اذا استذال معلل فالزا موسائل فهواخام قلهذان‬ ‫|‬ ‫ملا مجله سی تجز ابله اولش معاحم ‪k‬و‬

‫جله بیت آی شرح دهیدی مجزا معلوم مفحم افعالدن آسم مقعول‬ ‫عربیدریانی آنفاکدی کلهبوبتده حضعریک مرحوملث بیت واعظم آلای‬ ‫قرآنل مجرواعن سورة منهمعصحرف لاذهانی قولنلث روشنده کتدی چونکه‬ ‫حق تعالی لث یا ارضی ابلی مائلث و یا سعاءاقلی قولنه جیع عالیان نظیر‬ ‫عاجزقالدی رهبد خی ولکم فی القصاص حیوة قوانه نظیره انقتل انق القتل‬ ‫دیدیاریعده وجوه کثیرهاد نکلاماراده نقصا نکوردیارمحمدخ سوره قارعهیه‬ ‫هدن‬

‫نظیره الفیل مالفیل و مادریالث مالفبل لهاذنب قدسیر وخرطوم طویل دیوب‬ ‫فبعدالتفکرفهت الذی کفر مضمونی حق حسابواهم سهروتسه رافقره سنه‬ ‫مظهروها صدق اولدیار فتعالی الله عایقول انظالون علوآکیرا تنبیه ایشته‬

‫بواوجیتاده واقع اولان الفاظ اصطلاحیه اسرهاعر به دروغ رسیده‬ ‫استعماللری شایعدرالا آوازلفظی فارسیدریوند نص کره فخر کائنات علیه |‬

‫افضل محیات حضرتارینلث اذاصلی مقعممو آحدیشه امتثال امچون یورر‬

‫‪۹‬‬

‫=‬

‫نماد اولسون اعخیابنه صد کوه سلام ملا‬ ‫ایکامحساب ملا جع صاحبدرصههاییده ام ع اولان معینی سلطان انبیا‬

‫علیه ا محیای حقنبرتارینی کوروبوروی حالنده مومن اولوب وایماننده‬ ‫ثابت اوله ولورالخلطه اولورسه ده صدایون دیواون طفوزنجی قطعه نثبیت‬

‫را بعند کلور کونه در اث دیوقرق برنجی قطعه ک بیت خامسند کلورآکن‬ ‫بآوکمرقماهمدتهخدرصلیوصمعونسالسناهی وسلصادملفمظعلیواعممتحناببیههتصلخوصقییصو اهقزداهرناکنتهلوفارظدیرنراسول‬ ‫•‬

‫=که آلث هاربر یسی اهل کلام‬

‫|‬

‫تاکتیک‬

‫اهل معروف کلام ون اوچتی بیتدهکدی بوبیترده دبی راعت استهلال‬ ‫اولدیغندن بشقه بر اعت استهلاله کال مراعات اچو نابومصبرای مقام‬ ‫اجالده اعتبارید وب بعده مقام تفصیلد ه بعضی مقامه مناسب اصصاب کرین‬

‫ارضوان الله علیهم اجعین حض را برای تخصیص ذکرای یوروفلله در‬ ‫ی‬

‫|‬

‫ملا یری از جمله جناب حسابان ملا‬

‫چاههای میانی دهم دی جناب» معنی ذات حبسآنها ونام ماریا‬ ‫اکرم صلی الله علیدوسلک اعلامي جیا نان به نماج دبیری مل‬ ‫اولشدرهمدخی حقنده سلطان انبیاعلیه افضل الخاباحضرتلری چوقا‬ ‫مدح یورد قاری چون اکثر شعرادخی مدحیدر رانجله ناظم محلی برادرقصیده‬ ‫سخن بیت شاعر اولدرکه اناث قلبنه حسان کی‪ ،‬نفخه روح الامین ایلیه القایسهتن‬ ‫|‬ ‫نماد نظامی عالم ای در آستحسان به‬ ‫‪-‬‬

‫نظم ابوبیتدن بشیت وقروده بدیعال بودن الیات وفرود میی‬ ‫استحسان یا بوزن استفعال کرچه فقها قیاس خفیه استحسان دیدیرلکن‬

‫بومقامده مردمعنای لغویدرنکته اوبندهلفظ حساق ولفظ استحسافی‬

‫جعده‬

‫سیاق جناس صنعتبدیعیه و اردر تکم ناظم محل برلشا = کاری اشعار نده‬

‫تادانی و طراز اوزره در مثلاطنانه نام قصیده سنده دیریت گیمی اقتباسی‬ ‫نور اندرسه انوری اندن نماد خورافروز اولو رستم گرطبعامله دو را نه‬ ‫ملا بری هم = کعب بلاغتپیر ا‪K‬د‬ ‫هم ادات عطف دیواد وات مر=‪-‬ک به دهکدی مکعب بورد فلسی‬

‫اطلاب کرامدن بر شاعر ذی شانک اسیدر کهکیب بن زهیرد بوشهرتشعار‬ ‫برشا عر آتش زباند رحیق بانت سعاد قصیده سی حاطه ر ر سمسه ل‪ ،‬اللهده‬ ‫عنی‬

‫‪۹۱‬‬

‫‪.‬سه‬

‫عنظاهرالقلب انشاوانشاد ایلیوب تا که بیت ان از سول لسیفیستضاء به‬ ‫مهندمن سیوف الهندمینلول گلابیورنجه قلمزن سیوف الله دیوناطق همایون‬

‫بیوردی ودامده =کعب تکرارایدنجه مبارلشارقه سندن برده سن چقروب |‬ ‫کعبه الباس ایلدی اولوفتدن روملوکدن ملوکه انتقال اندرلن کلوب انجای‬

‫التیوزللی الاق حدو دنده خزینه عباسیه ده لشکرهلا=کو ضایع ایلدی‬ ‫فا ما که حالادولت علیه مزاده اولان خرقه شریفه بشقه سیدر لابلاغتپیرا‬

‫وصف ترکیپدربلاغت طولادیبی معناسنه زیربلاغت آفاکدی» پیراه قرفتی‬ ‫قطعه اثبیت خامسنده کلن پیراستن لفظاندن اهرحاضری خود اسم فاعل مخففدرا‬ ‫ملا = کعب‬

‫بین الفعه الث‬

‫اعلایمد‬

‫کعبهعنایدر طوپق معناسندد کلور و تقدیرجه ومقامده ابهام مراتع دخی‬ ‫واردره بین معروف محاآنفاکدی «اعلااسم تفضیل عرابیدرآخر ده کی‬ ‫الف قافیه به رعایت امچون اوله یاخودفوائد مقدمه ده کن تفصیه مبنی اوله‬ ‫موج تله سی اهل خیادیث و تفسیر مجلا‪.‬‬

‫چاه هوای کیباتده ای اهل آتقادی حدیث‪ ،‬کلام رسولادرست‬ ‫و خبر والریه فرفاری اصول فقهده واصول حدیثاده مشروح در‬ ‫تفسیر تمدنقادر=که لغتای ده تیسین و تشعر ع معناستاتنه ایسه ده‬

‫قاران عظیم الشانلث معناستی یانده حقیقت عرفی به او لشدر‬ ‫علم و عارفانه بی مثل و نظایر ‪۴‬د‬

‫علم کوناکون تعریقله معروفدار وتفصیلی علم کلامده مشروحدر عراقآن‬ ‫علمیه مترادف دیوان سپناشفاستده اشعارایدر فاماست که کاهی‬ ‫طفوز جهتدن بین رنده فرق ایدر راولاع ادرالشمارکات معناسنه عرفان‬ ‫ادارالشبسائط معناسنه انباع ادرالش کلیات عرفان ادرالشجزثبات الاعلا‬

‫تصدیق عرفان تصور رایعاعی قان بعدالحهل اولان ادرال خامساعرفان‬ ‫میانه راینه علم وبسطایدن یکیادراکلث اخیرینه دیر راینشته بوراابع ایله خامسنده‬

‫اولان قبدرقنده معتدک درمان بوجلدن حق تعال به عالم دینور عارفا‬ ‫دانازسادساعطریق صعب اولان عرفان طرایق سهل اولان سایعا علم‬

‫کندنده اختلاف چوقا اولان عرفان اختلاف آزولان مناعادلیلالی ایاها‬ ‫حاصل اولان عرفان دلیل ازی ابله حاصل اولان تاسعاعرفان طربق ریاضت‬ ‫| الله علی سبیل الشاهده وله علمده بوقید وقدر همان بوجلدن ارباب ریاضته‬

‫‪۹۳‬‬

‫عارفین دینوری بیه ادات نی دیوادوات مرکبه ‪،‬یدکهد مثل ونظیر =====‬ ‫او مرم کیم آوق روز جز‪:‬‬ ‫|رو رجاسزا * جمعی یوم الجزایعی بوم قیامت چونکه رور ===کون‬

‫دیواکتی قطعه‬

‫کایت سمنابعنند ه =کلور ملا حس زا‬

‫معرفی‬

‫مجلات اوله روهچی زاره شافعاعد‬ ‫وهیی نا ظم محل ‪ -‬لش مخلصیدراسم شریق محمد بن راشد بنشیند افندی که‬

‫موی الیهه جد اولان شهدافندی اشباه نظاژلفن اولی شرح واسمی توفیق‬

‫مرحوم ساچاقلی زاده ایله همجوار و هم عصمریدی حالانسمبلرد ه مدینه‬

‫مرعشده مفیق اولور ذاتاروارد رفا اما که ناظم محل برلینقدر که مولدی مرعشی‬ ‫ایسه ده آستانه علیه عثمانیه ده توطن ایلدی حالاحیانده در اطل الله تعالی عرام‬

‫اعوذ بالله ومانداری نفس بای ارض قوت منطواجه مرقدسعاد تاریخی حق تعالی‬ ‫بیلور‬

‫زار آکایی دبو کری برنجی قطعه نث بدت خامسند کلورناظم محریر‬

‫کندوبسیاز ارایه توصیف ایتدی یوخسه مخلصده داخل دکلدره شافعاجع‬

‫شفیعدر نکته ناظمتحریرلن کدورینه و هیی دیواتسمیه سنده شویه یوررا که‬ ‫بلاد نمانیه قضایندن قاضی جلب الشهباعی به اشعرالشعرا همرتبه کوکب‬

‫شعر اوهای افندی حلب قضاپسی این ناظم محریرلیپدری راشدافندی‬ ‫|کاخداسیونانی مشابواناد مشارالیه و هی افندین لث بر مخدو ماری‬ ‫واراییش بقضاء الله تعالی وفات ایشابوه کامده بعنایة الله تعالی ناظم محریرله‬

‫پیام ولادتلری رسیدهاستع وهای اولیه وهی افندیابیوردیلر که راشد افندی‬ ‫بنم نام راز وقت دخی اظاهرز مانده پایدار اولسیون او علوکلث اسمانی بیمالعمله‬ ‫بنام ایله دیواتم اسارینه بنایوهای دیوخالصی او شدیویی سوررار‬ ‫نماد بعدذا بسط مقابل ایلبیه لمه لات‬

‫عادت مصنقین بعدالحطبه اما بعددیوفصل خطاب ایلد کاریکی ناظم محریر‬ ‫دیخی ‪۴‬‬

‫بعدذا * دیویس و ردی چونکه بعد ذابوند نصب کره معناسانه‬

‫فی الاصل عربی در بعد صاکره معنیا سنهذا اسم اشارات عربی در‬ ‫بسط مقال به تر=کیب اضافه ع‪ ،‬بیبد رسوز دوشه ملک معناسند در‬

‫نماد سبب نظمی نه در سویلیه لم تمالا‬

‫الت تا سبب به ولا نظامی آنق کدی ‪T‬‬

‫چونکه بوعبد ضعیفی احقر‬ ‫چون هاه‬

‫نما‬ ‫=‬

‫=‬

‫چاوتکه‬

‫«‬

‫ادات علت دیوادوات میر=‪-‬ک به ده کیدی‬

‫و عبد هاد یعنی |‬

‫بنده یعنی قول ضعیف و معروف احقر اسم تفضیل عی بیدر‬ ‫مجلا ایتدی ایرانه شفا رئله سفر ملا‬

‫| ایران مجام دیویکری او چنجی قطعه نث بیت اخیرند کلور سفارت بوزن نهادت‬

‫| ایچیک معناسنه عربیدر سفره معروف چونکه ناظم بحریر دولت علیه‬ ‫عثمانیه طرفندن بیلک یوناطقنشان حدودنده عنوان واحشامله شاه ایران کریم خان‬

‫طرفه ایلچی اولوب نشدر یک طناندن قصیده سنی اول زمان انتادیلشدر‬ ‫||‬ ‫|‬

‫‪.‬‬

‫ملا ایلیوب دور روان عسفه سان کلا‬

‫دور لغتد ه دوران وجولان معنا سنه اصطلاحده نستلیسل کپی را مرمحاله شیرار‬ ‫| لکن بومقامده مقصودلغویسیدرم رو ان اقلیم ایرانده ساکتیبانیدید رجه‬

‫طول و ونوز درجه عجن دمچفورسعددیدکاری او کهک قاعده سی وشبختک هیدر‬ ‫طقوزیوز طفسنان برده فرهادپاشالوب عکر قومشیدی بعدهیث‬ ‫اون درنده شاه الوب عسکرقومشیدی بعده ایالث اون درنده شاه عباس یدی‬

‫آیا محاصره ایله الوب اونیل صاکره مجدپاشا محاصره ایتدی کنفغ بستر‬ ‫| اولدی بعدها یث قرق بشده سلطان مرادخان و اروبیدی کونده المینیدی‬

‫| دونوب کلتکده شاه صفی کرواسترداد ایتدی حالاسسیخسریدنده رمحصولدار |‬ ‫|‬

‫مملکتداریویدن بشقه روانث بشی معناسی دخی واردرقطعه رابعه نلث بدت‬

‫خامسی متن و شرحند کلور اصفهان صبادل کسریه در اصل همزه لث‬ ‫=کسریه اصفهان ایدی سکسان باش درجه طول و واون اوج چقدرجه‬

‫عرضده الحاق طاغلرار سنده آب وهواسی خوب و حشرات موذیه نی اقل‬

‫و میوه سی وغداسی رخیص برشهرعظیم و ندرقدیم که قدیم الایامدن برونبختکه‬ ‫| ایراندرا کاهیالیه ایران میانه رنده اصفهان نصف جهان دیو تعبیر‬ ‫ایدرلرتکم اظم محربرطنانه نام قصیده سنند بیور ربیت استانبول جمله‬ ‫عالدن عبارت بشقه عالدر مجمنصف جهان تعبیرایدر=کارچه‬

‫صفاهانه وفی الاصل آکسره پادشاهلرینلث عسکرینلث یحیی ابدی بوجلدن‬ ‫اسپاهان دیر ارادی ص کره تعریب اولنوب قاعده تعریب اوزره پاء فارسیه فایه |‬

‫وسین ماده ابدال اولنوب اصفهان دیدی رجو که سپاه یعنی عسکریتکم مخفق‬ ‫سپاهلی کردیویکریا کمی قطعه نلث بیت خامسنده کلور همدیخی اصفهان‬ ‫مثالوکاله لث نظم و نترده همراه سی حذ فاولنور دیوفو آدمقدمهد ه کدی‬

‫‪-18‬‬

‫=====================‬ ‫مقامات و جمع مقامداری و اسیران‬

‫یعنی تماشا‬

‫ملا تنهاوند وعراقبه =کاتدم تمد‬

‫نهاونده نوناولی اث فتحیله اقلیمیرنده سکسان اوج مجق درجه طول و اوتوز‬ ‫بش چقدر چاه عیننده هواسی خوبصویی کوه الونددن کلور بر پشسته‬ ‫اوزره واقع برشهر وسط در=‪-‬که حضرت عررضی الله عنه زماننده‬ ‫یا ساریة الحبل الهبل واقعه سی بوده اولشدراس محاق زنجانی بیت عریاسار به‬ ‫دیو یوردی مدینه دن نهاونده طویردی» نهایة الادب اص ‪-‬احی بوده بر جر‬

‫بازار که غائب و بق وسارق حالی لث مرادایدن واروب التنده ویورحال نه ایسه‬

‫رویا سنده کوررهمدخی مختصبر مجتم صاحی یونهاوندده قصب الذریره اولور‬ ‫طشره چفمد چه رایحه ویرمزه زمان که نهاوند عقبه سید کدهقوقفه باشار‬

‫دیو بازر بعضیار نهاوندنوح آوند معربی دیدیار عراق عینلث کسر به لغتدم‬

‫=کثیر الشجر معناسنه مابالنقل بغدد او که سنه علم اولشدرو با مجاورم‬ ‫ایراندن اول=که مزبورمیه متصل محللره دیخی عراق دیررختی عراق عرب‬ ‫و عراق تجم دیوفرق ایدرز بعضیار عراق بومعنا ده معرب ایران دیدی را‬ ‫کلاهب اصول ایاله تماشا ایتد م املا‬ ‫اصول اصلاثیجاعیدراصل لغتده مابیتی علیه الشی معناسنه اصطلاحده‬

‫قشلاق واورا بسیار مهمی انتقال یارات‬ ‫مستعمحب تکم تعارض الاصل والطاری دیرلر رابع معین دلیل تکم الاصل‬ ‫فی المسئلة الکاب والسنه دیر رخ مسجمعنی قاعده کلیه تکملناصل دیرز‬ ‫سادس عاموسقیدان اون یک مقامک هریرینه اصل دیر رایشته مفرداوه رق‬ ‫بومعنالرده مستعملدرهمدانی بومعنا رده جای اصولکلورفا ما که جمع اوله رق‬

‫علم اصول فقهه اصول و علم اصول حدیثه اصول و علم موسق به اصول و علم‬ ‫حت کلامه اصول دیرر حاصلی بود رت عله بشقه بشقه وضعله اصول‬

‫اولشدرآکن بومقامده مرادمعنای لغویسیدرفلاتغفل» نماشای معروف‬ ‫شاعر بیت شود کروصالت یکشب ندانم ‪ :‬تماشا کمیخورم راز=کوم‬

‫کته بولیکی بیتد ه اواخر دیباجه ده وعدبیوردینی اوزره مراعات نظیرصنعق‬ ‫انوعندن ایهام تناسب وی واردارچونکه اصفهان و نهاوندو عراق هر رری‬

‫به‬

‫بر مقاملث اسعیدرهمدی مقامات واصول اجع صیغه سی اوزره‬

‫علم‬

‫‪۹6‬‬ ‫ع‬ ‫‪.‬جیحجتی‬ ‫ت‪-‬س است‬ ‫د‬

‫•‬

‫•‬

‫‪:‬‬

‫•‬

‫‪-‬‬

‫وسعینک آسعیدراتوری بیت غریکهای خودهای خواندن درنهاوند‬ ‫وراهوی وعراق‪ ،‬قالد یکه مراعات نظیرلن تعریف اواخردیباجه دکلور‬ ‫‪ . . .‬تماعسازماید وبا تبدیارش ایرانیان سیاسی‬

‫عنام معروف‪ ،‬تبدیار بونده لفظ تابعتی ال دیارولندهکی با موحده انی‬ ‫مو کد دیوادوات بسیطه ده کدی به دیار معروف به شیراز سکسان سکز‬ ‫چقدرجه طول ولوتوز اوج درجه عرامشده پایتخت فارسی بر شهرعظیم‬ ‫و اندرقدیدیه مقدماغایتمعموریدی ماکره خراب اولش کن ناظم محارله‬ ‫|سفارتاه کتدیک اثنا ده شاه نوظهورزند کریم خان بر مقدار تعمیراقش ایش‬ ‫تمهید بوشهر از قدیم الایام چه قول فضلانک مسقط رأسی ومانس نفسی‬ ‫وخوابک سعادقی وتر به =کا ه ملا حق اولوب ناظم محاربرد خی‬ ‫همجنسی اولدینی جسمییاه حافظ شیرازی یا تخصیص بالذاکریدوبیورر‬

‫‪T‬‬

‫و خوآچه حآقت آناه آولدم همراز و‬

‫‪.‬‬

‫‪. .‬‬

‫زیر حواجه حافظ مولداومدقتا شیراز در تکم اواخر اصطلاحد شیررده‬ ‫مدفون دیو تصمریع ایدار خواجه بومقامده استادمعناسند در تکم خواجه‬ ‫استاد دبوسکزنجی قطعه نث سکزنجی بینند کلورچونکه عادت ارباب‬

‫||‬

‫ادیب شعراءاستافه و ادباءسسابقه اث ذکر زنده برای تعظیم هرشاعرادیث‬ ‫است نه بر مشعر تعظیم کله ضمایدرزاکانه اول کله اسمبلث و جزوی اولور فنلا‬ ‫حکیم فردوسی و استدلطیف و مولانا جای و خواجداحافظکی همراز جمعی‬

‫تاتنت یک شعیرسی آبله محبیت ایده رلشت‬ ‫|شعرا جمع شاعر در گمحبت نگالفت معنا بنیانه در متن‬

‫نه‬ ‫‪-‬اگ‬

‫||‬

‫|استان تالشعروانشادوشنبین کیدارشناسان‬ ‫| شعر یاتاقی بیت ثالث عشرشرح دهکدی» انشای عز ظهر القلب کلیات‬

‫| منتظامه مصطلحه سویلاث معناسنه ذاننده آخریده همزه به افعال اپیکا‬ ‫مصدر اروندران ایرانی الانهزمی ارباب انشاو بهساب شعراکزی‬ ‫|حذف ایدرز مکرر شبئه مضباف اوله فاحفظ فانه نیفعلث خ=کثرا روش‬ ‫|راث فضیله بمعنی عادت و آیین همد خی رفتن امر حاضبرنیک آخرینسته‬

‫| مالی ماکوراشین مجه الحاقیه یوریش معناسنه اسم مصدر‬ ‫به کشف و حل اقشیدم نیمه لغات و ‪TT‬‬ ‫ال=‬ ‫‪::‬‬

‫‪-۹-۹‬‬

‫‪TT‬‬

‫بر وآرایشی زده مکریچوق غلطعات به ‪TTFTFT‬‬

‫تکم قرقیبی قطعه نثبیت را بعندهای کیشی عظندعبیوردیخی ===کی‬ ‫نام فارسی اناره مخصوصی ربان *‬

‫علطات جمع غلطدر‬

‫= تکانه ما قبلنلث علتیدر فارسی» ملکت فاربه عهد یکدر آخر ده کی یا تحتیه‬ ‫یاء نسبتدرفرهنلث شعوریده سکون را به مضبوطدر حکاکه فارس معرب‬

‫پارس که ارس بن ناسوربن سام بن نوح اشعیاه نسیه اولندایی منغولد ریواقلیم‬ ‫فارسلث مد حنده جدالله ایدرا هل فارسی جقنده رسول اکبری علید افضل الغایباً‬

‫حاضازاریان الله ختارمن بین خلقهمن العریت قریت او انجام فارسایورمشدر‬ ‫و مجم البلدانده ابعدالناس الی الاسلام ازومولوکان الاسلام معلقابالاتریا‬

‫لتنباوله فارسی حدی دخی مرویدر کلدل که حدودی وشهرزی وعروضی‬ ‫| واطوالی وساژحوالی ===کتب جغرافیاده مستطورد رقاعده بلادی شیراز‬

‫آونصیمیفبهیاننددهر=کلخو(صراوآصکن موعملقوامم«دزهبلاغنتد«ردایولادلفیاومیدکمرجیابردحدنیدرقفطاعحهاافلظت |‬ ‫اصطلاحات مثنوی توافی شرحنده متعآیاق کوره بیسادات نقدیودوت‬ ‫می که دیدی پایان اصول دیویکری اتمی قطعه نث بیت عاشردکورا‬ ‫بشقه دره لغتارده مال ||‬ ‫اساسا‬

‫آفت و مال و معروفتری را‬

‫غیری =کونه اولنور استعمال دخالت‬

‫یعنی اصطلاحا یک لغتد ممال بشقه استعمانده مالی بشقه یکم ناظم محریر‬ ‫آخر تحفه ده بر طویل الذیل مثنویده بوقبیلدن اولان اصطلاحاقی جع‬ ‫|ورتیب یلدی فانتظریو تقدیرجه بوبیت بیت او لث علی اولدی فافهم‬

‫|‬ ‫فارس آتقادی آقلیم آهلاجقرآقا قتدار عمنکوقایدی قسمت تقسیم‬ ‫ایدرلر== که خط استوانه متوازی اولدینی مانده ای شتهانث هر قنبهانه اقلیم‬

‫حقیق دیر زفاماست که هر ملکی دیخی بر اقلیم اعتبار این شلز بلکه هر کتاث‬

‫قسملرینه اقلیم اطلاق افشارایستدیو فلیه اقلیم اعتباری و اقلیم یکمی‬ ‫واقلیم مجازی در این حال او مقامد مردان در شیرازی آنفت اکدی‬

‫ال‬

‫مجاوا =کا منشو با او زبان منار بهد‪.‬‬ ‫‪-roomorrent‬‬

‫===‬

‫یعنی‬

‫‪}۷۹‬ه‬ ‫وج‪-‬ت‬

‫یعنی شیراز قاعده فارس اولدیخی حشبیه لسان فرسه لسان شیرازی دیررنتکم‬ ‫نسبتدهقاعده دخ بویله درچونکه منسوب» و زبان و ممتاز معروفارد را‬ ‫ملا اصفهانیارلث الفاظی دری ملا‬ ‫الفاظجع لفظد لیلا دریداللث فنی وراء ممدوده لث‬

‫اصفهان آنفاکدی‬ ‫کسریه السنه فارسیه دن برنوعدرچونکه لسان عبیدی نوع اوزره اولدینی‬

‫اکی استان فارسبتکده انوایی واردرلکن ونک انوای بشدرا چندن برینه دری |‬

‫|دیرر=که اصفهانبارلشلسانیدریتکم رسول اکرم صل الله تعالی علیه و سلم |‬ ‫حضرتاری لسان اهل الجنة العربیة و الفارسیف الدریة بیورمشد رفتا که |‬ ‫دری دیوچون تعبیراولندی ایشته انده رقاح روایت واردراول کال پاشازاده |‬ ‫مرحوم نقلید را که مجمپاشا هاریاناث مشهوری بهرام کورن ارد شیراز مانده‬

‫و روات و مکاتباه ابلغ فارسی اوزره تحریراوینسون دیوا کابناء فارسپنلث |‬ ‫اقص محانه دری دیدیارق الاصل قاپویه منسوب معناسنه یانی مجیدهند و شاه |‬

‫جوانیم انجاحده روایت ایدر که تمام پادشاهلریدن زنان اسفندیارز ماننده |‬ ‫اطراف عالدن خلق کلوباقپوستنده جمع اولدیار ماررارینلث لستای فهم‬ ‫|ایلزلردی فارسیده کوناکون لغت سویلرادی چونکه هر ولایتالث مخصوص‬

‫لغتی واریدی نجبای من امرایتدی علاسی زبان فارسبالث اصه این ترتیب |‬ ‫|ووضعید وب دری دیواحیه ایتدیاریعی قبولساقی دیالث اولورئالث اقنوم |‬

‫مصباحی شو به روایت پدر‪-‬که شیرازناحیه سنده رطائفه واردار که‬ ‫خونرو کوچرصع وبلغ فارسی سویلر روانلری اولد قاری مکله دری تعبیر‬

‫ایدرزاک چون دری دیدی رکداق تح هادی رابع شرف الدین یزدیناک مشهور‬ ‫بوسه مماسندن که یتزاعلیارخواهم ضد شرق» بازی ودری و قلبی‬ ‫و ممیف فهم ولنور که تازی عرب اوجه دری مطلق فارسی و قافهم‬ ‫بودن بشقه تفصیلات دبی واردر=که فر هنلث شعوریده هسطو ر در‬

‫بوتفصیل معلوم اولسیسیناطمنجر رادیو لفظ دری حل و =کشف ایلدیکی‬

‫پایین پلی یمینی کوره معاون مینامی کوه به دری‬ ‫حالا صفهایارشق ایاش فقیرشویله فهم در مکه دولت صفویه اصفهانده‬ ‫انتأت ابتد=کدنص کردزبانلری دری اولش اول زیراتبدیل زمان وتبدیل‬ ‫ا تتپه تیدیل اخلاق و تبدیل عادات وتبدیل لسان برمسئله مشهورهمسطهد نا‬ ‫‪-‬‬

‫‪۹۸‬‬

‫|‬

‫ملا مهاوینلثاد یخی شیرازیری ملا‬

‫پهلوی» پا فارسیه النفتی و هاناث سکوفی ولاملث ووآوممدودمان کسره پهلوه‬

‫منسوب معناسنه آخرنده کی یا تحتیه نسبت چودرونقدیرجهبودخی ناظم‬ ‫تحریرلت کشف و حل ایلدیکی الفاظدن ایمش کانه پهلوی شیرازلئونواحبسنلث‬

‫اسمی ولساناری دیوع نقش اوله اکن مجم البلدان نام کتابده پهلوواجی‬ ‫اصفهان اولدینی مسطوردرهمدخی حمزه اصفهانی کاب التنبیهده نصیر ع‬ ‫ایلدیکی عبارت بعینه اودرا علم ان الفرس قدیا مجری علی خسة السنة وهی‬ ‫‪ ۱‬الفهلویه ‪ ۲‬والدریهٔ ‪ ۳‬والفارسیهٔ ‪ ۹‬واخوزیهٔ ‪ ۰‬والشیرازید والفارسیه‬

‫قدناطلق علی مایم الکل والفهلویه منسوبه ل فهلووهواسم یقع علی خسه‬ ‫بلدان ‪ ۱‬اصفهان ‪ ۲‬د ‪۳‬یر هممدان ه نهاند اذربایجان انتهای‬

‫فهلو معرب پهلودر حوزه دیدیکی خراسان ون ریز ملکت ریدرلکن ناظم‬ ‫تحریر ویلهج ایاش فالله اعل بخشیقه الحال شیرازی آنفاکبدی‬ ‫‪ ۴‬چون اوفایی بدوببا کشت و کدارد‬ ‫چون ادات تعلیل دیو ادوات مره=کبهم اکدیه اقلیم آنفکدی و کشت‬ ‫و کداری‬

‫سیروسیا حتده حقیقت عرفیه در چو تکه کشت صیغه ماضی اوزره‬

‫اسم مصدردر مصدری کشتن دو نمالث دیوقطعه رابعه لث بیت ستاد سنده‬ ‫‪۴‬رولک = کذاریم کاف فارسیه الثانی و ذال ممدوده اث فنی و رالیله‬

‫کذاشتن لفظاندن مرصیغه سی وزره اسم مصدردر کمال و تاث معناسنه |‬ ‫‪ ۴‬چوق زمان اقشیدم مکث وقرار‬

‫‪-‬‬

‫|‬

‫| زمان «وقت معتآسته درآکن حکمآدرت قوان و زره اختلاف ایندیار اول‬ ‫یعنی فلاث اطلسی بافی یعنی حر= که فلاث اطلسی ثالث معنی مقدار فلث‬

‫اطلس رابع یعنی مجرد موجودف ما=‪-‬که متکلمین وجودفی انکار ایدو با‬ ‫همان متجددیقدر بهمنجمدد آخرادیو تعریف واحر اعتباری دیوجرم‬ ‫و نص سریع ایتدیار فاف هم به می=کاث « و » قرار معلومباردار‬ ‫تمالا‬

‫عبث ولیانه دیویوس فرمان عباشد یعنی بیهودهه سفرنامعلوم‬ ‫ملا قالبیق امیدی ایسله بر اثر معد‬

‫امید به همراه یک ضایی و میمهدوده نث تخفیف و تشدید به معنی رجاونوقع جای‬ ‫بیت الهی غنیه امید یکشا یکی از روضه جاوید کشای از معروف‬ ‫ملا‬

‫داگاخاطره ایلردی خطور‬

‫خاطره و خطور «معروفاردر‬

‫ل‬

‫که ایم‬

‫‪-۲۹‬‬

‫|‬

‫*‬

‫========= |‬

‫که ایدم سیبلیغ موفوریه‬

‫نیازهایم برلغت منظومته‬ ‫لغت بیانی بیت تأسیع شرحنده بدین منظومه نظمدن مأخوذ یاق بیت‬ ‫یاد کرم اوله هزمخدومه »‬ ‫الت عشرشرحندهکدی ‪TT‬‬ ‫یاد کار یا تحتیه ممدوده ناکافی ودالاث فی الاصل اسکوفی و ضرورده کسری‬ ‫و کاف فارسیدممدوده لث فنی ورا ابله بمعنی خفه و اطروفه شانی بیت کشته‬ ‫دستم شاخکل ازبکهاد ارداد اغها» یاد کارباغ نومیدیست بر سر میز نم‬

‫مخدوم لغویسی معلوم اکن بزم دولت علیه مزلیحی=کبارزاده رده حقیقت‬ ‫علفیه اولشدرفا تما= که ناظم محبسریرنقدر کهکباردو لندن ایسه ده‬ ‫هعنایبالنفسه و استحقارالذانه که یکبار دند کلی صورتلوییو رار‬

‫او اوقیه هم ولد آ=کاهم مجد‬

‫"‬

‫زیرا هم ادات عطفدرمغایرت اقتضیا آبدره ولد معروف به آکاه‬ ‫|خبیرد و یکری دشتی قطعه نث بیت خامسبنده =کلورن‬ ‫‪،‬ر‬

‫گلا‬

‫گرمای حاصلی لطف اللهم‬

‫مجلام‬

‫* ‪...‬‬

‫|‬

‫| ولد منیفلرینلث نام لطیف لطف اللهدارچونکه حدیث شریفتاده آن احب‬

‫آسمان کم الی الله عبدالله وعبد الرجان وارداولشدرحق وتحفه دانص کره خیریه‬ ‫نابی بدلیلطفیه نامیله بنام ریاد کارملاحتشعاردخ تنظیم ورتیب ایلشارفاله داره‬ ‫|م‪:.‬‬

‫ملا‬

‫لیالث نابودایدی قدری هزلش‬

‫مجلار‬

‫|لیلث لاملث بین الخغ و الکسراماله سی و یا محتیه اث سکوفی و کاف ایله ادات‬ ‫استدرا کدرلیکن لفظاندن مخففدار کاهی آخریدن کافی حذف ایدوب اولنه بر‬ ‫| واو مفتوحه ادخال ایدوبولی دیخی دیر را نابود» بوق دیوانی قطعه لث بیت‬ ‫|خامیسنده کلور قدر معروف «هیز معرفت دیواونید نجی فطعه نثبیت‬ ‫اخیرنده =کلور‪.‬‬

‫یوغیدی گیتی در و کهرال‬

‫قیت»‪ .‬معروف دارای مجاودیو قطعه را بعه نلث بابت اولند کلورآکن بومقامده‬ ‫را لث تشدیدی لازمداری کهره بیانی دیباجه نث بابت عاشری شرحندهکدی‬ ‫ماد یکعیار اولشیدی آهن وزر ملا‬

‫یکعیار برعیارلو معناسنه چونکه «یالث بردیواونطقوزی قطعه کار بیت‬

‫| اولند کوره عیاره معروف آهن» دمردیو زره التون دیو یکری آیکی‬ ‫قطعه لث بیتسا بعنده‬

‫ر‪-‬‬

‫‪k‬لا‬

‫ناسره قالشیدی نقد همزماد‬

‫• ‪۹۷‬‬

‫ناسره و قلب اچه دیو یکری کرنجی قطعه اثبات را بعنده =کلور‪ ،‬نقد‬ ‫معروف ه ز آنفاکدی نکته بومصبرا عده نقد ایلهه زمیاننده واوا و لارسه‬

‫هزاستعاره مکنیه و نقد استعاره تغییلیه و ناسر هنر شیخ نقد و تجرید‬

‫ها زولو رفا ما=که واو اولورسه فقط هزاستعاره مصبرجهاولویت قیم‬ ‫|‬

‫‪،‬کل مجل‬ ‫‪.‬ایدی‬ ‫‪.‬برابر‬ ‫کالا‬ ‫‪.‬رایه‬ ‫‪.‬و خا‬ ‫‪.‬خس‬

‫خس ‪ ۶‬و ‪ ۴‬خار» چورچوب دیو یکری طفوز نجی قطعه نث بیت‬

‫سیآیند کور کل این قلعه را به عنوان شرده ‪ -‬محلورا‬ ‫و ایق التنده یاردی سمنبل دین‪.‬‬ ‫| بوی بد ده نشاعری لث تمردان بویه هتکام ملام انجامده ازدیاد فضل و عرفا ن‬ ‫‪.‬‬

‫موجب تحقیر اولور مضموننه اشارات وار که اول زمانده زیاده کال زیاده‬

‫حقاره وسیله اولدی چونکه کل خس و خارابه برابر و لغلهطوقنسه یق رنجیده‬ ‫اولورفا ما که سنبل زیراقدام عوام اولده رمحذوریو قدر بووجهی کانه سنبل‬

‫| کد ناشرف وافضل اولدینی حسیه درزیرسنال کلدن اول رسیده اولور‬ ‫ایرمعروف ومقبول لطیف رایه لو کوفه درکه انواع والوافی اولو رمائیا‬ ‫ومور و بیاض و قزرق غایت بی نظیری اولوردانه سی ایری و رصتاده‬

‫ابوز یکری دانه ای دل کورلندرحق پایتخت الکتمان وقاعده بلاد مز‬ ‫مدینه مرعشلث پشتیبانی اولان جبل آخورسنبلارندن کله توحیدوکله حوقله‬

‫نقش فطربا تقوان اولینق فاتهامل بصریان رسید‪ .‬این رو در‬ ‫ایشته و جهتدین دخی سنبل کلاوزره تقدم وتفضیل اولورو شوجهتدن دخی‬ ‫|ترجع اولنور که شیخ الشعراحضرت باق علیه رجة الباقیدان ص کرکلن‬ ‫شاعر‪ ،‬لر برای اقتدا باقعصبرا بعدعصبرابر رطویل الذیل سنبل قصیده سیا‬ ‫نظ مالکی واجبه ذمت وحاتم سه حالت بیتالریه ناظم تحل یردخ عصتریناک‬

‫شعراسیاه سنباشد =کده سنبل ناطم سنا بل سا ردن ایزوتوزولتی‬ ‫غا لبانه سنبل زاده لکنث حیدرهمدخی بو برنده ناظم محل ار لش سیلا‬ ‫زاده اولد یغنه امام حسن دخی وارد ربودن بشقد سنبل بردار و کد یا‬ ‫اسعیدر که نوایی واحکای =کتب طبده و کتب لغتده مشر و حیدر‬ ‫به کلشن نماینده ایدو با ناله وزارد‪.‬‬ ‫کاشان کلیچوق برد و قطعه را بعه نثبیت ناشنده کلورنما معلوم ناله‬

‫التیمق و آه چکمک دیواون التنی قطعه نث بیت سابعنده =کلور» زار‬ ‫‪-‬‬

‫آکادمی‬

‫\ ‪۱۷‬‬

‫‪ TET‬به پیروزاغ سایه ایذی هزارد‬

‫پیروی مغنای تابع تکم پیشرو معینی متبوع اولدیفیکی ایکلسیده اصلنده وصف‬ ‫ترکیبیاردر آرد ده کیدیایی و اوکده کیدیایی معنالینه چونکه‪ ،‬پی» ارددیو فرق‬ ‫سکزنجی قطعه نث آی بی بیننده پیش آول دیو اونوز نجی قطعه نث بیت‬

‫اولنده کلور و رو وصف تر=کیبی اولدیغی حالدوقطعه سادسه ناک‬ ‫|‬

‫بیت را بعند کلوره زاغ و قارعه دیو و توز سکزی قطعه نث بیت اولنده‬ ‫کلورسیه» قاره دیونقرق برنجی قطعه نث بیت خامسنده کلورا هزار بلبل‬ ‫دیو قرق بشمی قطعه نثبیت خامسی عشر شمرحنده =کلور‬

‫|استان= کعریت کوسترمندی استاد‬ ‫==ک هر بیانی بیت عاشرشرحند ه مادی و استاد خواجه‬ ‫دیو اون اتمی قطعه نث بیت اخیبرنده =کیلور‬

‫|‬

‫تم یوغیدی قادرفی =کالرتقاد ع‬ ‫نام روستاییدن دلنشیاد حتیزی‬

‫این‬

‫اونیدنجی قطعه نثبیت ثالثنده =کلور ناشاده محرون دیو اون اتمی‬

‫قطعه نث بیت اولنده=کلور حسازین به معنی محزون عی بدر‬

‫|‬ ‫=‬ ‫کد کج محتتد میآید و با آموآیین‬ ‫کاج و ==کوشه دیو اون اوچتی قطعه نث بابت اولند کاور و محنت‬ ‫معروف به آم» فغان انقلث دیوقارق دارد نجی قطعه نث بیت تاسعنده‬

‫=کلور انین بوزن طنین معنی آدمذ=کور صلنده عربیدری‬ ‫تاتاننوبی ایال اولشیدی = کفتاره ‪: ۴‬‬ ‫بی آدات نقدیواد وا تمر ‪-‬ک به ده مادی و مجال معروقی‬ ‫ کفتار سوز دیو قطعه ثانیه ناک بیت نانسی شرحنده کلور‬‫‪-۰‬‬

‫داستانکه آیکم ایدی اول بیچاره مجلا‬

‫آبکی وزن آفعل معتقلال کاسبق بیچاره نصبی آوالی آن دیو آون‬

‫‪۷۳‬‬

‫تا کمان آنستردیولای رنی قطعه نث بیت انیشنده کلور لطفی معلوم‬ ‫خداوند به رب دیواقرق طفوزشیمی قطعه نثبت نازیسنده =کلور جلیل ||‬

‫حق تعالی ناک اسم شریفیدر فارسیده زرکوار معناسنه تکم استاد حسیق‬ ‫تعدادند کور ‪T‬‬

‫تعقیلدی احوال جهانی تحویل‬

‫احوال اجع حالدرچم تات و جمعی دیانتکم جهان تکابق دیویکری‬ ‫آیکانی قطعه نث بیت الثند کلوربا محویل ‪ -‬تفعیل وزننده مصدر در‬

‫با وردی دنیایه مجاب حسن نظام‬

‫ه‬

‫الفاظلری معروفه در‬ ‫‪----------‬ع‬

‫‪ TT‬به اهل دل زمره سی مسرورو کاملا‬

‫| کام مرآتیه ایران دوقرق آوجی قطعه نثبیت تاسعد کاور باقتلفظت‬ ‫ماس قدن معلومادر ‪ _ ===T‬بولدی قدریایند کالای هنری‬ ‫خامسنده کلور هازه معرفت دیواون بدنیای قطعه اثبات اخیرند کور‬ ‫‪ : TT‬اعتبار ایلدی تقاد قدرت سیاسی‬ ‫اعتیا برای محروقی تقتاد آنفا کندی قدر دانلث فخیاه یعنی قضایا‬

‫|||‬

‫وتقدیر تنبیه نقادقدردن مراد حطیریت خلاقهٔ زلدر نه قدر که |‬ ‫ایسلیدای‪،‬ارآللکهمتقوطقیعفهیهاوالیاسنهاثدهاوفاائتیمشاس‪-‬تکحته نبطارمی=قکواالتروتصتیف نجوایز‬ ‫به‬

‫‪T‬‬

‫یعتق ارتفاعات فاسیسات‬

‫بعدی آدات تقسیردرنقدر که علمایعنی خلاف طاهری تفسیر یافظي‬

‫ظاهری تفسیردیدی رایسه ده آکریدریته احد هم آخرین محلنده سهمال‬

‫او نور آضافی وزن هاجرحضرت سلیان علیه السلام وزیری آصف‬ ‫|نار خیادرکه حقنده حق تعالی قلعنده علم من آلکاب آن آتیتالیا به قبل‬ ‫| انارد آلیات طرق یوردی حضربیکایت والو = تکرامات کانقلات‪،‬‬ ‫|عن آصف وای آلدردآوسلمان المقه الفقیر منظومه آداب یض الهم‬ ‫وی را کاللولی علوفکلهمکان برخیأوسلیانه آکن صکره و ماهور وزیر‬ ‫|محبتدایره اطلاق اولورولدی یک معناله ابوالمعاف بیت کرتیان‬

‫|نست ایعات کتخالی نبوده آصف مانند آصف هست پیش شهریاره ایشته‬ ‫و مقامده یکپسیدهال و بررفافهم معالبشافی آخریده بانیتبخودیه‬ ‫زائده به در آکرنسبت مجاون اولورسه صنادید شینتو و انتقال‬ ‫پادشاه‬

‫‪۷۳‬‬

‫پادشامعلی شاه منسوب دیالث اولور و خاکریا‪ ،‬زائده اولورسه وصف‬ ‫تر =کیبی اولوب سیاه چشعم قبیلندن اولورجاصلی صفت آصف اولور‬ ‫نیم‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪k‬لا‬

‫صفدر جام حشتم دورافی‬

‫مجلا‪.‬‬

‫ر‪:‬‬

‫| لشکرشکن پهلوان کیرودارو صفدر روزوغالصلنده وصف ترکیبیدر‬ ‫آلاین ایرانایدکدرچونکه صف آلای معناسنه در دالاث فی الاصل کسری‬

‫و تخفیفا خیاه بر تماق معناسنه اولان دریدن لفظندن امر خضری خوداسیم‬ ‫فاعل خففدراجم حشتم جم حشاملو معناسنه وصف ترکیبیدرسیاه چشم‬ ‫ثانیا اسکندره و ذوالقرنینه اطلاق اولنورئالثاجشید شاهد اطلاق‬ ‫او لنور را بع‪-‬اهر پادشاه ذی اقتداره اطلاق اولنو ردیو مثنوینلث‬

‫اتاویا تیت توقیان است این سامانتا وقتی آیتتر‬ ‫معروف آرای قاری قطعه نث بیت خا‪،‬مسندهحالت کلز آراستن‬

‫| لفظندناصر حاض برای خود اسم فاعل خففدر صدارت معروفی‬ ‫از دولته ذاق ایل کلدی شرقی به‬

‫|توت‪ -‬تتآق قویت تیم‬

‫عیت =======‬

‫| بر اقلیم ضبط ایده زا یشته بوناره ایر=کان سلطنتلر به معا چیواعنه‬

‫ادیهولمتعدیاوصارریواتوقلدویربجشهاایهالاتییراوننافورلقانتاطرهیخمنادهس ببغخداناهدوداوللپتسیاداغجداپزاچشواتمکهرفحقوطم |‬ ‫=کند و شاه ولدی اول و آخریبوقدارف ما که ولتاریخدان اقدایحه دمکن‬ ‫میرویس زاده ره دولت اطلاق اولنورچو یکه انلرنسل واحددان اوج‬ ‫ناشر=ک مستانه در ذات * و شرف و معلوملردر‬

‫* کورگش مثلی ایجاد سلف و‬

‫مثل معروف» ایجاد مجتمع مجیدن کم اشراق یع شریفت والدین کی‪.‬‬ ‫و‬

‫سلف‬

‫" ‪۷۶‬‬ ‫=====تحت===‬

‫ضد خلفدر ایکپسیده امور اضافیه دندر متقدمین و متأخر این =کاتکایی‬

‫|‬ ‫مخالصی» لغتده استم مکان یا خودمصدرچیدرفاماکه عرفده فی الاصل غناللث‬

‫ای خودن پیشی خودقطبهای خود قصیدهای ولایت مطلدینکاری |‬ ‫اکی آخر بتنه مخلص دیوب کاری شعرا ببت مخلصدهلقبیلراند =یکر‬ ‫| ایتد کلر چون لقب رینه دخی مجاز مخلصی دیدیاره پالش قطعه اولاناث بابت‬ ‫حادی عشرده کلوری خلق * و جید و معروفدر تنبیه بومصراعده‬

‫او زیرگدوحث خلاصی جدی یا خودجید ولدیفنه اشارت و مخ‬

‫واردر‬

‫نهجفعمه لب عوربیی یقاادمرد بالها سذتااتر‪۶‬ه ومااهخنتورفیدرخاومدد یشعنرییتفخت وبهطزانل فعع ویلم‪.‬سعود اسم‬ ‫‪-‬‬

‫کند‬

‫نماد یعنی هم سام خلال الرجان ‪R‬‬

‫‪:‬‬

‫یعنی مییادی انها تایی به نام مادتس محاسه یعقایی ادامین اداری رواه‬ ‫| هر ررنه همنام دیرل جونکه هم معنی مع دیوادوات مرکبه دهکدی نام آددیو‬

‫ادوی سالهای حضرت امام علی اللاقیق تر بنای اولیا‬ ‫نتکم حق تعالی واقضدالله ابراهیم خلیلایوردی تنبیه بومصراعده دینی‬ ‫|وزی مشارالیاث اسام شریفتاری اولدیغی اعلام واردن تا‬ ‫بود که اودرمظاهر عدل واحسان نماد‬

‫‪:‬‬

‫|حدیث شریفده آلاخستان آن تعبد الله ختکانلث راه آن تکنترام فانهیرالش‬ ‫| وارداولن در طی تکانه ونده عالم مطهر سعیاءخسی اولد یغنه اشار ت‬

‫| واردار بودن بشقه الاسیسانازل من المفاء ==کلامنهرمزدخی وارد را‬

‫"‬

‫|‬

‫به قیالدی خاصمات آسمی تأثیرگان‬

‫الفاطلری معلومدر=کاله بومضمونه وجه نه دلوسوله اسستینافله یورر‬

‫آمد نعمق آبلدی بوعالی سمیر‬

‫|‬

‫نعمتی‬

‫نانت‬

‫و تعال معروفلر را اسیر طوق دوقطعه ناله ناک بیت عاشردکورا‬

‫آسیای مخلصله او درصددرصدی اس‬ ‫تاتنگ‬ ‫اسم و مخلص معروفلر در صددرصد‬ ‫بوز‬

‫بع ‪۹۷‬‬

‫بوزان چنده یوز معناسنه در چواآنکه در ایکی صدابیساننده درصدیوازدیو اون‬ ‫طقوزنجی قطعه نثبیت را بعنده کلوردرادات ظرف دیوادوات مر به ده‬

‫اکدی اکن عربیده فیکی ضبریده عرف اولش در حل معنی اوج در لو ممکن‬ ‫اول صددرصدیعنی مائه ق مائه راو فقدر که خاصه سنه نهایت وقدرایشته‬

‫وزیر مشارالیهلث فقط اسمیله مخلصی دولت علیه ده مائة فی مائه و فق =کچی‬ ‫خواص کشیرمی جامعدروارامدی ذات و صفاتنده ولان حینیا قیومریایی‬

‫اقکروقیاس ایله دیملک لولهتن به نفخه متکیه ده بازار که ابتداع و فشده تکلم‬ ‫|ایدن ابراهیم علیه السلام ایدی حقحضرت علی رضی الله عنه مائة فی مائه‬

‫وفقی وضعید وب غزلرده انث برکاتنه بی نهایه ظدریاب اولوردی یشته ابتدا‬ ‫سنجی اغه وفق و صنعیدن حضرت علی رضی الله تعالی عهدروع و فق‬ ‫زیاده سمیله بلوردی انتهای ودایی بعصی زایرجه ده بیسان ایدرار=که‬

‫قابی سی حکیم رلوحه به الهام الهیله مائة فی مائه وفقیچکدی بعده قرن بعد قرن‬ ‫| حشمالر رداهیهٔ دهیازماینده مراجعت ایدر ردی وجوق خواصی مشاهده‬

‫حاکمیق چونکه مائة فی مانه وفق اون بیاث خانه ی مشتملداروهررخاله ده عدد غیر‬ ‫| مکرر موجوداولورهمد خی مائه وی مائة بالدفعات مطاوقات عدیدمی جامعدر‬ ‫تکم علم وفقه آشنا اولان یلور واجدانازی یوزان چند میوز معناسند که بعدالاف‬ ‫|‬

‫هائه ثانیه داخلند‪ ،‬اسم به مخلصیاجتماع ایده دیالث او هچو که صدراعظم‬

‫|یک بوزطقسیانیدی حدو دنده خلیل جیدیدی پادشاه دی سلطان‬ ‫کم مصراع انیدن دخی فهم اولنورفان ظر وجه نامث ففیر‬

‫عبدالیدادی‬ ‫| شویه ظن ایدر که اسم به مخلضی خلیل جید در مجوعلث حستایی اواخر‬ ‫دیبا جهاده وقور مجدکی هرطفل ادیب مصبرای شرحنده جلاکبرلش نوع‬ ‫| اول اوزره بیلک یکسان بر درآکن خرف تعریفلث حسابده دخول شرطیله در‬

‫چونکه القاه حر ف تعریفیث دخول کاری تک عادیدرایست بوکا طاق‬ ‫|| صددرصد حاصلی قاعده صمریحه ر=تاکیده اون بیث ع‪ ،‬ایده عشره آلاف‬ ‫بیا‬

‫‪۰ - ۳ -‬‬

‫‪.‬‬

‫•‬

‫دیالث اولورو صورتده عشرة الاف دیخی مصحراع مزبورلد شرحنده مذکور‬

‫اولان جلکبیرلشطرح اصلپسی اوزره یک سکسان بر اولو رفتوافق الراز‬

‫| والرموز =کمالا فق شل هذا علی اهل روزه ایشات نااطمتحریری‬ ‫ملاحظه سنده وله بردقیق معنیاولسه ده بعید د=کال و عبدالله یزد این الث‬ ‫‪----------------۹‬‬

‫‪۷-۹‬‬

‫بوسه محماسی قد رمناسبتدن خالوی دخ بو‬ ‫‪:‬دیصرقد استنت‬ ‫نقش آفی اهل‬

‫|‬

‫‪k‬ج‬ ‫ره‬ ‫بویله رمزا‬ ‫‪t‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬

‫اهل رصددن * مراد اهل بصیرت و مترصد دقیق موردر حقیقت هل رصد‬ ‫دکلدرچونکه حالادولت علیه مزلش گل نجومپسی زیع الوغله دراصلارصنده‬

‫اعتبا رازی بوقدروا=کاراهل زیح وا رباب علم نجوم ومخاب جفرمراد‬ ‫اولیورسه بودخی جائز اولورلکن واقعه مطابق اول از نفطنتخالله علیث‬ ‫نماد هم اودر اطم دین و دولت غلایی تاسی‬

‫ناطم و تقلمدان اسم فاعلدربیانی بیت ثالث عشرشرحند مادی و دین‬ ‫| بیانی قطعه اولاللث عنوانی شرحنده کلور دولت یافی بودن بشی بیت‬

‫سابقدماتی‬

‫‪k‬لا بولدی وقتنده جهان امنهت‬

‫الفاظی عروفه درسابق اردن‬

‫تمالا‬

‫‪K‬لا‬

‫صاحب سفاوقا اهل کرم‬

‫بواوج صفت ور را به کالا در کاسدارچونکه تنظجع دین و دولتدهولت و یا‬

‫شروطه و مورتمه دادرسی‬

‫معدن دانش ویرجاودوم‬

‫فصی کسردان ایله در * دانش ع‬

‫عادیواون التمی قطعه اثبیت‬

‫معدن ‪۴‬‬

‫عاشرند کلور‪ :‬پیر طلودیوفرنی قطعه نثبیت ولند کاوری جوده و همم‬ ‫تهران ‪ * :‬اولدی دورنده بکام و شادان»‬

‫معروفلردر‬

‫دور معروف‬

‫کام مرادیان به ایران دیواقر قید نجی قطعه بلک بیت‬

‫تا سعننده ==کلور شبادانه ‪ ۴‬یعنی مسترورو فرحنا لئان‬ ‫لم ‪.‬‬ ‫ر زمره اهل‬ ‫‪k‬ادل ویکته وران‬

‫‪..‬‬

‫اهل دل * معروف نکته وران ‪ .‬جع نکته ور بیا نانکه قطعه رابعه اث‬

‫عنوافی شرحند کلورور ادات نسبت دیودوات مر‪-‬ک به ده کیدی‬ ‫نیکلایویله قیدره زاولدفاده مزید مجد‬

‫==‬

‫|=کلور میبانیدن یادمدن اسم مفعول عربی در‬ ‫ملاکادی وینده به ده شوق جدید ملا‬

‫بنده * =کوه دیو کریس کرپی قطاعته تک بیت النده کلوریومقامده‬ ‫ناظم تحریر=کندونفساندن که ایدار شوق جدید معروف‬ ‫نماد ایلیوبیعتی بوظامی انشتا ‪۴‬د‬

‫این واقعیت‬

‫تاکتیکی یا تنگ‬ ‫خالی‬

‫‪۹۷۷‬‬

‫ملا خالی در=کا هنایتدم اهدا ملا‪..‬‬

‫خاطراق دیو یکری برنجی قطعه اث بیت الثنده=کلور در کاه‬

‫اکابرقوسی ایشکی دیوالی دردنجی قطعه اثبیت ثالثند کلور اهدا معلوم‬ ‫== که آدات ربط وادات تعلیل دیو ادوات هر که دهکدیان مختادیم‬ ‫جع مخد اوم در بیانی اوتوزا لیمجی تیتلک شرخنده دی کرام جمع کریدر‬ ‫| که ری یا تحتیهایه ادات نسبتدری کهرلیانی بیت عاشرشرحنده یکدی‬

‫ایده ر=کاهی احاله نظری‬

‫‪----‬‬

‫پی‬

‫که کاهجه دیوللی دبی قطعه تثبیت تا نبستند کلورا احاله و نظر‬ ‫آول شرفاه وله تحفهم شهرت د‪:‬‬

‫معروفلردر‬

‫لکن وهیبه اضافه منظومه کنام والاسی اولور کماواخردیباجهاد کلور‬ ‫*‬

‫‪ k‬آیشد تا رأیده میل و رغبت نماد‬

‫میل و رغبت معروفردریکته که او ده شیخ سعدی به اتباعایتدیتکم شیخ‬ ‫سعدی بیش از آنکه که رابرمن مکین نظرست آثارم از آفتاب مشهورتراست‬ ‫‪--‬‬‫نه خادیم مکارم پروری‬ ‫ییاکیفیدروی‬‫تر=کید ریو مقامده نموزهی معناسنه فعل مداحدره محادیم او آنقا‬

‫|انه‬ ‫کدی * مکارمپروری وصیف تراحتتاکیدید رچو که پرور پاء فارسیه الث‬

‫| فتحیه پرواریدن لفظاندن اعر حاضتری خود اسم فاعل مخففدر‬ ‫|میان‬

‫‪ -‬تمدنه کرا نمایه معلا=کوهریم‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ع‬

‫=کاران اغی دیوقیق انتمی قطعه نث بیت حادی عشر نده=کلور |‬ ‫مایه و اصل دیو یکری و جمی قطعه نثبیتسابی شرحنده =کلور‬

‫|نابراین د لغتد ه نیرلت تنیه سید رکن اصطلاح اهل هیئتده وعراقی عاده‬ ‫| مهرومهلث علم وضعپسی باخودعلم غال بسیدرهمان بوجلدن فلکه اضیافته‬ ‫نون تثنیه ساقعذاولدی شوقدرکه فلث عزوشرفدن مراد استعا رها مکنیه طریقیه‬ ‫وزیر دوحدرایرنیدن مرادخاییل سیاقندهاستعاره تخفیفیه سیلی اوزره یکی‬

‫|مخدوم مکرملریدر‬

‫|‬

‫ مهرومه کی یکی خیرخلف و‬‫‪-------‬‬

‫‪۷۸‬‬

‫مهر کیش دیومه‪،‬‬

‫آی دیوقطعه خامسه نث بیت اولنده کلو ر» خلف‬

‫لاماث فتحیله بوده استعمال اولنور تکم خلف سکونیاه =کتوده استعمال |‬ ‫اولندیغی کیبوتقدیرجه سختیره لفطی کیدایحون یاخود نصیص بچو در‬ ‫اوج مرتبه ترکیب اضافیدرایدی نظرلورلی کوزراینلث ایدینی معناسنه چونکه‬

‫کوزیدنی السنه نلئه ده فرح وسترور دن که در تکم حق تعالی اهل جنت ||‬

‫حقنده هم من قرةالعین یورر روشن نظران انون اولاناث سکونیه روشن‬ ‫نظر شجاعیدرروشن نظر سیاه چشم کی وصف ترکیبیدرایدین نظرلومعناسنه |‬ ‫زیرا روشن ایدین دیواوتونیدنجی قطعه نثبیت ثالثنده کلورنظریومقامده نظر‬

‫بصیرنده ال وی رر‪ -‬وی نظر بصبیره ده ال ویرارچونکه نانی اولت اتریدرفا فهم‬

‫|‬

‫به همراری میدماتی جام جهان‬

‫یعنی هرری دنیا اث گورینث یکی دیکدرچونکه «مردم بیث دیویکری ادبی |‬ ‫قطعه نثبیت ولنده کلورآخر ده کی کاف ادات تصغیردریکی ادوات مرکه ده |‬

‫کندی چشم کوز دوقطعه مزبورود کوره حهان سابقدمدنی دیویدی‬ ‫بریدرعارف بی مثل ونظیر‬ ‫برینلث خلاصی نوری منیری‬

‫الفا خلی معروفه در |‬

‫ابلال الله گرهها واسعد هما فی الداران ونده دیخی ایهام تناسب صنعتق وارد را‬

‫برای خورشید جهان آر آدار را نشان‬ ‫خورشید ==کنشی دیواقطعه خامسه اثبیت اولنده کلورجها نا آر وصف‬

‫تر =کیبیدارچونکه جهان هممعنی دنیا کاسبق آرا قرفی قطعه اثبیت‬ ‫خاسسنده ==کلن آراستن لفظاندن امر حاضر یا خود اسم فاعل مخففدر‬ ‫بریسی بد رفل=کتیرا در شناسایی |‬

‫در معروف فلکبیر فلات ایرانی معتآستانه زیرپیر وصف ترکیبی‬ ‫اولدینی حالده دییا جاهلث بیت تا ساعده تندیس‬ ‫آیسی برای براندن علای‬ ‫اعلامعلومدر‬ ‫و نه صد فدار =تک هر بی همتا ‪۴‬‬ ‫صدف «اینجوقی دیواو توزطقوزنجی قطعه لث عنواانی شرحنده =کلور‬

‫(| =ک هر دیباجه لث بیت عاشرده کدی بی همتا براشی وق دیو آی بی‬ ‫قطعه‬

‫‪۱۷ ۹‬‬ ‫‪-------------------------‬‬

‫=====‬

‫‪.. .‬‬

‫‪. .‬‬

‫‪..‬‬

‫قطعه نثبیت بالثنده =کلور» نه صدفدان ‪ ۴‬طاقواز فلاث مرداولنسه‬

‫|جآاکنژهدرلجفظولکثهامداطتنوازسدتوفاهوانمالرق=وزکییقوطعلهساییاآحتسیاانینددیرتی‪-‬اکسلور||‬ ‫دانمادونته رفعتله به ایران است‪ .‬الفاظی معلومدرا‬

‫|‬

‫‪= ۳‬‬

‫‪ . TT TT‬والد مجید قتله ‪T‬‬ ‫| والدعاجد و همت معروفردریایی طلودیو قرایی قطعی تثبیتواند کلریا‬ ‫ الفاظی معروقه دارا‬‫||| ‪ » .‬اوله لرحفظ الهیده مصون‬ ‫گرواقب الابدروزافزون »‬

‫|‬

‫‪.‬‬

‫| زایایدهنکوانیلواولاتوزوینوگنرلاونمعینااسننه زایری رنوزکتونیدمیویبوی قتطعغه نیثیبیتر‬ ‫سابعند کلور‬

‫افزون» زیاده دیواقرق طاقورنجی قطعه نثبیت عاشرند کلور|‬

‫قدر محفه مده بلنداولسه سزای‬ ‫‪:‬د‬ ‫بلند» یوجه دیوقطعه تاسعه نثبیت عاشرانده کلور سران لایق دیو قطعه‬ ‫‪...‬‬

‫نام آددیو قرق دردنجی قطعه نات بیت سادسنده =کلور» انشا‪ ،‬اوائل ا‬

‫دیباجدهندیهای‬

‫‪.‬‬

‫* سلاث معناده ته خوش در نظام ادریس‬

‫سلاث سپتان کسری و لاملث سکونیه عبیدارای بوداییان ایالات معن‪-‬آسته‬

‫قخطصعوهصراابعوهمطلاثلقباییتیرلااثبمیعشنراخسنندههعمکولمواربه معدنری ماعیلنوجمونمدیوخوبیشتی»مزببویرادنهی |‬ ‫=کلور نظیم * جمعیتی منظوم تکنه بومصراع ده تحفه یی درنظيه‬ ‫تهیه و سلاث ایله تراشیع و معاغ ایله تجرید ایلدی فاحفیظ ات‬

‫جستاست اینشتین مدع وزن یکیو دو تاسی‬ ‫|یکم سازمحفه از مشتمل اولدینی ===کچی تنبیه بومقامده وزندان می دوزن‬ ‫|عروضیدانچوکهاوزن اوچدار و محلدهورن تصریف ووزن تصغیری الویرمن‬ ‫|استان سیستان سیستوله جفتنه هر کس قادر‬

‫|ناح= کعس بارنزلش حفاعضای صعب و دشوار در‬ ‫| تاسیلیوب کاهی مراعات نظیر‬

‫|عناعتنظیر عابدیعده محسنات معنویهدان امرین متاسیقی خود امور‬ ‫منابع‬

‫اه ‪۸‬‬

‫متناسبه ی جعه دیرزاکان اول امرین یاخودآموزمیانه رنده تضاد اول مق‬

‫شرطه زیر تضاد و سه کاسنعت تضادو صنعت طاقدیر را تکیمصراع‬ ‫باقی و صباحیدر آب و =کتاهای اعشد ادله قیلد متعبیر‬ ‫مثال مراعات نظیر حق تعالیتن آلتس و آلفرعت آن قولی =تاکی آرحله‬

‫وتحفه ده مثلاقعطه اول باسرها هر اغات نظیر دارالابهشت ودوزخ قاظارنده‬ ‫تضادواردر فائده مراعات نظیردن برقسام وار که کاتشابه اطراف دیویسمیه‬ ‫اولنورایشته و قسع =کالای ابتدا سنه مناسب نیسانه ایه خانم الیه دیررمثلا‬

‫حق تعالینلث لاندر که الابصاروهویدراشالابضاروهواللطیف اخیرفولیکی‬

‫ویوتحفه ده قطعه باشه لث بیتئاپسیکی همدانی مراعات نظیره ایهام تناسب‬ ‫صنعتی لاحق اولور که یکی متناسب اولیان معتالری بشقدمغنارده متناسب |‬

‫اولات لفظلر بلهاد او تعبیر هدیرزمثلاحق تعالینک والنجم والانجری مجدان‬ ‫قولی کی و تحفه ده دیباجه نث یکری دردنجی ویکری باشنی بیتلری کی‬ ‫همدای صنعت طباقه ایهام تضاد صنعتی لاحق اولوراخداهما آخرالیا مقابلند‬

‫متعلق اولان یکی معنازبینی جعه دیرر مثلا حق تعالیتک آشد یعنی آنکفار‬ ‫| رجاء بین هم قولی کیا ویوین ده قطعه نائه ده رفت به یکی مثال تضاد‬ ‫حق تعالینلث یحیی و عیت قولی کیی ویوتحفه ده می قوم بهشت ایله دوزخ کین‬

‫همدخی فطعه ثانیه ده روزیه شبکی بودنص کره ان شاءالله تعالی کلدیای‬ ‫محلرده خصوصا قطعه عنوان رده مراعات نظیروتضاد و نتاژ ضناعات‬

‫ونکات جابجاد کروتصترع اولنور و جامجا خاکید داعیة اهمال اولتورفانتظز‬ ‫جنسی آی کی لفظثلفظده مشابهتنه دراز یشته و جناس آلی نوع آور را در‬ ‫| اول بوجناس حروفلث انواعنده واعدادنده و هیشاتنده و ترتیباتنده اتفاق‬

‫ایه اولور کاج اس ام دیلمثلاساعت جمعناوقات وساعت جمعنافنامه کی همریخ‬ ‫|بوتخفه ده یکریتمی قطعه لث ببت اخترده مصراع ایله وقتیق صتانع ذاتمه‬ ‫قبش از وقو یازنانی انواع حروفاده اختلاف اولورلکن برحرفدن ز آذهده‬ ‫او للودکل وصورنده کند اختلاف اولان حرفرمخرجده متقار با رایسه ||‬ ‫واده‬

‫آکاجناس مضارع دیرزمثلاطامین ودامسر کی همدانی بوتحفه ده قطعه لثه اث‬ ‫| بیت الننده جنیان به جمیر کی و کرمخرجده متقاربارولازیسه آکاجناس‬ ‫چسان‬

‫‪۸۹‬‬

‫چستان وبسان کی الث اعداد حروفاده اختلاف اولور کاجناس ناقص دیرز‬ ‫مثلاساق ومیساقی کیو وتحفه ده قطعه ثانیه ثابت سابعنده کی رور به امروز ای‬

‫بومیوریده زیاده اولدهای خود وسطنده اولورباخود آخرنده اولوروکر‬ ‫| آخرد مرحرف به اولورسه آکاجناس مطرف دیرزشلاعواص وعواص مکی‬ ‫ویوتعفه ده قطعه عاشره یک بیت سابعنده هشت به هشتهکی و کرزیده |‬

‫یکی حرف به اولورسه کاجناس مذیل دیرلرمنلاجوی وجوع کی وبونیفه ده‬ ‫قطعه خاسسه تک بیت انیسنده خواب بله خوابیده گیرابع هیئات حروفده |‬ ‫اختلاف اولوراک چناس محرف دیرلی مثلاحبة البرد و جنة البردکی وبومحفه ده‬

‫یکری برای قطعه مثلثه اث باسرها الفاظی ویه خمس ترتیب حروفده اختلاف‬ ‫اولورکاجتباس قلب در رمثلافغ وحتف کی ویوتحفه ده قطعه ثانیه الث |‬ ‫بیت نامسنده کی مانند و ماندن کیستادس یکی لفظی براشتقاق جعیدرمثلا‬

‫قیم به مستقیم کی ویوتحعه ده قطعه ثانیه یک بیت عاشرده کن رفتابه رونده |‬

‫کیاخودشه اشتعاقاجع در مثلاحق تعالینک قالقی عملکم من القالین‬ ‫قولی کی ایتاتدیواره جناس اشتقاق دیراربودن ص کره ایکی لفظم میانسالث‬ ‫| بری بیتاث اولنده وری آخریده بولن شاه کاجنتاس اع دیررشاعر بیت لاح |‬ ‫انوارالهدی « من کفه فکل حال وبوتحفه ده قطعه تا به اثبات سابعلث |‬ ‫|مصراع اولی کی و کرای کیمیایسی و برخی تعاقب اندرسه آکا جناس مردوح |‬ ‫دیزلر مثلاحق تعالی لث بسبا بیبأ فولی =کی وبوتحفه ده قطعه ثانیه بلث‬

‫بیت اولنده نومن تحتخاکی سلبسه بورن فعیل منتظم و مربوط معناسنه‬ ‫قریب واریابعید آکن مراد بعید اوله بوصورتذه معنای قریه اصلا ملایم‬ ‫اولان نسنه به مقارن اول تا زاینه اکالهام محرددبرلر ملا حق تعا لینلث‬

‫از جن علی العرش استوی قولی =کی وبوتحفه ده قطعه نائه ثبت‬ ‫|عا شرده کی لث خورد فی لفظی کی واح=کرمقارن اولورابسه‬ ‫اکابهام عار شع دیرلرمثلاحق تعالیتلث و آلسماء و مأبناها قولی کی و بوتحفه ده‬

‫|اوتوزطفوریجی قطعه اثنیتسا بعنده اینجومعناسنه در مرواریدمصبرای کای‬ ‫تلمیع خوای کلامده بر آیتهای خود را خدیثهای خود رقصیه به یاخو در شعره‬ ‫|ناخودار مثل مشهورهای خود رحیت کالای کاره اشارت ای که در زمثال اول‬

‫‪۸۳‬‬

‫ادیباچه دنبش او کاتارای مثالثانی دیجه دنیت تسع ویت عاشرای مثال |‬ ‫ثالث دیباجه دن بیت بافی وایالت ور ابع وخامسی کی متال رابع دیباچه دن بیت‬

‫من کی مثال خامساواخردیباچه ده برمه اهل صفاهان دیریسم مصمرای‬ ‫اکی متال سادس دیباجه ناک اونیشخی واون اتمی تاریکی نفیس معلوم |‬ ‫بازی اول اوقیان طفل اصیل و برهان لفظاری معلومدرا‬

‫|‬

‫این نکته اشعار ایده آیار عص مل‬ ‫نکته قطعه را بعه اثا عنوانتاده =کلور به شعر و ادیباجه تا‬

‫|‬

‫بیت اثالت عشرند ه ‪ -‬گچدی ملا محصیل نمد معلوم نیت‬

‫به طبعه البته لطافت کورر‬

‫و ‪ . ...‬لفظ لری معلومدرا‬

‫حسن تعبیر سلاستیکتورر‬ ‫|استانعکوستروب بعضی محلده ترکیب ‪ ۴‬بیابان |‬ ‫‪۹‬‬

‫هاه‬

‫= تکذلک‬

‫می سالاقطعالان به ثبت نافی عشرنده ولدیای = کیات‬

‫|‬ ‫تکم بیت مزبورلث عنوا فی ا=کا شناهید عتدلداریم‪:‬‬ ‫|‬ ‫پاییاب اسلامی ‪EE‬توم‬ ‫رهون اصطلاحده بیت اول بیت تازی های خود مصراع اول مصراع آتی یه |‬ ‫ایستگاحتین واکنش نشتات تا‬

‫افاده دهتوقف ایلیه سسئوال قطعه امنه نث بیت الننده بیات فارسیده |‬ ‫دخی مستعماد را به عربی ده چکه الق غبغب موییو ورمرهون‬ ‫د==کلمی چواب بومفاهیده مرهوندان مراد مرهون بیت در مرهون ‪:‬‬

‫مصراع د=کالدرهمدانی کزه می غالبا دیک اوله کم و ماکلاه الشعرا‬ ‫فصنده و بر دکلری اجوبه دنبری آکری دیو جواب اولد یخی =کایی |‬ ‫|‬ ‫آوقیان اولیه تا کم غیونی‬ ‫مخبون معنی مغرور |‬ ‫‪ ۴‬اختیلث رحیه سی یا نند ه ‪۴‬‬

‫‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫است ‪ .‬بیانی دیباچه لک بیت تا سی شرحند مادی ترجه جیک قبیله‬

‫فعیت در ضم به غلط در دحرجه =کی فعله وزنند همصدردی |‬ ‫|‬

‫ملا یرید ر اهل دلث جاننده کلات‬

‫ابو مقامده اهل دلدن مر آداهل فهم و صاحب شعور د‪ :‬کدر آ‬

‫کار ی‬

‫| کلستان بباره زنده صاحب =کرامت معناسنه ده استعمال اولنور‬ ‫معنای لغویسی کوکل صاحی د‪ :‬کد رچونکه ‪ .‬اهل ‪ ۶‬ممعنی صاحب ‪ ۶‬دل ‪.‬‬

‫کوکل‬

‫کار‬

‫‪ ۳‬را‬

‫کوکل دیواون بدنجی قطعه اثبیت ثالثنده کلورا جان ‪ -‬عامه کامعلومید را‬ ‫نمد یعنی وضع نقه حاجت بوق نماد‬

‫‪.‬‬

‫تکمراجم ساژهار محتاج اولدیغی کی خصوصیاتحفه شاهدی و نظملال‬ ‫مجبویه زجت چکه جلثحالت بوق مجد‬

‫از جمله ایشتاتدیو جهتدن بشقه ترجمه زدن فائق و مهمتروالدی‬ ‫‪.‬‬

‫به فارسی و عربی لفظ = تکثیر مد‪.‬‬

‫غار سیبیاتی یکری در دنیای تاث شرحنده تندی یاق افظر معلوم‬ ‫=که اوله السنه ده شهرکرد‬ ‫=که ادات ربط در السنه ‪ ۴‬بیت سیا بعد ه مادی» شهر کیر‬

‫وصف ر=کیبیدار شهرت طوایی معناسنه چونکه کیروصف ترکی‬ ‫اولدیغی حالده قطعه تاسعه نثبیت سادسنده =کلور‬ ‫به جای ارکیده ایدو بب استعمال کلاه‬

‫جای مکات دیویکرای تکمی قطعه تیتر ابعاد کوراق قفقار علوم‬ ‫آیلدم اناریاه =کشف مأل ‪:‬‬ ‫یعی و آی کی بیتاث مألی اصلی فارسی باخودعربی اولوب النقل تر ===کیده‬ ‫‪-‬‬

‫|وانشالرده استعمالی شایع و مستفیض اولانچوق لفظلری تفسیراوله رق مفام‬

‫|تراحتکیده استعمال یلدمد کدر مثلااصطلاحاتثبیت اولنده فخر عالم‬

‫وایت ثانند پادشاهلفظیاری =کیچو تکه زمان مزاده الفاظ‬ ‫اصطلاحیه یی و کلمات منقولهایی تکلم اقلث ترکی محضدن ظریفدر‬ ‫ملا ه شسترلی بعصزی لغات رکین‬

‫ایملا‬

‫مثلاقطعه عاشره لث بیت بازی عشرنده ناقوسن لفظی هم عربیده و هم فارسبیده‬

‫کابساچاکی معناسنه درچونکه اومقاعده مشترکدان مراد مشترکالسنه در‬ ‫تکم مقدمه یک مقصدرا بعنده کی فائده باشه دهکدی فار جع بعضی ادات‬ ‫سور جزئیه دارو تقدیرجه بعض خلفله سئوال کامزه لغات « بیت تا سعده‬ ‫اکدی‪ ،‬رنکین بیانی قطعه تالشه لث عنوانی شرحنده =کلور‬

‫| ‪- TEE‬‬

‫آلو تا آقاسم آی تعیت‬

‫مثلانفوس مذ=کوری فارسی صورتنده الفاظ قارسیه محضه میانده‬

‫‪:‬‬

‫خ=کراید وب عربیده دخی اوبله اولدیغیی تعیین وتصرع قدی‬ ‫|‬ ‫فهم آیدراتاری اربابکال به‬

‫|‬

‫‪۶۳‬‬

‫را برای تمامی ایران را برای نیروی دریایی رسی‬ ‫فاه ابدال اولنورمثلاپالیراوفالیراوپیل و فیلکی کاهجه با موحده عربیه ه ابدال‬ ‫اولنورمثلاپیاده و بیدق و پستوق و بستواقکی ناء فوقیه طاء مهمله به ابدال‬

‫اولنورمثلا تباهووطیهووتباهه وطاهه ونفت ونفطالکی جیم فارسیه صاد‬ ‫مهمله ه ابدال اولنورمثلاچین وصین وچناک وصن کی که به شین مجله به ده‬ ‫ابدال اولنورمثلاجاروب و شاروب حاکی از آی فارسیهجیه ابدال اولنور‬ ‫مثلا لا ژورد و لاجورد کیشین مجمجه کاهجه سین مهمله به ابدال اولنورمثلا‬ ‫بنفشه وبنفسج ومشلث و مسلک کی کاف عربیه کاهی قافه ابدال اولنورمثلادالملک |‬

‫ودانق وکان وقبان و کهربا و قهرباکی کاف فارسیه چینه ابدال اولنورمثلا‬ ‫کوهر وجوهرو پرکار وفرجارکی هاء مفرده کاهی حاء معامله به ابدال اولنور‬

‫مثلا =کناه و جناح کی هاء رسمیه کاهی احیه ابدال اولنور مثلا بنفشه‬ ‫خوا تنمفهسدجهیوجبهابتوععرکییب وفکقاطهایبقادفاه البحدارل=اوکلنهواربلهمثالوالدلوهرودلقورمهورمق کی‬ ‫مثلایوس متعله فارسنیدر‬

‫بعدالتعریب مفتوح اولدی هائده تامنه لغت فارسیه ده رقاح حرف میداننده‬ ‫تبادل واردار از جمله باء عربیه ایله واو بیننده مثلا تاب و تاوو=کبر‬

‫و =کورکی همد خا پاء فارسیه به فامیاننده مثلاسپید و سفیدکی همدخی‬ ‫با فارسیه یه کاف فارسیه میاننده مثلایمجشک و کمجشلث تسکی قائد تأسعه‬ ‫هربرکلهه که آخری یا تحتیه و ماقبلی الف مداوله یاحود و اومداوله اولیایی‬ ‫حذف جانز در مثلاپای و پاوروی ورو=کبی هممد خی هالک ماقبلنده‬

‫الف اولسه اول الف حذف جاز درمثلاماه ومه وراه وره کی قائده عاشاره‬

‫فارسیده خاء مجیه آکر بین الفخ والضم اماله اولنورسه بعدیده علامت امچون‬ ‫برو او بعدها رالف یا زیلور مثلاخواستن و خواهر و خواجه کی واکر بین‬

‫الفغ و الکسراماله اولنور سه رواو بعده بر باء تحتیه یازیلوز مثلاخویش‬ ‫وخویدکی کی تذییل فارسیده خانلث غیری حرفلرده دی اماله واردار مثلا‬

‫روی جمعی توج و شیر بمعنی جرح کی هما که خاء مجه ده اولان علامت غیرنده‬ ‫بور یمن انجق خایه مخصوصدر قائده احادیه عشرف الاصل عربیه اولوب‬ ‫|انشالرده مستعمل اولان الفاظلک آخرالزبده الف اولسه ا=کر عنبیه ده‬

‫یاء تحتیه صورتنده بازیلوب آکن الف اوقنور مثلا اعلی و معنی وعبسی گی‬ ‫ایشته و صورنده واقع اولان الفاظ عی بیه انشاء فارسیه ویر=کیده استعمال‬ ‫اولنسه‬

‫ما ‪4‬‬

‫اولنسه آکرصورت قدیه سندهای زیلور سه آکتری ماقبلی کسرهامدی ایاه‬

‫اوقنور معهذا اصالنه رعایتده اولنسه ده جاز دروا‪-‬کرکه الف صورتنده‬ ‫یاریلور سه الفت اوقنور حاصلی بویله الف انشازده کاتب مخیردار که دیار سه‬ ‫الف صورتنده یاز رالف او قانور دیاریاء تحتیه صورتنده یاز رایکی دارلو‬ ‫اوقنورف حفظ مائده ثانیه عشراب به مصدراولان کنیه عربیه ارانشالرده‬

‫استعمال اولندقدها کژی خفیف چون نظم ونیزده همزه سی حذف اولنور‬ ‫شاغربیت بوعلی حکمت وحاتم کف و نعمان مذهب مصطفی خلق و مسجادم‬ ‫ویوسف دیدار بلکه مطالقاهانه ابتدائیه ی حذف جاژدرشاعریپت اسکندر‬ ‫سیرایی کده سد نطق ایتا پیش کاملده لافلاطون حقیقت بینه نقل ماجرا اولاز‬

‫تنبیه معلوم اولسوتکه و مقدمه کی رمقدمه شعوری مرحوم فرهکندهترتیب‬ ‫ایلدیف ما که نیچه قواعدوفوائدی ترلشایدوب قصوریدن بشقه بیان الزام‬ ‫ایلدیکینسنه لرده دیخی خبط و خاللرارتکاب و بی نهایه موجب تشویشی‬

‫واضطراب اولان اموره سلولشایندی فاما‪-‬که محمد الله الملث القدیر‬

‫فقیربومقدمه دهم ما امکان تونیخ و نقع طریقی اختیاریه احسن قالبه افراغ‬ ‫ورکوب شططادن احترازده اهتمام وآسباغ ایلدم فن الله التوفیق وهونما‬

‫الول ونیم رفیق نماهید بودنص کره معلوم اولیو که نظم تحریرو ادیب مشیر‬ ‫اعطاه الله سعادة الدارین حضرتری عهده ایلیغانه لندن فریضه ذعت‬

‫این ماهی اسقاط چون شاهدی علیه الرجه الهادی تحفه سی بیت بنام خالق‬

‫وی وتوانا بر قدیم وقادرویی ناودانابعنوانیه آغاز ایلدیکی کی ومغفوراه‬ ‫ناظمسامحهٔ صاییان علیه الرحمة الرجان سجمحهٔ صبیانی ببت نام خداذ کرایدهال‬

‫ابتدا * مزل مقصوده ودرراهنماید کلامیه ابتدا ایلدیکی کی وجنت مکان‬

‫و فردوس آشیان غوث ارمان المرعشی علیه الرجه مامرالعشی نظملالی‬ ‫بیت الهی املثایتدم اح نامهای کهنامه م شایع وه خاصل وعامه اسلو پیله افتتاح‬

‫ایلدیکی کی مفتغ منظومه سنده عنوان قرقانی واقنوم سبحانی ارلان بسیاه‬ ‫متروفه به بدل اولورا کندوعباره سی جنسندن برترتداب ایله اداء باسعله ایالدی‬ ‫ابلک لاهوت آشناودرون روشناحافظ عیت بی نظم فراندنی اولا بسیاه یا‬

‫بسمله معروفه ایه ادا بعده جدلهایی مثنوی ایمن انشاءالاشباه نظاما او با من‬ ‫علم الانسان استاد سکادرجه الک جدو تاسید عطایح کده بر قطر سبا سی‬

‫عبارتیلهشروع بندیکا کی قرآن عظیمالشانه اقتداوحدیث فخیم العنوانه اقتفال‬

‫‪fi4‬‬

‫واج اع سلفهاننما و تألیف خلفه اعتنالیچون وف الخله دیخی صنعت استغراه |‬

‫رعایت داعیه سنده اولغله عادت قدیمه و طریقت مستدیه اوزه اولا برای بیمه |‬

‫تبسم الله الحن از حجم انست عنوانی آغازیعده ای حده |‬ ‫نماد حاد بی حد اوت=کرمفرمایه و ‪...‬‬

‫‪|| . .‬‬

‫عبارتی همآوجبعلی احراز ایلدی فالله در مجدالاقمحلهعن بیدممدح وین ||‬ ‫فارسیده ستودن وسپاس ترکیده و کلث معناسند ولیکن فی الاصل عربیدار |‬ ‫ای کی لیسا نده بلکی زیاده ده استعمالی شایعدرهمدانی میان علاده مشهور معنای‬ ‫لغویسی وعرفیسی وارد رفرقلریله محلارنده مشبعا مفصلدر بین ادات نفیدر|‬

‫کاسبق قلادو اتحده خاک فنی ودال به وزن کف لغتده یکی معنایه در|‬

‫اول معنی غابت و نهایتا نانی معنی منع وزجر فامآ که شرعده غقو به مقدارم‬ ‫جب اقامتها علی الامام مفهومنه حداطلاق و علوم عربیه ده مطلق تعریفه‬ ‫حد اطلاق وعلم منطقده ذاتیات ایله اولان تعریفه حد اطلاق و باب قیاسده‬

‫| اصغری و کیراث جزوالرینه حداوسطوحد اضیغروحداکبر اطلاق یکی معتای |‬

‫لغویدن ثانیه انس بدر بلکه حصار بولک حسیله در همدخی لفظ حدیوایکی‬ ‫معناده فی الاصل عربیدروالسنه عدیده ده مستعملدار شوقدر که عبیده دال‬

‫انجق مشدد در فاما که ترکیده وفارسنیده مستعمل اولیه تخفیق جاژدر‬ ‫نک ومقامده اولدینی کی کرمفرما یعنی مکرم ومنم ومحسن صلنده وصف‬ ‫| ترکیبیدرکرم بیوری مغنا سنه چوکه کرم فتحتین ایهٔ بوزن طبق اصل‬

‫ه بالنقل انعصزی مستعملدرخواجه حافظ این رواق‬

‫عربیدار فارسیده وترک‬ ‫منظرچشم من آشیانه توست اکرامنای وفرود که خانه خانه توست فرما|‬

‫امر حاض برای خود اسم فاعل مخففدرعلی ماسبق تفصیل فلوصفب الترکی‬ ‫مصدری فرمودن فنظیدریورمق دیوالی اتمی قطعه ناک اوچتی بیتنده‬ ‫کلور فائده کرم مشترلشالسنه قبیلند درچونکه فارسیده یکی معنایه داخ کلور‬

‫اول یعنی یعنی شلمانی صوکارزاد وحوض اطرافندهان سیرمعناسنهدر‬ ‫ملا حت که انلث نعمتید روی غایه ملا‬

‫‪...‬‬

‫محصلی کودتلیهای پآندرچونکه که نه قدر که ترکیب ترکیده واقعیسه دهانه‬ ‫بالانقل ادات نعلیلدراکاسبق فی الادوات البسیطه نعمت ها نولث کسریه‬

‫منم مث اسعید رفخیله مصدر در ت‪ :‬و نضبا رتعاش معناستینه‬ ‫| عالی مابینه شیخ زاده فی شرح تفسیرسورهٔ الد خان بی غایه نظیری آلفا‬ ‫کدی‬ ‫‪g‬‬

‫‪: 6‬‬ ‫ج=‬

‫| کدی حاصلی مضتراعین اولاصدر که یعنی مصمراع اول جدلش ارکان‬ ‫| اربعه سنه دالدرچونکه ا جده بالعباره ‪ ۲‬و حامده بالا قتضا ‪ ۳‬و شمود بهه‬

‫اه و محمود علیهه بالاشاره دلالت ایدر شوقدر که وح اوله دلالتی ظاهره در‬

‫فا ما که تجود علیهه دلالی زیر اخکی مشتقه نعلیق تاث مأخذاشتفت اقلث‬ ‫|علنی موجبدر بوتقدیرجه مصراع اولدن حاصل معاینهاینسز جدو خسان‬ ‫و کری چون اول تح شن ومکرمه اولسون دیالث اولوروبله اول مجته مجاوجبلیه‬

‫بروجه اجسال مذکور اولش اولدی ابتد برنسنه ی اجسال بعده تفصیل اوقع‬ ‫فی النفوس او لغله محمود علیهی تفصیل اچوان زی یعنی مصراع بازیایی‬

‫آرداف ایلدی وبوهبدن بشقه نااطم نجی بر جدی ارکان اربعه سیاه برمربیه ادا‬

‫ایلدیکه فوقنده ادا او لاازچونکه وان تعداوا لقمة الله لاتحصوها نصنالث‬

‫مضمون شریفی جدنده مندرج ایو رد قدنص کره‬

‫ولفهرست جریده جلالت‬

‫و اولش هیبت قصیده رسالت سلطان انبیا علیه افضل الهای حضبرتارینلث‬

‫لاحصیانت علیاک عنوانیه اظها مجز بشریت ایلدیکی سیاقدناظمتحریراد خی‬

‫معناده اظها مجزاقش اولدی فلله در متنبیه عهد معلوم اولسوتکه نام الهیه‬

‫ای‬

‫احاطه وتفصیل طوق بشردن خارج رمعنی اولوبولیکن هر کسلحانه مطابق‬ ‫|وشاننه موافق بعضا جلائل نعمدن تعداد و تذکراینسی ممکن بلکه متبسمراولظه‬

‫|ناطم محاربرد خیراعت استهلال قصدیه لسان وفته متعلق برنچه اموری وجودات |‬ ‫خارجیهسی ریبنه رعایت ایده ریشمود علیهی تخصیص عدالتعجم سیاق مورد‬ ‫مجلا قیلادی از جمله اوخاسلاق = کریم مجلا‬

‫آر با جمعیتی من کاسبق فی الادوات الرکبة جاه «جیث ضعیلهق الاصل عربیده‬

‫|اجال معناسنه ایکن بالنقل اتحاضی فارسیده وارکیدهجیع معناسنه شایعدر تکم‬

‫بومقامده ولدینی کی کن مصنقان و منشیان میان زند اجاره به کردهوف‬ ‫|اجاره ایله قلتده استعمال شایعادریعی مقامنه کوره فی الحه وباله دیوتعبیراولنور‬

‫اخلاق شدمایه قطعه اولی یک بیت اولید کلش آفریننده معناسنه ی کریم تماعی‬ ‫اکرمقب مایکسبق آف تنبیه بوایکی لفظ شریف احصاسنده دخول جنت‬

‫موعوداولان استاد حسناد در کنخلاق حق تعال یک غیرینه اطلاق اول از‬

‫| نتینوپنیکه‬

‫اسکا ء حسنی رااسنده وایکی لفظ شریق تخصیصیجواکها‬ ‫اخلاق اسعیاء مختصه دن اولوب کریم غیر مختصددن اوالملکان وایای قلعه‬

‫اشارتا اچو ناولسه یا خود اولاخلاق صیغه سی حسالیله و بیتده مذکو ا‬

‫‪f ۹‬‬

‫حضرت آدم علیه السلام قد خلقتا الانسان قاحسن تقویم نصر کرانه مظهر‬ ‫خلق آدم علی صوره حدیشه ماصدق اولدیغنه اشارت اوله ای کریم حضرت‬ ‫آدم صفی انواع نملا تحصیایه آلوده خصوصا افضل عباداولان ملائکه‬

‫کرام وزارتباعث زخانی اولانعا و عرفان الهادیده ونشنیده اولغله فعرضهم‬ ‫علی اللائکه فقال انبونی باسنماهولاء نصیله ممدوح و محترم اولوب حتی انساب‬

‫و ولادی واحفادو اسباطی و نقد کرمانی آدم عنوایله کرم وادیخته اشارت اوه‬ ‫جلا حضرت آدمه اسعیانعلیم‬

‫مجلا میر‪...‬‬

‫بوپدیده برای براعت استهلال وعا آدم الاسما کلها معرضهم علی اللانکته‬

‫قرب وزنیک و بعدالنقل رسیده و یکده ذات زرکوارونفسی شرافتشعار‬

‫معناسبنده حقیقت عرفیه اولشدرتکی حضرت الله جل شباه وحضرت‬

‫مجد صل الله علیه وسال دیدکلرکی وقس علیهذا آدم» میدایه وزن آصفت‬

‫وهاجرم والبشرعلیه السلاصدرخواجه حافظ بیت درنقد عبش کوشا که‬

‫چون اشخورنماند ملا آدم بهشت روضه دارالسلام را ایجاد بودن بنغم‬ ‫بالنا این بنا مینهدخانه یافت نمیق تبخیان‬ ‫نیچه صبیریلسونالهای سورساله آدم‪ ،‬تنبیه امع اولان آدام اسما تمهیدرفاما که‬ ‫بعضار آدم رایدن خلق اول غله وجه ارضی معناسنه اولان ادیم ارضدن مشتق‬ ‫| دیوحکم ایلدی وبعضی آخر حضربت آدم علیه السلام اسمراللون اولغله سمرت‬ ‫معناسه نه اولان آدمه دن مشتق دیوحکمایلدی وبعض آخرالف وانسی معناسنه‬ ‫‪:‬‬

‫اولان آدم دن مأخود دبو حکم ایلدی وتوجیهاری تعسف دیوقاضی بیضاوی‬ ‫جرم ایلش در اسماجع اسمادربوندن بشقه اسما اعلام نسا دندرازجمله حضرت‬

‫صدیق کیررضی الله عنهان کرایه پا کره ریاسمیدرواسماعیل نام عاشقاث‬ ‫معشوقه سی نامیدرید تعلیم و تفعیل یابندان مصدرونشالرده دخی شایعدر‬ ‫نماد شان موسایه اید وب هم تکریم مجد‬ ‫شان و شین مجیه ممدوده لک فتحیله عربیده بش معنایه دراول یعنی مقدارو مرتبه‬

‫ثانی جمعی اعر و حال ایشته و مقامده بو یکی معنادن هریری علی طریق البدل‬ ‫مراد درچونکه شان بوایکی معنادامه قدر که عربی ایسه ده لکن فارسیده و را‬

‫ایده‬

‫ایالافلاس عملدن کمنظم محیطان نام قصیده سنند یورریت اوار خ|‬ ‫آشنا‬

‫‪۶۷‬‬

‫آشنایان اتفاق اوزرهایدر رجع «بوشان و شوکتی اسلاف شاهان جهانبانه |‬ ‫ثالث رنسنه ی ابوفکریللث رابع قصداوطلب خامسفال وشغلهعناسنه وفارسیده |‬ ‫بدی معاب دراول عسل خام باقی خانه زنبوریالث بنکورایع شانیدن لفظاندن امردر‬ ‫خامس هند ستانده ایشلنور رنواع بیاض جامه سادس جزمه و پاپواج قالبی سابع‬ ‫ضمیرغائب اولان شبنلث جعیدر کاسبق فی الشین البسایطه و تقدیرجه مشترلت‬ ‫السنه قبیلندن اولدی موسیه اسم آگهیدرصا حب تورات عام اسام شریفیدر‬

‫بعضیارق الاصل عبرانی یاخودیونانیدردیدیرعربیده تحلقه معناسنه تکم عبسی‬

‫عده لکومعناسنهاوایی ی هیداتعطفلان کسیقاتکریم وزن تفعیلاعی در‬ ‫و قیلدی ذاتینه اض سافتله =کالیم ملا‬

‫بوبیتدهد خیرای برعت استهلال وکام الله موسی کیا آینه العوار درچونکه‬ ‫اضافت افعال باندن مصدرد رنسبت معناسنه کلیم ابوزن فعیل یعنی‬

‫|فعولی خود یعنی فهاعملس یاکیتحایقنتیرناتو عتسلواسمعلوطدییقوایتیل ظاانهرد‬ ‫ادات عطف دیو آنفاکدی سالیا ن» اشتم هیدراین حضرت داود ءم |‬ ‫علامه بودزن فعال دان معناسنه» لظیف‬

‫بوزن فعیل یعنی لطفستساز‬

‫و مناطق آلطیریه قیلد ی تلطیفی دی‬

‫|‬

‫ابوبئده دخی برای راعت استهلال وورتسین داود و قالیتهت القل علتاً‬

‫منطقالطیر و ویتامین کلاشی آن هذالاهو القضل لین فضا شریفنهایی در‬ ‫چونکه منطقالطیر رکیب اضافی غنیدرزیرامنطق نطق معناسنه نطق اهل‬ ‫عربیه کل لفظیعبیه ‪ ۶‬فی الضمیرد مفرداکان اوهرکادیو تفسیریلدیر حق انسانه‬

‫حیوان ناطق اطلاق و معناجه درو کامضاوت معناسته ده کلوزختی صوق اولان‬ ‫حیوانه ناطق وصوق اولیا ته صامت دیررطیرطاژلشجاعیدرمفرد ده اولورفیث‬

‫کی تلطیف و بوزن تفعیل لطفدن مضدردریکته پس یوبیتده اسماءحسنادن‬ ‫علام ولطیف اختیارده آیت مذکور به ارتباط کلی واردرهمدانی ارباب تصوف‬ ‫عالم مظاهراسماءحسنادیدکاری چون هراشهخصه نظره آلوده اولدیخی نعمته‬ ‫هناسب لولان اسعی مضاف قلوب مثلاسلطان انبیا علیه افضل الخایانه عبدالله‬

‫وانواعرزقایه مرزوق اولنه عبدالرزاق دیدکاریکی حضرت سالیانه وتفصیل‬ ‫واز رامعبداللطیف وعبدالعلام دیواتسمیه انساب اولدی چونکه راب هابالی ملکا‬

‫اینباخیالاحد من بعدی دیودعاسنه اجابتله انس و جنوعناصبروموالیدو باله‬

‫‪4A‬‬

‫آق تار=کند و هم احتراوایی سئوال سکزیوزدن میکروبولانان‬ ‫یکی دنیابوکامنفی دکلی جواب یکی دنیا به دختصرفارینه امارهقوبهروار در‬ ‫فنها غدو هاشهرورواحه شهر منطوف طی مکانلری کی ومنها قال عفریت‬ ‫لایه داخی وقالعاده عمن آلکابالایه مضموناری مجه اقویاری استخداماری‬ ‫کپی سئوال اهل یکی دنیاه سببله نده و فشاریوخسه بنی آدمد کالری جواب‬ ‫انساندرلکن زمان اولد ‪۰‬کز تیله اقطار دنیا تجسس و عارولنوب بعده قلت‬ ‫بولدقارنده هر فریق وریدن خبر سر رقطارده قالش اول زیاخودایام سالفه ده ‪:‬‬

‫شمدیکی کپی مکشوق امش کارت فتنه هرطائفه نفسارینه مشغول وبووجهاه‬ ‫مانسی اولش اول یا خود اوریادن با افریقاستادان برای سه متصل اولوب ذلا ذل‬

‫| شدیدهایله مابی‪۴‬مامغرق اولش اوله اخودارقه جاباندن چین یا خط آکی‬ ‫بر الکته حالامتصل اوه زیر یک دنیاث هرطرف مکشوف دکلدرسئوال بونار که‬ ‫شرعاح کمری ند رجواب صابت شرای طویونج بونار اهل فترت حاکنده در که‬

‫حنفیه به کوره و مآکا معذبین حق نبعث رسولانصنده رسول تموم مجاز ایله‬ ‫عقلدن معمسدرفقط دلیل ائیله فرض توحید در کنساژمومن بهار ترلی‬ ‫ایمانده معذورلدرف ماشافعیه ه کوره رسول حقیقت وهرحالده معذورزدر‬

‫* حکمت وقد رقی ایله عبسی و‬ ‫تعرید رفعلده نقان معناسنه وع معناسنه ده کلوریک وی |‬ ‫بوقی الحکمة فقدآوقی خیرآ= شرا اک شاهد در * قدرت » حق تعالی ناک‬ ‫صفات نمایه سنلث بریدرعبسی اسم آگهیدرصاحب انجیل ء م نام شریعیدر‬

‫فایده السنه ثلاثه شعراسی قدیم الایامدن روحضرت آدی تعلیم اسماوحضرت‬ ‫موسایی تکلم وعصا ویدیضاو حضرت سلیمانی منطقالطیرورع و خانم و جام‬ ‫جهان نما و حضرت عباسیایی =کلام درمهدواحیاء موقی بلهاد کراقشاردر‬

‫طفلیکن اولدی بتکده کو یا‬

‫|‬

‫بوبیتدهادی برای براعت استهلال کیف تکلم من کاناف الهدصبی قالاقی |‬ ‫عبدالله آتنی الکاب نص شریفنه اع دارچونکه طفل ==کسرایه عربیدار‬ ‫| فارسیده و ر=کیده دیخی بالنقل مستعملدریکی طوغش ولد معناسانه‬ ‫و هرنسانه الت کوچکی معناسنه جای اطفال وطفولکلوروعندالبعضی‬ ‫طفل هم مفردوهم جمع اولورطفل کل شی اوله وطفل اللیل ای اقبل ظلامه‬

‫تو جعادر به طفیله ی ناتمه والطفل الغبیه مع الولد فائده ولدرجماد رده لیکن‬

‫‪4۹‬‬

‫جنین دیرز طلوع دجلث ولید بعده درتیشنه دکن طفل بعدهبلوغ قریب‬ ‫اوجه صایی و اوا ئل بلوغنده همراهق بعدها ونطقوزه جه غلام بعده اوتوز‬

‫درد مجه شتاب بعده اللی بره جه کهل بعهده آخر گره جه شاخ دیر ز‬ ‫==کو یا گلا سویی دیوارتوزیری قطعه نث به تسایعند کلور‬ ‫ملا نوع انسانی هایم اولیای انباز ‪:‬‬ ‫نوع مداخله عربید رصتنف ویولاث معناسنه و آکن اهل میر آن جنسی نوعدن‬

‫ونوای صنفادن اع عدایدرار و تقدیرجه بومقامده نوع منطق می اداولنسه‬

‫عقله انسبدارچونکه انسان ماهیاناث فصل قرایی ناطقدرت کمانی مصراع انی‬ ‫اشعارایدر انسان به انسدن مشتقد روضاع و احدایله حصنسرت ادمه واولادنه‬ ‫اطلاق لولنوردلیل اول اهل اقی علی الانسان حین من الد هر دلیل باقی‬

‫اول بار الانسانان انا خلقناه مزی نطفه الایة بعضیار نسبیاندن مشتق |‬ ‫دیدی‬

‫تکم الانسان مریکب من النسیان همد خیان اول باس اول ناس قوللر یی‬

‫مشعر در هم ادات عطفدرادیو آنفاتیدی * بی ادات نقدیواقریبا تمادی‬ ‫انباز نماد اورتاق دیویکر می اتمی قطعه نث بیت سنابعنده =کلور‬ ‫ملا ایلدی نا طقه ایله ممتاز ملا‬ ‫‪F‬‬

‫نطقه‬ ‫‪.‬‬

‫یعنی قوه ناطقه د‪ :‬کدرقوه ناطقه حسین میبدینلث شرح هدایه د"‬

‫تصریحانه کوره قدر=که فس ناطقه بوده طلاق خیع آیسه دمکش‬ ‫بومقامده مراد مبدأنطقدز سئوال حیوانایه اموالنا طقه وعروض وعقارانه‬

‫اموال صامته دیرروتقدیرجه انسان نطقله کوه تاز اولورجواب بومقوله‬ ‫| اطلاق اطلاق مجنازیدرزم ما تحنفی مزایسه حقیقته مبنیدر تحقیق معلوم‬ ‫اولسون که جنس عالیه طبیی اوج اطلاق وذروه عوامدن انضمام فصول‬ ‫و خواصله د رت مرتبه ده حضیض تقیده و مرکز خصوصه نه کوه‬ ‫متنازل اودیسه کذلک عناصتراز بعدادن حفصصی جزئیه معینه زد خی‬

‫مرکز بساطتدن وافق وحداندن دائره اموالیده وسعت رأس مرکانه متصاعد‬

‫اولشدرچونکه قیم نفته اولان جوهرقبول ابعادثلثه به جسم اولورجاسم‬ ‫دی قبول حس و حرکتیله حیوان اولورحیوان دخی قبول نطقله انسان‬

‫اولورانسان دخی قبول نشخصات و تعینات ایله جدوش دوزیدو گروولور‬

‫اکدلث عناصرار بعدادن حصص شخصیه معینه زد خ باشخاصها اولا‬ ‫لاتصالتانیا ترکیب ثالث‪t‬امتر اج رابعا اتحاد خامسا تولداشبوبش صفا به رتبهٔ‬

‫اولاه رسیده اولوب معدن دیو سمیه اولنوربوندن مکره دخ‬

‫د رت قوه‬

‫وار که ‪ ۱‬قوه ناز به ‪ ۲‬قوه نامیه ‪ ۳‬قوه موالده ‪ ۹‬قوه مصواره دراشبو‬

‫د رت قوه صفات خسه مذ=کوره به منضم اولورسه رتبه نانیه به رسیده‬ ‫اولورنت دیو سمیه اولنوربوندن صاکره دخی اوج قوه وار که ‪ ۱‬قوه شهو به‬ ‫‪ ۲‬قوه غضبیه ‪ ۳‬قوه مدرکه اشابواوج قواقوای تسعه مذکوره به زیاده‬

‫ومنضم اولورسه رتبه شهیه رسیده اولوب حیوان دونتسمیه اولنوربودن ص کره‬ ‫دنیایی قوه وار که ‪ ۱‬قوه عاله یعنی ناطقه ‪ ۲‬قوه عامه در اشبو یک قوه‬ ‫مذکوراون لیکی به ضم وز یاده اولورسه که درجه رابعه به رسیده اولوب‬ ‫افسان دیواتسمیه اولنورایشته بوتفصیل معلوم اولدیسه کرلشتنازلو =کارلش‬

‫| تصاعد صورتلرده بهرحال انسان ناطقه ایله ممتاز اولدیغیاجلدن ناظمتحل‬

‫‪-‬‬

‫دیخی بویله جه ادا ایلدی چونکه بهرحال قوه عامله قوه مناطقه به متفرعه‬

‫وابعه درفا حفظ کنه معلوم اولسوتکه متکلمین وحکما بدن انسانده ایکینسنه‬

‫اثبات ایدرار بریشه روح وقلب وقوه عاقله ونفسی ناطفه دیرلر بولت دردند نا‬ ‫مرادشی واحد در بشقه بشقه نسنه دکللردرنتکیم سعدالدین تفتازانی بیان |‬

‫ایلدی ولکن شوقدار فرق وآرکه وناردن مراد اولاباشی واحد عندالمتکلمین‬

‫جوهرمادیکه جسم طیفدروع داخکیا جوهرغیرمادیکه مجرد متعلق‬ ‫بالبد در ویرینه دخی روح حیوانی ونفس حیوانی دیرز که اندن جوهر خا ری‬ ‫حامل قوة الحیاة والحسوالحرکه عبارتیله تعبیرایدر روبوتعریف مادی و جسمانی‬

‫اولق اقتضا لیدرفاما نه اطبا فرق ادوب دیران که دن انسانه متعلق اولان جوهر‬ ‫مجراده روح نامیله و قلبده‪ .‬تولد اولوب حیات وحس قوه سنی قابل اولان شخار‬

‫لطیفه نفس نامیله وبو یکی میاننده متوسط کلیات و جزئیات مدرکه اولان‬ ‫قلب نامیله تعبیرایدرلرهممد خیصوفیه فرق ایدوب دایرلر جوهرامجرد متعلق‬

‫با بدان معناسنه روح نامیله تعبیرایدر رحیق بعضیاردن لطیفه انسانیهٔ مجرده‬

‫دیوناطق ادرار وروح حیوانی معناسنه نفس نامیله بولیکی میباننده متوسط‬ ‫اولان جوهرنورانی کرد معناسنه قلب نامیله تسمیه ایدرارهم دخی بوفلبلث‬

‫باطی روح و مراکی نفس حیوانی وظاهری روحله جسدمیاننده متوسطدر‬ ‫و نفس دخی قلب به دن میاننده واسطه در تکم حق تعالی برای تمثیل عهذباله‬ ‫مثل نور کنکوةقیه مصباح الصباح فی زجاجة الرجاجه کا انها کوکب دنی‬

‫بوقدامن شمارة مبارکد زیتونةالاشراقیه ولاغی یه یورر حاصلی مصباحدن‬ ‫همراد‬

‫ب‬

‫‪۱ -‬م‬

‫سر در وح وزجاجه دن مرادقلب وشجره دن مراد نفس و متکواندن مرادبدن‬ ‫او اهلاشزقیه یعنی نفسن عالم ارواح مجرده ده شرقدن دکلدز و لاغربیة یعنی |‬

‫بوقد زولاغیید یعنی نفسنیکی غیبی بوقدرد بوییان ایلدیار باقی تفصیلات‬

‫علم کلامده وع کاتده وغا طبده وع تشریحده وع تصوفده مشروحه در‬ ‫هار جعلیهن و تفصیلدن ظاهراولذیکه ناطقه دن مردمدارک و عالم دیث‬ ‫ایش بیت ان کلام لف الفوأدوانماه جعل اللبنان علی الفوأددلیلام بیت دیکر‬ ‫کلام اصفه نفتهیه فبهای نمتاز عناخرس اوم حیوانه شوقداناهیومقامده مراد‬ ‫|دلیل اولان نطق لیساف اولسفوجداف اولیه براعت استهلال زیادهرعایت‬ ‫|اولوردی فافهم ممتازیافتعال باندن اسم فاعل عربیدرمصدری امتیاز در‬ ‫ت‬

‫=‬

‫همین مداختلافصیوروالسینه دن نماد‬

‫‪.‬‬

‫اختلاف وزن افتعال مخالفت معناسنه صورجع صوز در ظلم وظلت‬ ‫| کی السنه و جمع لساندرا مشاه و مثال‪ ،‬کی لیان اصلنده را در برتاح معابه‬ ‫کلوراول لغت تحت که هنرقوملث دیلنهذیرزای جتارخسه معهوده ثالث‬

‫فرق اسکر که بفتای راغی لسان الحمل ولسان الکلب وقوش دبلی دید کلری‬ ‫او نه لسان القصحافیبردبر ارلکن و مقت امده عیادمعنایای اولدری‬ ‫م‪ ... :.‬به لانچه حکمتیاری واره رروشنده است‪ .‬این‬

‫|بوبیت ذه دخیزی براعت لیمیت هلال و من آیات خلق آلتو آتولار ضرت‬

‫|بوم تیم آایتماعلیاینهیکمایتوان ارین » آبیار ددیر تاتریخ با‬ ‫قام یت نتا لا‬ ‫وش دین واو وزی‬ ‫نده‬

‫س‬

‫خق‬

‫ن‬

‫دنجی‬

‫قطعه اث بیت ثالثنده تحتیلور قائده فی نفسن الانتزلغت از چوقتدر |‬ ‫| ولکن طرسوشی متصز خوم تموزنده یو رازج تکیه امنتول لغاتیدیدر‬ ‫‪ .۱‬فترین ‪ ۲‬یونان ‪ ۳‬ترال‬

‫هند ه ضاین ‪ ۹‬نتودانف تا که‬

‫سابعنه ها نموتوری رباینورتروویک متالاک در بی نتا‬ ‫شوله فهمیدر که سکوت عنه اولان لبنان عبارت اول زیرالسیان عرب‬ ‫سلطان السنه دیولس سنان اهل جنند زباعث سکوت کالا وضوح و تمام ظهور‬ ‫اول با جود کال نیفلیخلوله تلاجقه در قدح لمزان عربت بیت مجروفیلسن‬ ‫آن‪ ،‬سالیهرت جلا‪ :‬شعرا الیمستانه سن اول هنان نماد‬

‫‪.‬‬

‫‪-c ۴‬‬ ‫حاصعود به جبهه متحتمجمجم‪ ------------‬اجتحت حجم محیح‪------------‬عمحمتحت=========‬

‫شعرابوزان علاجع شاعر در ماخذ اشتقاق اولان شعربودیباحه ات‬ ‫بیت ثالث عشردهکلور السنه آنفاکدی امابومقامده لسباندن مراد جارجه‬ ‫معناسی عقلها هسد ر و بر اعت استهلاله دخی عنبافی دکلد ر» منان‬ ‫شد ه ایله بوزان فعال سهساء حبیبندندز منتفرمای معنیا سینه‬ ‫کلا‬

‫قیالدی مفتاح در کج‬

‫نهان مجته ‪ ...‬م‪.‬‬

‫بوبتدهادی برای براعت استهلال فلوب الشعراحزائی الرجان جدیننه ای واردر‬ ‫چونکه‬

‫مفتاح اخترادیواون درد‪ :‬بی قطعه الک ببیت اولندره کلور در قپودیو‬

‫فرق التنی قطعه اثبات را بعند کلوری کم خزینه دیواون اوچای قطعه نث |‬ ‫بیت اولنده کلورانهان کارلودیو فرق آبی قطعه نث بیت سابعنده کلور‬

‫تمهید وقت ===که اطم محریر اداء جدله دان فارغ اولدیسهم خرموجودات‬ ‫ور جت کائنات و فرمودهق فانذر و مخاطب ریک قکبر علیه افضل‬ ‫| الصلوات و آکل انسیلی بیات حضعیتلرینیه و اجبه ذمت صیلوانی عهده |‬

‫بلیعانه ردن اسقاط ایجوان انواع تعظیم و اشیاع کریم راه یورر=که‬ ‫این اتهام رسولینه هزارات صلواتی‬

‫|هم ادات عطف آلفایدی رسول اوزن فعول قطعه اولاتثبیت خامسنده‬ ‫|پیامبر دیو =کلور مزایدزاده عینی مسط دکوربلن‪-‬حکس رسوا‬

‫قارشاعقد رقبول و عبد اسیر اولدی قول سیدو مولی اغاعرقده انسان‬

‫بعثیه الله الخلق تبلیغ ما و جاه الیه مع التکاب بوتقدیرجیه رسول نبیدن‬ ‫اخص اولدی زیرا بی مع الکاب به تقیید اولافزو هزاران «آخزینه الف ونون‬ ‫الحاقاقیله هزارلی چعیدرکاسبق فی قواعد المقدمذهن اربیلک دیواون طفونی‬

‫مجاز طریقیه تعظیم و تکریم و تشریفدارچونکه اللهدان رجات وملائکه دن‬

‫استغفار و مومناردن دعابالجاه نفره راجعدی شاعر بیت در صبلوات آمده‬ ‫سترسرکل عندلیب گلا در جایی ==کات آمدهاست اشاخالت شاه هسغرم‬ ‫تا ‪۴‬لا‬

‫==== که اودر اشعاریت لغات تستشناسی‬

‫بویینده دیخی برای براعت استهلال انفصخ من تکلم بالضاهیدانی من قریشی‬

‫حدیشه لاجوردرچونکه که هادات ربط دیواوله گدید افضع « اسم‬ ‫تفضیل عربیدرمصدری اولان فصت یا خنث لغتدهاچاق سوزلولات و روشن‬

‫کلاملولاک اصطلاحده نافرخروفدن وغرابتدان و مخالفت قیاسدن وتعقید‬ ‫‪-e-ro--‬‬

‫‪---‬‬‫‪----------------‬‬

‫نام ‪: c‬‬

‫لغاخلی و تعقید معنویدن کله لث و کلاملی سلامتیدریوتقدیرجه فصاحت تغلیا‬ ‫بشی خنع محتاجدارچونکه نافرل =کافیلی طبیعتدروغر ابتلا کفیلی لغتدر‬

‫محتویاتلت کفیل بیاندر ارباب جمع ریدریکخاب مصناسنه چونکه ربعر بیده |‬ ‫ساکن محتابه در اول جمعنی مالک و صتاحب نازی جمعنی مربی یعنی بی بی معناسنه |‬

‫سایع جمعنی افندی ثامن اسماءحسنادن براسمدرکن و کرنجی معنی مری اسلامی‬ ‫معناسنه اولدینی حسبیله در بعضیارشوه فرقایدرز که لفظ رب اضافسبز‬ ‫الله تعالانلث غیرینه اطلاق او نیاز انجق حق تعالی به اطلاق اولنو رفا ما‬ ‫احشناختله علی العموم اطلاق اولنورمانلار تب العالمین ورب المالوربالدیکی‬

‫لغات لاملث ضعیله لغتلث جعیدرلغت لغتدهنطقه دیرزاصطلاحده مایعتبر‬

‫عر بیدارچونکه لسان عبیدی لغت اوزره متنوعدر ‪ ۱‬جاز ‪ ۲‬یمن‬

‫اهوازنه نقیقه طی ‪ ۹‬خاتمیم ‪ ۷‬عقیل تکم حدیث شریفده انزل ||‬ ‫آلقرآن علی سبعه حرفکهاشاف کف وارداولشداریوتفصیل علوم اودیسه‬ ‫رسول کیری علیه افضل المحلی حضعریلرنیاث انفصخ من تکلم بالضاد بیدآفی‬ ‫من قریش جدیثنه اشارت صریحه درهمدانی جانزدر که لغاندن مراد عامه لغات‬

‫او ه= که اصول دیدرفزوی چوقدار کاسبق فی شرح تصورالسنه دن اه‬ ‫تتنانتا کننطغندر وی خداوند علیجمان‬ ‫بودهادی برای بر اعت استهلال حق تعالی ناک و ماینطق عن آله وی ان هولا‬

‫وجوچی نصنه تلخ واردارچونکه هنطق بیاف بیت را بعث شرحندهکدی‬ ‫| آکن عرفده خاصه حق تعالی کانبیأعظامه اعلامنه دیر راه خداوند‬ ‫یعنی مساحب ورب دیوفرق طفو زنجی قطعه اثبیت انیسنده =کلور‬ ‫اکرانابو مقامه هر اد حق تعالی در علایم‬

‫تا‬

‫‪ .‬معینی اعلام ک سابق آ نفا‬

‫به کار در او =کریم ابن کریم مجد‬

‫بومصراعده کنت نبیا و آدم بین آلماء و الطین حدینه آشارت هیدی آن اسید‬

‫و آدمولافغرحدینه ایاوار درچونکه کهریکاف فارسیه یک ضای وهانک‬ ‫|هیاورایه معربی جوهراولان =کوهردن مخففدروانک معنارینه‬

‫‪ic‬ع‬

‫مترادفدار حکیم خاقانی بیت منازه نخل کمر راین آریدومراه =کتک هرآن‬ ‫کهرنخل بربازدهید چونک کوهرشول نسنهایه دیزل که خلقت و طینت کدو |‬

‫اوزرینه فلاش اواه حق اصل و رادمعناسند کلد یکی دخی بودن در مثلا کوهر ||‬

‫پالادیرزاصلی بالی معناسنه حکیم نوری بیتای کوهرنابادم پادشاه درپناه |‬ ‫اعتقادت را ملاث شاعترکی نیت کروه انبیانج درکی سرآمد در اوتسیخه |‬ ‫| امامه کوهر ذات محمد در همان اوجلدن حقیقت دیه حیع مخلوقاناث اصلی ||‬ ‫واقدی اولدیخی حشبیه آکا صوفیه تعیین اول وحشما عقل اول دبدیلر اظ محلی ||‬ ‫داخ کهردو تعبیر بیوردی ایشتدیو جهتدی کنت بیاو آدم بین التا و آلطین||‬ ‫حدیثنه اشارت وارد رفاله داره همدخی جوهریات اصطلاحنده گیتلوطاشه‬

‫و نجوه جوهردراز و حکما اصطلاجنده و متکلمین لشاننده قاغذاه اولنه‬ ‫جوهردیرا تکم قانم بذانه اولیانه عرض دید کلری کی شو قدر که جوهر حکما |‬ ‫عندنده بشدرا هیولات صورت ‪۳‬جسمه عقل ‪۰‬نفس متکلمین عندانده یکیدار‬

‫برای جواهرفردبری جسم تفصیلی مشبعاعی کمتدهوع کلامده درفرجع الما |‬ ‫کریم ابوزان فعیل ابوذات معناسانه حق تعالیه دیخی اطلاق والنورلکن ومقاعده |‬

‫|‬ ‫در ریلیم داهیه اولوبلا این همزمان کسربه اوغل معناسنه در فارسیده فرزند|‬ ‫ابوذات معناسانه نظام الفرش مسلط اسیصاویه دیجیم ایوکشی در کرم هاوکسوز |‬

‫کای شمال ایران را برای تامین این ادعاست‪ .‬این تیم |‬ ‫اولش در صنلنده حضرت فخر کائنات علیه افضل المحیا تاث محسنات معنویه دن‬

‫صنعت اطرادا وزره آلکریمن آنکرمان آلکریمان آلکریم یوسف بن یعقوب این ||‬ ‫آسماق بن ابراهیم حدیشدن مأخوذ درهمسان بوجلدن علمین منزله سنده |‬ ‫او لغله این کلاه سنده ومقامده همراه خطدن دخی حذف اولندی تنبیه این ||‬

‫یوسف کیی اصلی جاج بن یوسف ابدی فاما= تکه عی بیده فقطهمزمسی‬

‫افظا اسقاط اولنورلکن بودخی صفت اولیه مشروطدرجو یکه خبر اولسه |‬

‫خطدن اسقاط اول از تکم حق تعالینلث وقالتالیهودعنیری الله کلامنده‬

‫اولدینی کی همد خی بوبیتد ه نطق ووجی وعلیم و کریم و ابن عربیرد رفاریده‬ ‫وارکیده دی مستعملدرو دقیق اونسه هربریده راعت استهلالداخ واردزفافهم‬ ‫‪ ۴‬عالینه سبب راحتی در این‬

‫| ومصرع ق اتحله راعت استهلال ایچون حق جلو علانات‬

‫سال ||‬ ‫وماًارسلانالها‬

‫‪=nomenon-o‬‬

‫ال‬

‫ن‬

‫آ‪:‬‬

‫نصانه تایی واشار درچونکه لغت ولسیان دخیحضرت‬

‫رسول ثقلین و خواجه ===کونین سایه سندهارنعمت مادرزیرا عالین‬ ‫ماسوی الله معناسنهاولان عالثاجعیدرنتکم حق تعالی آمد لله رب العالین‬

‫بیورر تکته عالین عریده کی =کپی فارسیده و ترکیده دخاجع عربی اداییله‬

‫مستعبلدریعتی جعفارسی ادای زبان کردی کرمقافیه موتاوه‬

‫سبب‬

‫جمعیتی باعث وبادی وعلم عروصنده اولینجرلی نائیسی ساکن یک حرفه سبب‬ ‫خفیف و یک منجرلشحرفه سبب ثقیل دیرالکن وصورتدهلغتده سبب یعنی‬ ‫حبل یعنی ایب معناسنه اولدیانی حسبیله دیوعروضیین تصمربع ایتد یارود‬

‫اصولده احکام وضعیه بشدریرینه سبب دیرلری کم سازارینه علت ور=کن‬ ‫وشرط وعلامت دید کلری کی تفصیلی =کتب اصولده مشروجد را‬

‫ریچت» جمعنی میلان قلب که شفقت و عطوفت کپی لکن حق تعالی به‬ ‫مضاف اولیه غیی مقصوداولورز یراحق تعالی حدوث وامکاندن مزهدر‬ ‫‪ :‬انس و جته ه او لا حبتد را بد‬ ‫انس همزه لک کسربه معنی انسان و نی آدم جن جیث کسریه ولادجاندریه‬

‫چشم انی آدمدن پنهان و مستورز در نکته ارباب وقوف جیم ونون ماده زی‬

‫معنازنده سازلازم دیو حکم ایلدیراکم جنت یعنی بهشت چنین جمعغولد در‬ ‫رحم مادرجنه یعنی سپریعی قلقان جنون جمعنی شیدایی بونارده فی الحه ساز‬ ‫موجود در دمات ضدمت تنبیه بومصعراعده حق تعالی لث سوره رجانده‬

‫یا معاشران والاس قوانه همد خی سانفراغ کم آنها انقلاب فبای آلاء‬ ‫ریک بانکدیان قولنه وسوره چند ه قل آوای آلی آه سقع نفتار من آجان‬ ‫فولانه اشارات وارد روبوتقدیر جه براعت استهلال دخیممکندر‬ ‫همدانی وایتاث الفاظی علیه درانشانزده دیخی شایعلردار‬

‫نماد نازل اولدی ا=کا قرآن جلیل به‬

‫بومصراعده دخی برای براعت استهلال حق تعالی لث تبارل الدیزل آلفرقان‬ ‫همدانی ونزال من القرآن ها هوشفاء و ریچه قولنهایی و اشارت واردر‬ ‫چوکه» نازل» بوزن فاعل مصدری نزولدر قرآن» وبن غفران ممعنی جع‬

‫و یعنی تلاوت تکم حق تعالی ا نعلینا جعه واقرانه یوررو اکن بومقامده عرآد‬ ‫کتب منزله افضلی اولان فرقان مبین معناسیدر * جلیل ابوزان فعیل یعنی‬

‫تاج و‬

‫یک قطعنوان بیت اولنده =کان بزرلش معناسانه در‬

‫که‬

‫سیاسی‪-‬‬

‫== تع=‬

‫ملا ==که ایدارشا ننه عالم مجیل‬ ‫بومصراعده دخیبرای راعت استهلال حق تعالی اث این راستا ابد کروناله‬ ‫‪k‬لا‬

‫ا‬

‫لحافظون قوله الع و اشارات واردرچونکه شان قرأنه عالث نجبلی انجاق‬ ‫قرآن عظیم الشانلث علی مرورالدهورو کرورالشهورال یوم النشور بقا سیاه‬ ‫اولورزیرا شانه آنفکسی عالم الامث فتحیله آنفاکن عالینلث مفردیدر که‬ ‫مخلوقاتلث هرری معناسنه بودن بشقه عمجلسی صفا و مجلس حضور معناسنه ده‬

‫کلور شلاشراب مجلسنه عالم آب دیررشوقدر که کاری عالم مجلس معناسنه‬ ‫او به سببه مضاف اولورابوالمعانی بیت رفته بودم نیم شب درعالم خواب‬ ‫وخیال بالا آمدان مهرو کردم عالم آب تسهتر نجیل ‪ ۴‬بوزن تفعیل جمعی‬

‫تعظیم و گیم بویینده اولان الفاظ عینیه در فارسیده ارکیده دخشایعلردر‬ ‫کرج به کشعرد کلدر آو=کلام و‬ ‫بومصراعده دچی برای براعت استهلال حق تعالی الث و معلتآه الشعر‬

‫ماینبیه قولنهایی واشرت وارد رچونکه شعر عرفده کلام موزون‬ ‫مقصودبه ذالث مقق خیل معناسنه ولغتده علم و شعورمعناسنهنکماناظم‬ ‫| محلی برای خان قافیه سنده رقصیده سنده بیورر بیت شعرایه علمی مترادف بیلور‬ ‫ارباب شعور به رمیدرشا عر نادالله دانای سهند آکن ومقامده مرادمعنای‬

‫عرفیدرلغوی ال و رمز کلام و ایکینوعدر ری نفسی و ری لفظیدرلکن‬ ‫| = کلام لفظی کلا) نفسبناک دلیل و رجانیدرشاعر عربی بیت ان الکلام‬

‫|الف الغو ادواتماد جعل السان علی لفوأد دلیلا ‪ ۴‬شوقدر‪-‬که قرآن‬

‫|عظیم الشبانه نظریه کلام لفظی حادث و کلام نفسی قدیمدر وصیری بیت‬ ‫آیات حق من الرجان محدثه ‪ ۴‬قسمة صفة الوصوف با قدم ‪ ۴‬جو که‬ ‫کلا انفسی حق تعالیدن بلاصوت ولاحرف صماد رووریومقاملث حالی‬

‫|دازه من شرحنده مشروح در فارجع الیه سئوال قرآن عظیم الشانده‬

‫و حدیث نخیم العنواده علم عروضلث هربایی ندان بلکه هر رضبرندن وارد‬ ‫و واقع اولش در مثلامحر رجزدن کلام قدیده دانیه علیهم ظلاله‪-‬اودالت‬ ‫قطوفها تذلیلا و حدیت شربفاده انالایی لاخ=کذب انا ابن عبدالمطلب‬

‫همدای هل انت الااصیع دمیت ه ق سبیل الله ماهیت واقع و وارداولشدر‬ ‫مذکوره متاق دکلی جواب رقاح ‪ :‬ولوکندر اولا شعرده شعریته قصد‬

‫لازمدرقرأن عظیده و حدیث نظیمده ایسه شعریته قصد مس‬

‫دکلدر ثانیا‬ ‫م‪}f‬‬

‫سحسیم‬

‫‪o۷‬‬

‫شعرمقق اوللو قرأن شریفده و حدیث منیفده ایسه قافیه معتبره دکلدرغایة‬ ‫ماف الباب قران عظیده و حدیث شریفده اولنهارجوزه دیررچونکه شعرلی‬ ‫مقابلیو فسایی اولان نازاوج سعد راول نیز مراجر که موزون امامقف دکلدر‬ ‫منلاین کورازکی باقی نثرمسجعع که مقف اماموزون دکل دیباجه لرده اسجی‪-‬اع‬ ‫او فواصل کینانث نازعاری که نه موزون ونه مقف مثلاثنا محاورانده اولان‬

‫کلات کی شوقدر که قرآن عظیه و حدیث فخیمه تاءادبان ژاطلاق اولفاز‬

‫اعتراض حدیثین مذکورینده قافیه و قیدر دقع قافیه اث تعریف اناره صادق‬ ‫| دکل فبعدالسلیم حدیث اول رجزمنهو کد روحدیث ثانی رجز مشطوردندر‬ ‫نه قدر که مسجع و مقق صورت رایسه ده رجازامنهوکی ورچ‪-‬زمشاطوری‬ ‫شیخ الصناعه خلیل حضرتاریا شعر عدالقدی همدخی حدیث ثانیده دمیت ||‬

‫تا تتنانکحتکسری ولفیت سکونیه روایت اولندی تکم حدیث اول پائین‬

‫امواجد‬

‫تینات کسر به عروی اولدینی کیبوتقدیر وزره شعراولازاریاشا شعر‬

‫| مخیل اونیلو یعنی نفسه انبساط و اشتها ویرری خودانقباض و تنفرو بررنسنه‬ ‫اوللو قرآن عظیم وحدیث ایسهبویه د=کالدرایشته بواوج جواب شعرلش‬

‫تعریفنده واقع اولان قیودئلثه به کوره در رابعا و معلناه الشعر نصنده‬ ‫اولان شعردن عمر ادشعر منطقیدریعتی صناعات خسالث رابی اولاندرتکم‬

‫ادعلی سبیل ربات بالحکمة والوعظة الحسنه وجادلهم الاقهی جسن نصی‬ ‫شریف داخپوفی موید در بوجواب به جواب ثالثلث فرق دقیقدرفتأمل خامسا‬

‫وماعات آه الشعره فولناک معناسی غالبادیالث اوله تکم عربی مبین‬ ‫قولنه قسطاس و طورو امثالیله سئوال غالبا جوابیله مجاب‬

‫اولدینی ===کی حق امام شافی رجه الله علیه بیت ولولالشعربانعلاء‬ ‫ایذری و لکنت البوم اشعرمن لبید و بیورمش آیکن به نظماری واردر‬ ‫الکن ا=کیژواغلب‪ -‬سالی اولامغله منافات اولدی تفطنفغ الله علیث‬ ‫|‬

‫تمدنظام شاعارده ه ممکن او نظام اد‬

‫ابومصعراعده دخی برای براعت استهلال حق تعالی الث واد = کنیم قریب‬

‫اما از لنعلی عبد نفاً توابسورتمن ماه قوله اع و اشارت واردارچونکه‬ ‫نظامه لغتدهایمجود زمکه دیررعیف و اصطلاحده فصیح و بلاغ اولان کلات‬ ‫پرفواصله والفاظ پراش مجاعه دیررتکم خطبا ا‪y‬ان احسن الکلام و ابلغ النظام‬

‫عنوانیاه قرأن عظیم الشاف مدح ایدر رحق نظم قدیم لفظی قرآن‬

‫‪cy ۸‬‬

‫لی‬ ‫اعلا‬ ‫عان او هشدارچو‬ ‫|م غا به سند‬ ‫یلاق اولنورا‬ ‫ظینکه نظام اط‬ ‫اطلاق او نماز شاعر معنی کوینده شعر ممکن معنی جایی که واجبوممتنعث |‬ ‫ضدی ودسپید ر ‪-‬حکتبی منطقده موجهات بحثنده وع =کلامده‬ ‫قدم وحدوث بحثیده و خکاتده امورعامه بیننده مشبعامفصلدار نظام‬ ‫نظاملک جعیدر آنفآبادی وبینده شعرو=کلام ونظیم وشاعری‬ ‫و ع=کان و نظام ق الاصل عری ببارد ربالنقل افشالرده مستعملدر‬

‫* فهم اید وب مرتبه اخارین ع‬

‫فهم‬

‫معنی دانش واد رالیا به همینیه ‪ ۴‬یعنی منزلت ‪ ۴‬اغاز و بوزن افعال‬

‫عاجزفلق معناسنه مجیرکی آکن انبیأعلیهم السلاملث بعدالنبوقدارنده ظاهر‬ ‫اولان اشیاء خارقه به عمجره دیو اصطلاح اولشدرتفعیل باندن ممجزه دیفن تکم‬ ‫قبل النبو ه او لنه اره‪-‬اصی دیئو بده تفعیلد نمرهصیدند یکی =کچی‬ ‫ملا‬

‫ایشید وبهادهایده آوازین‬

‫‪k‬لا‬

‫هدهد‪ .‬بوزن فعلله یاخودیوزن فعامله جمعی توجیه الطیرو جمعنی آخریت |‬

‫واقعی السئوال مثلاهدهداخمام ادا صاح الحام وهدهدات الرأة بنها اذاحرکته‬

‫درار آواز همان هنک وولوله مدلیله یک معنایه دراول جمعنی صوت وصدا شیخ‬ ‫سعدی بیت عاشقان کشتکان معشوقند برنیایدز کشتکان آوازه ثاق فرهنت‬

‫جهانکیرنده مشهور اولق معناسنهبوبیتدهدخابراعت استهلال واردار کالای اق‬ ‫ملا‬

‫آبکم اولدی قصههای عدنان‬

‫‪:K‬‬

‫ایکم بوزن فعل صفت مشابهه عربیه در انادان دلسوز طوغان لال معناسته‬ ‫لیکن خرس بودن اعدر‬

‫فعاهاجع فصبحادرفصاحتلث بیازی بیت عاشر‬

‫شرحنده کدی عدنان بوزن عطشان اجدادرسولدن برذالک اسمیدر که‬

‫آکامنتهی اونجه سلسله نسب متفق علیهدرواولاد عدناندن بی شمار فصخا‬ ‫و بلغاکلد یکندن ا=کژی فصا حت و بلاغت آکا اضا فتله استعمال اولنور‬

‫به قلدی حیران بلغای قطان و‬

‫حیران معلوم بلغا «جع البغدر که فصاحتده معتبراولان قیود بلاغتده‬ ‫باسرهامعتبر درو کفیلاری دخی کفیللریدریکن میانه زنده یکی جهتدن فرق‬ ‫اولنوراولابلاغتده مقتضای حاله مطابقت شرط معتبر درفصاحتده دکلدر‬

‫ثانیا=کلام آیکپسیله ده موصوف اولوراماکله بلاغتله موصوف اولازفاده‬ ‫بلاغت و فصاحتلث ماهیتلری وموقوف علیه اولان عالرلغت عربیه ده بشقه‬ ‫مشاهد‬

‫است‪.‬‬

‫‪o۹‬‬

‫اینمفصل‬

‫زیرالسنه ساژه دمایانشدن آنکه اکتفا اولندی چونکه‬

‫اولور حتی فقیرفارسی رفردون تع و لذا قدم همان عنایت ازلیه ومشابت‬ ‫لم یزلیه یوفقیری تقصیری ساده فارسی د=کال نیچه علومه گلسن مظهر‬ ‫علما لانیسا نهالم یعلایلدی خمدام جد انم جدا شطان ابوزان عدنان رسول‬

‫| گری علیه افضل انتهای آن اجدادفغامندن برذات عالیندرانام سام سیدرا‬ ‫حتی طرسوسی مرحوم اول من تکا بالعربیقیعرب بن قطان بیورمشد ربوبیتده‬ ‫دیخی راعت استهلال واردر کلهبوبیتده بیطساوی رحمة لله علیهلث وخم |‬ ‫من تصدی لع ارضته منفعه اعدنان و بلغاء شطیسان بیوردیغنه دیناع |‬ ‫اشارات واردرن کمبوکان بیت آیدهدخایی واش ارت اولندیفی =کی‬ ‫|‬

‫ملا ایلدی مبدعیانی هلازم مجلا‬

‫مدعیاند قاعده فارسیه اوزره اخره الف ونون الحاقیله جع مدعیدر» ملزم‬ ‫معناسنه فاما‪-‬ک‪-‬که اصطلاح اهل مناظره ده معلالثسائلی اسکاتنه ازنام‬

‫دیر ارتکمسائلث معللی اسکاتنه اخام دید کلری =کپی لنامقه الفقیر‬ ‫در منظومه آداب بیت اذا استذل معلل فالزام وسائل فهوا خام قلهذان‬ ‫ملا بج ساله سی تجز ابله اولش **حم ‪k‬‬

‫عی بیدربیانی آنفاکدی که او بیامده حطاعریبلث مزخواملث بیت واعظم آلای‬ ‫قرآنلا مجزواهعن سوره منهمعصحرف لاذهانی قولنلث روشنده کندی چونکه‬ ‫حق تعالی اث یا آرض آبلیمائث و یاسماءاقلی قولنه جیع عالیان نظیر مدن‬ ‫عاجزقالدیارهای دخی ولکم فی القصاص حیوة قوانه نظیره القتل انق القتل‬ ‫دیدیاریعده وجوه کثیرهادن کلاماراده نقصان کوردیلر مدخی سوره قارعه اه‬

‫نظیره الفیل مالفیل و مادریک مالفبللهاذنب قصیر و خرطوم طویل دوب‬ ‫فیعدالتفکرفهت الذی کفرامضمونی حق حسابواهم سهروتسه رافقره سنه‬

‫مظهروماصدق اولدیار فتعالی الله عایقول انظالون علوآکیرا تنبیه ایشته‬ ‫بواوج بیت ده واقع اولان الفاظ اصطلاحیه باسرهماعی به درو فارسیده‬

‫اتمالاریا شایعدرالا آوازلفظی فارسیدریوند نص کره فخر کائنات علیه |‬ ‫افضل المحیات حضبرتارینلث اذاصلی مفعممو احدیثنه امتثال ایحون یورر‬

‫_ ‪۹۰‬‬

‫* اولسون اعخانه صادکوه سلام‬ ‫اعمحساب ‪ ۴‬جع صاحبدرصههاییده ابع اولان معنی سلطان انبیتا |‬

‫علیه امحای حقنبرتاریخ کوروبورونی حالنده مومن اولوب و ماننده‬ ‫ثابت اولهولورانطه اولورسه دهه صدایون دیواوان طغوز نجی قطعه نثبیت‬ ‫را بعند کلور‪ :‬کوه در اث دیواقرق برنجی قطعه ک بیت خامسند کلورآکن‬ ‫بومقامده درلو معناسنه ی سلامهعلوم تنبیه صلوافی و هزاران لفظی رسول‬

‫آکرمه تخصیص وسلای وصدلفظی اعمحابه تخصیص اینده نکته واردرنافهم |‬ ‫|‬

‫‪k‬لا‬

‫=که آلث هاربر یسی اهل کلام‬

‫ملا م‪.۱‬‬

‫اهل معروف کلام »اون اوچتی بیتدهندی بوبیتلرد هاد خیراعت استهلال‬

‫اولدیغندن بشقه بر اعت استهلاله کال مراعات اچو نابومصبرای مقام‬ ‫رضوان الله علیهم اجعین حضعراتارین شخصیصی بالذاکرالله یوررفته دره‬ ‫ای‬

‫|‬

‫ملا یری از جمله جناب حسابان ملا‬

‫جله «آیا میبینده دیجناب» بمعنی ذاتحسان» وزن علام شعراء رسول‬

‫آکرم صلی الله علیه و سلک اعلاسی حسان این نیت که فصاحتدمضربینال‬ ‫اولشدرهمدخی حقنده سلطان انبیاعلیه افضل التحتای حضرتاریچوق‬ ‫مدح یورد قاری چوناکثر شعرادخی مدح ایدر رازجله ناظم محلی برادرقصیده‬ ‫سخن بیت شاعر او درکهانلث قلبنهحسان کی» نشانه روح الامین ایلیه القادسخن‬ ‫|‬

‫‪-------------‬‬

‫ملا‬

‫نظامی عالم‬

‫ایست در اسم خاکستان ملا‬

‫نظام بویندنبش یتوفروده تبدیعال بودن الیات و فرود میی‬ ‫استحسان یا بوزن استفعال کرچه فقها قیاس خفیه استحسان دیدیرلکن‬

‫سیاق جناس صنعتبدیعیه و اردر تکم ناظم محل برلشا =کتری اشعار نده‬ ‫عادق وطر زاوزره در متلاطنه نام قصیده سنده دیر و تا تمامیاقتباسی‬ ‫نور ایدرسه انوری شدن‬

‫ملا‬

‫شخو رافر و ز او لو ر سمع شرطبحمله دو را نه‬

‫مجلایریه‪-‬م = کعب بالا غتپیرا‬

‫ملا‬

‫هم آدات عطف دیوادوات مر‪-‬ک به ده کیدی مکعب بورر فلس‬ ‫انتخاب کرامدن بر شاعر ذی شانلث اسعیدر که کعب بن زهیرد بوشهرتشعار‬ ‫برشا عر آتش زباند رحیق بانت سعاد قصیده سنی حطو ر ر سمسه لاللهده‬ ‫عنی‬

‫مه‬

‫‪۹۱‬‬

‫‪--------‬‬

‫|‬

‫عنی خطهرالقلب انشا وادشاد ایلیوب تا که بیت ان الرسول لسیفیستضاء به‬

‫مهند من سیوف الهند مسلول ‪ ۴‬بیورنجه قلان سیوف الله دیونطقهمایون‬ ‫بیوردی ودامده =کعب تکرارایدنجه مبارلشارقه سندن برده سن چقروب|‬ ‫کعبه الباس ایلدی اولوفتدن روملوکدن ملوکه انتقال اندرلن کلوب انجای‬

‫التیوزللی الی حدو دنده خزینه عباسیه ده لشکرهلا=کو ضایع ایلدی‬ ‫فا ما که حالادولت علیه مزاده اولان خرقه شریفه بشقه سیدر ملا بلاغتپیرا‬

‫| وصف ترکیپدربلاغت طواد بی معناسنه زیربلاغت آفاکدی» پیراه قرفتی‬ ‫قطعه اثبیت خامسندمکلن پیراستن لفظاندن اهرحاضری خوداستم فاعل مخففدرا‬

‫| کعبمعنایدر طوپق معناسندد کلوربو تقدیرجه ومقامده ابهام مراتع دخی‬ ‫وارد را بین معروف فیخا آنفاکدیا اعلااسم تفضیل عربیدرآخر ده کی‬ ‫الف قافیه به رعایت امچون اوله یاخودفوائد مقدمه ده کن تفصیه مبنی اوله‬ ‫مجله سی اهل خدیث و تفسیر ‪۴‬‬

‫چاه هوای کیباتده برای اهل آتقاکادیلاحدیث ‪ ۴‬کلام رسولدار سنت‬ ‫و خبر والریه فرقاری اصول فقهده واصول حدیثاده مشروح در‬ ‫قادران عظیم الشاث معناستی یانده حقیقت عرفی به او لشدر‬ ‫علم و عارفانه بی مثل و نظایر ‪۴‬د‬ ‫عل یکوناکون تعریقله معروفدر و تفصیلی علم کلامده مشتروحد رگلاعی فان‬

‫علم به مترادف دیوان سپناشف استده اشعارایدر فاماست که کاهی‬ ‫اطفوز جهتدن بین رنده فرق ایدر راولاع ادرالشعراکات معناسنه عرفان‬ ‫ادرال بیسائط معناسنه انباعزادارالش کلیات عرفان ادرال جزئیات ثالثاعلا‬

‫تصدیق عرفان تصور رایعاعی منابعدالحهل اولان ادرالی خامساعرفان‬ ‫میانه رینه عدم وسط ایدن یکی ادراکلث خیرینه دیر رایشته بورابع ایله خامسندم‬

‫اولان قبدلر گلده معتبرد کلدرهمان بواجلدن حق تعالی به عالم دینور عارفا‬ ‫دانازساد سا عطریق صعب اولان عرفان طریق سهل اولان سایعا عل‬

‫کندنده اختلاف چوق اولان عر‪ ،‬فان اختلاف آزاولان امناعادلیللیایها‬ ‫حاصل اولان عرفان دلیل اذی الله حاصل اولان تاسعاعرفان طریق ریاضت‬

‫لعل سیل الشاهده وافتادهبوق دیوقدرهمان او جلدن ارباب ریاضته‬

‫‪۹۳‬‬

‫عارفین دینوری بیه ادات نی دیوادوات مرکبه دامادی‪ ،‬مثل ونظیر معروفردر‬

‫آو مرم کیم آوق روز جز‪:‬‬ ‫|رو رجاسزا * جمعیق یوم اجزایعی بوم قیامت چونکه رور ===کون‬

‫دیو یکی قطعه نیت سابیننده =کلور احزاب معرفی‬ ‫اوله رو هیزاره شفیعا نماد‬

‫‪-‬‬

‫و هیی «ناظم تحل بر لش مخلصیدراسیم شریق محمد بن راشد بن محمد افندی که‬ ‫موی الیهه جد اولان شمدافندی اشباه نظاژلفن اولی شرح واسمی توفیق‬ ‫الاله فی شرح الاشباه دیواوضعاقشارهدر همدای زما ننده مفیمدینه مردعشایدی‬

‫مرحوم ساچاقلی زاده ایله همجوار و هم عصبریدی حالانس بارنده مدینه‬ ‫مرعشده مفق اولورذاتاروارد رفانما که ناظم محل برلینقدر که مولدی مرعشی‬

‫ایسه ده آستانه علیه عثمانیه ده توطن ایلدی حالاحیانده در اطل الله تعالی تهرام‬ ‫اعوذ بالله ومانداری نفس بای ارض قوت منطاوجه مرقدسعادترای حق تعالی‬

‫کتنیدلوورسهیتزیازرارآکباهیایودصیوییفکارییتدبیرنبجویدخقسطهعمهخنلثصدبهیتدخااخملسنددکملکدلرورنشااظفمعتاحرجیعر|‬ ‫شفیعدر نکته ناظمتحریرلن کندوارینه و هیی دیواتسمیه سنده شو به یوررز که‬ ‫بلادنمانیه قضایندن قاضی جلب الشهبااعی به اشعرالشعرا همرتبه کوکب‬ ‫شعر او همچیافندی حلب قضبسی این ناظم محرایرلث پدری راشد افندی‬

‫کاخداسیون بی امش واناد مشارالیه و هی افندین لث بر مخدو ماری‬ ‫واراییش بقضاء الله تعالی وفات ایشابوه کامده بعنایة الله تعالی ناظم محریرله‬

‫پیام ولادتلری رسیدهاستع وهای اولیه وهای افندیابیوردیلر که راشد افندی‬ ‫| نام نام راز وقت دخی اظاهرز مانده پایدار اولسیون او علوکلث اسمانی بیمالعمله‬ ‫بنام ایله دیواتاسارینه بنایوهای دیوخالصی اوقاشی دیویسوررار‬ ‫‪-‬‬

‫"‬

‫نماد بعدذا بسط مقال ایلبیه لم ملایی‬

‫عادت مصنفین بعدالحطبه امابعدادیوفصل خطاب ایلد کاری کبیناظم محریر‬

‫دخی» بعدذا « دیوبیوردی چونکه بعد ذابوند نصب کره معناسانه‬ ‫بسط مقال به تر=کیب اطباقع‪ ،‬بیبد رسوز دوشه ملک معناسند در‬

‫چونکه‬

‫نما‬ ‫‪-‬‬

‫‪aranmomorrorm‬‬

‫‪-‬‬

‫عبد هاد معیت ||‬

‫چاوتکه « ادات علت دیو ادوات میر=‪-‬ک به ده کیدی‬ ‫بنده یعی قول ‪ :‬ضعیف و معروف به احقر به اسم تفضیل عی بیدر‬ ‫نماد آیتدی ایرانه سفارنه سفر ‪۴‬‬ ‫‪۴‬‬

‫ایران مجام دیویکری او چای قطعه نث بیت اخیرند کلورسفارت بورنر هادت‬ ‫ایلچیلاث معناسنه عربیدار سفیه معروف چونکه ناظم محریر دولت علیه‬ ‫عثمانیه طرفدن بیلک یوناطقنشان حدودنده عنوان واحشامله شاه ایران کریم خان‬

‫طرفه ایلچی اولوب نشدر یک طنان نام قصیده سنی اول زمان انتادیلشدر‬ ‫«‪ ...‬ملا ایلیوب دور روان صفه سان کلا‬ ‫دور‬

‫لغتد ه دوران وجولان معنا سنه اصطلاحده نستلیسل کیی را مرمحاله شیرار‬

‫لکن بومقامده مقصودلغویسیدرا روان قم ایرانده سکسانیدی درجه‬ ‫طول و ونوز درجه عشدهچفورسعددیدکاری او که یک قاعده سی وشبختکاهیدر‬ ‫طقوزیوز طفسنان برده فرهادپاشالوب عکر قومشیدی بعدهیث‬ ‫اون درنده شاه الوب عسکرقومشیدی بعده ایالث اون درنده شاه عباسیدی‬

‫آیا محاصترها به الوب اون ییل صاکره مجدپاشا محاصره ایتدی آکنفغ بسیار‬ ‫| اولدی بعدها یک قرق بشده سلطان مرادخان و اروبیدی کونده المینیدی‬

‫| دونوب کلد کده شاه صفی کرواسترداد ایتدی حالاسسیخسریدنده رمحصولدار |‬ ‫مملکتداریویدن بشقه روانک بشی معناسی دخی واردرقطعه را بعه نث بدت‬

‫|خاسی متن و شرحند کلوره صفهان‪ ،‬صبادل کسریه در اصل همزه لث‬ ‫=کسریه اصفهان ایدی ساکنان باش درجه طول و وتون اوج چقدرجه‬

‫عرضده الحاق طاغلرار سنده آب وهواسی خوب و حشرات موذیه نی اقل‬

‫و میوه سی وغداسیر خیص برشهرعظیم وبندرقدیم که قدیم الایامدن برونبختکه‬ ‫ایراندرا کاهیالیه ایران میانه رنده اصفهان نصف جهان دیو تعبیر‬

‫اید رارتکانا ظم محریر طنانه نام قصیده سنده یورز بیت استانبول جمله‬ ‫عالدن عبارت بشقه عالدر مجمنصف جهان تعبیرایدر=کارچه‬ ‫صفاهانه وفی الاصل آکسره پادشاهلرینلث عسکرینلث یحیی لیدی بوجلدن‬ ‫اسپاهان دیر ارادی ص کره تعریب اولنوب قاعده تعریب اوزره با فارسیه فایه |‬

‫وسین صاده ابدال اولنوب اصفاهان دیدی رجو که سپاه جمعنی عسکریتکم مخفف‬ ‫سپاهل کردیویکری کنی قطعه نث بیت خامسند کلور همدخی اصفهان‬ ‫مثالوکله یک نظام ونزده همراه سی خاذ فاولنور دیوفو آدمقدمه ده کد ‪9‬ی‬

‫‪۹8‬‬

‫مقامات‬

‫نماد چاوق مقاعاتی قیالدم سیران تمد‬ ‫و جایع مقامدار و اسیران ملا جمعنی تماشا‬ ‫ملا تنهاوند وعراقه =کاتد متمد‬

‫=‬

‫نهاونده نوناولی این قبیله اقلیم ایرانده یکسان اوج مجق درجه طول و وتوز‬ ‫بشی چقدر چاه عیننده هواسی خوبصویی کوه الونددن کلور بر پشته‬ ‫اوزره واقع برشهر وسطاد ر=‪-‬که حضرت عررضی الله عنه زماننده‬ ‫یا ساریة الحبل الهبل واقعه سی بوده اولشدراس محاق زنجانی بیت عریاسالاریه‬ ‫دیو یوردی مدینه دن نهاونده طویردی» نهایة الادب ص‪-‬احی بوده برجر‬ ‫بازار که غائب وآبق وسا رق حالی اللث مرادایدن واروب التنده اویورحال نه ایسه‬

‫رویسنده کوررهمدخی مختصترجم صباحی یونهاوندده قصب الذریره اولور‬ ‫طشره چفمد چه رایحه ویرمزه زمان که نهاوند عقبه سید کدهقوقفه باشار‬ ‫دیو یازر بعضیار نهاوند نوح آوند معربی دیدیار عراق عینلث کسر به لغتده‬

‫= تکثیر انشجر معناسنه مابالنقل بغدد او تکه سنه علم اولشدرو با مجاورت‬ ‫ایراندن اول=که مزبورهیه متصل محاره دیخی عراق دیررختی عراق عرب‬ ‫و عراق تجم دیوفرق ایدرز بعضیار عراق بومعنا ده معرب ایران دیدی را‬ ‫کلاهب اصول ای‪-‬له تماشا ایتد م املا‬ ‫اصول اصلثی جعیدراصل لغتده مابیتی علیه الشی معنا متهمانجام‬

‫الی معنایه اطلاق اولنورول بمعنی راجع نانی معنی حقیقت مقابلی نجباز ثالثم‬

‫مستعمحب تکم تعارض الاصل والط تاری دیرلر رابع معنی دلیل تکم الاصل‬ ‫فی المسئله الکاب والسنه دیر رخ مسجمعنی قاعده کلیه تکم تا اصل دیرز‬ ‫سادس علم موسقیدن اون یک مقاملث هریرینه اصل دیر رایشته مفرداوه رق‬ ‫بومعنالرده مستعملدرهمدای بومعنا رده جوی اصولکلورفانما که جمع اوله رق‬

‫علم اصول فقهه اصول و علم اصول حدیثه اصول و علم موسق به اصول و علم‬ ‫ کلامه اصول دیرر حاصلی بود رتعله بشقه بشقه وضعله اصول علم‬‫اولشدرآکن بومقامده مرادمعنای لغویسیدرفلاتغفل»‬

‫نماشای معروف‬

‫شاعر بیت شود کروصالت یکشب ندانم نماشا کنم یخورم راز =کویم‬ ‫نکته بوایکی بیتد ه اواخردیباجه ده وعدبیوردینی اوزره مراعات نظیرصنعتی‬

‫انوعندن ایهام تناسب وی واردارچونکه اصفهان و نهاوندو عراق هرراری‬

‫باد‬

‫برمقاملث اسعیدرهمدخی مقامات واصول اجع صیغه سی اوزره‬

‫علم‬

‫‪۹6‬‬

‫عاموسقیل اسمیدراتوری بیت غریکهای خودهای خواندن درنهاوند‬ ‫وراهوی وعراق‪ ،‬قالدیکه مراعات نظیرلن تعریف اواخردیباجه دکلور‬ ‫یک‬

‫شیعیانعلاورت اینشتین‬

‫اساس‬

‫علم معروف‪ ،‬تبدیار بونده لفظ تابعی الی دیار اولنده کیباء موحده انی‬ ‫مو کد دیوادوات بسیطه ده کدی به دیار معروف به شیراز سیکسان سکز‬

‫چقدرجه طول ولوتوزاوج درجه عرامشده پایتخت فارس برشهرعظیم‬

‫|واندرقدیدیه مقدماغایت معموریدی ماکره خراب اولش کن ناظم محارله‬ ‫سفارتاه کتدایی اثنا ده شا منونلهورزند کریم خان بر مقدار تعمیراقشا تماشا‬ ‫تمهید بوشهر از قدیم الایام نچه قول فضلاک مسقط رأسی وماً نسی نفسی‬

‫وخوابک سعادق وتره =کاه ملا حق اولوب ناظم محاربرد خی‬

‫همجنسی و دینی حسابی حافظ شیرازی یعییص بالذاکریدوبیورر‬ ‫خواجه حافظ ابله اولدم همراز مد‪..........‬‬

‫زیرا حواجه حافظ مولداومدافتا شیرازیدر تکم اواخر اصطلاحد شیررده‬ ‫مدفون دیو تصمریع پدر خواجه ابو مقامده اسناد معناسند در تکم خواجه‬ ‫استاد دبوس کزنجی قطعه نث ساکن می بینند کلورچونکه عادت ارباب‬ ‫ادیب شعراءاستایفه و ادباءسسابقه اث ذکر زنده برای تعظیم هرشاعرادیث‬ ‫است نه بر مشعر تعظیم کله ضمایدرزاکانه اول کله اسمبلث و جزوی اولور فنلا |‬

‫حکیم فردوسی و استدلطیف و مولانا جای و خواجداحافظکی همراز جمعی‬ ‫سردادن شعریت دومرد یالشطع ودست دمسازیث دیکر همه احوال شیراز‬ ‫ساختمان این کشعیرسی آبله محبیت ایده رلشت‬

‫| شعرا چ‬ ‫‪ :‬ز‪... ،‬‬

‫شاهدایت‬

‫نشا‬

‫تیسیته دیتا |‬

‫شعروانشاروشندان کید رلش ملا و‬

‫‪...‬‬

‫‪.‬‬

‫| شعر یاتاقی بیت الث عشرشر حساده کدی «آنشایعنظهر القلب کلیات‬

‫| منتظامه مصطلحه سویاث معنی اسنه ذاتنده آخریده همزه به افعال اپیکا‬ ‫|مصدریدرومااوآخردمواقع لانهزمی ارباب انشاو بهساب شعراکزی‬ ‫|حذف ایدرز مکرر شبئه مضباف اوله فاحفظ فانه نیفعلث خ=کثرا روش‬

‫رانک فضیله جمعی عادت و آیین همد خی رفتن امر حاضرنیک آخرینامه‬

‫به کشف و حل اقشیدمنچه لغات و‬ ‫و‬

‫سیاسی‬

‫‪t‬‬

‫می‬

‫‪-۹‬‬

‫کشف و حل معروفلر در وفات یاف بیت تسع شرحنده یدی |‬ ‫بر وآرامشی یزدهمکارچوق غلطیات به ‪TFT‬‬

‫‪TT‬‬

‫تکم قرقیبی قطعه اثبیت را بعندهک کشعفند عبیوردیخی ===کی‬ ‫علطات جمع غلطدر‬

‫نام فارسی اناره مخصوصی ربان‬

‫===کانه ماقبلنث علت در فارسی مملکت فارسیه د‪ :‬کدر آخر ده کی یا تحتیه‬

‫یاء نسبتدرفرهنلث شعوریده سکون را به مضبوطدر حکه فارس معرب ||‬ ‫پارس که ارس بن ناسورین سا م بن نوح سیمیله تسمیه اولندایی منغولد ریواقلیم‬ ‫فارسلث مد حنده جدالله ایدرا هل فارسی جقنده رسول اکبری علید افضل الغایا‬

‫حاضازاریان الله ختارمن بین خلقهمن العرب قریشاونجام فارسایورمشدز‬ ‫و مجم البلدانده ابعدالناس الی الاسلام ازومولوکان الاسلام معلقابالاتریا‬ ‫لتنباوله فارسی حدیای دایی‬

‫در این شیوه اربوعاتی‬

‫و طوالی وساژحوالی ===کتب جغرافیاده مستطورد رقاعده بلادی شیراز‬

‫وصیفها در خصوص معلوم «زبان «دیل دیویکری دنیای قطعه نات‬ ‫آیا میبیننده =کلو(راآکن ومقامده لغتدر اولفامد مجارحد در فاحافظ‬ ‫این‬

‫اصطلاحاق دخی به پایان باستان تا‬

‫اصطلاحات مثنوی توافی شرحنده متابعایق کاوربی‪ -‬ادات تقدیودوت‬ ‫می که دهیدی پایان اصول دیویکری التمی قطعه لث بیت عاشردکوه‬ ‫بشقه دره لغتلرده مال ||‬

‫آغت و مال معروفتردار‬

‫است‪ :‬غییری =کونه اولنور استعمال مونت‬

‫یعنی اصطلاحاتک لغتد ممال بشقه استعمالده مالی بشقه یکم ناظم محریر‬

‫آخر تحفه دمبرطویل الذیل مثنوید میوفیلدن اولان اصطلاحاق ع‬ ‫|ورتیب ایلدی فانتظر بوتقدیرجه بوبیت بیت او للث علی اولدی فافهم‬ ‫‪...‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ .‬ملا فارسی اقلین به دوشیشی شیرازمد ‪.‬‬

‫م‬

‫قاری آنفایدی قلم آعلاجقرق قدرتمنکوقایدی قاعتقیم‬ ‫ایدار لر== که خط استوانه متوازی اولدینی مانده ایشته اناث هر عنبهانه اقلیم‬

‫| حقیق دیرز فاماست که هر لکی دینی رااقلیم اعتبار این شلز بلکه هر کتاث‬

‫|قسیملرینه اقلیم اطلاق افشارایستدیو فلیه اقلیم اعتباری و اقلیم تکی‬ ‫واقلیم محاری در زمان حال او مقامد مراد ثانیدر مشیراز آنفت آکدی‬ ‫به احکام است و تا آواز بان ممتا رد‬

‫|‬

‫‪۹۷‬‬

‫ایعی شیرازق عدها فارس اولدیای حشبیله لسا نفر سه لسان شیرازی دیررنتکم‬ ‫نسبتدهقاعده دخیبویله درچونکه منسوب» و زبان و ممتاز معروفلر در‬ ‫ملا اصفهانیلرلث الفاظی دری ملا‬

‫اصفهان آنفاکدی الفاظجع لفظ درلا‬

‫دریدالاث فنی وراء گدوده بالت‬

‫کسریبه السنه فارسیه دن برنوعدر چو که لسا ن عربیدی نوع اوزره اولدینی‬ ‫کی استان فارسبتکده انوایی وارد رکن بوک انوایی باشدرشچندن رینه دری‬

‫|در=که اصفهانبارشسانیدریکم رسول اکرم صل الله تعالی علیه و سلم |‬ ‫حضرتاری لسان اهل الجنة العربیة و الفارسیف الدریة بیورمشد رفتا که |‬ ‫دری دیوچون تعبیراوندی ایشته انده راقاح روایت واردراول کال پاشازاده‬

‫مرحوم نقلیدر که مجمپاشاهلری ثلث مشهوری بهرام کورن اردشیراز مانده‬ ‫تنبیه یورمن که نام قیومده فارسینث فصبی سویلنسون ودفترخاله مده فرامین‬

‫و روات ومکا تباه ابلغ فارسی اوزر تحریراوینسون دیوا کاناء فارسپنلث‬ ‫جوانی مهیاحدهروایت ایدر که مجم پادشاهلریدن مهمانان اسفندیارز ماننده‬

‫اطراف عالدن خلق کلوب قپوستند مجع ولدیار ماررار نث لساتی فهم‬ ‫ایلزلردی فارسیده کوناکون لغت سو یاردی چونکه هر ولایتالث مخصوص‬ ‫الغای واریدی انجتای‪:‬من امرایتدی علاسی زبان فارسبثلث اصهایی ترتیب |‬

‫ووضعید وب دری دیواحیه ایتدیاریعی قبولسازی دیالث اولورئالث اقنوم‬

‫مصباحی شو به روایت پدر= که شیراز ناحیه سنده رطائفه واردار که‬ ‫خونرو کوچرخص خوبلیغ فارسی سویار روانلری اولد قاری مکله دری تعبیر‬

‫ایدرزاک چون دری دیدی رکداق تح هادی رابع شرف الدین یزدیناک مشهور‬ ‫بوسه معماساندنکه پیتزاعلیارخواهم ضد شرق» بتازی ودری و قلب‬

‫او میفی مفهمونو که تازی عربی و به دری مطلق فارسی و قافهم‬ ‫بودن بشقه تفصیلات داخ واردار= که فرهنک شعوریده مسطوردر‬ ‫بوتفصیل معلوم اولدیسهناطم محاربرلابولفظ دری حل و =کشف ایلدیکی‬ ‫پایین پلی یمن خاخنه کوره اصح اولان مبناسی نه کونه ایسه دری‬

‫حالا صفهایارشاق ایاش فقیرشویله فهم در مکه دولت صفویه اصفهاده‬ ‫| نشأت ایتد =کدنص کره زبانلرید رای اولش اوله زیرا تبدیل زمان و تبدیل‬

‫| مکانیه تبدیل اخلاق و تبدیل عادات وتبدیل لسان برمسئله مشهورهمسطه دبرتا‬ ‫‪-‬‬

‫است‪.‬‬

‫‪-۹۸‬‬

‫ملا مهاوینلثاد یخی شیرازیری ملا‬

‫پهلوی‪ ،‬پ فارسیه النفتی و هاناث سکوفی ولاملث ووآوممدودمان کسره پهلوه‬

‫منسوب معناسنه آخرنده کی یا تحتیه نسبت چودرونقدیرجه بودخی ناظم‬ ‫تحریرلت کشف و حل ایلدیکی الفاظدن ایمش کانه پهلوی شیرازلئونواحبسنلث‬

‫اسمی ولسانلری دیوخاع نقش اوله اکن مجم البلدان نام کتابده پهلوواجی‬ ‫اصفهان اولدینی مسطوردرهمدانی حمزه اصفهانی کاب التنبیهده نصیر ع‬ ‫ایلدیکی عبارت بعینه بود را علم ان الفرس قدیما شیری علی خسه السنه وهی‬ ‫| ‪ ۱‬الفهلویه ‪ ۲‬والدریهٔ ‪ ۳‬والفارسیهٔ ‪ ۹‬واخوزیهٔ ‪ ۰‬والشیرازید والفارسیه‬

‫قدنطلق علی مایم الکل والفهلویه منسوبه ل فهلووهواسیم یقع علی خسه‬ ‫بلدان ‪ ۱‬اصفهان ‪ ۲‬د ‪۳‬یر هممدان ه نهاند ‪ ۵‬اذربایجان انتهای‬

‫فهلو معرب پهلودر حوزه دیدیکی خراسان ون ریز مملکت ریدریکن ناظم‬ ‫شکر بر ویلهج اینشی فالله اعلحقیقه الحال به شیراز به آنفاکبدی‬ ‫ملا چوناواهایی بدوب کشت و کدارد‬

‫چون آدات تعلیل دیو ادوات مرتکبهمکاری اقلیم آنقدی کتات‬ ‫و کدار سیروسیاحتده حقیقت عرفیه در چو تکه کشت صیغه ماضی اوزره‬ ‫اسم مصدر درمصدری کشتن دوگلث دیوقطعه رابعه نلث بیت ستاد سینده‬ ‫‪۴‬رولک =کذاریم کاف فارسیه الثانی و ذال ممدوده اث فنی و رالیله‬

‫کذاشتن لفظاندن مرصیغه سی وزره اسم مصدردر کمک و کتک معن‪.‬‬

‫اسنه‬

‫ملا چوق زمان اتمشیدم مکث وقرار د‪:‬‬

‫زمان وقت معتآسته در لکن حکمآدرت قوان و زره اختلاقی ایتدی راول‬ ‫یعنی فلاث اطلسی باقی بمعنی حر= که فلاث اطلسی ثالث ممعنی مقدار فلاث‬

‫اطلس رابع یعنی مجرد موجودفا ما= که متکلمین وجودفی انکار ایدوب‬ ‫همان متجددیقد رابه منجمدد آخرادیو تعریف واحی اعتباری دیو جرم‬

‫| ونص سریع ایتدیار فاف هم‬

‫و می=کث « و » قرار معلومباردار ‪:‬‬

‫عبت یعنی بیهوده ه سفر معلوم‬ ‫ساعات اولیه دیویوسقرم‬ ‫به قالاسق امیدی ایسله بر اثر معد‬

‫امید هممره لث ضی و مجمعدود ه نث تخفیف و تشدیدبله بمعنی رجاونوقع جای‬ ‫بدت الهی غنجه امید یکشای هاکلی انرو ضد جاوید کشا یا به آنرا حعروف‬ ‫با دا گاخاطره ایلردی خطور‬

‫خاطره و خطور معروفلردر‬ ‫‪-------‬‬

‫کلیم‬

‫‪-۲۹‬‬

‫========= |‬

‫فوم‬ ‫* که ایدم س‬ ‫=رووی بلیغ‬

‫یا زهیم برلغت منظومته‬ ‫لغت بیانی بیت تأسیع شرحنده بدین منظومه نظمدن مأخوذبیانی بیت‬ ‫یاد کارم اوله هزامحدومه هاد‬ ‫آلت عشرشرحندهیدی‬ ‫یاد کار یا محتیه ممدوده اث فنی ودالاث فی الاصل اسکوفی و ضرورده کسری‬ ‫و کاف فارسیه ممدوده ناکافی ورا به معنی تحفه و طر وفه شانی بیت کشته‬

‫دستم شاخکل ازبکه داردد اغها یاد کارباغ نومیدیست بر سر میز نم‬ ‫| مخدوم «لغویسی معلوم اکن زم دولت علیه مزلی =کبارزاده زنده حقیقت‬ ‫علفیه اولشدرفا تما= که نااطم محبسریرنقدر کهکباردو لندن ایسه ده‬ ‫هعنی النفسه و استحقارالذانه که ‪-‬ک بار دن دکل صورتلو بیورر‬ ‫"‬

‫آمد‪ .‬او قیه هم ولد آ==کاهم مجد‬

‫اربراهیم «آدات عطفدارمغایرت اقتضیا آبدره ولد معروف به آکاه‬ ‫|خبپردیو یکری شیخی قطعه لث بیت خامستنده =کلور ‪.‬‬ ‫|||‬

‫ریگلا‬

‫گرمای حاصلی لطف اللهم‬

‫ماده‬

‫م‬

‫‪...‬‬

‫یلد منیفلرینلث نام لطیف لطف اللهدارچونکه حدیث شریف دهان احب‬

‫است تکم الی الله عبدالله وعبدالرحمن وارداولشدرحق وتحفه دانص کره خیریه‬ ‫نابی بدلیلطفیه نامیه بنام ریاد کارملاحتشعاردخ تنظیم ورتیب ایلشارفاله دره‬ ‫|م‪:.‬‬

‫ملا‬

‫لیث نابود آیدی قدری هزلش د‪:‬‬

‫هر‬

‫یاله لاملث بین الخغ و الکسراماله سی و یا محتیه لث سکونی و کاف ایله ادات‬

‫استدرا کدرلیکن لفظاندن مخففدار کاهی آخریدن کافی حذف ایدوب اولنه بر‬ ‫واو مفتوحه ادخال ایدوبولی دیخی دیر را نابود» بوق دیوا اتمی قطعه الث بیت‬

‫خامسنده کلور قدری معروف به زب معرفت دیواوانید نجی فطعه نثبیت‬ ‫اخیرنده =کلور‬ ‫بوغیدی گیتی در و کهرالد‬

‫قیت معروف در اینجودیو قطعه را بعه نلث ببت اولند کلورآکن بومقامده‬ ‫| را لث تشدیدی لازمداری کهره بیانی دیباجه نث بابت عاشری شرحنده کدی‬ ‫ماد یکعیار اولشیدی آهن وزر ملا‬

‫یکعیار برعیارلو معناسنه چونکه یک برادیواونطقوزی قطعه نثر بیت‬ ‫اولند کلوره عیاره معروف آهن» دمردیو زره التون دیو یکری آیکنی‬ ‫قطعه الث بیت سما بعنده کلور‬

‫‪k‬لا‬

‫ناسره قالشیدی نقد همزماد‬

‫ناسره قلب اچه دیو یکری کرنجی قطعه یک بیت را بعنده =کلوره نقد‬ ‫هعراوف» ه از آنفااکدی نکته بوهمصراعده نقد ایه هزمیا ننده واوا و لارسه‬

‫هز استعارها مکنیه و نقد استعاره تغییلیه و ناسره از شیخ نقد و تجرید‬ ‫‪-‬‬

‫هولورنتسکیو وولورس فقطعناستیارامتر اولویت قیم‬ ‫‪|.‬‬

‫ملا خس و خارایه برابر ایدی کل نماد ‪. . . .‬‬

‫خس ‪ ۴‬و ‪۴ ۶‬راخ چورچوب دیو یکری طفیوز نجی قطعه تک بیت‬ ‫سیابعننده کلور‬

‫کل این قطعه را به عنوان شرده ‪ -‬کلورا‬ ‫|‬

‫کلا ایق التنده یا تردی سمنبل ملا ‪. ...‬‬

‫|بوبیتده نشاعر له‪:‬نمردان بویه هاکام ملام انجامده ازدیاد فضل و عرفان)‬

‫هو جبه تحقیر اولور مضمونته اشارات وار که اول زمانده زیاده کال زیاده‬

‫حقاره وسیله اولدی چونکه کل خس و خارابه برابر و لغلهطوقتسهایق رنجیده‬ ‫اولو رفتا که سنبل زیر اقدام عوام اولده بر محذوربوقدار بووجهی کانه سنبل‬ ‫| کد ناشرف وافضل اولدیای حسبیله درزیرا سنبل کلدن اول رسیده اولور‬

‫| بر معروف و مقبول لطیف ریحانه لو شکوفه درکه انواع والوانی اولو رمائی‬ ‫|ومور و بیاض و قزرق غایت بی نظیری اولوردانه سی ایری و وصماده‬

‫ابوز یکری دانه مدل کورلندر حق پایتخت الکتمان و تعدیلاد ز‬ ‫مدینه مرعشلث پشتیبانی اولان جبل آخورسنبلارندن کله توحیدوکله حوقله‬

‫نقش فطریه منقوش اولدیغیی بی نهایه اهل بصیرندن رسیدهاستع فقیر اولشدر‬

‫| ایشته و جهتدن دخی سنبل کلاوزره تقدم وتفضیل ولنوروشو جهتدن دخی‬ ‫| تراع اولنور که شیخ الشعراحضرت باق علیه رجة الباقیدان صکر کان‬ ‫شاعر‪ ،‬لر برای اقتدا باقعصبرا بعدعصبرابر رطویل الذیل سنبل قصیده سیا‬

‫نظم اینک وجه ذمت و حتما به حالت الریه اطم تح بردخ عصبریناک‬ ‫شعراسیاه سنبل شد=کده سنبل ناطم سنا بل سیا اژدن بهتر و خوبتراولادی‬

‫غالبانه سنبل زاده لکنث حیدرهمدخی و بینده ناظمتحی و لهستنبل‬ ‫زاده اولد یغنه امام حسن دیخی وارد ربودن بشقد سنبل بردار والت دی‬

‫سعیدر که نوایی واحکای =کتب طبده و کتب لغتده مشر و حیدر‬ ‫نماد کلانشان نمیده ایدوب ناله وزارد‪.‬‬ ‫کاشان ی جوق برد و قطعه را بعه نثبیت تاشنده کلور تم معلوم»‬

‫اتاقانات‬

‫ناله‬

‫تندت اتمی قطعه نث بیت سابعنده =کلور ن‬ ‫آکادمی‬

‫‪۷۱‬‬

‫آبکی ‪-‬دیوی ک ترمالای پبیررنجویزاقغطسعمهیهااثیبدییتهخزمارساتنندی=کلود‬‫پیروهای غنی تابع تکم پیشرو یعنی متیو ع اولدیغی کی‬

‫یکپسیده اصلنده وصف‬

‫ترکیبیاردر آردده کیدیایی و اوکده کیدیایی معنالینه چونکه‪ ،‬پی داردد وقرق‬ ‫اسکزنجی قطعه نث آی بی بیننده پیش اول دیو اونوز نجی قطعه نث بیت‬

‫بیت را بعند کلوره زاغ و قارعه دیو و توز سکزی قطعه نث بیت اولنده‬

‫| کلوروسیه و قره دیوفرق برنجی قطعه یک بیت خامسند کوره هزار بلبل‬ ‫‪ = k‬تک هری کوسترمزدی استاد مجلا‪:‬‬

‫این‬

‫=ک هر ییلاقی بیت عاشرشرحند ه دی ‪ ۴‬استاد خواجه |‬

‫ادیو اونایتی قطعه یک بیت اخیبرنده=کلوری‬ ‫یوغیدی قدرق ا===کالرتقاد به‬ ‫قدر معرفی و نقیاد تشدید آیه اوزن فعال نقاب دادن مأخوذ در‬ ‫برای‬

‫ملا ویسببدون دل ناشتاد حبنزین علا‪..........‬‬

‫سبب بیتاقی بیت عاشرشرحنده دیدل ‪=== :‬کوکل دیو‬ ‫اونیدنجی قطعه نثبیتئا لشنده =کلور ناشاده محزون دیواون التمی‬

‫قطعه نثبت اولنده=کلور حسازی یعنی محزون عربیدر‬

‫|‬

‫تا کج محتتد میآید و با آه وایین‬

‫تاتی‬

‫کاج = تقوشه دیو اون اوچتی قطعه اث بابت اولند کاور محت‬ ‫معروف به آم» فغان انقلث دیوقارق در دنجی قطعه نث بیت تاسعنده‬ ‫===کلور انین بوزن طنین معنی آدمذ=کور صلنده عربیدر‬ ‫را‬

‫شاملا بی مجیتال اولشیدی =کفتاره د‪:‬‬

‫بی آدات تقد بود و تا مهر ‪-‬ک به ده مادی و مجال معروف‬

‫= کفتارش سوزادیو قطعه ثانیه یک بیت ثانبنی شرحنده کلور‬ ‫متانکه آیکن آیدی اول چاره و‬

‫آبکم» بوزن افعل معتقلال کاسبق بیچاره نصبای آوالی آن دیو آون‬ ‫بدنی قطعه نث بیت انبسنده =کلور‬

‫‪ TT‬به تکهتان لطف خداوند جلیل ‪T ۴‬‬

‫‪۷۳‬‬

‫تستستستستستستست تحت نام شستحت‬

‫که ان آنس رادیو ایرانی قطعه نثبیت انیشنده کلور لطفی معلوم‬ ‫خداوند به رب دیواقرق طفوریحی قطعه نثبیت انیسنده=کلور جلیل ||‬

‫حق تعالیث اسام شریف در فارسید میز رکوار معناسنه تکم است با حسنی‬

‫یعقیلدای احوال جهای نحویل‬

‫تعداد ده کور ‪T‬‬

‫احوال اجع حآلدریم تا تماعی دنیا تکم جهت آن تکی دیویکری‬ ‫آیکایی قطعه نث بیت‪ :‬لثند کلور تحویل اتفعیل وزننده مصدر در‬

‫مواردی دنیاه با حسن نظام‬ ‫‪TT‬‬

‫سیاسی الفاظری معروف در‬

‫و اهل دل زمره سی مسرورو کامات‬

‫| کام مارتین این دیواقرقاوجی قطعه نث بیت اسعد کاوریف لفظت‬

‫پایتخت‬

‫تاتیک‬

‫‪|-‬‬

‫خامسنده کلور هیز معرفت دیواون یدیی قطعه اثبات اخیرند کور‬ ‫ا‬

‫‪ ------‬آعت آرایلی تقتا دقدرت ‪| IEEE‬‬

‫اعر معروق تق تاد آقا تن دی مقدر دانی فخیاه یعنی قضا‬ ‫و تقدیر تنبیه نقاد قدردان مراد حطیریت خلاق لم یزلدر نه قدر که |‬ ‫اسماء الله توقیفیه ای سه ده فاما =که بطریق ا لتوصیف نجوایز‬

‫ایلد یار کم قطعه اولاناث اوائی شستحت نام=کلود‬

‫|نامری تفسیردیدی رایسه ده آکریدریته احیهم آخرین محلنده اسهال‬ ‫او نور آضافی وزن هاجرحضرت سلیان علیه السلام وزیری آصف‬ ‫انار خیادرکه حقنده حق تعالی قلعنده عمنآلگاب آن آتیتالث به قبل‬ ‫انایتد آلیات طرقلابیوردی حضربیک بیت والول = کرامات کانقلات‪،‬‬

‫|عنصفی وای آلدرد و الان المقه الفقیر منظومه آداب یضسالهم‬ ‫و در کاللولی علوه فکلهمکان برخیأوسلیانه آکن صاکره و ماهور وزیر‬ ‫| صاحب تدبیره اطلاق اولنوراولدی یک معناله ابوالمعانی بیت کرسیان‬

‫|انست ایجاد نکت خالی نبوده آصف مانند آصف هست پیش شهری به اینته‬ ‫بومقامده ایکسیده الوایرارغافهم معالبشانی و آخریده یاء نسبیت یاخو دیاء‬

‫زائده به در آکرنسبت مجاون اولورسه صد داشتند و انتقال‬ ‫پادشاه‬

‫‪۷۳‬ب‬

‫باد شمالی سه منسوب دث ولور و تکری زائده اولورسه وصف‬ ‫|تر=کیبی اولوب سیاهچشعقبیلندن اولور حاصلی صفت آصف اولور‬ ‫‪-‬‬

‫‪..‬‬

‫مجلا‪ :‬صنفدر جام حشمم دورافی دهد ‪. .‬‬

‫| صفدر معانی مایع و بهادر ابوالعفیا بیت شهسوار عرصه که وسترور‬ ‫| لشکرشکن پهلوان کیرودارو صفدرروزوغالصلنده وصف ترکیبیدار‬ ‫| آلاین برای د‪ :‬کدرچونکه صف آلای معناسنه در دالاث فی الاصل کسری‬ ‫|اواتخفیفا فخیاهیر نمق معناسنه اولان دریدن لفظاندن امر خاص برای خود اسم‬

‫فاعل مخففدر جم حشتم جم حشاملو معناسنه وصف ترکیبیدرسیاه چشم‬ ‫|=کی چونکه چم او لاجاضرت سلیان علیه السلامه اطلاق اولنور‬ ‫ثانیا اسکندره وذ والقرنینه اطلاق او لنور تا لث تاجشید شاهه اطلاق‬

‫| اولنور رابعاهر پادشاه ذی اقتداره اطلاق اولنو ردیومثنوینلث‬

‫|بیت ثالث عشتری شرحند کلور وحشتم» و دورافی معروفار در‬

‫| تستستان استان بورس در وزارت ایندیانات سیاسی‬ ‫|ن یونایتد وقرایی قطعه نث بیت خام سندیکور باقی افظر علومدار‬ ‫ع‪r‬ع‬

‫‪.‬‬

‫تاق مجدی مستندارای صدارت ایتدی‬

‫مساب‪-‬سیستم تستست‪.‬‬

‫گلایه‬

‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫|تت آرای ‪ ۶‬وصف ترکیبیدر مسند» از همجی معناسنه زیر مستند‬

‫|معروف آرای قاری قطعه نث بت خامسنده جات کلن آراستن‬ ‫| لفظاندن امر حاضا برای خود اسم فاعل خففدر ‪ ۶‬صدارت و معروفی‬

‫از دولتهاذانی به کلادی شرقی به ‪TT "T‬‬ ‫‪|TT‬‬ ‫| دولت ‪ -‬معنای لغویسی معلوم فا ما که عی فسی آخر کسته به اتباعسق‬

‫مستقلااد فی مارتیه بر نسلدن ایکینخعی پی در پی اقالیم ع‪ ،‬فینهادن |‬ ‫|بر اقلیم ضبط ایده زایشته بوناره ایر=کان سلطنتار پله معیا مجواعنه |‬

‫دولت دیررونقدیرجه ایالت یونغرف تاریخنده بغدادوالپسی جدپاشمرحوم |‬ ‫به معاصر اولوب شاه ایران اولان طهماسب خانه دولت دغاز چو تکه فقط‬

‫=کند و شاه ولدی اولوآخری وقد رفامآ که اول تاریخدان اقدایحه دمکن‬

‫میرویس زاده ره دولت اطلاق اولنورچو که انارنسل واحددان اویج‬ ‫نفر =کممسنه در ‪ ۴‬ذات ‪ ۴‬و ‪ ۶‬شرف و معلو ملردر‬ ‫ملا کو رگش مثلیق ایجاد سلف مجد‬

‫‪-‬‬

‫تاتنتاکاتا تا انتهای تنت‬ ‫و‬ ‫«‬

‫‪۷۶‬‬

‫| ضد خلفدر ایکسیده مو ====== متقدمین و متأخر‬

‫=== |‬

‫تخلص باکی کی خلق حید ‪| IDE‬‬ ‫مخالصی» لغتده استم مکان یا خودمصدراچیدرفاماکه عرفده فی الاصل غنالث‬

‫ای خودنیهای خودنطمینی خود قصیدهای ولایت مطلعدی کاری‬

‫ایتد کاآلخریرچیونن لقباامریرنهدیدخویی مجکازی مخلراصی دبیدتیاظرهصپدالاشققبطاعله ایولانلباتی بکیرت|‬ ‫حادی عشرده کلوری خلق * و جید و معروفدر تنبیه بومصراعده‬ ‫|‬

‫|وزیر دوحت خاصی جمادی یا خود حمید ولدیفنه اشارات و نمیخ وارد را‬ ‫انجام مسعود یکی ذاقی سعید ‪TTE‬‬ ‫مفعه ال عی بدر * ذات به معنی و فدرامد شریف بوزن فعیل‬ ‫‪:‬‬ ‫اند یعنی هم میسام خلال الرجان ‪R‬‬

‫‪-‬‬

‫یحیی یاری آنها بی هم ام آدت سمع آسته یعقایای آدمت آدری رود‪:‬‬ ‫| هر رزینه همنام دیرل جونکه هم معنی مع دیوادوات مرکبه دهکدی نام آددیو‬

‫فرق دیدنی این بیت بدینستون چالاب جنجفتبالینی‬ ‫دوسیقی معناسنه ایدی حضرت ابراهیم علیه السلاملث لقب شریفلری اولدی |‬ ‫ادلث‬ ‫تاری‬ ‫شفت‬ ‫ریغات‬ ‫مشری‬ ‫للا‬ ‫ااولد‬ ‫ای اع‬ ‫رسام‬ ‫‪.‬وزی ا‬ ‫هردار‬ ‫یم وا‬

‫بود که اودرمظاهر عدل واحسا‬ ‫ان نمادت‬ ‫تیتگنشت‬

‫|‬

‫تا‬

‫|حدیث شریفده تالاخستان آن تعبد الله ختکانلث راه آن تکن راه فانهیرالش‬ ‫| واردار بودن بشقه الاسم سانازل من المقاء ==کالامانه رمز دخی وارد را‬ ‫‪.‬‬

‫|‬ ‫|‬

‫تا‬

‫|‬

‫قبلدی خاصیت آسمی تأثیر ‪۴‬‬

‫انفاطلری معلومدر= تکانه بومضمونه وجه نه دلوسوی اله اسستینافله بیورراً‬

‫‪" " ...‬نعماق آبلد ی بوعلی سیر‬ ‫نعمت و عالم معروفلر را اسیر طوق دوقطعه نانشمناک بیت عاشردهکور‬ ‫ملا اسمی مخلصله آودرصددرصدد‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫ملا‬ ‫ر‬

‫|‬

‫تا کعت اتابک==‬

‫اسم و مخلصی معروفلر در صددرصد یوز کره بون معناسنهدریا خود‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫بوز‬

‫‪-‬‬

‫بع ‪۹۷‬‬ ‫یاختتت‬

‫چنده یوز معناسنه درچونکه در ایکی صدابیسا ننده درصد بوردیو اون‬

‫یوز‬ ‫| اطقوزشی قطعه نثبیت را بعنده کلوردرادات ظرف دیوادوات مرکبه ده‬

‫اکدی اکن عربیده فیکی ضبریده عرف اولشدر حل معنی اوج در لو ممکن‬ ‫اول صددرصدیعنی مائة فی مائه بروفقدر که خاصه سنه نهایت یو قدر یشته‬ ‫وزیر مشارالیهالث فقط اسعیله مخلصی دولت علیه ده مائة فی مائه وفق =ک‬

‫چکی‬

‫|خواص کثیر می جامعدرواریدی ذات و صفاننده ولان حینیا ق ومزایایی |‬ ‫قکروقیا سی ایله دیالث اوله تنبیه نفخه متکیه ده بازار که ابتداع و فشده تکلم‬

‫|اندان ابراهیم علیه السلام ایدی حتی حضرت علی رضی الله عنه مائة فی مائه‬ ‫|وفقی وضعید وب غزلرده انث برکاتنه بی نهایه ظدریاب اولوردی ایشته ابتدا‬ ‫سنجی اغه وفق و صنعیدن حضرت علی رضی الله تعالی عهدروع و فق‬ ‫زیاده سمیله بلوردیا نتهای ودای بعصی زایرجه ده بیسان ایدرار=که‬

‫|قابی سی حکیم رلوحه ه الهام انهیله مائة فی مائه وفقیچکدی بعده قرن بعد قرن‬ ‫حفالر رداهیهٔ دهیازماینده مراجعت در ردی وجوق خواصی مشاهده‬ ‫‪:‬‬

‫این قبیلهای پایان یافتنبی‬

‫حاکمیق چوینکه مائه اقی ماند و فق اون بیاث خانه ی مشتملداروهر رخه ده عدد غیر‬

‫| مکررموجوداولورهمدانی مائه ی مائف الدفعات مطاوقات عدیدمی جامعدر‬ ‫| تکم علم وفقه آشنا اولان یلور وجدانانی یوز چند میوز معنا سنه که بعدالاف‬

‫یماکنیونزدطدقاسخملادنایسدمییحخدوا دصنداهجختلیملاجعییدناییلدیی پواهدشجاوهکدصخیدرسالعطظامن|‬ ‫عبدالیدادی کم مصراع انیدن دخی فهم اولنورف نظر وجه ناث ففیر‬ ‫| شویه ظن ایدر که اسم به مخلض خلیل جید در مجوعلث حستایی اواخر‬ ‫دیباجه ده وقور مجدکی هرطفل ادیب مصبرای شرحنده جلاکیرلش نوع‬ ‫| اول اوزره بیث یکسان بر درآکن خرف تعریفلث حسابده دخول شرطیله د د‬ ‫|چونکه القاه حرف تعریفلث دخولیا کری بلکه عادیدرایست بوکاطابق‬

‫|| ص‪-‬دد‪،‬رصد حاصلی قاعده صریحه ر=کیده اون بیث عمیده عشره آلاف‬ ‫دیالث اولورو صورتده عشرة آلاف ریخی مصحراع مزبورلد شرحنده مذکورا‬ ‫| اولان جلکبیرلشطرح اصلیسی اوزره بیک سیکسان بر اولو رفتوافق الراز‬ ‫ء ‪. ۹‬ه ‪.‬‬ ‫‪۱‬همسر او ‪ -‬آ‬ ‫‬‫‪f‬‬

‫•‬

‫و‬

‫•‬

‫والرموز =کمالالحاق مثل هذا علی اهل الرموز « ایشاسته نااطم تحریرلش‬ ‫ملاحظه سنده وله بر دقیق معنی اولسه ده بعید داحات=کال و عبدالله یزد این اث‬

‫‪۷-۹‬‬

‫بورسه محماسی قدرمناسبتدن خالوی دخیوقاید رفاله دره فاف هم |‬ ‫نماد بویله رمزا نقش آفی اهل رعاید تنگستان است‪.‬‬

‫اهل رصددن ‪ -‬مراد اهل بصیرت و مترصددقایق آمواردر حقیقت هل رصد‬ ‫دکلدرچونکه حالادولت علیه مزلشعل نجومپسی زیع الوغله دراصلارصده‬

‫اعتباراری بوقدروا=کاراهلزج وارباب علم نجوم و مخاب جفرمراد‬ ‫اولیورسه بودخی جائز اولورلکن واقعه مطابق اول از نفطنتغ الله علیث‬ ‫مجلات هم اودر اطم دین و دولت نمایی تاسیس‬

‫ناطم ‪ .‬نظمدن اسم فاعلدربیانی بیت ثالث عشرشرحند مادی و دین‬ ‫بیانی قطعه اولاللث عنوانی شرحنده کلورد دولت یافینیویدن بشدت‬

‫سابقدماتیدی‬

‫‪-‬‬

‫‪۴ ...‬‬

‫الفاظی عروفه درسابقلردن ‪.‬‬

‫بولدی وقتنده جهان امنهت‬

‫‪K‬لا‬

‫صاحب سیف وقا اهل کرم‬

‫بووج صفت ور را به کالا در کاتد رجوی نه تنظجع دین و دولتدهولت و یا‬

‫شروطه و مورتمه دادرسی‬ ‫معدن فصییکسردان ایله در * دانش عادیواون ا اتمی قطعه اثبیت‬ ‫عاشرند کلور‪ :‬پیر طلودیوفرنی قطعه نثبیت ولند کاوری جوده و همم‬ ‫معدن دانش ویرجاودوم‬

‫معروفلر در‬

‫اینترنت استان نهاوندی دورنده کام و شادان»‬

‫دوره معروف‬

‫کام مرادیان به ایران دیواقر قید نجی قطعه بلک بیت‬

‫| تا سعینده ==کلور شبادان بیمعنی مسترورو فرحنا لث‬

‫‪.‬‬

‫زمره اهل دل ونکته وران مد‪.‬‬ ‫اهل دل ‪ ۴‬معروف * نکته وران ملا جع نکته ور بیا تا نکته قطعهر آیعه اث‬

‫عنوافی شرحد کلورور ادات نسبت دیوادوات مر‪-‬ک به ده کیدی‬ ‫ بویه قید رهیز اولیدقد ه مرید و ‪. . .‬‬‫|قدار معروف به هز‪ :‬معرفت دیواوانید بی قطعه نث بیت آخیرنده‬ ‫|=کلور میبانیدن یادمدن اسم مفعول عی بیدر‬ ‫نماد کادی (وینده به ده شوق جدید مجلا‬

‫بنده =کوه دیو کریس کرنجی قطعه تک بیت النده کلوریومقامده‬ ‫ناظم تحریر=کندونفساندن که ایدر‪ ،‬شوق جدید معروف‬ ‫آیلیوب یعتی و نظامی آتشتاد‬

‫یاقوت‬

‫====‬ ‫‪-----‬‬

‫کتاتی تنگاتنگ‬ ‫خاله‬

‫‪۷۷‬‬ ‫‪------------‬‬

‫شهلا خاله در=کاهنهایتدم اهدا مد‪.‬‬ ‫آ=‬ ‫خاطراق دیو یکری برجی قطعه اث بیت النده =کلور در کاه‬ ‫اکبرقیوسیایش کی دیوالی دردیجی قطعه اثبیت ثالثند کلورد اهدا معلوم‬

‫ ‪= k‬که مختادیم کاترام کهری ‪K‬د‬‫|‬ ‫== که و ادات زبط وادات تعلیل دیواد و ات هر کیه دهکدی مختادیم‬ ‫جع مخد وم در بیانی اوتوزا تمجی تیتلک شرخنده دی کرام جمع کریدر‬ ‫| کهری یا تحتیهایه ادات نسبتدرای کهرلث بیانی بیت عاشرشرحنده کدی‬ ‫|‬

‫|‬

‫‪ :ED‬ایده ر=کاهی احاله نظری ‪E‬‬

‫که که به دیو لیبدنی قطعات بیت تابستتد کاور آحاله و نظر |‬ ‫* اول شرفاه وله تحفهم شهرت ها‬

‫|معروفلردر‬ ‫شرف * و شهرت‬

‫معروفلر در تحقه‬

‫آکرچه هدیه معنا سنه ا دیسمه ده‬

‫|الکن وهیبه اضافه منظومه اثنام والاسی اولور کماواخردیباجهاد کلور‬ ‫‪ k‬آیشد ناآرآیده میل و رغبت دا‬

‫*‬

‫|میل و رغبت معروفلردریکته که ونده شیخ سعدی به اتباع ایتدی تکم شیخ‬ ‫سم‬

‫سعدی بیش از آنکه که رابرمن مکین نظرست آثارم از آفتاب مشهورترست‬ ‫|پیوندیایی‪-‬‬ ‫نه‬

‫خانه خادیم مکارم پروری‬

‫تر=کید زبو مقامده نموزهی معناسنه فعل مداحد ره محادیم و آنفا‬

‫کلیدی مکارمپروری‬

‫وصیف تراحتتاکیید رچو که پرو زپاء فا رسیه الث‬

‫فاتحیه پرواریدن لفظاندن اعتراحتاطاتریا خود اسم فاعل مخففدر‬ ‫و ‪.: ...‬م‬

‫‪-‬‬

‫تمد به کرا نمایه معلا=کوهر مدت‬

‫‪..‬‬

‫|‬

‫اصل دیو یکری و جمی قطعه تثبیت سایی شرحنده ==کلور |‬

‫مایه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫بالا‬ ‫ف ع و‬ ‫|‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ئ‬ ‫ث‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ث‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫|‬ ‫یا ه‬

‫| مهرومهلث علم وضعپسی باخودعلم غالبیسیدرهمان بوجلدن فلکه ضبافته‬ ‫نون تثنیه ساقعذاولدی شوقدرکه فلک عزوشرفدن مراد استعاره مکنیه طر بقایله‬

‫وزیر دوحدر نیرنیدن مرادخاییل سیاقندهاستعاره تحقیفیه سیلی اوزره یکی |‬ ‫مخدوم مکرملریدر‬ ‫مهرومه کیی ابکی خیرخلف د‬ ‫ملا‬

‫‪۷۸‬‬

‫مهری کیشی دیومه‪ ،‬آی دیوقطعه خامسه نث بیت اولنده کلو ر» خلف‬ ‫لاماث فتحیله بوده استعمال اولنورتکم خلف اسکو بیله ==کاتود ه استعمال ||‬

‫اولندیفیکی و قدرجه خیره لفظی کیدایحون یاخود نصیص اچویدر‬ ‫فره اعیان روشن نظایران به‬

‫اوج مرتبه ترکیب اضافیدریدی نظرلورلی کوزرینلث ایدینی معناسند چونکه‬

‫کوزیدنی السنهنله ده فرح وسرور دن که در تکم حق تعالی اهل جنت‬ ‫حقنده هم منقر قلعبین یورر روشن نظران» نون اولاناث سکونیه روشن‬

‫نظرلشجاعیدرروشز نظر سیاه چشم کی وصف ترکیبیدرایدین نظرلومعناسنه |‬ ‫زیرا روشن ایدین دیواوتونیدنجی قطعه نثبیت ثالثنده کلورنظریومقامده نظر‬ ‫بصیرنده الویر رو نظر بصتیره ده ال ویرارچونکه ثانی اولث الریدرفا فهم |‬

‫=|‬ ‫‬‫همراری میدماتی جام جهان‬ ‫یعنی هرری دنیا اث کورینث یکی دیمکدرچونکه «مردم بیث دیویکری دبی‬ ‫قطعه نثبیت ولنده کلورآخرنده کی کاف ادات تصغیردریکی ادوات مرکه ده‬

‫کسی چشم کوز دوقطعه بر ورود کوره حهان سابقدمدنیا دیوکدی‬ ‫* ریدرعارف بی مثل ونظیر ‪:‬‬

‫الفا خلی معروفه در |‬

‫ایرینالث مخالصی نوری منیری‬

‫ایمنی رینات مخالصی عارف بریتاث مخلصی او را در حالا یک سیده حیانده‬

‫اردر‬

‫ابطال الله گرهها واسعد هما قاداری و ادبیات سیاسی و در‬ ‫برای خورشید جهان آر آدر ارد‪.‬‬ ‫خورشید ==کتش دوقطعه خمسه اثبیت اولند کاور جهان آر وصف‬ ‫تر==کیبیدرچوتکم جهان بیمعنی دنیا کا سابقه آراقرفی قطعه اثبیت‬

‫خاسسنده ==کلن آراستن لفظاندن امر حاضعری خود اسم فاعل مخففدر‬ ‫* بریسی بد رفل=کچیرا در این استان‬ ‫بدر هحراوف‬

‫فلکبیراو فللث بر انگی معنباستانه زیرا پیرا وصفتر==کمیی‬

‫اولدینی حالده دیباجه لث بیت تا ساعدهای دینی‬ ‫‪k‬لا‬

‫یک سیبیری برندن اعتلای‬

‫اعلاد معلومدر‬

‫و نه صد فدار =تک هر بی همتا و‬

‫صدف «اینجوقی دیواوتوزطقوزنجی قطعه لث عنوانی شرحنده =کلور‬

‫(نا=نک=مهره دیباجه لث بیت عاشرده کدی بی همتا براشی وق دیو آی بی‬ ‫==‬ ‫قطعه‬

‫قطعه نثبیت نا انده =کلور‪ :‬صدفدن ‪ .‬طغوز فلث مرداولنسه‬ ‫جایزدرچونکه هطقوزد واون ملقوزنجی قطعه یک آنتی بیننده=کلور‬ ‫| آکنه لفظلث ادات استفهام ر=کی ولسی احساندر‬

‫‪ TE‬دانمادونته رفعتله‬

‫تات آلفاظی معلومادر‬ ‫||‬

‫‪-‬‬

‫والد ماجد به تله ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫اولت آباد و مت مروارد‬

‫آلودوتری قمعیت تونیک را‬

‫آوه رحفظ الهیده مصونیت آلفاظی معروقه در‬

‫|‬

‫کرواقب الابدروزافزون‬

‫‪-‬م‬

‫‪:‬‬

‫| گرم و آقبال معرودار در روز افزون «سیاه چشم کی وصف ترکیبید ر |ا‬

‫| زیاده کونلوواوزون گرلو معناسنه زیر روزکون دیوی قطعه نث بیت‬ ‫|سا بعند کلور‬

‫افزون» زیاده دیواقرق طاقورنجی قطعه نثبیت عاشرند کلور |‬

‫این استانداخته شد و دهستانی است‬ ‫بلند » ابوجه دیوقطعه تاسعه نلث بیت عاشرانده کلورا سران لایق دیوقطعه‬

‫اولینلث بیت سادسنده کلورتنتن و ایرلشناامنه ایتدمانشتاته‬ ‫نام * آددیوفرق د یادگی قطعه الن بیت سادسنده =کلور انشا‪ ،‬اوائلا‬

‫دیباجدهندی‬

‫‪.‬‬

‫اسلاث معناده ته خوش در نظیم ‪.‬‬

‫س‪.‬‬

‫سایت است پنالت کسری و لاملث سکونیه عبیدارای بیودیزیلان ایالات معتاسته |‬ ‫خصوصاو مطالقا ییلاث معناسنه کوما» معنی معلومنم خوشی» بیانی‬ ‫قطعه راابعه لث بدترابی شراخنده کلور در اما اینجودیو بیت مزبورده‬

‫=کلور نظیم * جمعیمنظوم نکنه بومصراع ده تحفه بی درنظچه‬ ‫گشتاسه و سالثیه ترشییع و معاغ ایله تجرید ایلدی فاحفیظ ات‬

‫تسلیم شمالغ که تنظیم شستی بینالمللی و تنظیم معلومردی‬ ‫ساتستایی است یازمدم وزن کاکاوندو جنس‬ ‫| تکم سیاژ محفه ارمشتمل اولدیخی ==کپی تنبیه بومقامده وزندان مر آدورن‬ ‫|عروضیدارچونکه وزن اوچدار و محلدهورن تصریف ووزن تصغیری الویرمن‬ ‫‪-‬‬

‫‪:‬‬ ‫ل‬

‫‪:‬‬

‫سیسی سیستوله حفالنه هر کس قادر‬

‫سال آیلیوب کاهی مراعات نظیر‬ ‫| تا‬ ‫| مراعات نظیر عابدیعده محسنات معنویه دان امر این متناسبیخ باخود امور‬ ‫است‪.‬‬

‫اه ‪۸‬‬

‫| متناسبه ی جعه دیر رکن اول امرین یاخوداموزمیانه رنده تضاد اولا مق‬ ‫شرطیله زیر تضاداوسعکاسینعت تضادو صنعت طباق دیرر تکیمصراع‬ ‫باقی قصباحیدر آباد ==کاهی ایشدادله قیلد متعبیر‬ ‫مثال مراعات نظیر حق تعالینلث التمس و القمر محاسبات قولی ختکی ازجله‬

‫وتحفه ده مثلاقعطه اول باسرها ضر اغات نظیر در لابهشت ودوزخ افظانده |‬ ‫تضادواردر فالله مراعات نظیردن برقسام وار که اکتشابه اطراف دو سمیه‬ ‫اولنورایشته بوفسجم =کالای ابتدا سنه متا سب نسنه الله خم ابنیه دیر رمثلا‬

‫حق تعالینلث لاندر که الابصاروهوادرشالابضاروهوللطیف خبیرقونیکی‬

‫ویوتحفه ده قطعه باشه لث بیت بسی کی همدانی مراغات نظیره ایهام تناسب‬ ‫صنعتی لاحق اولور که یکی متناسب اولیان معتالری بشقدمغنالرده متناسب‬

‫اولان لفظریه اداوتعبیره دیرزمثلاحق تعالینک والنجم والمجرای مجدان‬ ‫قولی کی و تحفه ده دیباجه لث یکری دردنجی ویکری باشنی بیتلری کی‬ ‫همدای صنعت طباقه ایهام تضاد صنعتی لاحق اولوراخداها آخرل مقابلنه‬ ‫متعلق اولان ایکی معنازبینی جعه دیرز مثلا حق تعالیتلث اشنای علی آلکفار‬

‫| رجاء بین هم قولی کی وبوفه ده قطعه باشه ده رفت به آیدکیمثال تضاد‬ ‫حق تعالین ث یحیی و عیت قولی کی ویوتحفه ده مرقوم بهشت به دوزخ کیا‬ ‫همدخی قطعه ثانیه ده روزیه شبکی بودنص کره ان شاءالله تعالی کلدیای‬ ‫محل رده خصوصا قطعه عنوان رده مراعات نظیرو تضاد و نیاز ضناعات‬

‫ونکات جابجاد کروتصترع اولنوروجنجا خاکید داعیة اهمال اولتورفانتظز‬ ‫جنسی‪،‬‬

‫یکی لفظثلفنظده مشابهتنهدبراز یشته بوجناس الینوبع اوزره در‬

‫| اول بوجتناس حروفلث انواعنده واعدادنده و هیث تنده و ترتیباتنده اتفاق‬

‫ایه اولور کاج اس ام دیلمثلاساعت جمعناوقات وساعت جمعناقیامه کی همدیخ‬ ‫|بوتخفه ده یکریتمی قطعه الت بیت اخیر ده مصتزاعیله وقتی ضتانع ذیمه‬ ‫قبش از وقوی زبانی انواع حروفاده اختلاف اولورلکن برحرفدن ز آذهده‬ ‫او للودکل وصورنده کند واده اختلاف اولان حرفرمخرجده متقاربرلیسه‬

‫آکاجناس مضارع دیررمثلاطامسن ودامسر کی همداخ بوتحفه ده قطعه الف لث‬ ‫| بیت الننده جنس آن به جمیر کی و کرمخرجده متقاربارولازیسه آکاجناس‬ ‫چسان‬

‫‪۸‬آ‬ ‫خدمات متحت تحتم‬ ‫‪-‬اپا‬

‫چستان وبسان کینالث اعداد حروفاده اختلاف اولورا کاجناسن ناقص دیرلز‬

‫مثلاساق ومساق کیوونیفه ده قطعه انیه ثابت سابعنده ی رور به امروز ای‬ ‫ابو صورتده زیاده یا اولده یا خود وسطنده اولوریا خود آخرنده اولورواکر‬

‫| آخرد مرحرف به اولورسه آکاجناس مطرف دیرزیثلاعواص وعواص مکی‬ ‫ویوتحفه ده قطعه عاشره یک بیتسا بعنده هشت به هشتهکی و آکرر یاده‬ ‫یکی حرف به اولورسه کاجناس مذیل دیرارمثلاجوی وجوع کی وبونیفه ده‬ ‫قطعه خاسسه تک بیت انیسنده خواب بله خوابیده گیرانع هیئات حروفده |‬ ‫اختلاف اولورا کاچناس محرف دراز مثلاحبة البرد و جنة البردکی وبومحفه ده |‬

‫یکری برنمی قطعه مثلثه اث باسرها الفاظی ویه خمس ترتیب حروفده اختلاف‬ ‫اولورکاجتباس قلب در رمثلاخغ وحتف کی ویوتحفه ده قطعه ثانیه ناک |‬ ‫بیت نامسنده کی مانند و ماندن کیستادس یکی لفظی براشتقاق جعبدار مثلا‬

‫قیم به مستقیم کیوبو محعه ده قطعه ثانیه اثبات عاشرنده کن رفتابلهرونده |‬ ‫کی باخودشبه اشتقاق جمع در مثلاحق تعالینلث قالقی عملکم من القالین ||‬ ‫قولی کی ایتته وتاره جناس اشتقاق دیراربوندن ص کره ای کی لفظ میانسالث‬

‫| بری بیتاث اولنده وری آخریده بولنبشه آکاجنتاس اع درازشاعر بیت لاح |‬ ‫انوارالهدی « من کفه فکل حال وبوتحفه ده قطعه ثابه یک بیت سابعلث‬ ‫|مصراع اول کیوکرای کیمیایسی و برخی تعاقب اندرسه آکا جناسنامزدوج |‬ ‫دیزل مثلاحق تعیانی لث بسببی أقولی =کی وبوتحفه ده قطعه ثانیه لث‬

‫|| بیت اوندوین وین اتحکایی سلبسه بورن فعیل منتظم و مربوط معناسنه‬

‫ایهام عادیعدقیقظه آظلاق ولته= که یک معتای آوادری‬ ‫قریب واریابعید آکن مراد بعید اوله بوصورتذه معنای قریه اصلا ملایم‬ ‫اولان نسنه به مقارن اول تا زاینده کالاهام محارددیرلری ثلاحق تعالینلث‬ ‫|ان جن علی العرش استوی قولی =کی وبوتحفه ده قطعه نائه ثبت‬ ‫|عبا شرده کی لث خورد نی لفظی کی واح= کرمقارن اولورابسه |‬

‫اک ابهام می شع دیرزمثلاحق تعالیتک و آلستوم بناها قولی کی وبوتحفه ده‬ ‫|اوتوزطفوریجی قطعه لث بیتسا بعنده اینجومعناسنه در مرواریدمصبرای گی‬ ‫تلمخ خوای کلامده بر آیتهای خود رخدیثهای خود رقصه های خو در شعره‬ ‫|ناخودار مثل مشهورهای خود راحت= کالای کاره اشارت ای که در زمثال اول‬

‫‪۸۳‬‬ ‫جسسات تحت تجت‪-----------‬متنعت تحتاج تجت تحت تجت تحت تعاعت تحتیم ‪:‬‬

‫ثالث دیباجه دن بیتئانی والت ورابع وخامسی کی ال ای دیجی دنیت‬ ‫ناامن کی مثال خامسی اواخردیباچه ده سرمه اهل صفاهان دیریسم مصمرای |‬ ‫| کای مثال سادس دیباجه لث اونتشخی واون اتمی بیتلری کی نفیس معلوم |‬ ‫‪۱‬‬

‫|‬ ‫آنی اول آوقیان طفل آصیل‬ ‫|‬ ‫‪ k‬نکته اشعار ایده آیار عصل املا‬ ‫نکته قطعه را بعه نث عنوانتاده =کلور ایجاد شعر و ادیباجه الت‬

‫آفظاری معلومدرا‬

‫|‬

‫بیت اثالت عشرند ه ‪ -‬گچدی ملا محصیل نمد معسلو مت‬ ‫به طبعه البته لطافت کنورر و‬ ‫‪...‬لفظاری معلومدرا‬ ‫= تکذلک‬ ‫حسن تعبیر سلاستیکتورر‬

‫امیی ستالااچقطتعایلتیتیه اثبیت نافی عشرده ولدیای ککچیبابت‬ ‫تانسین احسن وجهاله فندم تهذیب انشتاتنت |‬

‫تکمیت مزبورلگشعنوقی آ== تک شاهد عیت در تاسیسات‬ ‫م‬

‫لا‬

‫آرتکاب آقدام اصلا مرهون دا‬

‫ه‪:‬‬

‫میمون میطلاحیت اول بیت تازی به یاخود مصتراع اول مصتزاع نانی یه |‬ ‫افاده ده وقف ایلی به سمسئوال قطعه ناامنیه نلث بیت الننده بیات فارسنیده |‬

‫دخی مستعماد را به عربی ده چکه الی غبغب به یو و رمیرهون |‬ ‫د=کلمی چواب بومقباهیده مرهوندان مراد مرهون بیت در مرهون ||‬

‫مصراعتی درهمدانی کزه مبنی غالبادیالث اوله کم و ماکلاه الشعر‬

‫فصندوایر دکلاریجوییدن برای آکریدیو جواب اولدینی‪-‬تاکی‬ ‫اوقات اولیه تا کمتفاوت اساسیسیسیسمفون شعضا مغرور‬ ‫* اغتبلث رحیه سی یا ننده‬

‫این استان |‬

‫اعت یاف دیباچه تک بیت تا سی شرحتدایی ترجه جیک فنجی‬ ‫عمخدر ضع ایله غلط در دحرجه =کچی فعلله و زننده مصدردی‬

‫|‬

‫مدیرا د ر اهل دلث جاننده تمد‬

‫بوقت آمده اهل دلدان مر آداهل فهم وصاحب شعور د‪ :‬کدر آکتری‬ ‫| کاستان بباره اراده صاحب =کرامت معناسنه ده استعمال اولنور‬

‫معنای لغویسی کوکل صاحی د‪ :‬کدرچونکه اهل » معنی صاحب ‪ ،‬دل‪.‬‬ ‫کوکل‬

‫کار‬

‫‪ ۳‬را‬

‫| کوکل دیواون بدنجی قطعه اثبات ثانند کلور جان ‪ -‬عامعث معلومیدر‬ ‫‬‫تکمر اجم ساژهارمحتاج اولدیغییکی خصوصیاتحفه شاهدی و نظملال‬ ‫یعنی وضع نفه حاجت بوق نماد‬

‫گ‬

‫علایویله زجت چکه جلث حالت بوق مجد‬

‫‪،‬‬

‫از جمله ایش‪-‬ته و جهتدن بشقه ترجمه زدن فائق و مهمتروالدی‬ ‫‪.‬‬

‫به فارسی و عربی لفظ =کاکثر مد‪.‬‬

‫فارسی بیبانی یکری در دنیای تاث شرحنده تندی باق افظر معلوم‬ ‫=‪-‬که اوله السنه ده شهرکرد‬ ‫=که ادات ربط در السنه ‪ ۴‬بیتا سا بعد ‪ .‬کندی» شهرت کیر‬

‫| وصف ر=کیبیدار شهرت طوایی معناسنه چونکه کیروصف ترکی‬ ‫اولدیغی حالده قطعه تاسعه نثبیت سادسنده =کلور‬

‫‪ TT‬به جای ارکیده ایدو بب استعمال پلا‬

‫"‬

‫جای مکان دیواکری آتاکامی قطعه نثبیت را بعنده کاور باق افظر علوم‬ ‫آیلدم آنلریه ==کشف مأل ع‬ ‫‪.‬‬ ‫یعی و آی کی بیتاث مألی اصلی فارسی باخودعربی اولوب التقل تر ===کیده‬ ‫وانشالرده استعمالی شایع و مستفیضی اولانچوق لفظ لری تفسیراوله رق مفام‬

‫ترحکاکیده استعمال یلدمد کدر مثلااصطلاحاتثبیت اولنده فخر عالم‬ ‫| وبیت بالثندهپادشاهلفظساری =کیچو تکه زمانه مزاده الفاظ‬

‫اصطلاحیه یوکامات منقولی تکلم قلث ترک محضدن ظریفدر‬ ‫ملا مشاسترالیا بعصلی لغات رنکین مجلا‬

‫|‬

‫|| مثلاقطعه عاشره لث بیت بازی عشرنده ناقوس لفظی هم عربیده و هم فارسیده‬ ‫کلیساچاکی معناسنه درچونکه ومقامده مشترکدان مراد مشترل السنه در‬ ‫تکم مقدمه یک مقصدرا بعنده کی فائده باشه دهکدی فاراجع بعضی‬ ‫سور جزئیه داریوتقدیرجه بعض خلفله سئوال کلمزه لغات « بیت تا سعده‬ ‫اکدی‪ ،‬رنکین بیانی قطعه ثالثه لث عنوانی شرحنده =کلور‬

‫ادات‬

‫نماد یاز بلوب اقدام امانعیین ع‬

‫مثلانافوس مذ=کوری فارسی صورتنده الفاظتار سیه محضه میانده‬ ‫خ=کریدوب عربیده دخ اوبله اولدیغیی تعیین وتصرع ایندی‬ ‫|‬

‫کد فهم آیدراتاری اربابکال به‬

‫=‬

‫|‬

‫‪۸۶‬‬

‫اناردن مراد اوصاف محفه که بوبیتدن اون اوج بیت یوفروده بیت سلاث‬

‫معنادهانه خوش درنظیم و اقامشی مثلی که تنطیم قولندن بومقامه کامیه‬ ‫تفصیل ایلدیکی محاسن د‪ :‬کدر نکته کل اوج وعدراول کل حقیق کنعت‬

‫نورافی لایضارع الوصوفه ئی فالوجود خارجی بافی کالعرفی کوصف‬ ‫علی کاف لنعوته فی التصرف والتدبیرنا لث کال اضافی =که علوشیه‬

‫|‬

‫علی شیق شی ما اینسته بومقامده مرادکان عرفیدرچونکه کل حقیق انجق‬ ‫حق تعالی دمیولنور کال اضاف نقطه به وجوهر فرد موارنج به دکن بولنور‬ ‫او طعن و تیتانیع ایده طور سون جهال تمد‬ ‫یعنی =کمسه طعن اینازمکار جاهل اوله‬ ‫نمایلدم حرفه هجاده تر تبب مجلا‬

‫حرفهجا «بیانی قطعه اولینلث عنوافی شرحنده کلور ارتبب» لغتده جعل کل‬

‫شیفی مرتبته اصطلاحده جعل الاشیا المتعدده محیث یطلق علیها اساتم الواحد‬ ‫ه‬

‫ملا اوفورا جد=کایی هارطفل ادیب بلا‬

‫چو که اطفال قرائت هجادن فارع اولیه خواجه ری در عقب ابجد ابتدا‬

‫ابتدایروب فی الحقیقه تأدیب و =کوشمال و ترتیب اطوارواحوالرینه راعت‬ ‫استهلال سیا قنده لکن صورنده سیرت مژده رسانیده خلیفه لره قولقلران‬

‫چکدایروب طفل ساده دل دی انواع شوق وغم به مجدشریف =کالنقش‬

‫علی اخرحفظ ایدوب مرادایتدیکی زمان یوز سنه دخ کمش اولسه صوکی‬ ‫اقیدریشته اساس نمثیل و مدارتشبیه بویله اول باخود امجددن مرادبا باوده ده‬ ‫اوله کله طفل باباسی و ده ده سینه =کونه از رایدرسه بوتحفه ی دی ویله‬ ‫قرائت ایدرد علث وه کن اول احسن واوجهدر فائده اجد هو از اه یونلرل‬

‫معنازنده چه چه کلمات والفاطبازدیار لکن بری موثوق به =کلام دکلدر‬ ‫و رقاعده اسانیه یه ربطی دخی اول از فاما که فقیرشویله ظن ایدر مکه ذاتتده‬

‫حساب ابچون موضوع اولش اول نم معانیسی دخی اولسه جایزدرهاه‬ ‫خواصی و منافی انکار او نماز تذییل بوندن ص کره معلوم اولسوتکه‬ ‫بومقامده حساب جلی واقسام حروفی ذکراولی و جسندرونقدیرجه ایکی‬

‫فاصله محتاج اولنور فصل اول حساب ابجد که آکا حساب جل دیرزاوج‬ ‫قسمدربری جلکبیر برای جلصغیرری جمال اکبر ولاجل کبیر که میان ناسده‬

‫اشتقات‬

‫ده تارع تحفه دخی کا=کوره در قسمثلاقی اجل‬ ‫صغیر‬

‫‪A۵‬‬ ‫‪-‬‬

‫صغیر= که اون قسم اوزره یعنی اون درلو در اولیاء تحتیه جه چل‬

‫= کبیرکی صکره هرحرفدن اون آیکبشراون یک شرطرح ایدوب باقیسی‬ ‫اخذایده مثلاکاف ساکرالامالی میم درتنون یکی سین خالی الی آخره ثانی‬ ‫بوصورتده طاقوزرطاقو زرطرح ایده فاحفطانالتینه بو صورتدهیدیشر‬

‫یدیشرطرح ایدوب باقی نه فالورسیه افی اعتبار ایده فاف هم رابع اسا یه‬

‫حروف حساب اید و با اون آیک اشراون آیکبشر طرح اید و با باق‬ ‫نه قالورسیه ای اعتبار ایده مثلا انف یوز اون بر بعدالطرح ا وج‬

‫فالو ربا اوج وقسی علیه ساژه خامس بوصاورند ه طاقواز رطقوزر طرح‬

‫|انده وقس علیه ساژه اکن تسهیل انجون مطرویی تحت الاسای اقاقی‬ ‫یا خود خالیایی فوق الاسیای وضع اید وب بووجیه اوزره ارائت ایده لم‬ ‫‪۴۳‬‬

‫‪ " "۸۸۹‬به " " ‪ ۸‬خیالی‬

‫الفبا جیم دال‬

‫|‬

‫با ‪۱‬‬

‫‪۸‬‬

‫این الی ‪۲۰‬‬

‫‪۳.۱‬‬

‫ها واو زا حتا طا یا "‬ ‫دم‬

‫‪، ۱۳‬‬

‫ماه‬

‫‪۹‬‬

‫‪۱۹۹۰‬‬

‫الی اخره سادس بوصورتده‬

‫کاهم می نهان سین عن الاخر سادس بود‬ ‫ید یشتریدیشمرطرح ایدوب باق نه قالورسهانی اعتبار ایده ساع عیدد‬ ‫اسامسی حساب واعتباریدوب اون ایکیشها ون یک شی یح ایده‬ ‫‪۸‬‬

‫‪۸‬‬

‫ناامن اینه بوصورتده طاغوزرطقوزر طرح ایده مثلا‬ ‫‪..............‬مارم‬

‫احد‬

‫انین‬

‫‪۹۱۱ .۱۳‬‬

‫نات‬

‫اربعه‬

‫‪۳۷۸-۹۰۳۰‬‬

‫عتااسشعرییتعهتایوچصولرصتغدیهریلدشیاشورنيجدییسشیراطسراحیهدحوربوبافق نحهسقاالبورایسده اوقیبابععتدبها ار اویدله |‬ ‫‪۳۱۱‬‬

‫‪e ۳۰‬‬

‫‪ e‬بم‬

‫‪۱۱۰‬ف بمااهج‪e‬یم ‪ ،‬د‪۳۱‬ال‬ ‫حرف مجوعدن اسقاط ایدوب باقیستی اعتبار ایده مثلاال‬

‫ما ایشته بونده جلصغیرنهایت بولدی قسمثالث جلاکبردار که درت‬ ‫صنف او رره در اول فقط اسیای حروق بلاریا ده و لانقصان حسابدار‬

‫مثلاالف بوزون بربا اوج وقس علیه سازه صنف ثانی فقط اسای عددیه سنی‬ ‫بلاریادة ولانقصا نحسابدار مثلا الف چون احد اون اوج با اثچون اثنین‬

‫النیوزون بروقس علیه ساژه صنف تاث حساب بسط که بودخ یک وجه‬ ‫اوزره در اول بسط الحروف که ابتداء سایه حروفیه ی چال کبیر به حساب‬ ‫بعده عدد حروف دخی حاصله ضم اولنه مثلا الف بوزون برآیکن عدد حروق |‬

‫‪۸-۹‬‬

‫‪N‬‬ ‫‪-------------‬جی‬

‫ا ط تمایله یوز اوندرت دیوحساب اولنه وقسی علیه سا ژه بازی بساطلاعداد کا‬ ‫ابتدا اسای عددیه سی الوب و جل کبیر به حساب و عدد حروفتی حاصله‬ ‫ضم ایده او که بسط اول دیر ارمثلا الف چون احدلفظی حساب اتیدلشاون‬ ‫اوج اولدی و عدد حروفی ضمایله اون الیق اولدی ایسته بسط اول بویله اولادی‬

‫و احتکار سته تیشری و رتبب وزره اعتبار در سالث بسط نافی اولورو هلم‬ ‫علی بسط یالث و بسط رایع و بسط خامس الی غیرالنهایه اویله در صنف رابع‬ ‫طرح بسط که بودی یکی ضعرب اوزه در اول طرح است که اسای حروفدن‬ ‫مکرراقی القا بعده باق نه فانورسه افی حس تاب ایده مثلا نواندن احدالنوانین‬

‫الف ولنوب ایالتی حساب اوله ناق طرح عددیکه حروف اعداددان‬ ‫مکررات القتا بعده باقی نه قالورسه ازی حساب ایده مثلا ثلثه ناء مثلثه نث‬ ‫برای اسقاط اید و با بشیوز اوتوزباشی حساب او لانه خلاصمهٔ‬ ‫=کلام بوتفصیل اقتضا سنجه حساب جلاوانیدی درلو اولدی‬

‫آکن اونیدی اولسی همان فالاصل حساب اولیه جق حروفدن مکرراق‬ ‫الفاسازجه اولغه مبنیدر فاما ‪-‬که حروف مد کوره دن مکررات الفا‬

‫اولندایی صورت رده اونیدی درلود ای حاصل اولش اولورایشته وتقدیرجه‬ ‫حساب جل جعلیکون اونوردرت اولورچونکه اون یدیسی طرحسن‬

‫اوون یدیسی طرحلودرا حفظ سئوال طرح بسطیددن یک صورت واک‬ ‫اون پدیده داخل دکلی یو صورنده اول اون پدی طر حسازدیوتعیین نه کونه‬ ‫گاگاع اولور جواب بومقامده مدارلق واثبات اولان طرح اصلیدر سابقدم‬ ‫مذکوراولان ایسه طرح بسطی او لغله جیع وخلواندن عنادیو فدرازجمله بلبل‬ ‫جل = کبیرده الگش درت ایکن بعدالطرح الاصلی بل اولوب اونوز یکی‬ ‫قالور بعدهذا بل دای بسطحرفیلهایش درت ایکنانش اوج قا لور‪۴:‬مه‬

‫حان جهاوخلواتناق بوقدرفا حفظ اینتته بوحسابر=کتری عموفقده‬ ‫وع تقویمده وودینع تواریخده وبعضی محاضرانده وحسابات رموزیه ده اعتیار‬

‫اولیورخذهذا و کن من الشاکری فصلنافی اقسام حروف بیاننده درچونکه‬ ‫حروف یکی قسام اورره در اول حروف منفرده که حروف جلدرکا سابق‬ ‫ثانی حروف مزدوجه =ت که مکتبرده اطفال و صبیانلث او قو دقاریا‬

‫ترتیبدرویوایکی قتلر شهر ری دخی شرقیه وغریه اولورو بودردن هربری‬ ‫دنی طبایع عاصمره منقسعار در همه حال کرل منفرده و کرلشمزدوجهیزم‬ ‫عاعی یعتحت =‬

‫دیار‬

‫‪.‬‬

‫‪۸۷‬‬

‫دیار رمانده مشهوراولان شرقیه ریدرولاجل ذللث بیایه محتتاح دکلدرفا ما‬ ‫غربیه منفرد ه سیری مهمله شین مجمه یرینه واشین مجه غین مجاهیرینه وغین‬

‫له‬

‫هجهه ظاء مجعه یرینه وظاء هجهه ضاد جماهیرینه وضاد چنجه صادم ‪۴‬مله یرینه‬ ‫اوصاد مهمله سین معامله یرینه اعتبار اولندی حتی شمسن العا رفدهدخی آکار‬

‫حسابات و اث اوزرینه درفا ما = که غربیه مزدوجه سی زای مجه به جه‬ ‫شرقیه حکایت میکره س ش یرینه ط ظ ص کره لاتی ل م ن‬

‫ماکره ص ض عاغ ف ق میکره س ش ماکره ‪ .‬و لای‬ ‫او مطبا یع حروف منفرد ه شرقیه و اماطبایع حروف مزدوجه شرقیه‬ ‫نارا ه طام فاشی از‬

‫انار ‪-‬ا جذ شی ظاق ن‬

‫هوا با وی ن ص ت ض‬

‫هواء با حرصی عله و‬

‫ماء ج زله س ق ثظ ماه تاخ از ض غالب‬ ‫زاب دعل عراغ غزاب تاد بی طاف می‬

‫| ||‬

‫و ما طبایع حروف منفرد غربیها و اما طبایع حروف مزدوجه غربیه‬ ‫نارا ه طا مف سن زنان اجاذ ظن غش را‬

‫هواء با وی ان اض ت ظهواء با اح را لث ض ف ها‬ ‫ماءج زلش ص ق ث غماء سایت خزل ض ق و‬ ‫‪-‬‬

‫=‬

‫الا‬

‫تراب در حال عراخ ش‪ .‬تراب ثاد طمع سی یا‬

‫ایشته بوارد خی بعضی حسابانده و کارخواصیده اعتبار اولنورسئوال همان‬ ‫برلفظ اجد ابله بودرجه اطاله واطباباندن اقتضا ایدرد ی جواب بونارلث‬

‫او نوزد رد نجی قطعه نک آخرنده کلن معنی حلنده و بعضبسی دیباجه ده‬ ‫صددرصد شرحنده اقتضایتدیکندن بشقه منافع اخراسی دخی کارواز‬ ‫علا یازدیغ لفظ دلارا ا=کتر علا‬

‫لفظ معرف " دلارا * =کوکل زه بی معنا سنه درچونکه دل کوکل‬ ‫دیو اون بدانجی قطعه نث بیت ثالثنده کلورآرا وصف تر =کایی اولور‬

‫والتش التهای بینده کاتدی * احکثر جمعنی اغلب آکن و مقامده‬ ‫معاونت و قرائن ایله جمع د =کال معناسنه در فا حفظ‬ ‫مجلا شعروانشسایه موافق =کوهر نیز‬

‫شعر بیت ثالث عشرده کبدی ‪ ،‬انشا * یکری ید نجی بابتده‬

‫‪. ۸A‬‬

‫کدی « موافق معلوم =کوهر بیباف بیت عاشرشرحندهکدی‬ ‫ب‪ .‬علانچه سن حاصل معینی یازدم ‪:‬‬

‫مثلا یکرمنی قطعبه نث بیت تالتنده جامه خواب لفظی یاتاق دیو‬

‫تفسیریلدی حاصل معنی اوله رقی کم مصراع افی اندن فصباح ایدر‬ ‫این اصطلاح اوزره نه رعنایازدم ع‬ ‫زیرا اصطلاح اولسه ده لغوی اولسه ایدی جامه خواب اویغواسایی معناسنه‬ ‫وللوایدی ها حفظ اصطلاح مثنوی عنواننده کلورا رعنای قطجه ثانیه الث‬

‫عتوانندهک‬

‫یعنی واردرخچه رعنا معناد‬

‫را‬

‫مالی بیتوف تفسیردر که مثلا تفسیر مزبور دهیتاقانه رعنا تفسیردرکالا خفی‬ ‫را مجد‪ ،‬با فسه فرهنکه بوانمن از زیرا ملا‬ ‫محنا سه بنه درعت‬

‫لغتفاده ادب دیرلر تکم‬

‫کرچه و ادات و صلید بود و تمرکبه ده‬

‫و بدت اندن افصباح ایدر‬

‫یاد ی با لعت و با بازی سابقده‬

‫کتی « تصمریم ‪ :‬معلوم بودن بشقه حالامیان عالیانده مشهور اولان‬ ‫شعوری مرحوملک کانه ده تلخ وار در حاصلی علالغتده وفرهنلث شعوریده‬

‫بلکه س‪ .‬تا ژ فرهنکلرده مثلا جامه خواب لفظی ناظم محل بر =کی‬ ‫ایتاق تعبسیریله تفسیریو قدرفاله دره تنبیه فرهنلثه شوریده بولینمیان‬

‫کرلی تفسیر ده و کرلش مفسرده چوقتدر بلکه عامه =کتب لغتده‬ ‫بو النمیبان وار=ک‪ ،‬مثلا فرق بدانجی قطعه نث بیت را بعنده او لان‬

‫=کایی ان شاء الله تعالی اقتضا ایدن محلرده جامجا تنبیه اولنار‬ ‫‪k‬لا‬

‫بحله ‪،‬‬

‫ایالدم جهتله تد ن نعمحیخ‬

‫یکی بیتدهکدی مجم‬ ‫ملا‬

‫‪-‬‬

‫معلوم‬

‫‪k‬لا‬

‫معینی اهل اقلیم آرآن وملکت فارس‬

‫تحع |‬

‫با قشور کوهر ایران دیریسم ‪.‬‬

‫کوه را رقاح کره کدی ایران به یکری اوچای قطعه نث بیت اخیر ده کلور‬ ‫ملا‬

‫سترمه اهل صفاها ن درایس مم‬

‫ملا‬

‫سرمه هرسیده وارکیده دخی شایعدرعبیده کل دیرروتمریب اولنوب سرمقا‬ ‫دیدیلرهاتفی بیت زوسعه نپرداخت ابروهلال بسترمه چه محتاج جشتم غزال‬ ‫ملا‬

‫قطعه بجاه حرفی غن تلث رغبتده موجوداولدیغی» دالدرک اهل غربت‬ ‫چله‬

‫‪۸۹‬‬

‫جله سی شا دیده در اصفهانده سرمه اث طاغینه رغبت یوغیکنکور سالث‬ ‫ذره سی روم اجره نوردیده در اهل معروف به صفاهان کرمی دردنجی‬ ‫بیتد ‪ .‬ادی‬ ‫* نام والاسی اوله دنیاده ‪۴‬‬ ‫نام‬

‫ملا‬

‫آد دیوقارق درد نجی قطعه نث بیت ستاد ساینده =کلور‬

‫و الا ‪ ۴‬اعلی دیو قطعه خا مسه نث بابت ثالمند ه =کالو را‬ ‫ملا تحفه و سیجی سنبل زاده گلا‬

‫تحفه * لغتده هدیه معناسنه عربیدرفارسیده دیخی شایعدریای لفظار معلوماردر‬

‫مأمول معروف‬ ‫آوقیاندن بودرآنجق مأمول و‬ ‫ملا ‪-‬که ایده خردعایی مبذول نماد‬ ‫خیر» و دعا و مبذ ول * معروفلردار بود عانه قدرخيرده استعمالی‬

‫غالبایسه دهینه خیریه تأکیدایتدی مبالغه و استاد عادعا مجون فانه دره‬ ‫حفظ ایده سهووخطادان مولی و‬

‫الفاظی معروفه در‬

‫نماد حسینا الله تعالی و =کلاق مجد‬

‫بورکیب نه قادر ‪-‬که عربی آیسه ده لس آن عرب اشرف السنه آولدیغی‬ ‫حسیله حت نامه مسلث بیاورد ی فله تعالی دره‬ ‫ملا قطعه شرعیه درحرف الف از ابتدایملا‬

‫قطعه قافلث کسبری و طبابلث سکوفی و عینالثقاتی وهاء رسمیه به عربیده‬ ‫و فارسیده باره معناسنه دروعبیده ظلمه اللیل معناسنه ده کلورافنه قوله تعالی‬ ‫وارجه اولان شعره قطعه دیر رومافوقنه قصیده در ربعضیار رشرط دخی‬

‫زیاده اید وب شویه تعریف ایتدیلر که قطعه ایکی بیتدن طفوزیته وارنج در‬

‫قافیه ده اولوب مطلعالث اول مصرا ی قافیه سی مخالف ولان شعر دیررمطلی‬ ‫برقافیه ده اونجه غزل دیر رآکروصف محبوب اولورسه والا آخر مضموده‬ ‫اولورشاه شعر و نظم دیراربو صوریده دخی آکره اشچون نظم اولندیسه آکا‬

‫نسبت ایله سعیه ایدر رمثلاثنایه دائره مدحیه وذمه دائره همیجویه و بیرامد دا‪:‬‬

‫ه‬

‫عیدیه وموته داژه مرثیه دیرروقسی علیهذاو لکن نسوان حقنده اولانه عی بلر‬

‫خاصه نسبب دیرزبوندن معلوم اولدیکه یکی معانه کوره شعروغزل واخواقی‬ ‫قطعه نلث قسیات واضدادیدار فاما که اولکی معنایه کوره اقسام و جزئیاتیدر‬ ‫کلد =ک که ناظم تحریربومقا مارده قطعه دیوعنوان وتصادیری اوکی‬ ‫تتتحت تاتیت‬

‫‪۹۰‬‬

‫برای دریایی را برای‬ ‫کوره اولسه ده بعید دکل سئوال بومحفه ده طفوز بیتلودن احتیک راه ده‬

‫قطعه دیوعنوان یلدی مثلاطا فه ولی اون اوج ایندرلایه اون بر بیتدارکرلش‬

‫ایدی که قصیده دابونصدیرا قلوایدی جواب برقاج و جهل کیدراولا آکتر‬ ‫|طوائف طاتوزیلندن زیاده اولدی چون علی العموم قطعه بیوردیکه نسق‬ ‫واحد اوزره اولسون دیو ثانیا قطعه دن عوام ومجاز طریقیه قطعه دن‬

‫و قصیده دن اتم رمعنا مرادابقش اوله بالا معنای لغوی مرادانش اوله ایشته‬ ‫قطعه نلث یکی بودر کلد لا که بومقامده آخرنده کی همزه یا وحدت اچو اوله‬

‫بنده همزه سی کی یا خود صفت به موصوف میاننده هاء رسمیه دان مبدل اولان‬ ‫همزه وه بنده داناهمزه سی کی کاسبق تفصیله فی الادوات البسیطه شرعیه‬ ‫شرع به یاء نسبیه مشتاده دن مرکبدر زیر یاء مشتات تحتیه آخر هلاحق اولمجه‬ ‫|عبیده مشدد افارسیده تخفف نسبت معناستی مفید ونور شرعیه آخر ده کیا‬

‫ها قطعه لث صفق ولدی چونت‪ ،‬تا بدن مبدل اولان هادرعلی ماسبق‬ ‫فی الادواتالیسیطه شارع دین ومدت معنا سنه حکتکه علار جهم الله تعالی‬

‫اوضع الهی سائقلاول الالباب باختیار هم المحمودالی خیرالذت دیو تعریف‬

‫انتاریو عراق کوره حضرت موسیه وحضرت عبای لث وسا را‬ ‫پیغمبررش حق تعال جانبندان کوردکاری امورعظام شرع و شریعت ودین‬ ‫و ملت دینلورهما که بومت مرحومه میاننده وار منفرد یا خودمجتمعا‬

‫اد‪-‬کرواته حضرت قرابا علی فضل الهیات طرفداران زی‬ ‫ارشا دامچون کتوردیکی مرعظیم لازم الاتباع و واجب الامتثال مراد اولنور‬ ‫انتکم حق تعالی لث اب الدین عند اسهالاسلام قولی دخیبونی مشعردر* در‬

‫جمعیفی کاسبق فی الادوات الرکیه » حرف * حابلث خیله حروف جینلث‬ ‫وحروف مبا اینلث وحروف معا لینک مفردی و طرفیکه جانبه عبا تیو فردان‬ ‫ضبرطه چالق ودخی سوزسفطن طوامق که فاعلنه حرف =کیردیرروسوز‬ ‫معناسنه ده کور بوسوزمعنا سنه کلدیکی حافطلث شو بهتندن فهم اولنور بایت‬

‫آسایش دوکی تفسیر این دو حرفست ‪ .‬بدوستان تلطف باشیان مدارا‬ ‫شرفنامه ده ون گودیده عیب و نقصان معنا سنه عیب کرمقامنده حرف کیر‬

‫در ارتکم شیخ سعدیناث شوییتبدن فهم ولنور کویندازین حرقکاران هزار‬ ‫|میکته= سعدی به اهلست و آموز کاره اصطلاح محانده کله اوج قسمدربری استم‬ ‫و بریتا‬

‫‪۹۱‬‬

‫واری فعل وری حرفدرصوفیه اصطلاحنده حق تعالینلث عبد خاصمانه مخاطبت‬ ‫ایلدیکی لغت وعبارته حرف اسمیله واعباندن حقایق بسیطه به حروف اسمیله‬

‫هادی کامرق و تقیب الفواد کامنه وستورولان ستون دانه ها‬ ‫حرو فعالیات اسمیله تسمیه ایدرلر قطعه کاحروف عالیاتل نقل متعقلات‬ ‫| قذاری اعلی القلل "انا انتفیه واکنانت وانت هوا واکل قهوهوفسل |‬

‫| عن وصله نکته شجلث فسلیمان وصل قولیزری بوطرزه اولان کلاقزیها‬ ‫| طعن ونسنیعه هدف اید وب قبل فهم الرادحشتزده یهوده خرف اندازول لش‬ ‫|‬

‫•‬

‫م‬

‫•‬

‫دیو الاعرسومه تنبیه جوابدرزیرا اولقام قبل الوصله درلث اولنورماعی دکلدر‬ ‫‪ .‬چو که بعد الوصله ورا عقلده برقوتید اولور =که ایکله مسئله وحدت‬

‫| روشنا اولورنتکم کلیات قوای خسه اطه به ادرال اولیوب انجق عقلایه‬

‫هویدا اولدیی کی لنامقه بیت لانجوز نسبه الصوفی من اهل الرسوم» فی‬ ‫مثل نسبه الانسان بلوحش المجمن کم کارلایقاس الملوانعلی افساعلولابیوردیلر‬ ‫همد خا حرف علوم حرفد ن هریرینه ده اطلاقی او نورچونکه علم حرف‬ ‫درت الدر زیرا حروفاندن بحث کربن حیث الاستراج علی خفسوصا‬ ‫اونورسه ع جفردینلورو کرمان حیث الاستخراج علی آموم او نورسها‬ ‫اعزابرجه دینلورو کرمان حیث اخواص اولنورسه علم خافیه دینلوروآکر‬ ‫من حیت توفیق الاعداد اولنورسه علم وفق دینلورانتهی بودند کره کادلی‬ ‫||| صدده ومقامده حرفدن مراد حروف مبانی مفردی اولان حرفدر ‪ ۴‬الف )‬ ‫همزینان قتی ولامین کسری وفایه کتف وزنند ه لغتده و میرد عندند ه همه ره نلث ‪:‬‬

‫و ماقبلی مفتوح حرف مد که علی الاشزالش اسمیدراصطلاحده ایف خاصه‬

‫ماقبلی مفتوح حرف مدله اسمیدرچونکه حرف می ه‪-‬برد عند اده کری‬ ‫ساکزدار که الف ایله همراه وی حرف واحده فلشدر انفاق مصریانده یکری‬ ‫طفوز در ریسی ماقبلی مفتوح حرف مدل اسمی الف در که همزه لث غیریدر‬ ‫اعلامیاننده عرف مشهورد=کوره داخ بویه در که یکری طاقواز حرفلث‬

‫بری الف بری همزه بری یا ری واوغییر یاری دخی معرفیدرولکان‬

‫بین لباسهم زیرینه اف الفایرین هلام افادبومشهوردراحتی بعضی‬ ‫ح ذاقلام ایف حرف مستقل عدالث عیلا وجه له دیو حکم و جرم‬ ‫انتشار در بواملث با عیلام الف لفظمثالق معنای مذکوره لغه مناسب‬

‫‪۹۲‬‬

‫صاحب ساق اولدو‬

‫چون ==============‬

‫بوتفصیل معلوم اولدیسها و مقامده علی کل حال الفدن مقصودماقبلی مفتوح‬

‫حرف مددر بویله اونجه یاودر که عرف مشهوره مبنی اول وصوریده همزمه‬ ‫احتمال اولدیغندن باشقه اذا اجتماع العرف واللغه قدم العرفا قاعده سنه اوفق‬ ‫اولوریا خودلفته مبنی اوله وصورنده مامحنفیه اولان صددنده اولدین مز‬ ‫لغتهانسب اولور سئوال الفدان مراد لغته مبنی اونجه ولو برقطعه اولسون‬ ‫همراه به او لق اقتضا ایدردی جواب همزه عی بدن باشقه لغتده اوللث غیرنده‬

‫بولتز دیونصرع ایتدیرهمزیه الث ایله همزه آخرده اولق اقتضا ایدری خود‬ ‫عیف عوامه که ناس میاننده مشهوره مبنی اوله بوصورتده استعاره طریقیه‬ ‫* مزه نث اسمی اولان القذ=کراید وب ولام الف مراد ایالث اولور سئوال‬ ‫حروف مد و تاءتأ نیث وهابوبش حرف حرف روی اولاز دیوع قافیه ده‬ ‫نصیر ع ایندیارالف و زره قافیه ی بنانه =کونه اولور جواب حروف‬

‫مذکوره لث حروف روی اولدیای عربی عروضارنده و قافیه زنده مبیندر‬ ‫اویله اونجه اشعار عربه کوره اوله اما اشعارفارسیده و ارکیده دیخی قاعده‬

‫مذ==کوره ه مراعات اولنسه احسن در کن فارسیه و ترکیه شعراسی تساع‬ ‫ایدوب حروف مذکوره به قافیه بنا ایدیورنرخصوصالغت نظامیدن ار باف‬ ‫معارف مثلا نظم الفرائدیده مزایدزاده یورر مسمط تکریدریل والهایشلق‬ ‫اولدی ابتدا اغزه دیفم دخی قاه او ککه جدوثنای کونده ریلن کس رسول‬ ‫قارشالقدر قبول معبدو اسیراولدی قول سیدمولیغاماز جمعنی من کاسبق‬ ‫فی الادوات الرکبة ابتداه افتعال با بنلث مصدرید رکن آخرنده همزه ک‬ ‫حذفیله کاسبق فی شرح البیت السابع والعشترین من الدیباجه حاصل معی‬ ‫ابتدادن حرف الفده شرعه منسوب برقطعه یا خود شرعه منسوب قطعه‬

‫یعنی بوقطعه ده ساتراپامد کورومترجم اولان شرع ایه مثبت و شرعده مستعمل‬ ‫اولندر خارجدن امراجنبی نسنه دکادر تکم قطعه ثانیه میان عشاقده دلربا‬ ‫و نمکشا اولان نسنه لره متعلق اولدیغی کیهالله در الناظم من وجهین اولا‬ ‫سا رفته ترجمه لرین نظامیدن ارباب نظام ا=کتری برمصراعده باخود‬ ‫برابتده نهایت ایکی ببنده نادر اوج بیتده مراعات ایلدیکی جهت وحدته ناظم‬

‫محل بر هر یرقطعهده رعایت ایدو ب بودن بشقه مراعات نظیر وصفت‬

‫طباق‪ ،‬جناس و ابهام کی صفتلرده دخی رعایت اینشدر یشته وناظام تحریرلش‬ ‫‬‫•‬

‫انفراد‬

‫‪۹۳‬‬

‫تفراد ایلدیکی صنایع دیعبه دندرچونکه ساژار باب نظام غالب آحوالده‬ ‫امام حریری کی تناسب لفظی داعیه سنده اولوب ادبامیاننده کف دمنذهب‬ ‫علی سیف من حشب تمثیلنه ماصدق اولدیاراماناظم محیی الشطرفینه رعایت براه‬ ‫غالب اعتناسی جانب معنایه در ثانیاشرعیات امورسائره دان افضل واشرف‬ ‫اولوب و چوق نسنه الث اعتدادی و حسینی شرعله اولد یغمچون قطعه ار‬

‫بینندن قطعه شرعیه ی انتخاب و تقدیم و معرفة الله هرکسالث اوزرینه لارم‬ ‫وواجب اولدی چون تبرک و تینا اسماءالله تعالی ابله قطعه ی تصدیریلیوب بیورر‬ ‫تکری آدی شیذر و شبذیرویزدان خدا»‬

‫شیدار ماشین مجیه ممدوده بلک کسری وداله مجه اث فخی ورالیله حضرت‬

‫حق جلو علالث اسماء شریفه سندندرعنصری مسمط چو او فتنه برآنکیرد‬ ‫زمژکان خشم وخون ریزد چو داخل چشم اشلث بیرد شود کریان شوی‬ ‫‪K‬لا‬

‫دادرتویی آن داور یکم‬

‫ملا‬

‫که اردادش بنی آدم» بیا رامند درعالم» چوسومن‬

‫برحق شیذراسم مذکور مقامنده لسان عربیده اسم جلال که الله کله سبدر‬

‫لسان چغتایده تا مثنات فوقیه ال کسریه تکری لفظید رکن رومدهفغ تا به‬ ‫تکری دیررچونکه رومده مستعمل اولان ترکی چغتایدن تراش وپرداخت اوششدار‬

‫اصل رانچغتایدرهمان بوجلدن ناطمتحریرکری به تفسیریلدی بودن بشقه‬ ‫چغتایده تکر به ضم همزه به اوغان دخی دیرلر شبذیرشین مجیه التفهی‬ ‫و با موحده لث سکوفی وداله مجهٔ ممدوده لث کسری ورا به معنی شیذرمذکوراء‬ ‫تحتیه لث حذفی به شبذرد خیدینلوراوبله اولیه یا تحتیه به شیذر مقامنده‬

‫شبذیردن محفف شذراوقسسه گیج اولوربلکه موحده مثناندن اقدام اولدینی‬ ‫حسیله نظم طبع وزره اولوردی ن تکرار=کایی اولو رفافهم ایزدان»‬

‫یا تحتیه اث فنی وزاء مجه اث سکونیه کاری ارباب لغت قتاده شیذر=کایی‬ ‫حق تعالینلث اسماء شریفه سندندربعضیاریزدان خالق معناسنه دیدیارخالق‬

‫معناسنه اولدینی حکیم فردوسبناک شوسوزاندن فهم اولنوربیت سبک دادسوکند‬ ‫آن پالالدین» بیر دان هفت آسمان و زمین و طائفه مجوس قتلر دهیزدان خالق‬

‫خستیره مخصوص اسعد رخالق شرها هرمن و اهریمن دیر ارتکم اهرمان قرق‬ ‫التنجی قطعه لث بیت مانند کلوراویاه اونجه ناظم غییرلشیزدانی ‪ :‬یا ایله‬

‫تفسیری کژه نادر تکم شاهدی مرحوم آکره ناتدیکی کی مصراع کرنیک‬ ‫ادیدر رایزدوازدان خدا ‪۴‬خدا خاء ممجه الثص گیاه جناب باری تعالی یه دینلور‬

‫‪۹۶‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -‬تعیت‬

‫=========‬ ‫| اولنورسه صاحب و مالث دعلث اولورو صورنده عرباراندن رب الله تعبیرایدرز ا‬

‫ابوتقدیرجه ربکی بشقه لفظ به ترکیب اولنورسه حق تعالی لث غیرنده اطلاق ‪.‬‬ ‫| اولنورمثلا کدخداوده خداو=کشور خداوسیم خدادایر لرصاحب خانه‬

‫وصاحب قریه وصاحب اقلیم وصاحب فضه معنازایند و کریلکزار کیسنا‬ ‫خدادینلورسه الله تعال دن غیریه اطلاق ولتارو کرمرکب اعتبارولنورسها‬ ‫خدا صلند وصف ترکی او هرق خود آییدی عرید‪ .‬بخائی ذاته معناسنها‬ ‫ترکیده =کندیکایی د‪ :‬کدرخعیف چون خودلش و وی حذ ف اولنوب ا‬

‫خل مجیه ضیه مشبعد به حرکوروب خدادیدار واقدیرجه خدواجب‬ ‫الوجود تعالی معناسنه که وارلی کدودن دیالث اولور حقیقتده حق جلا‬

‫و علی نث عراه اطلاق او نمازیوه اونجه اظ اتحارلخدایی تکری به تفسیری‬ ‫ایکی تقدیر وزره حق تعاتالی به مخصوص اولدی چودر فائده چیع صبورد ‪)۰‬‬

‫خدا اصیلند ه آخرنده بعد الالف یاء تحتیه به خدای یدی پاییاسی = کیا‬

‫یاسیاسقاط اولندی علی ماسبابق فی فوایتالمقدمه سائوال المنامه‬ ‫اوله رق فارسنیده واردبو حکم ایلدیارشیذر و شبذره کونه اوللوجواب حکم‬ ‫علی اطلاقه دکلدر بلکه اولده و نمازدیکدرحی اقنوم مجم صاحی ذرحشی |‬ ‫و ذلالدن غیری اولده ولفبازدیدی و شرفنباده ذال هجهه یی انجاق درت لغت‪.‬‬

‫ایازمش و شعوری مرحوم فرهکده چوق شعید کدنص کرماب دالمجیده‬ ‫انجق طاقوزلغت یعی که یازمش شعوری ایسه ارباب تنبعلث سلطا نیست در‬

‫به یاردای آفریننده زرک ‪-‬کبریا‬ ‫آفریننده و همراه دودهک وفات فاتحاری ورام داده ان کسری به اسم تا‬ ‫شاهدی بدت ‪ :‬بل آفرینندهیارد مجیدر رزق و بر مجیدرروزی دهنده‬

‫|‬

‫علادر‬ ‫|‬

‫مصدری خلق معناسنه اولان آفریدن لفظیدرزیرمستقبلافی خلاف قیاس‬ ‫اوزره نولث دالاوزره نقدیمیله افریند و آفرینند کلور بزرکی ‪ ۴‬آخر نده‬ ‫یانگتیه مصدریه به معنی کیریایعنی اولولق زیرا زرل اولودیویوقطعه لث بیت‬

‫|‬

‫ثاشد کلوریک راه عربیدریومفامده تفسیردرعلی ماوعدهف آخرالدیباحه تنه‬ ‫به وصفیدر رورد کارو کرد کار آمرز کار مجد‬ ‫|‬

‫بواوج کلیه دان هراری حق تعالینک وصف مشهو ریدر کراسم عروف در‬ ‫هربراری مر=کبدرچونکه‬

‫پروردکار مبالغه ابله بسله مجیکه غربیده رب‬ ‫واری‬

‫ا‬

‫و‪۹‬‬

‫و مربی معناسنه درزیرا پرورده پا فارسیه نث ووالشفاهاری وایکی را لث سکونلری‬ ‫ودال ایله تربیه معناسنه پروردن لفظاندن ماضی صیغه سی اوزره اسم مصدردر‬

‫علی ماسبق فی قواعد القدمة» کار کاف فارسیه یه مبالغه اسم فاعل ادایتدار‬ ‫علی ماسبق فی الادوات الرکیه و آمرز کار مبالغه به ارلغایبی که عربیده عفو‬ ‫وعف‬

‫ارمعنا سنه شی عطار بیت پادشاهاجرم مارادر کدار‪ ،‬ماکمه کاریم و‬

‫آمررکار‪ ،‬زیرا آمرر همان هممدوده اث فنی و یک کسری وراث ساکوفی وزاء‬ ‫مجیه ایله مغفرت معناسنه اولان آمرزیدن لفظاندن امر صیغه سیاوزره استم‬ ‫مصدردریکا را ادات مبالغه کاسبق آنفای کر کار مبالغه ابله اینشلجی که عربیده‬

‫فعال معناسنه حکیم سنائی بابت چون تودر علم خودزیون باشی‪ ،‬عارف کرد کار |‬ ‫چون باشی چونکه کرد ک فلث کسری وراث سکوفی ودال به معنی کاروعل‬ ‫وفعل که قطعه عا شرمثلث بیت خامسنده کلان کردارلفظاندن مخففدرکاراد‬

‫ات‬

‫مبالغه در لکن آخرنده زای همجه ایله کردازدخی حق تعالیه اطلاق اولنور‬ ‫بویله اوجه مرکب اول از وتفصبل معلوم اولدیسه حق تعالی حضمرتاری‬ ‫رب العالمین و غفارالعاصین و فعال لایریداولدینی حسبیله بواوچدن هربری‬ ‫ذات سای صفاتنه وصف خاص بلکه اسم خاص قلقشدارسئوال بلکه اسم‬

‫قلقشداردیواضر بدن فهم اولنور که ناظم شیرایر بوباره دخی اسمابقکیاسم‬

‫اطلاق ایتاسه اول واحسنیش جواب چونکه جناب فیاض مطلق وزره‬ ‫اطلاق محیخ اولان او جفسهدراول استماعمحضه نانی سما وصفیه ثالث صفات‬ ‫محضه زیر آول کلانده ارکیبی خود اشتفاق اعتبار اول از سه قسم اول اولورمثلا‬

‫عربیده الله وایل فارسیده شیذروشپذیرترکیده نکری کپی و لااکر ترکیب اشتقاق‬ ‫اعتبار اولنورسه بوصور ندهدایی نقل ابله با خود غلبه ایله یا خود سعیه خاصه‬

‫ایه حق تعالی به اسم فلور سه قسم ای اولور مثلاعر بیده خالق و خلاق‬ ‫فارس ایده آفزیننده وآفرید کارکی وقی که فلفاز سه قسم الث اولور مثلا‬

‫عبیده واجب الوجودو صانع العالم فارسیده خود آینده و جهان کننده کی |‬ ‫بویه اونجه ومصراعده مذکوراولان پروردکار و کرد کارو آمرر کرکله زی‬ ‫قسمنانیدندر فاما که ناظم تحربرلشوصف دیو تفسیر اقه سی وصفیت اصلیه ی‬ ‫اشعار امجو در سئوال اسماءالله وفیقیه در حق تعالیه خداوزدان و رورد کار‬

‫و سیا ژری نه کونه اطلاق اولنور جواب موافقلث متن وشرحنده واقع‬ ‫و مذکوردر که سوزلغاتده موضوعه اولان اسماءاعلامده دکلدر بلکه از اع‬

‫‪۹-۹‬‬

‫صفات وافمالدن مأخوذه سعاده در واماغزالی حضرتارینلث عدنده‬ ‫علی طریق التوصیف اولورسه جاژدرعلی طریق اتسمیه اولورسه جانزدر‬ ‫همان رواجلد ننا ظم تحریر اسماء اعلامدهنزاع اولد یغمچون قسیم اولدن‬ ‫اولناری تکری آدی دیوتفسیریلادی صفات و فعالدن مأخوذ اولنارلش‬ ‫محقق غزالی عندنده علی طریق التوصیف اطلاق جالزاو لدیغنه بناءقسیم‬

‫ثانیدن اولناری وصفید ردیوتفسیریلدی نه قدر که قسم بافی وصفتیدن اسمیته‬ ‫نقل اولندایی حسبیله اسماءاعلام قبیلندن اولدیسه ده نواب هر ‪ ۱‬لق اقدام‬ ‫او لغلهینه حزم واحتیاط ایدب وصفیدردیوتعبیرایلدی فاله دره تنبیه بودن‬

‫بشقه حق جلوعلاک عربیده اسمأ وصفانی اولدینی کی فارسیده داخ واردر‬ ‫انشا الله تعالی بوقطعه نث بیت رابعی شرحنده دسترس اولدین مزی ذکریدها |‬ ‫نماد هم دخی پاینده با قیدرهم بشه دانما ملا‬

‫پاینده با فارسیه میدود ‪ ۰‬ثانی و یا تحتیه به معنی باق و مستقر و تابت‬

‫اسم فاعلدر مصدری بقا و ثبوت واستقراروتوقفت و ایاق ایله تیکم با عمق‬ ‫معناسنه اولان پایدن لفظیدریوه اونجه پایندماه قدر که اق معناسانه ایسه ده‬ ‫حق تعالی ید اطلاق جاژدکلدرزیرا عمق معناسیقی متضمن اولدیای حسیله‬

‫مشعرنقصاندر یکم فقیه وعارف وط بب وعاقل مشعرنقصان اولدینی حسبیله‬ ‫اطلاق اول دینی کی همیشه» هاناث فخی و مجمعدوده لث کسری وشین‬ ‫مجیه نث فنی و هاء رسمیه ایله جمعنی دانما شاعر بیت هم بشه ادعداوت‬ ‫میان =کیروهود از هر طرف که شود =کشته سود اسلامست‬ ‫‪= k‬کوریجی بینا و دانایی اولویزرلش نماد‬

‫بین با موحدته ممدوده یا کسری ونون ممدوده کشهایله اعر حاضر آخرینه‬ ‫فقطالف الحاقیله اسم فاعل یا خودصفه مشبهه دو علی ماسبق فی قواعد‬ ‫المقدمة مصدری قرق بشخی قطعه نث بیت تاسعنده کان دیدن لفظیدرزیرا‬

‫مستقبلاق خلاف قیاس اوزر میندو بنند کلورصائب تبت بارب از عرفان |‬ ‫هر ایا به سرش بارده چشم بیناو جان آکام و دل بیدارده «دانا» دال ونون‬ ‫ن‬

‫ممدودتیلث فمحاربه هر رنسانه ده بیناکی لکن دا ناتماعی علیم وعلام بینایعی‬

‫ا‬

‫نصیر درهمدانی و یک مصدری دانستن لفظیدر که مستقبلاق داندو داننده‬

‫کلورشاهدی بلیت بتا مخالق وجی وتوانا قدیم و قادروییناودانا» بزرلث |‬ ‫باءها و حدهای وزاء مجیه نث ضماری و کفایله جمعنی عظیم و =کبیر تکم‬ ‫ا‬

‫حومه‬

‫‪۹۷‬‬

‫حق تعالی داند و صفاننده ولوولدینیون زرکوردیررشح سعدی بت‬ ‫خدابراست مسلم بزر=کواری ولطف که جرم بیند ونان برقرار میدارد‬ ‫کاهی بزرل جستجمیعنی ایری معناسنه خردمقابله سندهاستعمال اولنور بعضیار‬

‫زرک کاف فارسیه ایله ضبط ایلدیراکن شعوری مرحوم کاف عربیده ذکر‬ ‫ایلدی چغتای لساننده اولو مقامند‪ .‬اولوغ و اولوق والنی دیرلرحتی سکزیوز‬

‫الی اوج حدودانده شربت شهادقی نوشیدن آل کور کندن صاحب رصد‬ ‫و صاحب زیع سمرقند پادشاهانه او لغ بیلث دیالث اولو بیلث دیالث اولور‬ ‫ایجاد مراجنتالومهربان پاداش خیریه جسزا ‪۴‬‬

‫مهربان» بمعنی رحیم و شفوق میرعلی بیت هج عاشق رانباشد مهربان‬ ‫چندی دهد درره معشوق جان‪ ،‬چونکه ‪ ۴‬مهر مرحت و شفقت معناسنه دیو‬

‫قطعه خامسه نلث بیت اولی شرحنده کلور» بان» ادات صفات مشابهه در کاسابق‬

‫فی الاد وات الرکیه سئوال رحیم وشفوق به نفسیر ناظم محاربرلا مرحتلو‬

‫دو تعبیرنه مناف دکایی زیر ارحیم وشفوق اسم فاعل یاخو دصفت مشابهه‬ ‫صیغه ریدرلو ایسه ارکیده دات نسبتدر جواب الو = تاکیده دات نسبت‬

‫اولدین یکی ادات صفت مشابهه ده اولورف حفظ» پاداش» باء فارسیه ودال‬

‫در این فه‬

‫اری وشین محیه ایله ایکی عنابه دراول لفظ مفرد در جراءحسن‬ ‫وعوصی خیرمعنا سنه مفا پلی یاء موحد هممد وده ایله بادافراه که جز آیندمعناسنه‬

‫حکم نوری بیت ای توازنده سنت پاداش وی تو مرده رستم بادافراه افی‬ ‫| کالاپا شازاده یورر که مارک دراصلی پای تاش ابدی یا تحتیه حذف اولنوب |‬ ‫نفوفیه داله ابدال اولندی ایاقداش معناسنه درکزیومعنی مرحو ملث دقائق‬ ‫اطفائق نام کابند نغیری نسهندلرده رو ایت اول نامشدار==کذ ا فاصله‬

‫الشعوری و تبعه النتاظام المحریرفاما‪-‬که شاهدی مرحوملث پاداش‬ ‫=کشی کنین او دشمالث دی کیفرد یوتعبیری یونلث خلافی مشعر در فاف هم‬

‫عرزاق روزی آقی ایرشد برنجی روزی رسیان تم‬ ‫روری‪ ۴‬راء عدده تاث می ورای مجید مدوده این کسریه درت معنایه در اول‬ ‫معنی رزق شیخ سعدی بیت مرغالث ازبیضه رون آیدو روزی طلبد آدی زاده‬ ‫ندارد خبراز عقل و نمیر» نانی معنی مقدارشیخ نظای بیت روزی توان باده زین‬ ‫طاس خورد که اسکندرش جست والیاس خورد» رز قده دمی تقدیرواریا‬

‫ت‬

‫معنی نصبب وحصه رابع معنی یوم واحد چونکه رور کوندوقطعه انیه ک‬

‫‪۹۸‬‬ ‫استیاس‬

‫‪----------‬‬

‫بیت =================‬ ‫اصلنده نسبت‬

‫چون اولسه انسب اولور‪ :‬روزی رسما توصیف کنیدرا‬

‫زیرارسان قرق بشنجی قطعه نث بیت خامسنده کلن رسانیدن لفظندن |‬

‫اهرحاضرباخود اسم فاعل مخففدرابومقامده مد کوراولان بش کلاهک آفریشدها‬

‫و بناودان ومهربان وروزی رسان حق تعالیه اطلاق باعلی طریق التوصیف‬ ‫یا خودعلی طریق الزجه در فائده معلوم اولسوتکه عی بیده حق جلا‪:‬‬ ‫شریفه سی و نعوت منیفه سی واردر=که آکزی دسترسی اولدیع زیا‬ ‫الی بیتلویرقطعه ده ذکروایرادایلدلتا= که ناظم محر یرلن کلامنه تنهاوه |‬ ‫تکری شبذروشیذر و شبذیرو با ریزدان خدا‬ ‫داوروداد راد و دا رد آذ رود اراد مسا‬ ‫‪...‬‬ ‫شیرزود ادارو بایرو بارو باری ودا زر روی‬

‫بر زلرولوز و کروکر و کر =کروداذارما‬

‫آدروایزدودژا روکرکرو کروکروبار خدا‬

‫کرد کاروداد آفریدوپرورد=کارورها‬ ‫آفرید==کارو آفریننده وخ‬

‫او دو خدیو‬

‫‪.۰۰‬‬

‫داد کرواخشنده و خشاینده و خشاینکرا‬ ‫مهربان وآمسترزکارودانا وتواناو روزی ده‬

‫‪.‬‬

‫کامکاروروزی رسان و بنا کرمفرمای خدا |‬ ‫= کاردکارو پادشاه و پادشه و کیق آفرین ‪.‬‬ ‫‪...‬‬

‫شینواوازاکواروداوزار جهانبان و ادشا‬

‫بیت اول شبذر و شیذر و شبذیر و یزدان و خدابوبشلث بیسافی بوقطعه بلک‬

‫بیت اولنده و شرحنده ‪ -‬کاچدی ‪ ۴‬باره با موحد همدوده ناکافتی ا‬ ‫اورایه یکری یدی معنایه =کلوراول نام شریف خدادار کالا اسماعیل بیت‬ ‫زبان همه دروغ ودغل دهدت دلکه نام باربریگا باقی معناری یکری برنجی‬ ‫قطعه نث بابت اولنده و شرحنده =کلور داور دالممدوده لت وو اولث‬

‫زتهعداارشیعواروافیسهاقیمشاچموعنناهمیهکحلیک ریادولاانوارمسحتقداچولرتوااینلخددراحی بکامدایخ‪۴‬امقهاچفپسبیتت|‬ ‫داوری باق معشاری کرمانجی قطعه نث بیت اولنده وشرحنده کلورا‬ ‫داد‬

‫‪۹۹‬‬

‫دادرد دال وراهمدوداتینث فاتحاری ودالینلث سکو نپله کذالک نام حضرت‬ ‫سه ماند‬

‫دارد‪ .‬دالممدوده کفتی وراث ساکوفی و دالانه شاه اسم شریف‬

‫بداندری آذر همراه ممدوده لک و ذال مجیه نلث فضلری ورابه ایضا نام من ف‬ ‫خدادار همدی صباعقه ورق معناسنه ده مرویدرفی هنلث جهاکاریده آذر‬

‫بوناردراول آذر مهربانی آذرنوش ثالث آذربهرام ر ابع آذربین خامس آذر‬ ‫خرداد سادس آذربرزین سابع آذرزر دهشت و آتشکده زلشهر برخی‬ ‫برکو که نسبت ایدوب اول کوکیه متعلق اولان بخوری اند ه باقرالرمعنای اث‬ ‫سنه شمسیه نلث طاقوزنجیآینلث اسمیدر که اول آیده نیراعظم برج قوسده اوور‬ ‫|‬

‫معنای رابعهرماه‬

‫شیبینلث طفوزنجی =کوفی اسعید راهل فرسالث قاعده‬

‫مقررالریدر که هر آیاک سمی اول کونسمنه مطابق اوله افی عید چاشنایدرز‬ ‫دار اد» دال وراء ممدوداتینلث فخاری ودا لایه کذالث نام حق تعالی در‬

‫واوج است که برای دادرادبری دارادکله ریدرانلری میرنظامی جعایقشدار‬ ‫بیت دارد و داراد وداد رادهمین» هسرسه را نام خد ادان یقین » تنبیه‬

‫ابوبیتک آخرنده کی مالفظی ازمعناسنه تیم وزن و قافیه یحون کادی معناده‬ ‫مضاف الیه که ازم دارد مزکها ‪ ۴‬نزدیالث اولوربیت ثانی ‪ ،‬شیرز‪ ،‬شین مجاه‬ ‫محدوده این کسری و رانکفایتی وزاء مجه به بودخی حق تعال نث نام شریفیدر‬ ‫کذافی نعمة الله والعمحاح الجهیه * داداره دالین ممد وداتینلث خاری ورالله‬

‫بودای حق جل و علی الث اسم منیفیدرشاه ناصرخسرو بیت علم اجلها مج‬ ‫خلق ندادست این * ایزداداد ارداد ==کستر ذ والنن و چونکه فی الاصل‬

‫وصف زحمتکیبیدرز را دادعادل دیو اکری در دنجی قطعه نثبیت‬ ‫بلند کلورآر همبازه اث مدیه آریدن لفظاندن مرحاضر با خود اسم فاعل‬ ‫مخففدرهمان بوجلدن هرعادل پادشاهه دادار دیر را بیر وباره باء موحد ه‬

‫محدوده لک =کسری وراء ممدوده لث صامی و با موحده مس وده اث فنی‬

‫ورابه بودایی نام حضرت باری جل شانه کذفی فرهلث شعوری » باری‬ ‫با موحدهممدوده لثاتی ورا ممدوده نلث کسریه الق معنسایه دراول بود خی‬

‫مسیحاندر=ک ذفی فرهنک شعو ریایض نفتمانی و از بی مقامندهار‬

‫یون‬

‫چنین باشد دیررئالثبیعنی بارو یعنی برح حصار رابع معنی اولی بودن‬ ‫ه‬

‫‪\، ۰‬‬

‫خامس ردفعه معناسنه سادس هند ده رقصبه اسمیدرحاصل کلام آخر ده کی‬ ‫حرف یاء هصدریه ووصفیه و وحدت معنالریه ذ=کاری انشا الله تعالی‬

‫یکری برنجی قطعه نث بابت اولند کلن بارلمعنااردن منفهم اولور» دازرو |‬ ‫دالممدوده نلث و زایمجیه نث فخاری وراء ممدوده نلث ضعیله بودخی زبان ||‬

‫پهلویده جناب بارینث سعیدر کهکذاق فرهنک شعوری» زارلامین ث فخاری‬ ‫و راینلث سکونیه بودخی جناب حق تعالی ناک نام شریفیدرعنصری بیت‬ ‫بفرزانکی سایه افسرش و بیوزش هم میخواست از لرلرش‪ ،‬لورا لاملثصی‬

‫و واو مجهول ولام ثانیه تاث فنی ورالیله بودخی نام مبارلشحق تعالی در‬

‫کمایفرینناظلاثمیفبخیاترآکیرولروازءاکونلدالیی مبامردیوبدیهایندلث مضرعایدوارناتءبثپاانییهخایلوهیبوشدشخاییداهسکم سراوکری |‬ ‫جناب حاضر در عنصبری بیت بدان ماند که ازدان =کرو کره جهان برتو‬

‫برآواز دست دیکر کرکره =کافین اث فخاری ورائیعالث سکوقی ورا ایه‬ ‫بودخی نام فخیم حق تعالی در دقیق بیت چوجه را کشتندفریاد جسنند پریشان‬ ‫بخشید یزدان =کرکره وایکی لفطلث کاف اولیزی عربیه کاف ثانیه زی‬ ‫فارسیه در «دازار‪ ،‬دال ممدوده نلث وزای مجیه ممدوده نث فخاری و را ابله‬

‫بوداینام جناب حق تعال کذاف الحاح الجی همدانی یاپویی مماسنه ده‬ ‫=کلور بنا کی بیت الث آدری همزه ممد وده ناث فنی ودال معامله نلث صی‬ ‫وراابله بیت اولده آنآذرمعناسنه تکمتفصیلی کدی» ایزد حق تعالی دیو‬

‫قر قاآنی قطعه نثبیت اخیر ده کلور‬

‫دژاری داللث وزاء فارسیهٔ ممدوده لث‬

‫*خاری ورا ابله فرهنلث شعوریده یاپویی ویتا و معمار معناسنه دیومسطوردار‬

‫| ابوالمعانی بیت عشق وکو یاد ژاری بودمجای آب و خالشه خانه دل زاشلث وسودا‬

‫خوش ع رت ساخته بویه اوجه حق تعالیه اطلاق علی طریق التوصسف‬ ‫اولورو اطلاق نقصان دخی اشعار از تکم حق تعالی والسماءبنیاها‬

‫بیورمشدر کرکری کافین فارسی نث فخاری ورالینک سکونیه اوج معنا به در‬

‫اول بودخیع شریف حضرت حقدار مسعود سعد سلیمان بیت وی راج کام‬ ‫دل رسیده » از یاری تخت وعون کرکره نانی معنی تخت شاهان ثالث آذربایجان‬ ‫ولایننده رقصبه اسمبدر کراو کره کافین فارسی نث فخاری وراء اولیای‬

‫همسوده لث ضعی وراء ثانیه ایله بودخی نام میون حق تعالی درق الاصل مراد‬

‫| بخش معناسنه آیدی حکیم اسدی بیت کرای کام بدهد کروکر را «مرانام شاهی‬

‫ودیکر‬ ‫مینیم‬

‫\‪\۰‬‬

‫سکون را به الله دیوفر قید نجی قطعه نث بیت اخیراد کلورچونکه بار بمعنی‬ ‫خدا کسبق آنفاخد جمعنی صاحب وماللث کاسبق ایض باری خدانلث اصلی‬ ‫خدای باریدی علاونجق مضاف الیه مضاف وزره تقدیم اولنوب تمام انامه‬ ‫صاحب دیمالث اولدی آکر رانلث سکونیه اولورسه معنی ذ= کراولنتاندر‬

‫اما کسریه اولورسه لفند عربی اولوراصلی باریدریایی د‪ :‬کدرودخی شعرا‬ ‫ممدوحنه با رخدادیر رخداوند معناسنه ‪-= ۴‬کرد کار بوقطعه ولی لث بیت‬ ‫انیسنده دیداد آفریده دالیانیه اث سکوفی بهبودخی نام مبارلنحق تعال در‬ ‫وموسقیدان بر پرده معناسنه ده کلورکداق فرهنث شعوری معنای ترکیبیسی‬ ‫عدل یار تدای دهکدر ز ایراداد عدل دیویکرم دردنجی قطعه نلث بیت الننده‬

‫کلورآفرید ماضیدار کم اسم فاعلی بوقطعه اولینلث بیت اولنده یکدی‬ ‫پروردکاری بیتئانید ماکدیه رهنماه اوتوز سکزنجی قطعه نث بیت نامننده‬ ‫فولاوز دیوکلوروی الاصل بول کوسترنجی معناسنه در وبله اونجه حق تعالیه‬

‫| اطلاق علی طریق التوصیفدرباخودعلی طریق الترجه دربیترانع آفرید کار‬ ‫|ابودی نام میون حق تعالیدر ح=کذفی فرهنلث شعوری چونکه آفرید کار‬ ‫یعنی خلاق زیرا آفر دماضی صیغه سیاوزره اسم مصدرکارادات مبالغه در‬ ‫آفریننده بیت انیده کدی خداوند صاحب ورب دیواقرق طقوزشی‬

‫قطعه نث بیت انبسنده کلور‪ ،‬خدیو‪ ،‬پادشاه د بوللی اتمی قطعه یک بیت‬

‫است‪ .‬کلوربولیکی اسمحق تعالیه ده و حق تعالی لث عزینه ده اطلاق اولنور‬ ‫خداکیدکلدار‬

‫داد کرمدال ثانیه اث سکوتیله عدلاید مجیدیویکری دردیجی‬

‫قطعه نث بیت الننده کلور فرهنث شعوریده مذکوردر که حق تعالی یه عادل‬ ‫وداد==ک را طلاق حقیقیدار پادشاه عادله وامیر عادله مجاز در بخشنده‬

‫فنلایی دابوبکری ویتی قطعه اثبیت نامند کوره بخشاینده‪ .‬مته‬ ‫|بختای کره ماه زیربخشایش مرحاننبر آخرینه ماقبلی مکسور شین مجاه‬ ‫الحاقیه اسم مصدر درنعلی ماسبق ق قواعد الفدمه کرادات اسم فاعلدر‬ ‫کاسبق قالادوات الرکیه بواوج کله دن هربری وهاب و رحیم معناسنه‬ ‫حق تعالی به اطلاق علی طریق التوصیف یا خود علی طریق التسمیه در‬ ‫بیت خمس مهربان و آمرر کاره ودانه او پی بردن بوقطعه نث بیت الثنده‬

‫‪۱ .۳‬‬ ‫‪r‬‬

‫و انبسنده کدی» تواناکو جلوو فوتلودیوایی قطعه ک بیت را بعنده‬

‫کلوربودرت کله لث دخی اطلاق یعلی طریق التوصیف یا خودعلی طریق‬ ‫الترجمه در روزی ده حقیقتده جنساب رزاق عالمدارق الاصل رزق‬

‫|ویرایی معناسنه وصف ترکیبیدرز برازوزی رزق دیویو قطعه نثبیت‬ ‫| را بعنده بادی ده امری خود اسم فاعل مخففدر مصدری دهیدن لفظیدر‬

‫مضاری فرق در دنیای قطعه نث عنواننده کلور کامکار‪ ،‬اولو پادشاه‬ ‫وصا حب دولت معنا سنه زیر کا مرادیو قرق دردنجی قطعه نثبیت خامسنده‬ ‫کلود کارادات مبالغه کاسبق فی الادوات الرکبق هرحال حق تعالیه اطلاق علی‬

‫طریق التوصیفدر» روزی رسانه دردنجی بیتد‬ ‫کدی» =کرمفرمایه دیجه کابیت اولندهکدی بود خ علی طریق‬ ‫دی بینافی اوچی بدانده‬

‫التوصیفدراه خود آن یعنی واجب الوجود فی الاصل وصف ترکیبیدرنیافی‬ ‫خدا شرحنده کدی بیت سادس کرد کز » آخرنده زای مجیه به بیت‬

‫نانیده کت کرد کار معناسنه بومقامده ذکری زاء مجیه ایله اولدینی حسبیله در‬ ‫فلا تغفل ‪ ۶‬پادشاه بیانی قطعه را بعه اثبیت رابی شرحنده کاور پادشد‬

‫اندن مخففدر کیی آفرین جهان یار دیجی معناسنه وصف ترکیبیدارچونکه‬

‫کیتی جهان دیو یکری یکی قطعه اثبیت ثالثنده=کلورآفرین آفریدن ||‬ ‫لفظیدان امری خود اسم فاعل مخففدر شنوا بوقطعه نثبیت سادسنده کلن‬ ‫شنوا آخرینه الف اخباقیله اسم فاعل یاخود صفه مشابهه در جمعنی سمیع‬ ‫|بز رکواره بیانی بوقطعه نثبیت الثنده ز راه شرحنده کدی داوزارت دال‬

‫وزی مجیه ممدوداتینث فخاری و واو و رانک سکونیه فی الاصل یاپویی که‬ ‫بنا معناسنه چونکه داوباچفقدن دیوار معناسانه زارادات اسم مکاندر‬ ‫جهان معناسنه درزیرابان ادات محافظه در کاسبق ق الادوات الر=ک به‬

‫| پادشاه مخفف پادشاه مذ=کورد ربوبش کلاه نث دخی اطلاق علی‬ ‫طریقا لتوصیف یا خو دعلی طریق الترجیه در تمهید عادت مصنفین‬

‫اوائل کشیده اولا بسمه تانیا جدله بالثانصلیه اولدینی =کی ناظم‬

‫تحریر دینی اولاسماءالله وصفات الله ترجه سانی بیان بنیاجد و ناوشکر‬

‫برجه سفانیان اثا سایه رسالتی واسای حضرت فخر =کائنات‬ ‫علیه افضل الخیات واکل النسایات از جمله سی عیان اید وب بیورر‬ ‫شکر‬

‫‪۱ .۳‬‬ ‫{{ ‪------‬‬

‫شکرو جسداولدی سپاس راستا مدح ونا‬ ‫سپاس * سینان کسری و پاء فارسیه ممدوده ک فضای وسین ابله ایگی معنایه در‬ ‫تمالا‬

‫‪.k‬‬

‫|‬

‫اول بمعنی جد و شکرناطم نجیبراله تفسیردن مطالقافهم اولنورلکن شعوری‬ ‫مرحوم بیورر که سپاس بمعنی شکرنعمت کرلشکرنعمت خالق تعال اولسون‬

‫شمسافغری بیت خدایداد رانیراملک وتخت کان» تونیر لطف خدادان |‬ ‫|وردارسپاس کرلیسا ثرولی النعمارلی شکرنعمق اولسون کالجندی بیت‬ ‫بازی بمعنی منت و قبول فرهنلث هندوشاهده یعنی لطف دیومر ویدرا خرنده‬

‫هاء رسمیه ایله سپاسه دخی سپاس معناسنه» راستا» راء ممدوده لک فضای وسپنلث‬

‫| کسری وباء فوقیه ممدوده لک فتحیله ممعنی مدح و تناوستایش ابوالعباقی بیت‬ ‫چوحسن خلق رادیده اند خلق جهان کنند وصف تراراستاش وردزبان‬ ‫وسکونسین ابله بمعنی راست تمهید وقتا ‪-‬که جادوئنادن فارغ‬

‫اودیسه حضرت فاخر عالیه متعلق لغتاری بیسان ایدوبیبور را‬

‫طوغرو سوزلو راستکووخشورویتخمیررسول‬ ‫راستکو تا فوقیه اث سکونیه وصف ترکیبیدرز برار است را اعدود ‪ ۰‬ناک‬

‫فامي وسبنث سکونیه صواب یعنی طوغ و معناسنه شیخ سعدی بیت کس‬ ‫ندیدم که کاشدازره راست و راستی موجب رضای خداست ‪ .‬کوکفن باخود‬

‫کوییدن لفضلندن امرباخود اسم فاعل مخففدر تکم مضارع متکلم وحده سی‬ ‫قطعه سابعه نثبیت نامننده کلور‪ ،‬وخشور‪ ،‬و ولفه ی وخامجه اث سکونی‬ ‫واشین مجیه ممدوده لث طیی ورا ایله رسول وی معناسنه فرش قدیمدار شمسر‬

‫اونختشرویربیتو اجوبلالس دقینویطویدیون خنا نیلثت خویلبهاخرشتوابرودد خایزبدوشمعهناانبههدمرچمیورانیظتاموی‬ ‫بیت ان سلث وقلتیان وبی ملت» نشده هج خشور را امت» پیامبر» وصف‬ ‫رکابیدرف الاصل خبریلدیمی معناسنه آیدی مکره رسول وی معناسنده‬

‫غالب اولدی چونکه پیغ قطعه خامسه لک بیت خا مسنده کلن پیغامدن‬ ‫مخففدربوه اونجه بوده پیغامبرده جاز در بلکه پیامبر و یبردی جایزولور‬ ‫براووزاتی قطعه نث بیت ثانپسندیکان بردن لفظندن امر عاصمری خود‬ ‫اسم فاعل مخففدرازیرا مستعبلاقی بریدن مستقبلا تندن فرق چون با موحده اک‬ ‫| نخبه ردوارد کور‬

‫با هم شامدادرستوده رکنیده مصطق‬

‫‪8‬ه‪۱‬‬

‫در ستوده د یعنی مجید و شیودواجدان کم ستوده مدح او هشد بواللی المجی‬

‫قطعه اثبیت انیسنده کلورآکن تکرارعداولفاز زیر مفسر رده فرق وارک |‬ ‫بوده تحسین چون در لفظیله درانده درسزدرها تفسیرده ظاهردره‬

‫فائده‬

‫سلطان انبیا علیه افضل امحای حضرتبه شد دیونسمیه منبع اخلاق جیده‬ ‫| اولد با مجوندرن کم آنان علی خلق عظیم عنوانیه عمحیفه خطابی طغرا کشیده‬ ‫بیورلشدر ایرادات تحسین کا سبق فی الادوات ا لرکیه * =کزیده‬

‫اسم مفعولدریمعنی مصطق و مختار مصدری =کاف فارسیه باک صنمی|‬

‫وزای مجه ممدوده لث کسریه کزیدن لفظید ربوبیتده رسول و دومصطق‬ ‫تفسیرردر علی ماو عبده فی الدیباجه نکته در تر =تاکیده استکی‬ ‫ادات ربط او الفایله هم شهید در بیماتو قولنده به نام خطی وارد‬ ‫ده‬

‫)‪-‬‬

‫این نویس وقوخوآن قرأت توی چالش کوشی‬ ‫نویس نونت علمی و واوممدوده لث کسری وسین مهمله ایه کابت معتآسته‬ ‫اولان نویسان لفظاندن امر حاضردرزیرا مستقبلاقی نویسد و نویسنده کلور‬

‫فا ما که قطعه عاشره یک بیت را بعنده کلن نوشت نوک =کسری وشین‬ ‫همچنجه ایله در بد خوان * خلامیه لک بین الفغ والضعم اماله سی ووا وعلامت‬ ‫والف ایله قطعه ناامنه لث ببت نامننده کاشی خواندن لفظاندن امر حاضردر‬

‫او قومعناسنه یعنی قرأت ایهیاخوددعوت به دهکدرزیراافرسیده خواندن‬

‫تر=کیده اوقق یکی معنایه دربری قرأت بری دعوت معنارینه و تقدیرجه‬ ‫بولیکی معناد نهر بر یی ارادهگمحیخ ومیکند ریمه حال مستقبلاقی خواند‬ ‫و خواننده ==ثلورا ولنده کی با موحده شامحسین لفظ ای چون مملهد را کا سیبوی‬

‫فی الادوت البسیطهٔ نوینونالث متیو واومداد مالث =کسریه کتب الهیه‬ ‫اربعه اث افضلی واعظی اولان قرآن عظیم وفرقان میپندراادیب صاحب‬

‫بیت بسوره سوره توریت وسط رسطرزبور به بایت آیت انجیل و حرف‬

‫حرف نوی میکوش کاف ممدوده لث علمی و شین مجیه ایله کوشیدن لفظاندن‬

‫امر حاضردراولادهای با موحد هزالددر=کماسقف الادوات الیسیطة‬ ‫نمود که بشنو ا=کاله دریاب اولدی شدلایق سزا تم‬ ‫باشبانو شین مجمجه الن سکونی و حرکات ثلا نه لث جواز به امر در مولانا یافت‬

‫بشنوازانی چون حکایتی کند و از جداهایی شکایتی کند ه مصدری اوت‬ ‫یدی قطعه نث بابت سادسنده =کالن شنودن لفظی باخود قرقیب مشایی‬

‫ا‬

‫‪-‬‬

‫قطعه‬

‫اما ‪۱۰‬‬

‫یاسمی====‬

‫‪-‬ع‬

‫قطعه نث بیت عاشرانده کلن شنیدن لفظی یا خودشنویدن لفظیدرزیرا‬

‫اوچی کده مستقبلاقی شیر مجیه نث حرکات ثلثه سیاه شنوندوشنونده کلوربشنو‬ ‫اولنده کی یا موحدته زائد درواشین مجاهایی بومقامده اسکان واجبدرعلی ماسبق‬ ‫فی الادوات البسیطهٔ دریاب * دریافتن لفظاندن امر در فهم ایله معناسنه‬ ‫خواجه حافظ مصراع بیماو حاصل گرعزیردریاب * بودن بشقه دارلابله‬ ‫وایرش ومعاونت ایله معنالریته ده کلور مصدری دریافتن لفظید رمستقبلا قی‬

‫فنی با موحدمه ابدالیله دریابندودریابند کوروماضی متکلم وحده سی یکری‬ ‫باشنجی قطعه لث بهت خامسنده کلوربو مقامده درلفظی کله دن جز درتحسین‬

‫افظ ایمون دکلدرعلی ماسبق فی الادوات الرکیه شده قرق بشنجی قطعه اث‬ ‫بیت سادسند کلن شدن لغظندن ماهنایدرحافظ بیت از حال دل ودیده مپراسید که‬ ‫چون شد‬

‫خون دل واز راهکذردیده برون شد مجلا آیکایی شدیمعنی ذهبیعنی‬

‫کندی معناسنه درزیراشددرت معنای کلورآیکاسی مذکوردرالث زائل‬ ‫اولدی معناسته رابع فوت اولدی معنا سنه در وبله اوجه ترجه معنای را بعده‬

‫محتملدرلکن بعید در قافهم سزسبناث وزای مجیه دو ده نث فخاریه جمعی‬ ‫لایق وحری و حقیق شاهناصرخسرو بیت ‪ -‬کروکویی چون نهان کرد‬

‫ایزدارماراز خویش من چه کویم کویم و حکم خدایدونسرید‬

‫بودن بشقه‬

‫سزا موافق معناسنه و مکافات نیلث معناسنه دخا کالو را تنبیه صدهزار‬ ‫آفرین وی نهایه شاباش و تحسین که ابتدا قطعه دنبومقامدکنجه دادتکین هم‬ ‫واجبه ذم یا اولان برجه ی ادائیدی و هم ایهام طریق او زره * اولاه استمناء‬

‫خدای ذکر راه کاله تا مظهراسماءحسنی اولدیغنه اشارت بیوردی انیاکانه‬ ‫| نکروسپاس ایلدیکه انسانه نام غیرمتناهیه سی جمله سندن پیغمبران ذوی شان‬ ‫|راستکوزاولوب سیاحقیقت شدیه زاده کائنات وکزیده مخلوقات اولدیغیی‬

‫ایوروبانالث اهل اسلایید رسول الله مرشداولان قرأن عظیم الشانلث‬ ‫کانتی و قرأتی وتفسیرفی واستماعی وفهمنی حاوی امر ایادی را بعابونار که‬

‫لایق وسزاوالدیغی خیروردی فالله دره که وتحفه الی الاخر ترجه دنبشقه نیچه‬ ‫به معنازی مفیددرو بویله اولدیغنه جابجا تنبیه اولنورلکن چندان هروقت‬ ‫| وبه تفصیل طناب اولغله دورودرازا ولدیایی محللرده اخطارواشارات اولنور‬

‫ملا مردم آدمدار جوانمردی سخاوت و ریده‬ ‫مردم میث فتحی و رانک سکو قی وداللث علی و مجم به معنی آدم وآنس آن‬ ‫مجلا‪:‬‬

‫ن‬

‫‪۹۰۱‬‬

‫امیر خسرو بیت نشاید هیج مردم خفته در کاری که در پایان‬

‫یاقی دهدار |‬

‫همد خ کوز یکی معناسنه دیویکری بدنجی فطعه اثبات اولنده =کلور‬ ‫جوانمردی » آخر ندهی تحتیه مصدریه ایه یعنی جود و خاوت چونکه‬

‫جوا نمردسامی دیویکری اوچتی قطعه‬

‫اث بدت ماهننده‬

‫ر* بده ‪ ۶‬دهیدن‬

‫یا خوددادن لفظاندن امیرحا ضبرد رمضساری فرق درد نجی فطعه نث‬ ‫عنواننده =کلور اولنده با موحده تحسین لفظ اشاچو ندر بهرحال داللی‬

‫کسر به دروقیاس اولان دخی بودرچونکه دهیدن کسرایه در فلانغفل‬ ‫‪k‬لا‬

‫ایزدی حق بولانه ویرکی شعبلنده جا‬

‫تمالا‬

‫ایزدی آخرنده کی یا تحتیه نسبیه د رعلی ماسبق قیا لادوات البسیطه ایزد‬

‫حق تعالی دوقرق ان کمی قطعه نث بیت اخیر دهکلور مجا * اولنده کی‬ ‫باء موحده ظرفیه در کسبقف الادوات ایضاجامکان دیو یکری آیکنی‬ ‫آقطعه نث بیت را بعنده =کلوربو یک کله مفسره ه بروجه تشویش‬ ‫شاهد شیخ سعدی بیت مجا آمد آن وعده ایزدی ه زاد آن پسر خوب‬ ‫و پالشانیدی آکن‬ ‫با اوج می برنده اولشد رملاث آدی سروش ‪.‬‬ ‫پرنده ملا باء فارسیه ناث وراء مشده دمومخففه اث فتحاری ونولث سکونیه ریدن‬ ‫بو‬

‫پدیده ایزدی مطلقا حقه منسوب مغناسانه در فهم‬

‫لفظاند نا اسم فاعلدرلکن بومقامده وزن اچونراللث تشدیدی لازمدرهمدیخی‬ ‫پرنده صحت کوچلث قایق عربیده زورق معنا سنه ده کلورغا لبارومده برمه بوندن‬

‫غلطدر سروش سبناک وراهمدوده لث ضماری وشین مجه به معنی فرشته‬ ‫یعنی هلالث هندی لساننده دیونه ‪t‬کحررید فارسی در ر=که حقسجحانه‬

‫|وانعالی اوتوزبش سروش خلق ایدوب اوتوز نفری ایام شهور فارساییها‬ ‫|شمسیه دن هر اوج =کوی برفرشته سیمیله مسمی درویش نفری دخی ایام‬ ‫خسه مسترقه یه موسومدرواول اوتوز سروشدن اون یکی فرشته اونا یکی‬ ‫آیلی آدریاه تسمیه اولندیکه هر رفرشته همنای اولان شهرلشا مورو مصاحلحانه‬

‫موکل و مقیددرهمد خی سروش خاصه حضرت جبرائیل علیه السلامه ده‬

‫اطلاق اولنوروهر ماه شمس بنلث اون سکزنجی ==کوننث سعیدروخوشی‬ ‫صمداوخوب نغمه معنا سنه ده ص=کالو رمحصلی سروش درت معنایه در‬ ‫ملا‬

‫هم این افق باوریدن لایق وجا‬

‫زروا *‬

‫باوریدن با موحده ممدوده لث وو اولشخاری وراء ممدوده نات ==کسریله ا‬ ‫اثر‬

‫عاع سامال را‬

‫‪.۱‬‬

‫‪۹۰۷‬‬

‫مصدرد ربیعنی ایمان باور کردنیکی « روادارانک وو اومدوده لک فتحاربه اولا‬

‫بیلایق وستن احکام خاقانی ثبت دمیده در شب آخر زمان سپیده حشرابخفتن‬ ‫توچو کمحاب کهف نیست روا‪ ،‬ثانیا بمعنی جا از شاعرابیت رواداری زشمشیری‬

‫خطرنالشه توان یکقطره دریار کیخالش برایکی معنادن بشقه رایج یعنی رواجلو‬ ‫معناسنه وحصوله کلث معنا سینه وقبول معناسنه وروان معناسانه دة‬

‫(با‬

‫یاد کبش ملتدرشریعت راه دین روزه ورج ‪:۴‬‬

‫کاشی کافممدودمان کسری وشین مجمه به معنی ملت ومذهب حکیم سوزنی‬ ‫ایت کاست صوفی دجال شکل وملحد کیش بکوبسوز که مهدی دین پناه رسید‬ ‫هم دخترکشلث اوقطوران طرف معناسنه و روبال یعنی قناعت معناسنه و کاندن‬ ‫| نوع قالین جامه که عربیده آکاجبش دیررمذکورجبش معناسانه وپوسنی‬ ‫کورلایتدکلری سعورمعناسنه و شمشاداغابی معنا سنه ودریادان هرمرادلوجزیره‬ ‫معناسنه ده کلورنتیجه کبش مذکورلشیدی معناسی وارد رفا حفظ ‪ .۴‬راه دین‬

‫هانال کسری هلغتده دینیولی د‪ :‬کدرنقلیاخود غلبه یه شریعت مجده ه اطلاق‬ ‫اولندی بویله اونجه ملت و شریعت عرفده مترادفرآیکن کاشی لفظی ملت ایله‬

‫تفسیر وراه دین لفظی شریعت ایله تفسیر اول عام نافی خاص اولدیغنه اشارت‬ ‫اوله میرنظامی بیت چاریا ریال والمحاب = کازین» هریکی شدرهنمون‬ ‫راه دین راه اول دیواوتوز سکزی قطعه نثبیت نامننده کلورشریعت و ملت‬ ‫معناسی وقطعه نث عنوانی شرحنده تندی» روزه را ممدوده لث ضمی وزی‬ ‫مجه کشتی و هاء رسمیه ایله یعنی صوم شاعر بیت روزه چون میداری‬

‫ای شیرین پسر =کردولب بیم دهانتر شکر روزه وظیفه وایومیه‬ ‫معنا سنه ده =کالوار چو که روزکوندوقطعه نانیه یک بیت سابعنده‬ ‫=کلورهاء رسعیه نسبت اچو ندرعلی ماسبق قی الادوات الیسیطه‬

‫ملا هم یکا کوی مومندردروداولدی دعا و‬

‫‪-‬‬

‫کله کوی دانکی کافیده فارسیه در معانی مومن و موحد امیرخسروبیت یکانه‬ ‫کوکسی باشد که اورلت کسی کرد‪ ،‬نه آنجا رها کسی که از کبس و کسآکوید‬ ‫قالاصل وصف ترکیبیدرزیر ایکانه یاء تحتیه لث و کا ف فارسی به ممدوده لث‬

‫ونوث فمحلری وهاء رسمیه ایله هنزوکا ل و علم و فضل وشجاعت وسهفاوت‬ ‫وامثالی‬

‫نسنه راده ماهرمعناسنه دروصدفده رث اینجو که دریلممعناسنه‬

‫آسیای شیمی‬

‫سنه و امثالی بوق السنه لره صفت اولور مصمراع |‬

‫‪۸‬ه‪۱‬‬

‫‪E‬ت‬

‫یکله کوهری دریای معرفت عرفی کوی وصف ترکی او هرق‬ ‫خامسنده کدی درود داللث وراء ممدوده لث صفاری ودال ثانیه به معنی دعا‬

‫و نامطلقا شاعریت ولیکن زداغ دوچشمش درود» دلش برسلام وزبان بردرود‬ ‫و سلطان انبیاع محصاسرتارینه اولان صلوه ده درود دیررخا صه شیخ سعدی‬ ‫بدت هزاران درودهزاران شلام زها رشد علیه السلام» همدانی خسه‬ ‫تمالا‬

‫مسترقه سال ملکی لث خیاکوفی سعیدرهمدخی بولفظ درود‪ :‬املث معناسنه در‬ ‫ملا مسجده مزکت دینورد اخی اذان بانک نماز ملا‬

‫منتقکت میکشانی و زایمجیه نث سکونی و کاقل کستری و تاءقوقیهایه‬

‫جمعنی مسجد جامع کذا فی المجمع بانلث نمازه کافلث کسبری به معنی اذان شیخ |‬ ‫و مدهوش بود* معنا یا ترکیبیسینما زصد اسید کدرزیرابالث پاث سس دیو‬ ‫یکری طاقوازنجی قطعه نثبیت خامسنده =کلو رنماز معروف عبادتدر‬ ‫ملا‬

‫دی امامیه پیسی نمازهم اوییلش پیشوا‬

‫ملا‬

‫پیش نماز ماشین مجمه نث سکونیه جمعنی امام و خطیب اصلی شین مجیه نلث‬ ‫کستریاه نماز او کی معناسنه ایدی بعد معامدن خاصه نقل اولنجه علامت نقل‬

‫شین اسکان اولندی یا خود فقیر شویله فهمیده را که اصلی نماز بیش ایدی‬

‫نقدیم و تاخیر اولنوب سیاهچشم قبیلندن اولش اوله بوهره وصف ترکی‬ ‫او لو رفافهم پیش اول دیواوتوزشی قطعه نلث بیت اولنده =کلور‬

‫پیشوا» معنی مقتدی و متبوع و = کیفیت ترکی وجه اولده پیش نمازکی‬

‫چونکه واوگد و ده اث فنی به وجمعنی بازیعنی ‪-‬کیرو ابوالمعانی بیت‬ ‫قول و فعلشر اموافق بوده در شرع خدا» مقتدای مومنین و پیشوای مسلمین ||‬ ‫ملا جاهل نادان مرایی صوفیه سالوس دی ملا‬

‫نادان یعنی جاهل ق الاصل وصف تر=کیبیدرادات ناق اولان ناالله امردن‬

‫با خودامرصیغه سی اوزره اسم مصدردنیا خود اسم فاعل مخففدان مرکبدر‬

‫ناشناس کیکا سبق فی الادوات شیخ سعدی مثنوی ا=کرروزی بدانش‬ ‫برفزودی از نادان تثلث روزی ترنبودی بنادانان چنان روزی رساند که دانا |‬

‫|انداران حیران مانده سالوس سین ممدوده نث فنی ولام ممدوده نلث ضایی وسین‬ ‫به معنی اهل ری یعنی مرای خواجه حافظبیت کرجه رواعظ شهر این سخن آسان‬ ‫نبودد» ناریاودر دوسالوسی مسلمان نشود ناظم محریرالامرایی صوفی دیو تفسیر‬ ‫موارد‬

‫‪۱۰۹‬‬

‫موارد استعمالاتندن والشافههافتهای بدن خبحنه مبنیدرعلی مصرحه‬ ‫ف الدیباجةیوخسه دسترس اولدی مر=کاتب لغاتده فقط اهل ریادیو تفسیر‬ ‫اول نشدرهمدیخی سالوس ممعنی فریبنده یعنی الداشی و یعنی حیله و خدعهده اولور‬

‫به عقت اهلی پاکدامن اهل تقوی پارسا و‬ ‫پاکدامن کافلث سکونیله سیاه چشم =کایی وصف ترکیبیدرعلی ماسبق‬ ‫ق قواعد المقدمه لغتاده بالشانکلو معناسنه ایکن اهل عفتد محقیقه عرفیه‬ ‫واصطلاح اولدی فیدیه شیرا زیبدت با =کدامن دلیر براوی سبب‬

‫بد نام کرد و بوالهوس وحشی غزالم را بافسون رام =کرد* چونکه‬ ‫پالشیعیای طاهر د آمناتلث دیوفرقید نجیقطعه نلث بیت را نپسنده =کالو‬

‫ر‬

‫بارسا به فارسیه وسین مداودیناث فتحلری و بی ماده رانلث سکونیه‬

‫معنی عابد وزاهد وپا =کیره دامن وحلال زاده و کار==کذارفالله‬ ‫درالناظم ‪-‬که اهل تقویشابه تفسیرلیدوب جله معنالری جع ایلدی‬ ‫شیخ سعدی بیت هر=کراجامه پارسابینی» پارسادان ونیث عمر دانکار‬

‫‪TT‬‬

‫درسخیر اولدی قیامت جنته دیوار بهشت ع‬

‫رستاخیر مرانات صمیله یعنی قیت حمنبرت مولاناییب منحلالت میکنم خون ریز‬ ‫تله بندچشم من آن رسخیره تا فوقیه د نص کره الفهرستاخیر دخ بومعنای در‬ ‫حافظ بیت پیأله راکفنمایند تاسهررا که محشر * نمی زدل بیرم هول روز رستاخیر‬

‫بوده اولید فی الاصل وصف ترکیبیدرقلیمی کوی معناسنه یدی چونکه رستا‬ ‫راننث ضعی وسبناک اسکوفی ونا‪ ،‬فوقیه ممدوده لث خیاه اونیدنجی قطعه نث‬ ‫پیت تاسعتد مکان واولیه روستادن مخففدار خیر وصف ترکی او هرق یکری‬ ‫مکزی قطعه نث بیتسا بعند کلور مهشت ‪ ۴‬باء موحده بلث خیوهانالث‬

‫کسری وشین مجمه نث سکوفی وناء فوقیه به معنی جنت همدخی هشتن لفظندن‬

‫ماضیدارتکم قطعه عاشرهنثبیت سابعنده کلوریکی معنایه ترتیب اوزره ختوجاهجشهت |‬

‫حافظ بیت نهمن از خانه نقوی بدرافتا دم بسیاه پدرمنیر بهشت آیدازدس‬ ‫|‬

‫دوزخ اولشدرجهنم آدی قورتلش رها‬ ‫‬‫دوزخ دالامدوده لث ضی وزای مجیه اث فنی وخامجی که به معنی جهنم‬ ‫ملا‬

‫•‬

‫‪-۱‬انم‬

‫شیخ سعدی بیت حوران هشتر دوزخ وداعراف ه از دوزخیان رسی =که‬

‫مشتق اسم مصدر در=کتری ترکیب اولنوب برخابره مبتدا اولور مثلا‬

‫‪۱۱۰‬‬

‫رهیابافت ور ها=کردکی ابوالعفی بیت چون بوی زلف یارراهآکرد‬ ‫روز =کار در علث صمیر وقرارم چها=کرد زور کار‬ ‫نماد‬

‫فاعلاتن فعلاتن وزنیدر بحر رمل ملا‬

‫یعنی وقطعه بحر رمل مثن الاجزادندر که هر بیت ساکن فاعلاتن وزننده اولو‬ ‫شوقدر که عروضی وضعربی محذوفردرچونکه حذف دیوعروض وضعربث‬ ‫آخریده اولان سبب خفیف اسقاطه دیررمتلافاعلاتن لفظاندنت اسقاط اولنوب‬ ‫فاعلا قا لد قدن صکره فاعلن قالمجه کامحذوف دیر روباه اونجه بوقطعه نلث‬

‫هرمصبرای فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن وزننده در تمه یووزنار آخریده‬ ‫اولان حرف صورتنونده یازیلورتنوین =‪-‬کچی دکلدرفلانغفل تنبیه معلوم‬ ‫اولسوتکه محورعروضیه اون طفوز در بحر هزج محرر جز بحر رمل محروافر‬

‫بحر کامل بحر متقارب بحرمتدارله بحر طویل بحرمدید کربسیط بحرمنسترح‬ ‫محرمضارع محرمقتضب محرمجتث شکر سریع محرغریب محرقریب شعرخفیف‬

‫محارمشاکل بومحورلئیدیسی محاسبالدازه مسد سدر وافر کامل سریع غییب‬ ‫قریب حفیف مشاکل ماعداسی مغندر آکن محاسبالاستعمال مسدس ومربع‬ ‫دای استعمالی جاژدرهمدخی واون طاقور بحارلابشی عی به مخصوصدرامد‬ ‫ه‬

‫استعمالی نادروغیرمقبول طویل مدید بسیط وافر کامل اوچی گمه مخصوصدر‬ ‫عبیده است که سالییوقدرغریب قریب مشکل ذ‬

‫عاری بده ده مستعملی اولان شکور‬

‫اون طاقوردیین کسنه وارد رکن واوج محوری قائل ولازانجق زیاده ایلدیکی‬ ‫محور محرمستطیل بحرگتدبحرمتوافرح اصلی مده مستعمل اولان محورلر‬ ‫مجوی اون درتابشی سالم و مزاحف استعمال اولنوربو محورلشبرابرراندن‬ ‫انفکا کاری و نمیرلری داژه اردن معلوم اولور فارسی عی و صننده داژه آلیق‬ ‫موتلفه متفقه هشتبهه مجتلبه مختلفه منترعه عربیعی وطشده منازعه دان هاعدا‬

‫بش او کیدربیان دواز کتب عروضده مشروحد ربودنص کرممعلوم اولسویکه‬ ‫داژه خوردن شکرتفاعیلدنتفاعیل اسباب واو یاددن سبب ووند لعت‬

‫سیو فنادن تر =کب ایدر سبب آیکیدار برای خفیفا که بر متحارله ایه‬

‫بر ساکن کل ‪-‬کی ری نقیل که یکی اتحارل چله کیوندد خی ایکی‬ ‫برای مجوع که ایکیا محارلا بعده ساکن چن کپی بریمفروق که‬

‫ایکی متحریشاوریه سی ساکن لاله کی بودخی معلوم اولسو که عاعی و ضده‬ ‫جزادیوتفاعیلدن هر رینه دیرارمثلام فاعیلن برجزوقسی علیهذ اودخی بینالث‬ ‫‪-‬‬

‫ت‬

‫•‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫•‬

‫مصعراع‬

‫‪۹۹۹‬‬

‫==============‬ ‫این اث جزولی ابتدا جز تاخیری ضعرب هاییی بند جشود و سمیه اولنوربو مقام‬

‫عروضیه التیبانی اقتضایتدیکی محله تأخیر اولندي ناکام وقطعه عروضی‬ ‫وضعربی خداوفا اولات محترراملدن اولغله خذف آنفتا بیتان اولئیدی‬

‫|‬

‫تمایله علاکله علت اولیه سعیان هیتا ‪TEB‬‬

‫انیمیله کوریولیای تابع وتلف میرانایی بیت‪ -‬که بعام درجق‬ ‫اوراها شده چوکراراست که=کردم رو شد‪ .‬این معنی غبارتندزاده‬ ‫مسمط ضلث وچرخاوضیق وطر داخانه حکاکاوندزنهاره نوزقاز هم غبار‬ ‫عصر واقع وهباه محصل مصراع العلم بلاعل=کالشجز بلارمضموفی‬ ‫گلسزعم همساوضایعد رقانی علما ولورنسه اولشون کرلشعقلی و کرل شرای‬ ‫فارسیهایی تعموماوضاع لهنه صرف وموزونقی وارایسه قواعد عروطن اوزره‬

‫تقطیع نوزین کرلشنا که سی عباش اولیه تکته عواملی وعلوک اوپی حساب‬ ‫|جلده بردرهر ریبوزقرفدر اظم محریزیواوچی جعده جذاقت ایلدی فانه دره‬ ‫بعد قطعه دلکش وپرجنبش وخوب و رعایت‬

‫قطعه وهمره سیبیاتی قطعاد ولی عنو آقشر خندهدای دلکشی کوکل‬

‫چکیبی معناسته وصف ترکی در چونکه دل کوکل دیو اونیدنجی قطعه الن‬ ‫بیت باشند کلورکش وصفترکیاولدیوی خالده قطعه مزبوراملت بیت‬

‫سیابعنده کاور در طولودیوفرشی قطعه نث بیت اولند مکلور چنبشی»‬ ‫حرکت دیویوقطعه نلث بیت ثانیسنده کلوریخوابه کوزل دیوقطعه عاشره نث‬ ‫بیت انیسنده کلوره رعنا اول محبوبه دیرزک محبوبلغین ناز به کوسازرخواجه‬ ‫سلمان بیت کل رعناچوسر رکس مخمور کردان * دیددرساغر ارکسی‬ ‫اجرا آورد‪ .‬اصلنده جر اوزاننده رعوتادن مشتق صفت مشابهه صیغه سیدر‬

‫قالاصل عربیدارفارتتسیده دینی مستعملدار حاصل معنی انسه حرف الفدان‬

‫محبوب و کوزل ویرجلو و =کوکل جکبیرقطعهی خود قطعه درزیرا‬ ‫وقطعه ده مراعات نظیروطباق وجناس امثال صنعت ارایه مذ‪-‬ساکوراولان‬ ‫میان عشافدهممدوح و مقبول ودلفری‬ ‫‪-‬مم‪----‬‬

‫و کوکل کامجه سی اولا نانسنه لردر‬

‫ا‬

‫‪۱۱۳‬‬

‫د‬

‫====‬

‫وی قطوروسی آققوانی‬

‫|‬

‫|قد و قافلثقی ودال آیه یعنی قامت یعنی بوی همدیخی آنکده و یکده آولان آورون‬

‫|یرقاح معناسنه و جامه چملک معناسنه وسخ که وزماک معناسنه ده کلوربودرت‬

‫|معاده عرفا به فارسی بینندیمشترکی رشو قدیه عربیدهدالمشدددرف رسیده‬ ‫خفیف وتشییدیه جاژدرن کم درو کف لفظ رده اولدینی کی ‪ ،‬سهی‪ ،‬سیالث‬

‫| فنی وهای دودمان کسری اعف موزون وطوغ و کوماخواجه افظییت‬ ‫چندین بود کرشمه و انسهی قد آن کلیدمجلوه سروصنوبرخرآم» زیبا‪ ،‬زیبیدن‬ ‫| امرحاضر اث آخرینه الف الحاقیله صفت مشبهه در معانی متناسب الصورة‬

‫ابوالعافیت یافتد آن نفعنیررخ کاکون دایروی کانتیرمهدی کفغزه‬ ‫| یک اتصالنوبی کزمه خرام و وجه آولدی بالایی‬

‫|خرام خامجهت کسری ورامد و ده اث فتی و ممایه خرامیدن لفظاندن‬ ‫| امر صیفه سیاوزره اسم مصدر در استادلطیف بیت مکرازیار من آموخت‬ ‫کل وسرو چن» =کین چنین خنده شیرین و خرای دارد» همد خیامی‬ ‫ووصیف ترکی و سرور و شادمانی معناسنه ومژده و بشارت معناسنه و خوب‬ ‫محبوب معناشننه و مسافراوالق معناسنه ده اولور محاصل الیق معناسی واردر‬

‫| ثبباتلا با موحده ولاممدودتیلث فاتحاریه جمعنی اعلاوعال مقابلی پست شاعر‬ ‫بیت چو آمدبدان =کوه هیرم فراز‪ ،‬بدانست بالا و پهن ودر از وکاهی‬ ‫ه‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫زیرا به مقابل ایدرزن کم زیر و بالادیر زهم دیخی قد و قامت معناسنه و احسن‬ ‫| وبه ترمعناسنه و جنبب کیدالشاف معناسنه دکلو رعاصلی درتمعنای کلور‬ ‫و حرکت جنیش رفتار صالفق بوریالث و‬

‫جنبشی ه اون سکننجی قطعه الث بیت او لند مکان جابیدن لفظند‬ ‫حاضر آخرینه ماقبلی مکسورشیان مییه الحاقیله اسم مصدر دریمعنی حرکت‬

‫نامبر |‬

‫جای بیت چنیش اول زمحیط کرم» سلسله جنبسان وجود از عدم و رفتار‬

‫رفتن لفظاندن ماضی صیغه سنده اسم مصدر آخرینه الف وراالحاقیه وصف‬ ‫ترکیبیدری خود اسم مصدر درعلی ماسبق فی قواعد المقدمه عرق بیت میروی‬

‫باغ رومیکویی بیاعرفی توهم لطف فرمودی برو=کین پای را رفتار نیست‬ ‫بوپدیده فقطبوربلث معنا سنه درفامآ که صا لنویف بورمالث معنا سنه ابوالمعانی بیت‬ ‫به اشق حور کردن شبوه رفتاری باید کشدتکرچشمه خوفی خمریای کاریا باید‬

‫و دلبرلا جلوه سید رناز و مکرمه تیا ‪K‬د‪.‬‬ ‫ناز‬

‫‪۱۱‬مب‬

‫آرنون مدوده اث فنی وزای مجیه به دلبرلشجلوه سی و استغناسی شخ‬ ‫سعدی بت نازت بکشیم که نازنبی تبرسترچشمم من نشینی» بومعنایه عربیده‬ ‫غمج ودلال دیررهمد یخی حضورو حبور معتاسه موناریدن لفظاندن امر حاضر ||‬

‫او دینی حالده ده مستعملدار‬

‫کرشمه کاف فارسیه بثوران کسرری و شین‬

‫مبه یک سکوقی ومیلث فنی وهاء رسمیه ایله بودخی جلو هم هوشان و شیوه‬ ‫دلبران معناسنه در بعضیار کافعی بیه ایله ده او قو رارغازی قلندری بیت‬

‫برآفت و کرشمه بلاعشوه دلفریب یاران حذر= کنید که طوفان آتشست‬ ‫نباتا مدوده لک =کسری وباء موحد هممد و ده اث تخیادبود خی جلوه‬

‫محیوان وشیوه خوبان معناسانه درمیر نظامی بیت کندصد=کوه‬ ‫با آن بریاروی فر یید مردمان آن چشم آهو جلوه» دخی فارسیدراکن‬ ‫تر تاکیده شیوعی حسبیله ترجمه قلندی علی ماو عنده فی الدیباچه‬

‫تم کوکل آکنجه سی محبوبه دلارام دینور *‬

‫دلارام وصیقی ترکیبیدرختد ممطلقا= کوکل کلنجه سی معتآسانه در‬ ‫چو که دل =کو کل دیو اون ید نجی قطعه نث بیت ثالثنده کلورآرام‬

‫آرامیدن لفظاندن امر حاضر با خود اسم فاعل مخففدرالکن ناطمتحریرمعنای‬ ‫اصلبسته اشارت بره معنای غلیسی ولان =کوکل کامجه سی محبوب‬ ‫دیوارجه ایلادی فلله دره میرنظامی بیت تمنا =کاربرآید از دلارام |‬ ‫|مشوغیرازوصنالش ای دل آرام آرامیدن دکانملک ودولتملک معناسنه در‬

‫تکم قارق دردنجی قطعه نث بیت ثامننده آزام دکلش دیو =کلور‬ ‫‪ ۴‬یعنی یکتای آکوزارشی بوق بی همتا ‪۴‬‬ ‫یکا سکون =کافله یا کوزو رقات معناسنه درچونکه یث رد یوون‬ ‫طقوزنجی قطعه نث بدت اولنده کلور تا « تا مثنات فوقیهمدوده لک فتحیله‬ ‫فات ویولشدنکی معناسنه دروبدن بشقه باسکر معنایهد خ کلوراول ضدچفت‬

‫بین‬ ‫خمس یعنی عددساداس معانی زینهارسایع حروف هجادن بریتاث اسمیدر‬ ‫این داندرودخاون وجه اوزر مستعملد کاسبق قلادوات بتا مثل‬ ‫فیعیبا کیفیت جامه ثالث ممعنی تیر رابع تارلفظاندن ترخیم اول شدر‬

‫اوماتدی بوق معناسته درزیرابی ادات نفیدرکا سابق فی الادوات الرحکایة‬

‫همنام بانی مثل ومانند حواکهها یعنی مع=کماسبق ف الادوات‬ ‫جای ایتا یارسوالله حبیب خالق یکتاتویی‪ ،‬رکزین ذوالخلال پاله بی همتاتویی‬

‫‪\ \8‬‬

‫و دیندی سازنده راماکرو طنبوره ستاد‬ ‫مسعود سعد سلمان بدبت‬

‫‪|TT‬‬

‫مجب کرفلاث شود مجلس ماه ساق و زهره را مشکر‬

‫چونکه رامش رآء ممدوده کفنی و یک کستری وشین ممجه ایه یعنی عبش‬

‫و طراب و تغیی کرادات اسم فاعلدرفرهنث جهانکاریده مسطوردار=که‬ ‫سازنغمه باعث آرامش یعنی سببراحت اولغله ساز و نغمه ه رامش وسازندمیه‬

‫رامین کرد ربوه اونجه رامشی آرامشدن مریم اولش اولورآرامش آخره‬ ‫شین مجیه الحاقیله اسم مصدرد رعلی ماسبق فی قواعد المقدمه‬

‫ستاد لختده‬

‫مرکبدراوج قات معنا سنه زیرا سه او جدیواون طاقورنجی قطعه نثبیت اولنده‬ ‫کورتاقات دیو آنفاتیدی بوتقدیرجه اوج تیلوسازل جمله سنه ستا اطلاق‬

‫|معاخ اولور تکم درت تیلو به چارت ای تیلویه ششنا دید کلری کی کن‬ ‫|چرخ دوتاست بس کن نیست ولی اندرو کوهستانی که مهرمانی ستای‬ ‫توانند طنبوره تنبورلفظانلث معربیدرالسینهٔ تنشه ده شیوی حسبیله تفسیرقلندی‬

‫تکم ساندیف الاصل فارسی اولوب ترکیده شیوی حسیه راجه قلندینی کیه‬ ‫مجلا‬

‫آیرلق نغمه آبله آولدی سرود و خنیا ‪R‬لا‬

‫سرود اسپنلث وراء ممدوده لث ضماری ودان به معنی غنا کل جندی اد‬ ‫باسترودو آهو ناله میرود اشکم چورود * پیشی منبتا نا محبت این بود رودوسترود‬ ‫مجمع الفرسد کویید کی وسیماع دیو تعریف اول نشدر خنیان خاء مجمه ممدوده ک‬

‫کمری ونون ممدوده نث فتحیله جمعنی نغمه و سرود مذ=کوروکاهیه‬ ‫نون یا به تقدیم اولنور امیرخسرود رتراع شعر برنامه بیت نظمرا‬

‫عنصور کننفس خود تمام کونه محتاج گاع و صوت خنی کریود‬ ‫بعد ککز ملث ماندن هماویه دیتکدرقالق ع‬

‫هایدن «میم‬

‫دودهک فتحیله یک معنایه مصدرد راول جمعیتی مشابهت ناوی قالق‬

‫بولیکی معنایه متعددی دی استعمال اولنور بکز تمبلث‬

‫وقویماق معناسنه‬

‫شع سعدی بیت عار برفست و آفتاب تموز اندکی ماند و خواجه غر‪.‬‬ ‫هنوز » بوده اولان ماندمتعدیدرزیرمعناسی آفتاب تموز رفبا ‪ ۶‬اردن‬

‫| آزقودی دیکسرکستان شارحلرناک ظن ایلدیکی کای دکل بلکه بر محل دقیقدر‬

‫|‬

‫مثلی مانند کبیدار مثلا در=کویا بلا‬ ‫بع‬

‫خدمات اجتماعی‬

‫مانند‬

‫‪۱\ c‬‬

‫مانند میم ممدوده کونوناولی الث محلری ونون ثانیه اث سکوفی ودال ایله یعی‬ ‫ملل ونظیرشاعر درتوحید بیتسبیحسان الله زهی خداوند» وی مثل وشبیه‬

‫ومانند بویله اوجه ناظم محریرلد مثلی مانند کی دیوتعبیری ملاحتدن خالی‬ ‫دکلند رکویاً کاف فارسیه ممدوده لث ضی ویا تحتیه ممدوده اث فتحیله مقام تمثیلده‬

‫ایرادایدر رمثلامعناسنه همدانی اوتونبرنجی قطعه نلث بیت سابعنده کوباسویلمی‬

‫دیوکلوریکه عنابه میرانی است در جنبوده بلبل کوی همچومن بوده درخت کوبا‬ ‫باد اولسون اوله باشد نشود اولماز هم ‪k‬و‬

‫باد» باء موحده ممدوده ناث فنی ودال ابله مرغائبدر ولسون معناسند چونکه‬

‫امر غائبلث فارسیده مخصوص صیغه سی بوقدر بلکه مضارع صیغه سی‬ ‫اوزره اولورنهایت قرینه ابله فرق اولنور بعضی کره مضارع دالندن اول‬ ‫رالف زیاده سیلهامرغائب قبلارلمثلاکدمضارعدرامرغابیند کاد دررابشته‬ ‫بوقیاسی اوزره بود امضارعد را عری غا ثبتی واددبرز کارت اسد تعمال حسبیله‬

‫واوی حذف ومحافظه الف چون با موحده نلث ضمنی فاتحادیه تبدیل ایدوب‬ ‫باددایر رعلی ماسبق فی الادوات البسیطه کاهی بادبود معناسند ده استعمال‬

‫او نور کم اونانی قطعه نث بیت سادسنده کلان هرچه بادبادکله سنده‬

‫او دینی کی فرهنث شعوریده اولسون معناسنه اولان با دلفظی اداتفاق‬ ‫وادات برای اولان باد الفظاند ان مرجدردیومسطوردرشاعر بیت یاد چنین‬

‫بخت مراخ کروب هردر که زمانه ساخت که روی زمان بادسیاه « بودن‬

‫بشقاب داونینا به دخاکلوراول عناصر اربعیدن هواناک اسمیدری کمیادین‬ ‫دیویکری آیکی قطعه نث بیت نامننده کلوریانی برفرشته سعیدر که زوییم‬ ‫دوره موکدرو روزبادله تدبیری و مصاحلی آکمتعلقدرثالثهرها مشاسپنالت‬

‫یکری یکیکوفایدراول کونده مصاخ خیریهیه سلول مناسبدرد رزرابع‬ ‫این خمس معنی کشیدن آهسادس یعنی تند و تیر سابع جمعنی مدح ویت‬

‫این نام اع کیخسروکه خزینه سبعه سندن برخزینه در اسع عی خوت‬ ‫و او خودبینی عاشریعتی نابود جوهری‬

‫باشد ‪ .‬قرق بشی قطعه نث‬

‫بیتا سا د سنده =کلان باشیدن لفظاندن مضارعدر فرهنلی‬

‫شعوریده باشد لفظی نمینی وترابی معناسند دیو منقولدره نشوده ناق حال‬ ‫وق استقبالدرچونکه اون مفتوحه ادات نفیدرعلی ماسبقف الادوات الیسایطه‬

‫\‬

‫‪\ \ -1‬‬

‫نماد ورنه یو خسه بیلی آری مجبا د ر آیا هد‬

‫وره ابو خسه معناسنه عربیده والادرار اصلی ورنه شود یدی تکم والااصالنده‬ ‫|وان لیکن اولدیغی کی چونکه ورادات شرطدره هاء رسمیه ایه ادات نفیدر‬ ‫علی ماسبق تفصیله ق الادوات مفرداومر کا آری همزها ممدوده نلث فنی‬ ‫ورایعدوده لنکستریاه جواده مستعملدربلیواوت معناسنه که عبیده نمدیرر‬

‫‪i‬‬

‫عرق بیت اقبال و کرم میکند ارباب هممراه همت نخوردنبشتر آری و عمرا لطیفه‬

‫برتر بشنوان اولین قصدر ردظریف وزینه سایت این کد متون‬ ‫مقاله ایلدی بوکلامده آری لفظانده ایهام وآر هیااوت معناسنه ی خود ترکیده‬ ‫ظاهر معناسنه فا حفظ * آیا * همزه ویاء تحتیه ممدودتیلک فنجاری ایله ادات‬ ‫تمجیدرعبامعناسنه محل استفهامده و استخبارده دیخی استعمال اولنور خواجه‬

‫حافظ بیت و آنانکه خاکرابنظر کپیآکننده آیا بود که کوشه چشمی مآکند‬ ‫مجتمعا لفرسده یعنی خورشیدی اکل وشریه صماخ اولان انسانه معناسنه‬ ‫* روزکوندزیوکو نامروزین کون دیروز ملا‬ ‫روز را هممدوده لث ضی وزای مجیه ایله اوج معنایه دراول جمعنی یوم و نهار که‬

‫از دید کون وتو دزدیف یعنی طال وقوت وانی علی ابوالعاف ایت‬ ‫کذشته روز کرمچون شب تار چه بدروزم کهصنجم شام کشته ثالت یعنی‬ ‫ملا‬

‫آفتاب که عبیده شمس ترکیده اکادیکون وکونش دیرلر حکیم فردوسی‬ ‫بدت سازد کربخشی کناه مرا‬

‫درخشان کنی روز و ماه مرا «ناظم محل برلش‬

‫تفسیری معنای ثالثه دیخی احتمالداری امروز همزه لث =تکسری وميلث‬

‫سکونیه عایده الیوم ارکیده و کون معناسنه شاعریپت که امانیاید فرستادنشی‬ ‫= که امروز باید با دادنش » اصلی این روز ایدی نونیه قلب ویاء‬ ‫تاکتیه تخفیف | نف اولنوب امروز دیدی رامشب دخی و یک کبیدره دیروز‬ ‫دال دوده لث = کسریله دوکیتاکون معناسنهچونکه د یا کسرایه دون که‬

‫عربیده امس =کایی مصراع دیهلاف بودامشبیدرو امروز آفتاب‬ ‫و شب کجه بوکجه امشب دخی یاران فردا‬

‫شب و شین مجمه ابن قتی ویا موحده به کنجه که عریده لیل معناسته چغتایده ای‬ ‫فوقیهایه تون دیرره امشب بو به معناسنه تصرف امروز‬

‫م‬

‫فردای فالث‬

‫فنی و رانک کوفی ودال مدوده لک فتحیله یاران که عبیده غدمعناسنهاوندن‬ ‫به‬

‫قد‬

‫‪\ \۷‬‬ ‫|‬

‫ابق وصفترکیپی دخی اولوریاآکرکلی معنا سنه درچونکه فراد معروف آ‬ ‫آییدن لفظاندن امر یا خواداسیم فاعل مخففدر ایکی معنایه شاعر بیت امروزوپریرو‬

‫| دیوفردا» هرجاریکی بود توفردا بوبیتده چاردن هراد عناصعرار‬ ‫کلا شستهاییقا نمشه حامه دیتور کرمایه مجلا‬ ‫شسته او توزید نجی قطعه نثبیت خامسنده کی شستن لفظندن اسم مفعولدر‬

‫بعه در‬

‫=کر ماه اکاف فارسیه اث فنی و را الت سکوفی و میم ممدوده لث خی‬ ‫و ایموحده به معنی جام وایلیحه اصلی هاء رسمیه سز کرم آبایدی اسی صو‬ ‫معناسنه زیراکرم یکری التی قطعه نث بیت اخیرد کلورآب معروف صو‬ ‫معناسنه در بعد معامدن خا صد نقله علامت اثچون برهاء رامیهکتور با‬

‫=کرمابه دیدیار جام فی الاصل عربیدرحمیدن مشتقدرمنیدزاده ایت اسی‬ ‫صوبه دیجیمایی کشی در کریم او نه در ریلم داهیه اولوبلا ترکیده‬ ‫شبوی حسبیله ریچه قلندی اصلنده لسان مجمد مخامه کدو خدایرلرایدی‬

‫مجدد رلشدرد می خویکرد ‪ .‬ویرازیرا هد‬ ‫خویکردهای تحتیه لث سکونیه درلش معناسانه در زیر خوی در دیوااللی‬

‫بلنجی قطعه اث بیت خامسند کلور=کرد میکری بدانجی قطعه لث بیت‬

‫مننده کلان ‪-‬کردن لفظاندن اسم مفعولدر ایرا» همزه ممدوده ک‬ ‫=کسری ورا ممدوده لک شخصیاه معانی زیر کالا اسماعیل بیت عقلرابنده‬

‫شهوت مکن ایرانه سن است که ملک همه کش مطخشیطان بکند * زیرا‬ ‫دای فارسبد رکنتر==کیده چوکه معناسند شیوای حسبیله ترجمه قلندی‬ ‫کد پشم پول پنبد فوق رم دخی یومشقدر مجلا‬

‫پشم " پاء فارسیه یک فنجی و شینجاه یک سکو قیومیم آیه جمعی صوف لکن‬ ‫علی الاطلاق پشیم ویوللفظلری ذکراولنسه قیون یاغبسی مراد درفا حفظ‬ ‫شاعر بیت پشم شدن جامه ه از رایان» لقمه اکرجرب نشدبس توان * پنبه |‬

‫با فارسیه نث تغیی ونوک سکوفی وباء موحده لک فضای وهاء رسمیه به معنی |‬

‫نطن مطالقاف ماک عریده ابتداجوزفطن چلد قدمقطن جوزودان لوسته‬ ‫ایوب و چکیدی آیرلشنه محلوج دیررچغتایده ماموغ درر» نرم ‪ ۰‬نوک‬ ‫می ورالث سکوفی ومیم ایله بومشق و ملایم معنا سنه ابوالمعافی بدت خوبان‬ ‫ل=‬

‫* سنلث طلاش سهمختقی مرمره دیررخارا‬ ‫ز‬

‫‪W\ A‬‬

‫سنث «سبناک فنجی و نوک سکونی و کاف فارسیه الله طاش که عبید مجرد را‬ ‫همدیخی وزن معناسنه و تمکین و وقار معناسنه و تساوی وبرابرللث معناسند و مجازا‬ ‫قدرویت معنا سنه ده کلور سخت» سبناکافغی و خاجیه نث سکوفی و تاء‬

‫مثنات فوقیه به قاقی که مقابلی سست که جوق و کوشکدرشتخنطای بیت من‬ ‫عهد و هفت سست میدانم بشکستن آن درست میدانم» بودن بشقهدرت معنایه‬ ‫دای کلوراول یعنی محکمم که مقابلی نرم افی بمعنی سنجیده یغ موزون و منتخب‬

‫ثالث معنی رزیل وخیل وئیم رابعیعنی بسیارو=کثیر خارا نامیدور‬ ‫ممدودتانک فنجاریه مرمر طاش معناسنه خواجه حافظ بیت سرکشی مشو که‬ ‫چون شیع ازغبیرات بسوزد ‪ ۴‬دلبر که در=کف او مومبات سینث‬ ‫خارا بودن بشقه برنوع موجدار قا شمعناسنه =که خار ه دیخی دیرر‬

‫‪ ۴‬اولدی آیندهکایی ورونده کیدیحی مجد‬ ‫آینده آییدن یا خود قرق بشی قطعه نلث بیت تا سعنده کلان آمدن‬

‫لفنلندن اسم فاعل درزیرمستقبلاقی آندو آیند مکلورلکن ثانیه =کورم |‬

‫این تیم‬

‫شاذدر * رونده ‪ :‬فرق ارنجی قطعه نث‬ ‫لفظاندن اسم فاعلددرچونکه علی الشذوذمستقبلاقی رودورونده =کلور‬ ‫بالات‬

‫مجلا‬

‫رفت کندی کلورآید هم ایقداش همپا‬

‫ملا‬

‫‪....‬‬

‫رفت رفتن مذ=کورد ن هاضیدار آید» همزه ناث مدیاه قدس بق آنفا‬

‫پاداشلث فرق وار=که همپیاده سیرومشیده موافقت لازمه درچونکه هم‬ ‫جمعنی معقدسبق فی الاداوات الرکبه پای آیق دیویبیکریید نجیقطعه ناک بیتم‬ ‫را بعنده کلورفاما که پاداشده موافقت لازمه دکلد رامجرد رفاقت الویر رفحفظ‬ ‫مجید فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن ملا‬

‫یعنی وقطعه دیخی قطعه اولی =کایی بحر رمل منمن الاجزادندرلکن صدر‬

‫وایتدارلی آکزی سالم اقلی مخبون وعروضارلی بعضبسی وضربارائقوسی اصلا‬ ‫وعروضلث آکری مخبونه ومحذوفه وحشولشجملهسی محبو در همان بوجلدن‬

‫اولین اعلان سالم آی کی واوچی مخبون در دنیای عینک کسربه مخبون‬

‫و محذوف یا خود عینک سکونیه صد کراولندی مسئوال بوتفاعیل اربعها‬ ‫بوقطعه اقتضا سنجد بر مصراع عداولنورپوبله او مجه عروضی او‬

‫لانا‬

‫جزو اخیرده یک تغیی که برای عینلث کسرقی مقتضی خان وحذفدربری سکونی‬

‫‪۱۱۹‬‬

‫مفتضی است در بین رنده تشافی وار آیکن نه کونهجع اولوره جواب» مراد‬ ‫حالت و احدهد مجع اولوردیملث دکلدر بلکه یکی درلو اوفنسه جاژد‪ :‬کدر‬

‫اوه اونجه صورنده مصمراع واحددرفامآ که معناده یکی مصراعد ربلکه‬ ‫قطعه الث مصتراعلری عدد نجاه محسب الوزن مصراع اعتبار اولنسه جاژدر‬ ‫سئوال بوتقدیرجه بوقطهیراز ابیات ایله را لث مصراعدن مر=کاب او لق‬

‫اقتضا اندربوطرز وزره ایسه قطعه استعمال وقدرجواب» برقاج وجهاه‬ ‫نمکدر اولاه بوخصوص اموراعتباریه دندرچونکه بوتفاعیل مصبرای‬ ‫هم مابعدنده اولان مصراعه نظرله صدر مابعدی تجز اعتبار اولنو رهمدخی‬ ‫هربرمصراعلث وزنی نصوراغتبار اولنور» نانیا» هر رمصراعلث بوتفاعیل‬

‫باصدری باخودمجانی اعتبار اولنورفافهم ثالثاه عنوان قطعه اولان‬ ‫مصراعیله تفاعیللث مابعدی اولان مصراع یکبسیار بیت اعتبار اولنور‬

‫حتیاجیع قطعه اره نظراولننسه عنوان قطعه ایله خاتمه قطعه بربر رینه ارتباط‬ ‫=کلی ایله مرتبطدر بویله او مجسه تفاعیل مصتراعی ایراد انجق بیان‬ ‫وزن اهوندرقطعه به اصلاامن حیث الجزئیهٔ نعلق بوقدر سئوال برقطعه نلک |‬

‫|باخودبر قصیده اث عروضی علادن کاهی حذفله کاهی صفایله و امثالیله‬ ‫نه =کوه استعمال اول‪ :‬رنم شاعرز حافث برقاچاق محلنده استمال اینسه‬ ‫جاز دراماعلل زحافات =کایی دکلدر جواب عربی عروضیکی فارسی‬ ‫عروضی ضیق دکلدر فارسی عروضنده زحافا تا مجری اسنه اجرا اولنا نعلل قق‬

‫و افره در حق ارباب عروض فارسی زحاف ایله علل بینی فرق ایوب‬

‫علی العمومجله سنه ز حاف دیواتسمیه ایندیار کم خواجه حافظ بحر رمل مثن‬ ‫الاجزادن شواوج بیتی رفطعه ده =کتوردیکه برینلث عروضی مخبونه‬

‫ومحذوفه و رینالث عی و ضی بساوه و مقصوره و برینلث عروضی‬ ‫مسلمادرابیات بنده طالع خاو یشم = که در آن به طوفاعشق‬

‫آن لول سرمست خریدارمنست» شربت قندو=کلاب از رخ ارم‬ ‫فرمود» رکس او که طبیب دل ارمنستطیله عطارکل و درج عبیرافشانش‬ ‫فیض‬

‫کاشته زبوی خویش عطارمنست» ایشته بوخو اجه حافظ امثالی‬

‫شعرای عظاملث دیوان رنده ونک امثالترتیب رقی جوقدرآکن بومقامده‬ ‫ایراداری اطنابدره تنبیه زحاف» علاعی و مشده جزوساله عارض اولان زیادیه‬ ‫با خود نقصانه در ریوی اوتوز آیکیدر اقتضا ایلدیکی محلرده ایان اولنور‬ ‫‪seum‬‬

‫و ‪۹۳۰‬‬

‫انشاءالله تعالی خان و آنتیساکی حذفدارتقاعیلدن دردندهبولنور که‬ ‫بونارد رفاعلن وفاعلا آن ومستفعلن ومفعولات ایی اول کی الق حذف اولنوب‬ ‫فعلن وفعلاتن قانوب و ناشلث سایدو شوب متفعلن قلوب مفاعلنه نقل اولنوب‬ ‫ورایعالث فاسی دوشوب معولات قالد قده لاملثی نمی ایله مفاعیلیه نقل اولنوب‬

‫|| بونار مخبون دیونسیه اولنور صفاعلاتن آخریدهاکی سبب خفیفا =تیکه‬ ‫تن حذف اولنوب فعلاقلوب بعدهاوندی قطع اولنوبیعنی الف حذف اولوب‬ ‫ولای اسکان اولند قد ه فاعل قالو با عینالث سکونیه فعلن وزننه نقل اولنوب‬ ‫و مفعولات آخر دهکی و دمفروق کهلات دوشوب فعلن وزینه نقل اولنوب‬

‫|‬

‫اصلتسمیه اولنورا صیدر مصراع اوللث اول جزانه اطلاق اولند یایی ==کایی‬

‫|مصراع اولک مجموعه دخی اطلاق اولنور تکم مصمراع اقی به تجزادیو تسمیه‬ ‫| اولنداییای کبیبومقامده باقی مذکوراولان اصطلاحات که عروض و ضرب‬

‫و ابتدا وحشوو حذفدرقطعه اولینلثاتفاعیلی شرحنده بیان اوندی فارجع‬ ‫نیم متواضع اوله لث قدرین ایدرحق اعلاد‬

‫تالا‬

‫| متواضع متفاعل یابندن اسم فاعل عربیدارانشالرده دیخی استعمالی شایع در‬

‫مصدری واضحکه ضدی کبرادر صائب بیت رواضع های دشمن تکیه کردن‬ ‫ابله بسته پاییوس سیل از پا افکند دیوارها قدری یعنی شرف وعظمت‬ ‫کاسبق فی اوائل الدییا چه حق» بومفامده جناب حضرت باری عراسمه در‬ ‫همدای ضدباطل معناسننه ده مستعملدر وایکیا معنا ده عربید را نشالرده د خی‬ ‫شایعدر اعلام بیبافی و الفلث احوالی داییاباجه لث بیت تاسع عشرشرحنده‬

‫کدی نکته و مصراعلث عنوان قطعه به ارتباطی ذوی الادراکه خفا دکلدر‬ ‫تمالا‬

‫قطعه زیدند ‪ "۰‬رن=کین ادا ملا‬

‫قطعه * و همزه سی قطعه اولاث عنوافی شرحنده یکدی» زیبندم زیبندن‬ ‫لفظندن اسم فاعلد رقطعه ثانیه الث بیت اولنده گان زیبا مغناسنه در رنکین‬ ‫زیاده رنکلو و لطیف معناسنه مقام مدحده انکله نخچه نسنه لری توصیف‬

‫ایدرزمثلاباده رنکین وشعرراتکین دیرزابوطا لب کلیم بیت کلیم افشا نکن اول‬ ‫صفحه راو از خوی جلت» که رهرک غدی نتوان نوشتن شعر رنکین را زیرا‬

‫ریال کونه دیوفرق ارنجی قطعه نث بیت خامسنده کلوریاء تحتیه ساکنه نسبت‬ ‫چو درنون تأکید نسبتدرعلی ماسبق فی الادوات البسیطه حاصل معنی نه حرف‬

‫الفده راتکین ادالوویا قشقلوبر قطعه یا خود قطعه در چو تکه بوقطعه میان‬ ‫ناسده‬

‫‪/‬‬

‫میسر‬

‫‪- ۱۲۹‬‬ ‫=====‬

‫‪-‬‬

‫ناسده زبان زدوالسنه ارباب طبعده مستعمل اولان لفظلری ترتیب بب واسلوب |‬

‫غریب وزره مشتمل در حق اولی ابیات خسه متعاقبه اکتری ادواتی بیان ایدر‬ ‫نماد با که عراستا ‪-‬که ترا سزاشعا نماد‬

‫مرا» ميلث وراء ممدوده لک فکمحلریه کامعناسنه عربیده لی دیرلز کاهی بی‬ ‫معناسند ده کلور حضرت مولانا بیت از داستان تامرا ببرنده اند» در نفیرم‬ ‫مرد و زن نالیده اند» وکاهی بنده یعنی عربیده فی معناسیقی مفید اولوره صبرا ع‬ ‫مرادلبستش زوارهاجرانه چونکه میم متکلم بچواندرکاسیقفی الادوات‬

‫البسیطه را ادات مفعول و ادات ظرفدار کاسبق ق الادوات الرکبه ترا» تاء‬

‫مثنات فوقیهنک صامی ورامد و ده اث فامیله سکاهعنباسند شیخ نظای بیت ||‬ ‫=کفت با من فروش باغ را «ناد هم روشی و باغ را به اصلی تورا ایدی‬

‫بوکله لث = تکثرت استعمالی حسبیله واو مجهول خط بدن دیخی اسقاط‬ ‫اولنوب را دیدی ریشها شین مجمه لث ضمیومیم ممدوده لک فتحیه ضمیر‬

‫ماه حسن از روی رخشان شما آب روی خوبی از چاه زنخدان شما‬ ‫آمد بن من و بز ما وا==کامارو را ملا‬

‫من‬

‫میث فنی ونون ایله ضمیرنفس متکلم وحده درعر بیدهان معنا سنه چغتایده‬

‫میان کسریله مین دیرلر همد خی =کوکل معنا سنه و راز ونک شاهی‬

‫کدیکی داللث معناسنه دهکلورهمد خیعی بیدهنولث تشدیدیه بطمان معناسنه‬ ‫و قدرت حلواسی معنا سنه ومنت معناسنه ده=کلور ما»‬ ‫فاتحیله ضمیرنفس متکلم مع الغیردرعریده شدن معناسنه‪ ،‬مرورا» یالث خی‬ ‫میم ممدوده نث‬

‫و رانک سکوفی و والشافی وراء ممدوده ایها==کامعناسنهدرچونکه‬

‫ورا معنای مزبوری افاده ده =کافیدر مسیرزائد در شیخ عطسیار‬ ‫بدت هست سلطافی مسلحمی ورا» نیست = کسراز هرها چون و چرا‬

‫|‬

‫به سن تومار و کته و بنشین او تور به‬

‫او با مثنات فوقیه اثضی و واو مجهولیه ضمیرمفرد مخاطبدر عی بیده انت‬ ‫معناسنه در ضمروت شعرده واو معروفله یعنی اشباع طیم تا ایله اوقذسه ده‬

‫جاثر درهمنام تبریزی بیت مکرستکین دالست جان ندارد» هر آنکسر که‬ ‫چونوجانان ندارد» ناتا که سعه کلامده اظهارواویه واوج معنباله دراول‬ ‫فکه قینانمش سوداوزر نده منعقداولانکه اکاعر بیده زبده و قسطا دیرر‬

‫‪; ۱۳۳‬‬

‫نافی جمعی ضعف حت که قات ثالث جمعنی برده و جاب» عمر و نهی حاضردر‬ ‫زیرا میم مفتوحهادات ناهید را کسبق ق الاد وات البسیطه روا مرحا همسردر‬

‫مصدری رفتن لفظی که اسم فاعلی قطعه ثانیه اثبیت عاشرده گدی» بنشین‬ ‫امرحاضمردرمصدری نشستن لفظیدرماضاپسی قطعه تاسعه یک بیت را بعنده‬ ‫کلورزیرا مستقبلاقی خلاف قیاس اوزرهنولث واشین مجمه ممدوده لت کسرلری ||‬ ‫و نون ثانیه اث فخیله نشبند و نشبننده کلوراولنده کی با موحده صله در‬ ‫ملا اربار وی ==کیدرا یسلت کلی بیاملا‬

‫اره ادات شرط در کاسبق ق الادوات المرکک به ‪ ۴‬بروی رفتن لفظاندن‬

‫مضارع مخاطب مفرد درعلی ماسبق آنفا« بیاید امر حاضردر تکم اسم‬ ‫فاعلی قطعه ثانیه نث بیت عاشرنده کدی بولیکی که ناک اوللرنده اولان‬

‫باء موحده صله در بوبادنص کره اوائل الفاری یاء تحتیه به قلب اول‬

‫)‪-‬‬

‫علی ماسبق فی الاد وات البسیطه خواجه حافظ بدت بیا=که قصر‬ ‫امل سهخت و سست بنیاد‬

‫سست‬

‫و بیسارباده = کد بنیاد عاری بر باد ست‬

‫و بویه چنین اویله چنان چون کپی تمد‬

‫چنین با جیم فارسیه نث ضی ونون ممدوده نث کسری و نون ثانیه ایله بویه‬ ‫و یونجلین معناسنه اصلی چون این ایدی و اوایله الف شخفیفا حذف اول نشدر‬

‫خواجه سالان بیت تجهان بود چنین بود چنین خواهد بود و همه را عاقبت‬ ‫کارهمین خوااهد بود و چنان به اویله و آنجلین معناسنه اصلی چوان آن ایدی‬

‫ینه بوندن دخی واو والف حذف اولندی آکنفی ایاله اشباع طعه به اوقنور‬ ‫ابوالمعانی بدت چنان مستمچنان مستم چنان مست نمیدانم ز خود نیستم‬ ‫و کراهسمت * چون جام فارسیه الث علمی و واومجهولولون ابهادات شبیهدار ||‬ ‫‪:K‬‬

‫اچون عیخ در آفاقی جهان سترافرازیم و اما جیل تفخیمی وولو معروف ||‬ ‫به چون لعظیجه دکدر کیف معناسنه جغتایده ادات تشبیه یانکلیغافظیدر‬ ‫نماد چبست در آن اومبون چیرا ملا‬ ‫چیست و نه درمعناسنه خواجه حافظ بیت دوش از مسجد سوی مجانه آمد پیرها‬ ‫چه ادات استذهامداراست ادات ربط درعلی ماسبق فی الاد وات الرکبه‬

‫بوعار کل کثرت استعمالی حسیلهجه لفظاندن ها رسمیه حذف اولنوب |‬ ‫است‬

‫است الف دخیاء تحتیه هندیه به ابدال اولنوب چپست اولندی کسبت دخی‬

‫بویه در کناچبیات ایله ذوی العقوللث غیرندن سئوال اولنور عربیده ماکی‬ ‫کیست ایه ذوی العقولدن عربیدهمن کی علی ماسبق قلادوات ایض آن |‬ ‫|همزه ممدوده نکفتی ونون ایله عبیده ذلت کی اسم اشارت بعید درهم دخی‬ ‫جاذبه دلیران که لستان ایله تعبیراولتازانجق مشاهده ذوق ابله معلوم اولور ||‬ ‫یک معناحافظ بیت شاهد آن نیست ‪-‬که موی میانی دارد بنده طلعت آن‬ ‫باش =که آفی دارد‪ ،‬آکنناظم تحر یرتفسیرد ه او مقامنیده شود و تعبیر‬ ‫ابلسله اوفق و احسن اولوردی دیوفرق التنگی قطعه نلث بابت حاد ی‬

‫|عشری شرحنایتد کلور‪ :‬چرا هدای مرکب در مذ=کور چیه به‬ ‫|ادات تعلیل اولان رادن تخفیف چون هاء رسمیته حذف اولشادی‬ ‫تمالا‬

‫قنق کدام اوست او در این بود را‬

‫مجلا‪:‬‬

‫کدام اکاف فارسید النضی و د آلمدوده لک فتی ومیم ایله جنسی غائیدن‬ ‫سئوالدرفتق دیث معناسنه ابوالمعانی بیت غز بلاکرشمه بلاچشم ربلاست‬ ‫عاشق کدام در دوبلارادهیدرضا و اوست ‪ .‬مرکبدر چونکه او همزه‬ ‫ممدوده لث ضعیله ضمیر منفصل غائبدر عربیده هو ر=کیده دیخی و جغتایده‬ ‫اوشالووشول دیر از استادات ربط در الف خفیفا حذف اولندی ‪ :‬این ||‬

‫همین دودهای کسری ونوان ایله اسم اشارت قراییدرعراییده هذاکی‬ ‫و کاست دیلی کیدرآوقنده تکا در‬

‫کیست چیست کای مرکبد رکن قرق کست ذوی العقولدن سئوالدیو آتقا‬

‫اندیشیخ عرخیام بیت نکرده که در جهان کپستیبکوه وآنکسر که که نکرد‬ ‫چون زیست اکو کافلث ضی وجیم میدوده نث فنی ایله قنده معناسنه که‬ ‫عبیده این کی مکندن سئوالدرخواجه حافطبیت صلاح کار اومن خرابکا‬ ‫معناسنه و هر جامعشناسنه ده کلور چغتایده قنده رینه بافان وقیداد دیرلر‬ ‫مجلا چه چسان مثالی بسان بیل بدان مجلا‬

‫چسان * جام فارسیه الث وسین ممدوده نث فخاری ونون ایله چه معنا سنه که‬

‫همیده خیره کی» بسان» با موحدیث وسین ممدوده ثقف لری ونون ایله‬ ‫یعنی مثل و مانند خواجه حافظ بیت دل ز افکار دقیق افکارواهند را کار خود‬

‫روز شب نالان وسرکردان بسان آسیا» بدان» دانستن لفظندان آمرحاضردر‬ ‫‪i‬‬

‫‪ ۱۴۶‬م‪،‬‬

‫منابع‬ ‫|‬

‫قطعه در تناقضی هشت وجدت رابدان» و جدیت موضوع و تول و مکان ||‬ ‫وحدت شرط واضبافت جزو و==کل قوة وفعلیست در آخر زمان ||‬

‫بس با موحده اث فنی وسین ایاهینشور معناسنه که عس بیده کافی ذیرل‬

‫شیخ سعدی بیت چو یکبار کفاق کوباز بس که حلواچویکار خوردند بسی‬ ‫همد خیانچه که عربیده کیف معناسنه وبسیار که عربیده کتیرمعناسند دمکلور‬

‫بسی» با موحده اث فنی وسبناک بین الفخ و آلکسراماله سیویل تحتیه ساکنه‬ ‫ایله چه وچوق معناسنه که عربیده خیریه کی فردوسی بیت چه ناخوش بود|‬ ‫روسی آکسیکه ماهانداردزدانش بسی بسا باء موحده لث و سینممدوده لث‬

‫فاتحاریاه اوج معناسنده پسر =تکپی محلنه کوره استعمال اولنور شاعر‬ ‫یعنی چه بیت زهر بیرون بپسندی درونش همچنان باشد * بساحلوای‬ ‫صابونی که زهرش در میا نباشد همدی مملکت فارسده برشهره بستادیرلر‬ ‫نماد دو تکون اولان عاشقه آفتاده دی به‬

‫افتاده ملا قرق دشتی قطعه نلث بیت نامننده ==کلان افتادن لقاطندن‬

‫اسم مفعول ‪ -‬ریویله اولیه لغتده مطلق دو شکوان معناسنه در کنعاشق‬ ‫منبوره اعلام غالبه دن او لشدرخواجه حافظ بیت الایا ایها الساق |‬ ‫ادراک به ‪-‬اوناولها ملا متک ه عشق آسان نموداول ولی فتاد مشکلها!‬ ‫از داخی =کوکل قاپوجی درد لر با ملا‬ ‫دریا «وصف ترکیبیدارچونکه دل کوکل دیوااوناپدیجی قطعه نلث بیت الشنده‬

‫کلورر باقرفی قطعه نثبیت ناشنده کلان ربودن لعظندن امر حاضتری خود‬ ‫اسم فاعل مخففدرزیرا مستقبلاقی رباید ورباینده =کلورابوالمعانی بیت‬ ‫چه باشد==کرنماند دردلاندیشه دیکر بلای عشق اواارز دیدنیا دریادارم‬ ‫به داخت قزه باکجی به رو ال دی و‬

‫دخت «داللث ضی وخاممجه اث سکونی و فوقیه به دخترافظاندن مختصاردر‬ ‫قرمعناسنه که عبیده نت دیرزا فضل الدین کاشی بیت آبی که روز کار بندد‬

‫| کمخت‪ .‬نوک پسرش نام نهی کاهی دخته روالش پایه ارسیه اث فنی وراث‬ ‫ساکوفی وو وعدوده اث فنی کاف فارسیه به کجیمعناسنه که عربیده حارس دیوار‬

‫ابوالعفی پپت رای دفع رقیبان از سرکویت که یکرددرت تسهیر شود روالش‬ ‫خادم‬

‫‪۱۲۵‬‬ ‫‪|AA‬‬

‫عد خادم اغاد ردیخی خواجه ساعرا دیسی‬

‫خواجه سرا * خادم ==که سلاطین و وزرا و کباتارستریلرنده خدمت‬ ‫جرمه و محافظه به موکل اوله لکن سلاطین آل عیت نابد هم الله تعالی‬ ‫| الی آخرالزمان خضبراق حرم همایون خدمتنده اولان مجبوب زنجیره‬

‫|خادم اغادیوتعبیرایتدکلردن ناظمتحریردخ الناس علی سلول علوکهم مضمونی ||‬ ‫اجرایدوب خادم اغادیو تفسیر ایلدی فله دره هاتفی بیت بازخواجه‬ ‫|سرایان کروه د‪-‬کره هریک از ایشان شکوهد کریم اصلی ترکیب اطفی‬

‫اوراق هتل رسجیه اوزره همین هاکیاخودی تحتیه تاث طاق کسر به خواجه‬ ‫استرالیدی تعظمتناو آکارخانه تنلث اولوسی و استادی و خداوندی فعناسنه‬ ‫بعدم ومعنای عامدان معنای مذکوره نقل اولجه علامت نقل همزه و یا حذف‬

‫اولنواب فقطهاء رسمیه ایله خواجه سراقالدی خوایر‪| :‬‬ ‫بیت نامننده =کلور سراسپنلث و رامداودهانک قاتحاربه مطلق اووخانه‬

‫معناسنه یدی بیولداولسون بیولنولاسون صاکره مرور ایام و کرور عوام به‬ ‫عظم او کارخانه زنده غالب اولدی بوندمیل تحتیه به سیر ای دی جایز در‬ ‫تاکتیک از تکین آوالانسخضه توانکردینوری‬

‫| توانکر تونلث سکونیه اسم فاعلدریمعنی غیی چونکه توان تا فوقیه یک ضمی‬ ‫ووا وعدوده لث افخمی ونون ابنوا نستن لفظاندن امر صیغه سی او زره اسم |‬ ‫مصدر در قوت و قدرت معتبامبانه غشادیخی نوعا فوت وقد را در‬ ‫سه‬ ‫کره ادات اسم فاعلدرعلی ماسبق فی الادوات الریتیک به‬ ‫‪ ...‬نمد مهره نصبب اولدی دیلمی ==تنکادا تمد‪.‬‬ ‫_‬

‫برای توحدت قیوهان سکوق ورات ققی وعربیعاتمی تصابت |‬ ‫و خصته واجرت لکن روزی لفظاندن اعد زچونکه روزی رزقه مخصوصدرشاعر‬

‫بیت آنکه خط آفریدوروزی ساخت بافضیلت اهمیدهد با بخت کدام کاف‬ ‫فارسیه به معنی سائل و فقیرابوالمعانی هرلا کونه بیت کیر عریان مانده است در‬ ‫کوی ودروازه کربردراکون بزرلوفر به سمت کشته کدام آخریده یاء تحتیه ایله‬ ‫کدای دیجاژدر بعضلروصف ترکیبیدرو کامجی معنا سنه کنه سا ئل قاپوقپو‬

‫| کروب سئوال ایتد یکچون کدای موسوم ولدی دیدیرچوکه کداکاف عربیه‬ ‫یعنی خانه آ آییدن لفظاندن مرحامنتری خود اسم فاعل مخنفدراویه اولیه‬

‫تاکتشتت تنتن‬

‫‪.‬‬

‫نمد خانه در ویشی فقیر لث اوین‬ ‫ها رسمیه آور رنده همنهت یا خود یاء تحتیه الث علی الوجهان ||‬

‫‪.‬‬

‫خانه درویش‬ ‫| فیکسریه ترکیب اضافیدر فقیرلشوی معناسنه زیر اخانه های رسمیه به‬ ‫|اوهعناسنه که عربیده بیت دیرروشعره دخ خانه دیزلربیت دیدکاری =کی‬

‫|وشطرنج وارد جدوللرنیه دیخی هم خانه و همم بیت دیررفی هنلث شعوریده |‬ ‫|مسطوردار= که خانه آدی منزلیدرچونکه خانها رسمیه سبز مطلق‬

‫|زبان مقلندی و علامت نقل و لانهتا رسمیه مرکات منقوله ده شایعه در‬ ‫| امامفردات منقوله دم آنیولنورد درویشی یعنی فقیرو محتاج اصلنده وصیف‬

‫بیت را بعنده کلورویش و وعدوده لک =تکسری وشین مجیه ایه افتراش که‬ ‫دو مثلث معناسنهاولان ویشیدن لفظاندن امی یا خود اسم فاعل مخففدر‬ ‫عملا استکی حصیرانده =تکهن بوریا‬

‫ملارد‪.‬‬

‫کهن و کفلث علمی و هاناث فخمی ونوان ایله اسکی که عربیده عتیق معنساسانه‬

‫|بونده کافلثقی و هانک منای دخی جایز در حاصلی سخن لفظی کیبونده یکی‬ ‫| لغت واردرهرحال کف ایله هامیاننده لفظ او خطاواویو قدرنویه خوشافی‬

‫|بیت = کهن شد قصه فرهاد و شیرین چوعبش رفته وتقویم پارین بوریا‬ ‫|با موحده ممدوده نیمایی و رانلث سکوفی و یا تحتیه ممدوده نث فنی به معنی‬

‫| وحصیرایتدکاری سازابوطالب کلیم بیت دردمندی های منبرهمکس پوشیده‬ ‫نیست مینبایداز تنم مانند نقش یوریا» نکته ناظمتحریرلش ومصبرا عده انده‬ ‫| لفظیق اقسام و انیان اتمسی ما قبلند هاکی مصعراع به من حیث العی دیخی‬ ‫مرتبط اولسون چون نبراساژلغت ترجمه لیدن اعمحاب منظومات =کایی‬ ‫ساده لغت بیانند قضبرای دی همان یوایکی مصنراعلث مضمونی فقیرونده بولتان‬

‫اسکی حصیراوندی فالله در کله تکیه دماونان دکلث ایهیین مثلنه نظیرایلدی‬ ‫از آنجایی به آشپزدی مجلث خوردنی بهد‪.‬‬

‫آشپر جمعنی طباخ میرنظامی مثنوی بدکان آشپزیکی نوجوان اهمیرفت آشی‬ ‫|خوردناکهان پدید آمد آنجآکدای فضول کرفست کنت کولیو کرده‬ ‫دخول اصلنده وصف ترکییدرچونکه آش همزه کمدی و شین مجیه ایله‬

‫| هر رطعام مطبوخه شامل اسم جنسدر زبان فارسیه لث نبی الله خان لفظندت‬ ‫احساری‬

‫‪۱۳۷‬‬

‫امر حاضری خود اسم فاعل مخففدر تکم اسم مفعولی فرق دردنجی قطعه نث‬ ‫بدت سیابعنده کلور مستقبلا قی ازدوازنده = کلورونده قیاسی اولان پاء‬ ‫قریهالی خمیدریکن مستقلاینده علی الشذوذمفتوح اولدی فاحفظ خوردفی‬

‫| آخر ده کی یا تحتیه نسبیه ابه که حاضرانش طعام که ارکیده کاملث دیرز‬ ‫حتی بوعصبرده اسلامبول اهالسی طعام حاضرانسوب اونجه یکی‬

‫=کتورلشدیوخطاب و امرایدرز طعای کتو رادیر آزبولبورناظم‬ ‫نجیبرد خیلسان عصبراوزره بلث دیو تفسیر ایلدی فانه دره میرنظامی‬ ‫برآورد خوردفی در پیش معما نبطیع خرم و باروی خندان فامآ که یاء عتیه‬ ‫بدت‬

‫نسبیه سزخاء مجید مهدودهنلث طیی و رانک سکوبیله خوردن لفظی مصدردرا‬ ‫مجلث که کل معنا سنه در تکم ماضی متکلم وحدمسی اون درد نجی قطعه نث بدت‬

‫بایسنده کلوربوتقدیرجه ترکیده ایالث هم اسمک طعام و هم مصدردر‬ ‫مسیرطوق آج =کارسینه وناشتا ‪۴‬‬

‫سیره سینممد ده لث بین الفخ و الکسارامله سی ورا به طوق که عربیده شبعان دیرر‬ ‫و مجازاق نمشی که عره بیده ریان معنا سنه ده‬

‫در تکم آب کشت سیراست دیرز‬

‫صوبه ا=کین قانمجیدر معناسنه چغتایدهتوی دیزلرفامآ که اماله سر کسره‬ ‫صریحه به سایرصمرمساق دیویکری التی قطعه نث بیت انیسنده کلور‬ ‫بولیکی معنایه ترتیب اوزر ه ابوالمعانی بیت =کار نباشی در جهان‬

‫بشیروسکر خورده سایر روقناعت ‪-‬کنگی پیانو نان و سایر‬

‫مککرا‪،‬سنه اکاف فارسیه الث صامی وراث کسری وسبان سکوف واواک فقیا‬

‫و هیاء رادعیه ایله آج شعری بی ساده جایع دیررسکونر او کسرسین ایاهده محیخ‬ ‫افتدرینه بومعنا ده حق آخ کوزلو به کرسنه چشم و کداچشم دیر را ناشتا نون‬ ‫ممدوده اث فنی وشین ممجه اث سکونی و تلفو قید مدوده نث فتحیله هنوز نسنه‬ ‫بیت محروم آن کرسند که بر خوان پادشاه عری نشسته باشدوکویند ناشتا‬ ‫لاپلث ایواحلوا ایهاش افروشه هم تم‬ ‫فروشه همراه الثانی وفانک سکو قی وراء ممدو ده نلثاص بیوشین مجیه نلث‬ ‫تمالا‬

‫شیوهاعرسمیه ایله زیاده لطیف حلوا شاعر بیت نازل مشربان دیکرنباشد‬

‫در جهان توشه » خوشا پالوده سکرخوشاحلوای افروشها بوده همزه ناک‬

‫مدی وفانک سکونیه آفروشه وهمیزه نث حذف و فنلث ضمیله فروشه دخی جاژدر‬ ‫صحساسیت‬

‫‪۱۲۸‬‬

‫ابوقد اجتم دودمدن مقصور مقصور دنیا توقهقفقیق آوقتدر‬ ‫فرهنک شعوریده مسطوردر که صنعتی روغن سادمی قینادوب اوزرینه اینجه‬ ‫القاشی او نی دوکوب آهسته آهسته قریشدارها که دانه دانه اولیه اوزرینه شکر‬ ‫یا خود عسل مصاف دو کویب قرشد رهایی نظیر سریع اله طیم لطیف حلوا اولور‬ ‫ملا شله لپ با تفشاعره در قالوا ملا‬

‫شاه نشین مجمجه الث صتمی و لاملث نشد یدی و خفیفیو هاء رسمپه ایله اسمفاخ مالی‬

‫|سبره ابله مخلوط تربیه اولنور رمای جمه پلاودر که کارکیده اپادیر ارشاعر بیت‬ ‫در میان پلاوهای شاه خوب نرم د سانست چون شاهد بازار تنبیه و معنا زده‬

‫شاه لغترده و فرها کرده ضیاه ضبط او هشدار فاما =که ناظام تحریرفخله‬

‫خاصی ادعایدار فالعهدة علیه نکته لفظلپادن اسلامبول واطراف لای‬

‫اوپل فارسیهایی فخیم ادرار زمسترده اولان مملکترده رقیق ایدرز فقیرعقل‬

‫قصیر محاسبه شویله فرقی مناسبکورر مکه پادن صاکره نفخیم صورتنده لف‬ ‫بازیها رقیق صورتنده هاء رسمیه یازبه همسان به اجلدن ناظم محریراسلامبول‬ ‫روشنده کوچوب پاء فارسیه دان صاکره الف یازدی و به اونجه مرای اوزره‬

‫| فخیم ایه اوفقق نسب وافی داداربوندنص کره فقط لاملث تشدیدیه شاه اوج‬ ‫معنایه داخ کلورا ولیعنی فرح که =کسی معناسانه نانی معنیموضع خسی‬

‫و خاشالش یعنی مربله ثالث لنت ه یعنی زنانلث حیضی وقتلریدهاستعمال ایلد کلری‬

‫ایز پاره ری فا ماشین مجاها مفتوحه اونجه لاملث تخفیفیه معنی قصاص وقود‬ ‫لاماث تشدیدیاه اوج معنایه در او ل بمعنی صنم بافی بتپرست ثالث یعنی عدل‬ ‫یعنی یولشدنکی تفشره ناء فوقیه اث فنی و فاناث سکوفی وشین مجیه لث وراث‬

‫افتخاری وها رسمیه ایه اطعمه دنبقلو معناسنه میرنظامیابیت خوان کوناکون‬ ‫کشید یکسره ساکری پالوده حلواتفشره کوردیکمزمحلارده قلوالفظانده‬

‫او اودنص کره الفبازلشدرهاعر سعیه از لامش احتمالکه آکچون ناظم شهریر‬ ‫الف قافیه سنده ایراد ایلدی همدخی محله کوره اعتبارولنسه ده بعیددکلدرفافهای‬ ‫‪.‬‬ ‫علا دکلرایسلث صخ ایدرمن سکا بلا‬ ‫ابومصراع =کانه شاهد ی مرحوملث یا زردم اند هر ییت همایون‬

‫قولناک مضنموف ساده تفسیردر مفسری بومصراع‬

‫‪-‬‬

‫ملا =کارشنوی پند کم من را مجد‬

‫| کرد آتشرطادراکاسبق فی الادوات الر= تکیة اشنوی" مضارع مقرد‬ ‫ تخاطمی‬‫•‬

‫‪۱۳۹‬‬

‫مخاطبدر تکم مرحاضری قطعه اولینث بیت سادسنده کدی فارجع الی شرحه‬

‫پند نصنیثحبتیتدنیاوماننودنهیکدلناجنیکقرطدعنه لنفثظبنیتدنسفاعدلسانمدضاکلروعرمکتکنلممیوکرحیدبدهاندجری‬ ‫قطعه‬ ‫زیرا مستقبلاق علی الشذوذ کافلث ضی ونوث فنی ودال ابله کندوکننده کلور‬ ‫من این دیویوقطعه نلث بدت اولندهکدی» ‪۱‬ار اسکادیو بیت مذکورادهکدی‬ ‫ملا مفتعلن مفتعلن فاعلن نماد‬

‫یعنی وقطعه بحر سریعادندرچونکه محارسریع محسب الدائره مسدسدار که‬ ‫مفتعلن مفتعلن فاعلات مرتین لکن اصلی مستفعلن مستفعلن مفعولات‬ ‫مرتین ایدی طی جمیع اجزاسنیده کسب الاستعمال واجب و لازم اولغله‬ ‫ارباب عروض فرس دائره ده د جِی هاربر جزونی مزاحف اعتبار ایلدیار‬

‫بوند نص کره عروض و ضربده طیث عروض ایه یا وقف یا خود کشف |‬ ‫استعما ایلدیریویله اوجه بوقطعه نث عروض وضترین لث جیعباسیم طوی‬

‫و مکشوفدرالابیت خامسالث عروضی مطوبه وموقوفه دارالنادرکالعدوم اولغله‬ ‫ناظم تحریر وتفاعیل مصراعی مکشو فه کتوز دی تنبیه طی مستفعلن‬ ‫مفعولات دند رسدانجیساکنی حذ فدر اول مستعلنباقی مفعلات قالد قده‬ ‫اول مفتعلن بانی فاعلات به نقل اولنوب مطوی سمیه اولنور کشف مفعولات دن‬ ‫تایی اسقاط اید با مفعولاقالد فده مفعولن وزننه نقل اولنوب مکشوف تسمیه‬ ‫اولنوروقف مفعولات آخر ده کی تی اسکان اید وب موقوفاتسمیه اولنور‬ ‫ملا اهل معارفاه =کورش دانما ملا‬

‫اهل جمعنی صباحب معارف اجع معرفت علایه معرفتاث فرق و تفصیلی‬ ‫دیبا جابه نث یکر منجی بیتی شرحنده کاندی" دانم » معروف‬

‫بومقامسده اهل معارفدن مراد ناظم محریر ادبادن اولغله علوم ادیبه‬ ‫صباح لری او هیاخوداهل الله اوله با خانوادهرو معرفت صباحباری اوله‬ ‫این قطعه بانکته زباچون کل شاداب تمد‬

‫این بود و قطعه ثالثه اثبیت را بعنده کدی قطعه و همزه سی قطعه آولی‬ ‫عنوانی شرحندن کدی با معنی صاحب کاسبق فی الادوات البسیطه نکته‬

‫نوبلث ضی و کافلث سکونی وتاه فوفیه اث تغی و هاء رسمیه به معنی نقطه و جمعی‬

‫نشانه که رمق وامثالیه بریوزف بلیکه دیررعرابیده وجه ودلیل معناسنه که جای‬ ‫نکات کلورفارسیده وعبیده دقیق ورمن لطیف معناسنه دیخی استعمال اولنور‬

‫‪۱۳۰‬‬

‫تکم ومقامد‪ .‬مراد و در زمیعنی من یعنی دن کا سبق ق الادوات ا این‬ ‫حروف نهجیدن و حروف معانیدن و حروف بیابیدن بانک اسید رکن |‬

‫ابومقامدمراد حروف ابانیدن اولاد علی ماسبق قشرح عنوان القطعةالاولیا‬ ‫چون کی دو قطعه ثالثه ثبت ناشنده تندی کل کاف فارسیه نث ضعیا‬ ‫ولام به معروف عربیده ورد معناسنه فامآ که گماده هرچ کدکل دیرزکر لش‬ ‫اغاچده و کرلشیردهبنسون لکن ا==کر قرینه دن مجرد مطلق کل ذکرولنسه‬ ‫معروف ورد مراد اولنور شیخ سعدی بدت به کار آیدتر کلطقه از کلستان‬

‫منبورق‬

‫وآکر قرینه ه مقارن اولورسه مقتضای قرینه اولان شکوفه‬

‫مرداولورمثلا کل نسرین و کل خیری وکلایون وکلبادام وکل شفتالودرار‬ ‫و علی هذا القیاس شاعر بیت ال زنبق ولیکن ناشکفته میان یاسمین ولاله خنته‬ ‫استعاره طریقیله شراره انسه وچراغهاد کل دایرلر شاداب» ترو تازه دیو‬

‫بوقطعه اثبیت الثنده کلورجاعیل معنی زواره کلکی حرف بادن نکته صاحی‬ ‫بورقطعه یاحواد قطعه دریعنی وقطعه ده سراپامد کوراولان جناسی وطباق‬ ‫ومراعات نظیر مثالی صنعت ارایه کله وصوه متعلق و مشا به معنیدارویکنه دان اولان‬

‫اشیاث اسا میلریدرمثلابومصراع آیده تشنه به سیرایده طباق واردروقس علیه‬

‫تاتنهصوصامش قایش اولاندردی سیراب ع‬ ‫تشنه ناهمئنات فوقیه اث شنی و شین مجمه اث ساکوفی ونو ناکافی و ها رسمیه‬

‫به معنی عطشان ابوتراب بیت ماخشکلان تشنه دیدار شرایم چون کاسه‬ ‫==کشت نهی خاله خرابیم " استعاره طریقیه آرزومند معناسانه ده‬ ‫استعمال اولنور سیراب و سپنلث بین فع وآلکسراماله سی به معنی ریان آدی‬ ‫اولسوان غیریسی اولسوان ابوالمعافی بیت سیراب شاخ هردر خت نمود‬ ‫برلش و ربس از هر وحید خدا ایستاده است در بوستان ‪ -‬معنای‬

‫تر ==کیبیسی صوطوق دکدر جو تکه سیر طوق دیوقطعه اثاثه اث |‬

‫بیت عاشرنده تندی آب صو دیویو قطعه اثبیت خامستنده=کلور‬ ‫نفر کند سیلاث بار دینی بر سیل صووی سیلاب ع‬ ‫فرکد مهابلث و کافلث فخاری و رانکونولث سکونلری ودال الله سیلاث زور به‬

‫یاردیای برکه جابجا صودخی طورمش اوله فرغروفر کن و فرکای دخی دیرزیعصزی‬

‫| فرهنکلرده هنوزقازلش خرق دبوهر و در مسش فخری در صفت اسب بیت‬ ‫وقت سیرن چه سیع وجه دریا پیشی کامش چه کوه وچه فرکند کذافی فرهنلث)‬ ‫جها‬

‫‪۱۳۱‬‬

‫جهانکاری اما تحفة الاحبایده مطالقارهکذرآب دیومد کور همد خ طول مدت‬ ‫ابه چوریوب دوکلاشی نیستند ه فر کند دیرلر سیلاب اسپنالت کسریه مر کبدر‬ ‫شیل ضویی معناسنه ابوالمعانی بابت سیلاب اشلث دیده ام طوفان را مدل شده‬

‫|==کشته خراب از دردوغم آخرچو این شهر وجود چونکه سیل سپانلث‬ ‫قی و یا تحتیه ناک اسکوفی ولام به فارسی به عربی میاننده مشتر ==کادر‬ ‫انجاق فرق شو قدر و ار=که کاهی انجام سیتی مکسورا و قورلر |‬

‫خصوصا آخرینه ابلاحق اوجه دانمامکسورایدرز آب صودیو آنفاکدی |‬ ‫نماد شیرهادی اوز مصوینه هم کمره دوشاباد‬ ‫شیره شین مجیه ممدوده لک کسری وراث شیوهاء رسمیه آیه اورمصویی که‬ ‫تازه صفلش اوله ارکستانده چار=کوشه سفر به شیره دیرردوشاب‬ ‫دالاهدوده اثضایی واشین مجاهممدوده اث فنی و یا موحده به مطلق کمز‬

‫معناسنه عربیده دبسی دیرالزامیر نظامی بیت برندان چو زاهدزیک جای زاده‬

‫در اصلش یک اوددو شتاب و باده مفید معر بیدهد بس اولاخرمانجون‬ ‫موضوع ایدی صاکره کید رل اوزم کمزین به ده اطلاق اولندی‬ ‫بعدهاوازم خرما به غلبسه ایدوب اسمن و هم استعما لن اخذ ایلدی‬

‫سایت اعتبال شهد دینور شربته شهدابه و شهاداب تمدنی‬ ‫|شهد " شین مجمجه الثانی و هانالث سکونی و دالایه بال معناسنه حتی موی‬ ‫=کلستان دییا چه ساند ه عصاره نای بتربیتش شهید فائق‬

‫==کشته یوردی ‪ ۴‬شهداب "بال شرای معناسبنه چوکه معنای‬ ‫از==کیبیسی بالاصویی دیکدر شهدایه آخرنده هاء رسمیه نسبیه به مثاه‬ ‫به کلزاروکلستان کلیچوق برد خاکشن ‪۴‬‬ ‫|‬ ‫‪..‬‬

‫کلزاره لاملث سکونیهه کلی چوقیر و کل محلی هم دخی موسقیدان بر مقام‬ ‫خود بر لحن آدیدارشاعر یکی معنسایه بیت خروشان بلبلان در خان کلزار‬ ‫وقت صبحدم بر لحن کلزار کلستان لامل کسری یا خودسکونیادبود خی‬ ‫=کلی چوق بروکل مکانی شاعر بیت بهار آمددل از آلام ریشست ‪ ،‬کلستان‬

‫شد چهانه کام عباشیست کشن» لاماث سکونی بمعنا کلستان ابوالعفی بیت‬ ‫بازتاب قدح شعلهزار کن ساق بشوق عارض جانان ضیا=کندکلشن‬

‫نیوید کاشان مجاز عشرکسعناسنهاولیه دمجاز وافظارائهر ری‬

‫‪۱‬مج‬

‫می =کبدرچونکه کلیسای بوقطعه نث عنوانی شرحنده گادی‬

‫زاروستان هرراری ادات اسم مکادرعلی ماسبق قلادوات المر=کبا‬

‫شناشین مجیه اث فخی ونون ابله نمعیارو جلومچونکه =کلث شکوفه ز‬ ‫میاننده لطافت وملاحق حسیله محلنه ومکانه کاشان دابوسعید اولندی فاحفظ‬

‫با دی چایرممرغ و روازهای به شاداب ع‬ ‫مرغ ‪ -‬میثاقی وراث سکوفی وغین مجیه ایله چار که آده قوشار ولورهمدی‬

‫جای فرحغن معناسند ورنوع سیره که قوشارلشأنای معناسنهاد کلورغاما‬ ‫میث ضعیله مرغ قوش دیویکری تی قطعه نثبیت سادسنده کلوره شاداب‬

‫دالامدوده لث قضیه یعنی رونازه حکیم فردوسی بیتتو=کافی همه دشت‬ ‫سهراب بود* بستان یکی سروشاداب بودهی دی صولووک آدار معتاسن‬

‫| و اعلام رجالدن دخی اولور معنای ترکیبیسی فرحالی صود کدر زیر اشا‬ ‫شین مجیه ممدوده لنفی ودال به تمامی مسروروفرحال آب صودیویوقطعهد‬

‫رقاع کره مذکور در تروازه دخ فارسیدرا کننشالرده شیوعی ادبومقامد‬ ‫تفسیرقلندی تریاش دیو آلی رنجی قطعه نث بیت اولنده =کالو را از‬

‫|معروف در محبوبده و میوه ده و غیر یده مستعملدرابوالمعانی بیت‪ ،‬خیا‬

‫از آن روی تازه دردلانه شود یافکر وصل آن برای رو دردوغ ا‬ ‫ملا شهوار دینورپاد شهه لائق او لانه گ‬

‫|ع‬

‫شهور هاک سکونیه عر=کبدرپاداشهه لائق معناسته چوکه شهادت‬

‫معناسانه اولان شاهلفظندن مخففدروارادات لیاقتدار علی ماسب‬ ‫فی الادوات الرکبق زراتشت هرام بیت در آنجا تنها نهاده بسیار را‬

‫برجایهای خوب و شهواره پادشه دای فارسیدریکر ترکیده شیوعی حسی‬ ‫|ترجمه دنجان وقلندی گه شاه شین مجامد و ده اث فنی واظهارها ا‬

‫یدی معنایه دراولاصل وصاحبهعناسنه در حیق بادشاهلرعایق و اص‬

‫و صاحب مملکت اولد قاری حسبیله شاه تسمیه اولن دیار حکیم فردوسی بی‬ ‫آکرشاه را شاه بودی پدر بسر برنهاد مرا اح سر ثانی هرنسنه =که حس‬ ‫و عظمتده امثالنه فائق واقراننسیدن بهتر و زر==کتراوله کاشاه دی‬

‫مثلابی لث اعلاسانه شاهبیت وایو آتلویه شهسوار وقوشلرلشجلهستند‬ ‫|بیولش برقوش واراکاشاهرخ دیررئالث شطرنج قطعه زدن رقطعهد‬

‫رابع ممعنی فراخ وکشتاده تکم شاهراه ایشاث اول دیوالی رنجی قطعه‪:‬‬ ‫معمت =‬

‫‪-‬‬

‫بم ‪۹۳‬‬

‫بدت سادسنده کلور خامسی یعنی دامادسادس هند ده مشهور برنوع جامه در‬

‫سایع هند ده برجانوراسمیدریویدی معناده الفلث تخفیفیه شه دانی جا ازدرعلی‬ ‫ماسقف قواعد الفدامة پادشاه پا فارسیه مدوده به مرکدرپادایه شاهدان | |‬ ‫نکه پادپاسپان و پایندوخت خعنازینه او لغله مناسبت ظاهره دربوده شه|‬

‫کی الفث تخفیفیه پادشه داخ جاژدر بلکه الفلث ابقاسی و هاناث القا سیاه پادشا‬ ‫دانی جاژدر شاعر بیتی کهمان تاترا دیدمای جان من نام پادشابودل خویشتن‬ ‫ای‬

‫و لد تلوصوخوشاب ایوانجو درخوشاب مجد‬

‫خوشاب‪ ،‬شین مجمجه ممدوده لک محیله لذتلوصومجناسنه همدانی لولوویاقوت‬

‫و علاوونارلی امثالی نسنه ره صفت واقع اولور مثلادر خوشاب دیرلر ایواینجو‬

‫دیک اولور حکم اسدی بیته هرآهوان ریوی مشلث ناب‪ ،‬نه از هرصدف در‬ ‫خیر وخوشاب اصلی ترکیب توصیی اوله رق آب خوش ابدی خوب صو‬ ‫مولوهعناسنهاولدی چونکه خوش خلی مجهممدوده لث صامی واشین مجمه به |‬

‫یعنی خوب که کوزلناصرخسروبیت توچه یکی زنکی ناخوب پیره دخترکان‬ ‫|توهمه خوب و شباب آب صودیویوقطعه ده رقاع کره مذکوردر و معنای ||‬ ‫ترکی معنای اوللث عیتی و معنیای ئل نیبلث مناسبیدر در داللث ضایی و رانک‬

‫اق ونشنید به فارسیده ایمجومعناسند شایعد رکن عربید تشدید لازمدر‬ ‫بومقامده است ترجمه شی اولان دلث =کستریاه دراو قسه دخی‬ ‫الویر ریوتقدیر جاه ایهام خطیدن و ملاحتدن خالی اولمازفافهم‬

‫اعد جوی ایرمعهدی آب روان یحیی آقرصوب‬ ‫جوی جیم عددوهناک نامی ویا تحتیهایه ایرمق که عربیدم هر چغتایده ستای‬ ‫دیران همد اخی جویایسته دیواللی رنجی قطعه نث بیت سابعنده کلورآب روان‬

‫بایستمااعوتلنیدآکفورصروهکرهوعابنیدرهامناکجواورویعددیوردرهجواثکفهخآابرصیوودنیوون رقاهررقفمتینقلطفظعاهنندثن ||‬ ‫اسم اعلیاخود صفت مشابهه در کبدیجی د‪ :‬کدر آکن استعمالده صالنه رق‬

‫کیلبی معناسنه شایمدر صوده دخ صالنوب کقه اولعه آب روان دیدیار‬ ‫همدانی جایزورو معناسندورا مجمعناسنه وهمان معناسنه ده کلوربوناردن‬ ‫بشقه روان جان دیواوتوزستکرنجی قطعه یک بیت نشانده =کلور‬ ‫‪ ۴‬تیرهیولانقدرد یخی حوضلث دی پایاب مجلا‬

‫‪۹۳۹‬‬

‫تیره نامثنات فوقیه ممدوده لث کسری وراث فنجی وها رسمیه ایه بوالاتاق‬

‫بیابانی به‬

‫نام نشود روی این جهان کین چشم تیرکی بتواند‬

‫نظر نکند هم دخی ذاتندهقاره نسنه ه وصاکره دن متغیر اولوب قاره ران نسنده‬

‫وقاره کوکجهیه وباغچقارد قاری آنجا که عیده شفتین دیرروجهیه تیره دیرر‬ ‫فاما که ها رسمیه سزاونوزدرت معنای کلوری کم تفصیلی یکری برنجی قطعه نث‬ ‫بیت بانی سی شرحنده کلور پایاب پا فارسیه و یا تحتیه مدوداتینلث قاتحاری‬ ‫وبا موحده یه مرکدر یعنی قعرالحوض چونک پای جمعنی ایق دیویکرییدنجی |‬

‫قطعه الث بیت را بعنده کلورآب صمومعناسنه درپومناسبت ایله یکارایاغنه ومطلق‬ ‫صوتهایدنه و دیدنه ایاق ایرشن تصویه دیخی پایاب دیراربوناردن بشقه پایاباطاقت‬

‫و قدرت معناسنه و پاینده و بابت معناسنه و نهایت وغایت معناسند ده کلور‬

‫آمد سر=کشته باشید و تمشهدی دو تکه کشتن تمامی‬ ‫سر کشته و رانک سیکوفی به ترکیب اضافیدراصلی کشته سرایدی تقدیم و تاخیر‬

‫انجق کلاب کی لفظده نمخفیف مفید در هرحال باشی دونمنش معناامنه ستر کردان‬ ‫کی خواجه حافظ بیت رهبری جو که در این بادیه فرسوی رهبست مزداشر‬ ‫کسته چه داند که کالبدرفت چونکه سرباش دیو یکری بدانجی قطحداث‬ ‫لفظندن اسم مفعولدردونمش معناسته زیرا کشتن مصدردردوران مجناسنه‬ ‫‪ k‬دریادهصویث دو نمسی چو رندیسی کرداب‬ ‫کرداب کاف فارسیه اث کسری و رانک سکوفی و دالممدوده ایله اصلنده‬ ‫ملا‬

‫‪:‬‬

‫ترکیب توصیف قبیلندن آب کردیدی مدورود کرمی صومعناسنه بعدالتقدیم‬ ‫والتأخیرسیاه چشم کی وصف ترکی قلنوب دکرملوصنومغناسنه اولدی بعده‬ ‫معنای مذکورده غالب اولد یکه عربیده دردوردیرارمیر نظامی بیت چووکشتی‬

‫اندرافتاده کرداب مپرس زان بعدازین راهج آسیاب چونکه = کرد‬ ‫دکری دیو وکریپدیای قطعه نث بیت نامتدا کلورآب صوکمر آنفا‬ ‫بد آتشده او حیوان که ==کزار آدیسمندر ‪۶‬‬

‫‪ ،‬یا‬

‫سمندرسنلث و میثاق خاری و ویلکس کوفی ودالاث فخمی و را به آتشده کزار‬ ‫رحیواندرشویه روایت اولنور که مزبورجانورقیون قدرا ولورلوفی الوان‬ ‫اولور که یاضی وزعر دوسرخ ویشل و بنفشی تونی ا==کایروبا دستمال ایدرار‬ ‫سک‬ ‫مر‬

‫‪۱۳o‬‬

‫کردکده آتشه براغوب چرک یانوب پالئولطیف جدیدکی اولورلامع بیت ||‬ ‫آتشم زخ جکرسوزنعام اولسه وله دل آنشکده مهدوشسه سندرکل اولور‬ ‫بعضی روایتده سمندرقوقفسی فوشیدر که مزبورقو شلث یک سنه عری اولور‬

‫آخره اردکده اودون جمع دوبا نفسندن آتش پیدالولوب اودوفیاقرکندی‬

‫بنارد خی یا ترکل اولورصکره مرور ایامله کلندن یاوروسی حاصل اولورآتش‬ ‫باقدوغنه مولانا جامینلث شوبییق شاهددر بیت شونمندرچوفروزد آتش‬ ‫اش با آتش و خرم وخوش *بعضی روایتد هکلرقدر بر جانوردرهر ساعت‬

‫براون به متلون اولورهمدتی هندستانده بر ولایته سمندردیرا که اند بی نظیر‬ ‫عوداولوربوایی معناده بین الد ال والرادو اوایله سمند ورویوایکی لفظده را‬ ‫دلنهلام به سیندلوسمندول دخی دیرزبویله ولنجاه ونده درت لغت و آردر‬ ‫تکقوقدس لفظانده درت لغت اولد یخی کی ققنس وقوقدس وققنوس و توقنوسی‬ ‫مدیران صوقوشاندن قازه بط اورد که مرغاب د‪:‬‬ ‫بطه با موحده نث فخیله قاز معد‪-‬اسنه اصلند ه عربیدرطانث تشدیدیه آکن‬ ‫فارسیده تخفیفیله دیخی شایعادرشاعر بیت در شکم باز که چندین خطاست‬ ‫تذکرهجان تذرو و بطست قاز دخی فارسیدر ارکیده شیوعی حسبیله ارجه |‬ ‫قلندی امافرهنث شعوریده بط به قازی شویه فرق ایدر که اهلبسنه قاز وغاز‬

‫در دشتی سنه بط دیرلرلطابق بیت بازسفید آفت طاوش وقاز چرخ و کزو‬ ‫بسته شود چشم بان * آکن ترکیده علی الاطلاق اهلیسنه و دشتی سنه قازدیرار‬ ‫مرغاب «ترکیب اضافیدرمطلق صوقوشی معنا سنه شوفدرکه غینلث کسره سی‬ ‫تخه ه وهمزهمدمه نبدیل اولنوب اوردل معناسنه منقول اولدی بودهیاء نسبیه‬

‫به رغابی دخی دیررهانف است میاوربین صید که رکانه مرغابی نام میندازباز |‬ ‫چو که مرغ قوش دیویکری التی قطعه نثبیت سادسنده کلورآب صوکامرآنها‬

‫ماهی بالغیاث آدی شتاور دیخی بور کج ‪:‬‬ ‫ماهی‪ ،‬میممدوده لثانی وهاء ممدوده ناتتا کسریله عبیده سمت معناسنه هرنوعته‬

‫شامل اسم جنسدرشح عطاریت آنکه امرغ هواماهی دهد» بند کارادوات |‬ ‫و شاهی دهد شناور شین مجیه نل کسری ونون مدوده لث وواولیفاتحاری ورا به‬

‫بود به عربده ساع دیران خواجه سالانبیت بحریحیطهاتش موج زده جاب وش‬ ‫|ناتالیفات کرد درو شناوری واو دلنه یاء موحده به شنا برد خیابومعابه در‬ ‫مجلا غونه صویه طالق صورلث طلقه سی خیراب ملا‬

‫‪۱۳ -۹‬ب‬ ‫ر‬

‫اغویه ‪ .‬غین مجمجه ممدوده لث ضامی و تاء مشنا دت فوقیه اث فنی و هاعرسمیه ایه‬

‫صویه طالق که عربیده غوص دیررطا ایله غوطه دخی جانزدر ویکی لفظده‬ ‫غین ممجه نث فنی و واولش یکونی دخی جانزدر ابوالمعانی بیت در بحر نمشغویه‬ ‫|خوردان دل محزون باشد که خداساحل مقصودنماید «خیر اب» اصلنده‬

‫وصف ر=تکیبی اوله رق آب خیر ایدی قاجی صومعنا سنه چونکه آب‬ ‫صو=کماعر خیر وصف ترکیبی اوله رقی کریسکزنجی قطعه نث ببت‬ ‫سابعنده = ماک ‪۶‬لور پعده طلغه معناسنه نقل او‪.‬نیعج‪T‬ه علامت نقل و تخفیف‬ ‫همه‬

‫و‬

‫ه‬

‫‪ ۶۰‬ه ‪.‬‬

‫چ‬

‫• ‪i‬‬

‫•‬

‫|ان چون تقدیم و یا خیروزاییه ی مفتوحه وهمیزهای حرف مددیار‬ ‫تعداد ارتکانه معنی آسی سی آقای دکدر ع‬ ‫‬‫• ‪e‬‬

‫هی‬

‫ارشکنه * دال گدوده لث ششی ورا لثاکستری وشین هم به لناکستری و کافلث‬

‫ونوث فاتحاری وها رسمیه ایله زهر انواعندن سال باقی دید حسکالری‬ ‫نسنه در لغت نادره او لغه فرهنلث شعوریده مذ=کورد کلدرن کم اواخر‬ ‫| دیبا چه ده وعدبیورمشیدی چونکه زمافنده فرهنث لفظی غلبه ایله شعوری‬ ‫کینه عیکی اومللاشدفررآاکنر توح=فکهاالرمویمزنیدنهدجهیدواهردژیکوههوسسییفایتدیوومذ=کوردر‬ ‫}‬

‫م‬

‫کریزنده بکاف فارسیه نکا وراءمدوده بلک کسبرلر به اسم فاعلدار قاچی‬ ‫معناسنه عربیده فراروفراره دیررمصدری قرشی قطعه نلن بیت تالشنده‬

‫کلان کریمخان یا خودکر یزیدن لفظ ریدرزیرمستقبلان کریزد و کریزند کلوری کم‬ ‫| امر صیغه سی اوزره اسم مصدری یکری کز نجی قطعه نث بیت خامسنده‬ ‫کلورجیوه مجیم ممدوده لک کسبری و واولیغاتی و هارباعیه پله ترکیده سندلی‬ ‫وعبیده زیبق دیدکلریدر کذافی فرهنلث شعوری بوجیوه لفظی نقدر فارسی‬ ‫اپسیه ده ارکیده شیوی حشبیه ژیوه وسياب لفظ ارینه ترجمه قلقشدار ژیوه‬ ‫زای فارسیهٔ ممدوده این کسریله وزن ومعنا ده جیوه کبیدراسیاب ترکیب‬ ‫ج‬

‫‪-‬‬

‫ه‬

‫اضافیدراصلی آب سیم دیکش صوپی معناسنه جیوه معناسنه نقل اول جه‬ ‫| علامت اچون تقدیم وتأخیرو خفیف چون میم مفتوحه و همزه سی حرف مد‬ ‫قلندی بویه اولیه بونده حکمتانک زیق ایلهاکبریتی مزج ایدنجه کشی خود‬ ‫التون اولوردیدکلرینه اشارت واردر نکته فراروفراره لفظاری ارباب‬ ‫کییا وایکی‪-‬اب اکسیراصطلاحنده جیوه‬

‫لث علی اولوب و جیوه دق‬

‫فی نفس الامر فرارو ذهنا با ایله متصف اولغله ناظم محریرقاچیای کریزنده‬ ‫تتا‬

‫بورسه‬

‫‪۹۳۷‬‬

‫===============================‬ ‫بیوردی فلله دره مثنوی خذالفراروالطلقا » و شبئایشبه البرق * فان‬

‫|‬

‫جسنته سهقا ملکت الغرب والشرق ‪ ۰‬سئوال حاکمانک بوفول راستیدر‬ ‫و وجودخارجیسی وارمیدار جواب راست وصول در تکم علمل کیایی جکیت‬ ‫|طبیعیه فروعندن عدایتد کاری کی همداخت وجود خارجیلی واردر تکم |‬ ‫قاروندان و چه ارباب معارفدان منقول ومشاهداولدینی کی سئوال علم |‬ ‫اولوب وجود خارجیسی اولیدی علوم سائره کی علی روسلازمان علاء‬ ‫=‪-‬تک از کذاری و حکماء معرفت شعاری اولوردی جواب حق جلوعلی‬ ‫حضرتاری فقط کیایی دکل بلکه بحسب الظاهرشهرت و شیوای خطرنال‬

‫اولان عالیره مثلاعلم جفرو علم حرف وعلم سیبتاً کی علوملث اعخانی کم |‬ ‫و خفایه موفق قلوب حتی اظهارسر کفرادیو اعتقادایتدبردی یعنی جانب‬ ‫ویکانکانه د‪ :‬کدرفلاجل ذلث ارباب لایکا بوجد درجه سنه رسیده اولدیار ||‬

‫سئوال بوعلم آیانه جهتدن سراولادی جواب علم گیاهرطرفیه ستردکلدر‬ ‫بلکه تقدین یعنی شمس و قرحسببله سرولدی والا مطاأخداق چه معجن‬ ‫کیبو به ترتیب وطائفه صاغه بی نهایه اجزای کیبویه ترکیب و شمال ایل کلری‬ ‫طاهردر سئوال جدو سعیله نقدینه وصول ممکن اولاری جواب عزیزم‬ ‫امکاندن بشقه وجودی دیخی محققدرلکن توفیق حقه عناحادر سئوال مثلا ||‬

‫عقرب و علم الدین وعقابوعبدیعنی کیریت وزرنیخ و نشادروجیوه امتزاج |‬ ‫ایدجه شمسن و قرحاصل اولوردیدیارمعهذا منح ولسه از حاصل اوله دکل‬ ‫مشابه تاخی اولامرونقدیرجه کلاماریاچه صواب اولورجواب عزیزم انسان‬ ‫کافه حیواناته بلکه عامه کائاته نستله نه کوه کامل الوجودایسه نقدین دخی‬ ‫بین العاد را کامل العیارد رآکن شمسر کا مل حقیقی واقر کامل اضا فیدر ایشته‬

‫بوتقدیرجه انسان ته درلو روح انسانی به وروح حیوانی به وجسده محتاج‬

‫ایسه نقدین دیخواوچلث امثانه محتاجد رکن بونزده روح انسانی رینه فقط‬ ‫روح و روح خیوانی یرینه تفسی دیوتعبیر اولنور امدی عزیزم حق تعالی ||‬ ‫چضبرتارینه کونه روح انسانی به یسائلونث عن الروح قلالروح من امر رابی‬

‫نص فضیله کنم ه خفایلدیکی کیبورو ی دی برای خاکیت علیه مختوم‬

‫ویکتوم بلده حکم آکچون وروحه کامی روحالذهب دیووکاهیجر کرم‬ ‫دی تسمیه وکافه کیباکرانه مطلت اعلی ومقصد اقصی ابلدالرسئوال علاء‬ ‫احتمال‬

‫‪۱۳A‬‬

‫صوفیه و حکماء اشراقیه روح انسانیده بحسب الطاقیة البشیریه جسمجوار‬ ‫وروح حیوانیله روح انسانی فرفنده عظیم تکاپوریلد کلری کی بوده دیخی‬ ‫برایان وافی و فرق شافی وارمیدر جواب ایشته بومقاملث حلی فصول ثلثه به‬

‫نمسحتتنداجرددرن هفرصریلدارول «جسد بیانند که ودیجدهم انتشار و شلا|‬ ‫فصلثانی با نفس یاننده که بوخصوصده نفس ملوحات‬ ‫تسمه وانواع ن= کبریت واصناف زرنیخ واشباهی نسبنه لردن حاصل اولور‬

‫فصلنالث روح بیاننده که بوماده ده روح اشیاء سبعه لث بردن اولور ‪ ۱‬زیبق‬ ‫‪ ۲‬رصاحش ‪ ۳‬موی اطفال ‪ 4‬قشعریضه ه دم یعنی قان ‪ ۹‬مراره یعنی اود ‪۷‬‬

‫بول یعنی شباشی خلاصه بویدیدن هربری بشقه بشقه آکسیراولور برای رینه‬

‫ضمواضافته به محتاج اولزادیو شمس العارفده نص و قطع ایلدی سئوال‬ ‫بونفس و روحدن هر برای تحصیلی هاکونه اولورونه طریق به وجود پذیراولور‬

‫|‬ ‫‪ ۹‬ترکیب ‪ ۷‬ترطیب ‪ ۸‬تنقیه ‪ ۹‬طرح ایشته از جلدبوطقوزاموره موقوف‬

‫جواب مشهوربوطقوزامور که ‪ ۱‬حل ‪ ۲‬عقد ‪ ۳‬تصعید ‪ 4‬تکلبسه تحلیل‬

‫و محتاجد روبوطقوزامورالشاعاتال ورنیی جهانچه فرع وانلیق کی آلانه |‬

‫|وکونا کوناطین حکت ویرحلقه کی اسبابه محتاجداروج سیدق آسیراز |‬ ‫| مکتومه دندرازجله برماد سهلهستی سکایان ایدمثلارطیب دیوملوحاتلن‬ ‫و امثالنلثصوینی اخراج و امثالنه واجساده وارواحه اسقا واشرا به دیرر‬

‫|‬

‫| ایشه ومقوله عمللریه قدردشوارالحصول وصعب الوصولدرفتأمل سئوال‬

‫بوتفصیلانک اقتضاسی کیاوریمش بوصاورده قلب حقایق لازم کاری قلب‬ ‫حقایقایسه ذاننده محال دکلی جواب عزیزم قلب حقایق محال دیمنلث معناسی‬

‫ممکن واجب اولزواجب ممکن ا ولزد‪ :‬کدر یوخسه ممکن کن آخره منقلب‬ ‫و مستحیل اولوراز جمله بسیط بسیط آخره منقلب اولورمثلامأوهوا کی و مرکب‬

‫مرکب آخره منقلب اولورمثلا لحه به ساقطولان حیوانکی ایشته بوایکی‬ ‫صورنده ماده رابا قیه درمنقلبه اولان فقط صور در کاهمیه آولور که ماده‬ ‫وضوریت ایکسی معا باقیاردر فاما که منقلب اولان بابوکه کیفا کیفه اولورمثلا‬ ‫سودیوغورت و پیازو یاغ اولدوغی کی وتحوذلث با خود حال حاله اولور مثلا‬ ‫صوبوز اولدوغی =کایی فاقا که ماده و صورتیله انقلاب مسئله سی‬ ‫اعادة المعد وملک جواز و عدم جوازینه منوطدرجونکه تجویزایدهه کوره جا از‬

‫اغیه به کوره جانزدکلدرامدی عزیزم بوتفصیل معلوم اودیسه اجساد‬

‫‪۱۳۹‬‬

‫سبعه مذکوره نلث بربریته انقلابی بسیطثبتشیطه آخسره انقلابی قبیلندن ||‬

‫دکلدرچونکه موالیدثلثلث بریدر نجق یابوک مرکک مر=کب آخر فقط‬ ‫صورتیله انقلابی قبیلندن اوله یا خود فقط یا حالله انقلابی قایلندن اوله ایشته‬

‫بوصورنده آکر کیفله انقلاب ایدرسه اصلنه رجوع از واکرحالله انقلاب‬

‫درسه برسبب جزئیاه اصلله عودت درباخودمضمحل اولورفافهم سئوال ||‬ ‫اجساد سبعه و امثالی بالمشاهده رزرینه اضداد وقسیمات اولدوغنه فقط کیفله‬

‫با خود حالله انقلاب ایدردیملک مناف دکلی جواب جاز که اجساد سبعه وامثالی ||‬ ‫طالب و مرکز حقیقبسی اولان کالنه و تمامنه راغب آیکن هر برینه اتصال موانع‬ ‫وانتفاعشرائطه ملاابسه سیاه کالی احرازایده میوب برادرجه سافله ده استقرار ||‬ ‫به کی حدیدوکی تحتا سی و کی رصاض وکی آنلث و کی جروامثالی اسجاریه |‬

‫مسی اولدیاریدی عزیزم کورمزعباسن که وزم اولاقورق نیافریک ثاشاعنب‬ ‫رابعاعضیر خامساد بسی سادساقط اولدینی کی زیرا اوزم اجتماع شرائط |‬

‫وارتفاع موانع راه احراز کال ایدرسه اقطاولورو کرکه ناقص اولورسه |‬ ‫مقامنه ت=کوره برای عله سمی اولور کاسبق سئوال ارضلث هر بقعدسنلث‬

‫برخاصه سی واردار بوتقدیرجه هر بقعه سی برمعدن افتضا اقدسی عقله امسن‬

‫ومشاهدهیه اقرب دکلی جواب کار مرمبسنکه جاموس وجل و قروغنم فصول‬ ‫و خواصله بر برندن منفصل و تباز انواع واضداد آیکن جاه سندن حاصل‬

‫اولان سودتواع واحدوسودادن حاصل اولانی زوبوفورت هربری برنوع |‬ ‫انتخاب آکس روارباب کیاطهرالفضة الحذما نمکها حلال دیوطاللزینه امر‬ ‫و ترغیب ایتدیریت کم بومضمون شمس المعارفد ن دخی فهم اولنورچونکه‬ ‫عزیزم فضاه جذهادن مراد ازجله رصاص دیسک آکرانتفاشرائط واجتماع‬

‫موانع اولسه ایدی کامل اضاف اولان فضه اولاجق اجش بلکه کامل حقیق‬ ‫اولان ابرین خالص اولاجق بش کن بدن انسانه اعتراض مزمنه دن علت‬

‫جذام ولوده کن‪ .‬دایره انسانیتدن اخراج ایتدیکی کی رصاصه دینی برعلت‬ ‫مزمنه عارضه اولغله کرل کامل اضاف و کرل کامل حقیق درجه سنه رسیده‬ ‫اومش سئوال رصا صنده بوعلت نه در جواب بدن انسانده جذام عصیانا‬ ‫الله تعالی ا=کرعلت واحده دیومعدوده ایسه ده فامآ که جهت وحدتله‬

‫‪.۱۹۰‬‬

‫|مضبوط ولان علل متعدده اجتماعندن عبارت اولدویکی ایشتعبورصیاضیده‬ ‫دخی جتماع علل اشتادن عبتارت علت جذام کی برعت واردارچونکه او‬ ‫رصها صد ه فهم قاصترانه مزه کورهیدی علت وارد را که فضاهده بوقدار ‪ ۱‬لینت‬

‫| سرعت دوباب ‪ ۳‬وسعه جرات هر رفت ‪ ۹‬سورت ‪ ۷‬خشه خلاصه کلام |‬

‫ایسته و دی علت راست صندن کیدیحه یکادیکون فضیه اکن عزیز بوقدر بحث‬ ‫همان روح انسانی مجی کی زیعنی در برعلیه شفا بوق در انجق عقلابهلازم‬ ‫اولان بومقوله مرمتیکلی انشی الشی یدکر میموف بوقداریخثیله اکتفا ایدوب‬

‫علیه اشتغال به خسمرالدایاوالاخره مصداقه مظاهراولیه لنفطن خغ الله علیث‬ ‫سنانکوزیشنهادی اشاث وسترشلثالله کریهای‬

‫ع‬

‫اشلثه همزه کافی وشین مجمجه اث ساکوفی وکاف ایل کوزیاشی که عنابیده‬

‫دمع وهریاشه و قطارمیه دخی دیررشیخ عطار بیت چنان شد ظا در ایام او ک‬ ‫بوببتده مطالفا قطره معناسنه در مدتی دولت‬

‫به اشکی در میان خرقارم‬ ‫اشکانیا نده اوال با دشتاهالثاشمیناشلث ایدی جعنده اشکان نسبتنده اشکانی‬

‫اوانک جسنده اشکانیان دیدیرعلی ماسبقف قواعد القدمقچونکه سلطان‬ ‫نبیا علیه افصل التجایا بعشاندن اول معلوم اولان دول تجمدرت طائفه در‬

‫برای پیشدادیان و ریکانیان و برای دخی ساسانیان ویری اشکانیان دیو بعضا‬

‫کتاب تواریخ دهمشتروحدر کنکاتبچلی مرخوم تارعتقویم ام کاندمزمان‬ ‫سعادتدن اقدام اولان دولتی یکری بشه اخراج وحصارایلدی فاحفظ سرشاک‬ ‫سینلن و رانلث کسبرری وشین مجاهناک سکوف و کافی فارسیه به اشک کی کوز‬

‫آتش و خزده آتش معناسنه وکل سرخ معناسنه وبرقرمزی شکوفهلی غاح‬ ‫معناسته ده کلورشیسی فخری قطعه پادشاهاز شرم دست توایررخ سیاه آمدست‬ ‫ورخت سمر شلث « نیستناشاره بسوی محرکفتازان همی باردش زدنده سرشلث‬

‫را یک کوزه دیش ازقبضت العلرستی مجتای کل زسرشاک ه اول مطلق‬

‫یاش و قطرهمعناسنه بافی جمعنی دمع الث قرمزی شکوفه لواغاح معناسنه تکمله‬ ‫فرهنلث شعورییده اشلت کافی عربیه سرشلیکاف فارسیاه مضبوطدر فاحافظی کره‬

‫کاف نارسیه نلی کسبری ورانث نیکوفی وبا تحتیه ناث فنی و هاعرسیه به اسم‬ ‫هصدرگعنی بکا ابو العاتی بیت نوحه و کرابه دامادم من کشته اند آسعان بیرار‬

‫|‬

‫مجید کربان دیالث اغلایمجیدرفانلوصوخوناب مجد‬

‫‪۱۹۱‬‬

‫کریان کاف فارسمیه الت کسریله کریستن امر حاضعرینلث آخرینه الف ونون‬ ‫الحاقیله اسم فاعل یا خود صفت مشابهه در زیر مستقبلاقات کرد و کرینده و کری‬

‫کاورمیرنظامی بیت زدست اختیارم چشمکریان عنانش یا ستاندنبست درمان‬ ‫بعضی فرهنکده فداوقربان معناسنه دهمی ویدر خوناب اصیلنده و وعطافله‬ ‫خون و آبایدی قان دخی صومعناسسینه چونکه خونقان دیواو وزنجی‬ ‫قطعه نث بابت سابعند کلورآب صومعناسند کاسبق بعده وصف ترکی اولق |‬ ‫ایچون و اوحذف اولنوب تخفیفت چون دیخانوفی مفتوجیه وهمنهی حرف‬

‫| مدقلوب قانلوصوفعناسی مقیداولادیمیرنظامی بیت شدمخوناب اشاث دیده‬

‫|زغم یک سوزد آتش ضیات کرهم خوناب آکزیکوزیاشته مستعملدار |‬ ‫عینیبوهقطعه شعرهرج تن الاجزاد در کن صدری وایتد اسی خریب وعروضی‬

‫وو آضخرربیدینمتحوفذیوخفذوفحشدووبرایفامعکیفلوقفادلادرقتدنهبیمهفعخورلببه نمقفلااعویللنونباوالخنردبن دیگوی|‬ ‫تسمیه اولنور کف چزوس باعینک آخرنده کیسبب خفیفاث ساکنی اسفاط‬

‫ای کدرح‪-‬که مفاعیلن و فاعلاتن تونلرینی دو شوراب مفاعیل وفاعیلات‬ ‫قالد قدهمکفوف دیوانستمیه اولنور باق اصطلاحصلرماسبقدان معلوهتدر‬ ‫تا‬ ‫با * بکررونقوشه وجه تا یکم اوله و آب ‪ ۴‬رای‬ ‫یعنی بودن اصواوزرنده اولان نقوشهیکزارچونکه نقوش اجع نقشدار‬

‫حهار» بمعنی دنیا تکمیکربی یکی قطعه نث بیت باشنده جهان =کابق‬ ‫دیوکلوریرادات استعلادراکاسبق فی الادواتلر‪-‬ک به آب‬

‫|‬

‫معروف‬

‫قطعه چون مهروانه روغنای این کابید ‪" :‬‬

‫قطعه و همزه سی قطعه اولینثا عنوافی شرحندیداتیدی چون کی دوقطعه |‬ ‫اولنده کلورامه اندن مخففدرپرتوافزای * وصف ترکیبیدرزیراپریوشعا عادیو ||‬

‫اوتوزالتی قطعه یک بیت را بعنده کلورفزای فانک کسری ورای ممدوده اث فنی‬

‫وی تحیه ایله فزودن لفظاندن اعترای خود اسم فاعل مخففدرچونکه مستقبلا قی‬ ‫فزاید و فزاینده کلورپولفظ و امثال مثلاجانفرای وفرحفزای کیفغ فاء به |‬ ‫مشهورلردریکن ارباب لغت عکسنوره دهانیان ایلدیر این‪ ،‬بودیوقطعه ثالثه نث‬

‫بیت را بعنده کدی کاب» معروف حاصل معنایته حزف باده بوکه شعاغ‬

‫‪۱۶۲‬‬

‫ارتریجی ‪-‬حتیکون و آی کی رقطعه یا خود قطعه درچونکه وقطعه ده‬

‫| مراعات نظیروطباق و امثال صنعت ارایه اکتری مساذ=کور ومترجم‬

‫این شعاع وصفوت متاحی وآن اضدادی نابینه ردیفحفظ |‬ ‫آسمان همزه ناک مدیه =کولی که عربیده سماوفلث دیران کل پاشازاده بوده‬ ‫تصرف خاص ایدوب بیورر که آسمان وصف ترکیبیدرد کرمند بکزمیجی‬

‫معناسنه بعدهانقلابلای خود غلبه ایله =کو که اسم قلی شدر انتهای چونکه |‬ ‫| آس ذکرمن دیویو قطعه تک بیتنامی شرخند کلورمان قطعه نانیه یک بیت‬

‫|خامسندمان ماندن لفظندن امر باخود اسم فاعل مخففدرهمدانی شهور‬ ‫| فارسیه نث یکری دنجی کوننه آسمان دیرلیوایکی معنایه مسعود سعد سلمان‬ ‫|بیت آسمان روزای چوباه آمعانباده اوش وداردل راشادمان واول کونه‬ ‫|موکل فرشتهیه دیخی آشعبان دیربری خوز شبد خاجیه نث ضعی وواو مجهوله‬

‫واشین مجاهمدو دهل کیمری ودال ابله کنش مغناسنه لفظمرکبدرچونکه‬ ‫خورش سن دیویکرمی رنجی قطعه نث بیت ثالثند کلورشید=کنش دیوا‬ ‫اولوزالتی قطعه لث بیت را بعنده کلور وایکی لفظدمخالث ضعیله و شبنلث‬

‫=کسریه کتفتالیدوب خوردن و وی و شیددنیا‪ ،‬تحتیه ی حذف ایدوب‬

‫خرشد دی جاز درحاضلی بوده علی الانفرادو علی الاجناع سکز لغت‬ ‫واردر ‪ ۱‬خور ‪۳ ۲‬رخ شیده شدن خورشید ‪ ۹‬خورشد ‪ ۷‬خرشید ‪۸‬‬

‫خرشد مهریک کسری وهانک کوفی ورالیه بود یکنش معناسنه در‬

‫همدانی هر سال شمسیداتیدنجی آیک آدیدار که نیراعظم ارج میرانده اولدینی‬ ‫| مدتداروهرشهرشاسپنلث اون التهای کوفی اسمیدرودخی روزمربوره موکل‬

‫فرشته الثاساتید رو شفقت و محبت معناسنه ده کلورمویدالفضلاده مهرجعی‬ ‫سناک سرخ دیومرویدرو بعضی فرها کرده استراث معناشنه منقولدره آفتاب‬ ‫همزه ممدوده بلک محیله بودخ کنش معناسنه مرحوم کال پاشازاده و ده دنی‬

‫تصرف خاص اید وب یورر که آفتاب وصف ترکیبیدرصوفردریجی معناسنه‬ ‫چونکه آف اصیلنده آبایدی با موحیدهف به ابدال اولفشدر تاب» تل فوفیه‬

‫ممدوده اث فنجی ویا موجده بله تاییدن لفظند نام‪ ،‬حاطنری خود اسم فاعل‬ ‫مخففدار عده کنشه خاض اولشدر شیخ سعدی بیت عربرفست آفتنب تموز‬

‫انتخابات متنانتیت‪ -‬تنانتیتی داننده‬

‫‪۹۹۳‬‬

‫نظملاللث شواوج تندن قهم اولنور بیت غور بویویی ویویح وجاریه و شمسی‬

‫|وبوخ کونیونی =کتکس سبوحنجم واقر یلدز و آی» دیکر بیت‬ ‫مع و جو ناوداکاونجو نه هم صنعتانه کون‬

‫آی هم =کو ندر مهبان‬

‫بور ضیاویر ملک مزون ها دیکر بیت =کون بولت شتاق معه ف‬ ‫تکورونتی آقا عناوین وقاف و کافولامومیمونون ||‬ ‫|‬ ‫تعدیلات دز اختتر ماه آی آید تلقیدر ماهتاب و ‪| T‬‬

‫در متن تاتی و تاتی تانگوقایقوت یکتاتی ورآباد ک‬ ‫استانداخ دیلمبیافرینیت این رقدرتیکر کشت مسمودعاقبت‬ ‫اختری همدانی بخت و طالع یک معناسنه وعه که براق معناسنه و مراد مسعود‬ ‫معناسنهاد کلور ماه امام ممدوده اث فنی واظهارها به آی که عبید مقروهم |‬ ‫نیراصغر دیرر=کند وذاننده وری و قدر بلکه شمسدن استفاده ایدر‬

‫ملی ایران برای مدتی سن آنتونیک و کروکدرعبده‬ ‫آکا شهردیراربودی یک نوع دربری شهرشیسیدربری شهر فریدریکسی |‬ ‫این اسلامیه ده متداولدر که سنه قریه وسنه شمسیه درسنه قریه‬ ‫اوچیوزالی بشن کوندرو آیاری محرم وضفروغیرذلک سنه شمسیه اوچیوز |‬ ‫القش بشی کوندرو آیلرینلثاسی یونان لساننده مارتونیسان و اقیاری معلوم |‬ ‫وفرین لساننده فروردین و آردبهشت و با قیاری معلوم شهرو قرمعناسنه |‬

‫|حسن غزنوی بیت کردم سال و مادر ادوار مهرراسنال رادومهرماه |‬

‫ابوبیت بی نقط واقع اولشدر یوناردن بشقه هرماهشسبناک اون آیکتای کونک |‬ ‫|استانهاده همدخی اکامو کل فرشته نث اسمنه ده ماه دیر راه ماهتاب» تر=کیب‬ ‫اضافیدراصلی تاب ماه ایدی انجیق تقدیم و تأخیر کلانیکی لفظده تخفیف افاده |‬ ‫ایلدی امام آی دیو آنفاتیدیتاب» تا فوقیه نلی فتحیله جمعی شعاع وفرویغ‬ ‫|دیویوقطعه نث بیت را بی شرحنده کلورنت کم ابدارپارلق دیو یکری‬ ‫دردنجی قطعه نثبیت اولنده کلورهمدخی استعاره طریقیه روی دلیره ماهتاب‬ ‫دیرازشاعر بیت آن قدس روروی ماهتابش یاچوخورشید کشته بر تابش‬

‫| تعآوینق بیدار منعقاشی غنواده او قوخواب *‬ ‫|بیدار با موحده ممدوده لک کستری ودال ممدوده نث فنی ورالیه اویانق‬ ‫معناسنه عبیده یقظان وچغتایده اویقاغ دیرلرصائب بیات تاکی غبار‬ ‫هستی موهوم چون حباب * صاتاتال‬

‫‪۱۹‬غ‬

‫و تنبه معناسنه ده =کلور اغتوده «غین ممجه اث ونون مدوده لث ضعری‬ ‫ودالاث فنی وها رسمیه ایه منعشق یعنی او قویه هنوز وارمش عریده سنه‬ ‫و نعاس دیران خوابه خاء مجمه نیث بین العوالعنام آمله سی وو وعلامت‬ ‫والفا و با موجده ایله یعنی نوم همدیخی روایا که واقعبه معناسند ده کلور‬ ‫ایکی معنایه حطضرت مولانابیت سرنهاد و خواب بردش خواب دید کامدشی‬ ‫از حق نداجا دش شنید» و کا های خوابیدن لفظاندن اهر حاضبرد خی اولو ر‬

‫||‬ ‫بدست آویومش خوابیده دونگی کجه دوش ودو شده خوب»‬ ‫خوابیده و اویو شمعناسانه اسم مفعولدر مصدری خامجهانلث بین الفخ والطیم‬ ‫اماله سی وو وعلامت والف و با توجد ممدوده نت کسریاه خوابیدن لفظیدر|‬

‫دوش دالممدودهتک تنی و شین ممجه ایه دوئکی کجه معناسنه عریدهبارحه‬ ‫ولیله لامسکی بودن بشعه اوموزمعناسنهاد کلورعییده متکب کی همد خی‬ ‫دوشیدن لفظاندن مرحاطبری هولوریخواب دوش معناسنه عی بیده رویا |‬

‫کیکاسبق آنفایس‬

‫هیات وحشمت شکوه اعلادیث والایش‬

‫شکوه شین مجیه تأث و کا ف ممدوده نلث میلری و اظهارهاء ایلهجمعی هییت‬

‫وحشمت وو قارومتانت و زیبایی و تناسب خواجه سالان بیت با شکوه کوه‬

‫جستارکران برجال‪ ،‬باوجودجوددسافت برق خندان درمحاب همدخی‬ ‫شکوهیدن لفظندن مراولوروقز به صغیرایه ده شکوه دیرلی والا و وولام |‬ ‫ممدوداتینلث فخار به معنی اعلی وبلندقیدرو محاسبالیرتبه زرکواراستناد |‬ ‫منوچهری بیت از =کرم و نعمت والای او کسی نشنیداز به بالای او‬ ‫همد ‪ -‬قی اینجه ابریشمدن طوفانش برلطیف نسته در=که واله دمی دیرلر‬

‫ساعجاه مصیبدار مرادیان سه ایرندرخ=کامیابتدایت |‬ ‫جاه * جام هندوده تاث فنی و اظهارهیالیه جمعنی منصب ودولت و عزت‬ ‫واقبال ورنیه و قدرعالی عربیده و فارسیده مستعملدار کمیاب اسکون‬

‫میم به وصف ر=کیبیدارچونکه کام مراد دیوفر قدردنجی قطعه اثبیت‬

‫=کلان یافتن لفظاندن امر یا خود اسم فاعل خففدرابوالمعانی بیت‬ ‫سی میکردم که باشم کامیاب * لیث ازوصلت کشتم =کامیاب |‬

‫‪ :‬تأت طاقت جبو=کالوم درطولاشقدر دخ‪ ،‬تمد‬

‫تابع تاء فوقیه عدوده اث فنی وباء موحده یه یعنی طاقت تکم ابونوان‬ ‫درار‬

‫دیرارطاقت وقد رت معناسنه شاعری بدت سپهر با توبهناکام کین ندارد تاب‬

‫‪:‬‬

‫|‬

‫محیط بانو روز سهخانکیرد پای «بودن بشقه اون ایکی معنایه داخ کلور اول‬

‫یعنی حرارت ناف یعنی ضیاوفروغ الشیعنی نخواضطراب رابع معنی تح |‬ ‫یعنی طولاشق یکمیجناب دیرزخامس یعنی دردونتسیا دست یعنی مید‬ ‫| عالم سابع جمعنی شورش نا من بمعنی خشم وغضب ناسبع بمعنی خوف وهراس‬ ‫عاشریعی کردیدن یعنی دوند رملک نتکم رو کردان مقیا مندوروناب دیرر‬ ‫|مادی عشتار جمعی یافتن یعنی یوکلث نازی عشعر یعنی التماع بواوج معاده اسم‬

‫مصدردرامر ووصف رکپی دی اولورماهتا با و عا لنابوموناب کی‬

‫جع‬

‫باء فارسیها ممسدوده بلک کستری و جام فارسیه ایله اوکام وطولاشق و ورقاج‬ ‫|معنا سنه شاعر بدت ای بسا =کازا کشی سودای ان مسکین رسن "‬

‫|دودی ایجادل زین آیکون چنبرکذشته همدخابیدن لفظاندن مراوور‬ ‫این اصطلاح اولش دینورقکروتلاشه جناب‬ ‫|یخ تاب بوبیتلت مصراع آونده این آی کی لفظیدن متر =تکبد را‬ ‫تمالا‬

‫فکر و تلاش معنا سننه آصطلاحدار وجهی ماسبقدن ظاهردر‬ ‫|‬ ‫فاش ظاهردر خرمعناسی پیغام و پیام ع‬ ‫فاش * فهمد وده اث فنی وشین مجیه ایله یعنی ظا هرو آشکارشمسی فخرای بیت‬

‫|حدیث حاتم و کمبری زمله درپیچده چنین در کرم وعدل شد شهرش فاش‬ ‫|پیغام «با فارسیه اث فنی و یاء تحتیه یک سکوفی وغین مجهٔ ممدوده کششی ومجم‬ ‫|ابه و فقطغینلث حذفیه پیام و فقط الفث حذفیه پیغ ومعا ایکپسی حذفله‬

‫|ایم ودرت کله خبریعی صالیق معناسنه نیروی الهیقی بیت عاشق از هریک‬ ‫که صدمدعا کویدیار‬

‫عشق چون این را به دارد قصد و پیغمام جدست‬

‫| کم نوری بیت نولئیکانیاچو پیکان قضاع از چل آرد خصماتراپبام‬ ‫|‬

‫‪T‬‬

‫اولدی رسیدن سئوال ایتالیا دخیاباخ جواب د‬

‫پرسید ند باء فارسیه نلث تامی وراث سکونی وسین عدوده لنکستری ود آث‬

‫تای ونون به مصدر در صورمق وسئوال اقاث معناسنه» پاسخ با فارسیه‬ ‫دوده اث فنی وسبناک ضامی وخامجه به معنی جوانا شیخ نظای بیت‬ ‫زبانش==کردپاسخ را فرا مشت ه نهاد از عاجزای ردیده انکشت‬ ‫ ملا بولاشق آلایش آلودن بوشمقدر دانی‬‫| آلایش همراه دودهک قضیه و مصراعد ه مذکور آلودن آققتدان‬ ‫مجلا‬

‫امر حاضرصیغه سی آخرینه ماقبلی مکسور شین مجیه الحاقیله اسم مصدردر‬

‫|میرنظمی است برای نقش کشادهان را همساز آلایش نت زبان را آلودن‬ ‫همزه ممدوده کفنی ولام ممدوده لث طبیله مضدر درهم لازم وهم متعدی‬ ‫ا اولوربو شامق و پولشدرمق معنانسنه همداخت کنه کارلقده حقیقت عرفیه اولشد‬ ‫از دعای خود مستقبلاق واولشالف و یا تحتیه ه ابدالیله آلایدو آلاینده کلور‬ ‫"‬ ‫نام خانصری وصآقا و خاصلث اولدی هاب مفهوی تات‬

‫|ناب نونمندوده تفتی و اتیوخنده به بومضمز اعده ایی معتاسی‬ ‫|مذ=کوردراول جمعنی خالص وصاف حتی بعض نستند ه صفت اولور‬ ‫|العلنا ب ومشکاب کیانی جمعنی خاص مختص همدخی ادیب صابرمعناسنه ده‬ ‫| کلور عن ایده سوری دیشه ناب دیرر==که کاتر کینده ایت دیشی دیرلر‬ ‫به آرمیدن د= تک لنوبی که صبرا ولدی تکیب و ات‬ ‫|‬

‫آرمیدن همزه ممدودناث و زانک تجاری و مجمعدوده لث کسر به مصدر در‬ ‫د=کالنواب کاملث وصیرایللث وراحت اولق معناسانه کالجندی بیت‬ ‫| بی نوازدرد م آرامیدان نیست وازتوام طاقتبربدن نسبترادندمکر ه الفه‬ ‫ابه آراامیدن واای کیسنده ده میدنصبکرهیاتحنیهایی حذفله آرامدن و آرمدن‬

‫|دی و معنای دره شکیب ماشین مجاهلی و کف مدو دهان کرزی وبا‪.‬‬ ‫| موحده به معنی صبر و آرام یکم اسدی بیت ندارد جهان بریکی شان شکیب‬ ‫|فرازیست پیش از پس هرنشت» همدخی اشکیبیدن لفظاندن امر اولور‬

‫نماد پاثیلوب =کرملث تکابویعنی ایو کدرشتاب دا‬

‫تکاپو مرکبدرچونکه لث قوشش دیوقطعه ناسعه یک بیت اخیر ده ق=کلور‬ ‫پوقرفی قطعه نث بیت الثنده کلان پوییدن لفظاندن امرصیفته سی اوز ره‬ ‫اسم مصدر در وایکی لفظلث بیننده کی الف وسلدروالفا مقامنده‬ ‫و او مکتوبه غیر ملفوظه ایله یک وبود خیابومعنایه در شنباب» شانلث‬ ‫حاکستری و تاء فوقیاسهامد و ده اث فنی وباء مو حساده ابله شتابیدن‬

‫فط استدن اعرصیغه بی اوزرهاست مصیبد زد و جکم نوری بیت پای‬ ‫حلیم ونداردخاللهتکام دارالت تابخکامیوندارد بادهتکام شتاب‬ ‫ملا‬

‫نماد آبکیر اولش صوجع اولدیای ایرنا بلاهنم ‪:‬‬ ‫آبکیر وصفترکیبیدرصوطوایی معناسنه ایدی لکن یع ماده حقیقت عراقیه‬ ‫‪ .‬فتحت تا تح‪-----------‬جت تحت تحتتتت‪ -‬تتحت تاتیت‪ -‬تتتتتتاتیت‪-‬تر‬

‫اولش در‬

‫‪۱۹۹۷‬‬

‫‪--‬‬

‫| جلاهلر آق صوه با تروب آنکلیه زاصول ریوانکی معنایه حکیم خاقانی‬ ‫| بیت بر فتنه چسبد و ما شوره و =کلاوم و چرخ» با کیر و ماشتوت‬ ‫او میخکوب و طنابه تالاب ه تا فو قیه ولام مسدوداتینتالک فخاری‬ ‫| وباء موحده بهبودخیع مایعشساس امنه همدیخی حوض معنی است نه ده‬

‫ر‬

‫یا آسیت آکردرد کرد تایید کرمن آسیاب ت‪:‬‬

‫آسیا‪-‬کر آسم فاعل‪-‬درچونکه آسیا آسیابدن مخففدر کرادات‬ ‫اسم فاعلدرعلی ماسبق فی الادوات المرتکبه آسیاب همزه ممدوده‬

‫|‬

‫وی عنعتیه ممدوده لک فتحاری و بیارده سین و آخریده با موحده به دکرمن عربیده‬ ‫رجی وطاحون دیر را صلنده ترکیب اضاف اوه رق آس آبایدی صود کرمی‬ ‫معناسنه چونکه آس همراه ممدوده لث تغی وسین به مطالقاد=کارمن‬

‫معناسانه تکم آت دکرمانند آس اسب واسالث دکرمنته آس خردید کلریکی‬ ‫صود کرمتنبه ذهآس آب دیدی رکن حیاتکسرایه انف مسدوده لک جعننده‬ ‫نوع انقلت اولغله هیزمی یا تحتیه به قلب ایدو با آسیاب دیدیار بعیده‬ ‫آکارد کرمن صبوایه اولغله علی العمود متکرامنه تغلیبا آسیاب دیدیار‬ ‫ابوالعفیات دانهایم گرم محوشد جوی شکم = کرده چشم آسیاب‬ ‫یتوردم خ‬ ‫لدن مد‬ ‫‪.‬دست خ‬ ‫نواهد رک‬ ‫کطه ایران‬ ‫ا‬ ‫دستخوش‬

‫‪-‬‬

‫دا نماا لده طوتیلان نسنه معشناسنه وادات الفضلادهیعنی دستما ل‬

‫و یع الفرسدهی عی هخره وسهل الحصول شیع نظای بیت بی سپرجرعه میر‬ ‫خوارکان دستخوش بازی سیسارکان آصلنده ترکیب اضافی اوله رق‬

‫خوشه دست دی ال باشنی معناسنه چونکه خوشه بشق دیوقطعه عاشره ک‬

‫| بیت تا سعننده کاواردستال دیو یکری بدانجی قطعه‬

‫ک بیت را بعند‪ .‬کلوز‬

‫معنای مذکور نقل او مجسه علامت نقل تفتادیم و اخیرونتخفیف چون‬ ‫خوشه آخریدن ها رسمیه خذف و اسقاط اولنوب دستخوش دیرر‬

‫است ‪.‬نلثنکستر‬

‫گیورفنی و طاء مشدده اث فنی وهاءارعیسیها به‬

‫سنورواو که معشناسانه همدانی معمبارزالدیوار ناسانده چکاکاری ایب‬ ‫معناسنه اصلند معر بیدرانشازدهدخی شایعدر چغتایده اولکه و مملکت معناسنه‬

‫ایرا‬

‫ایران انجام ایویکری او چای قطعه ناک بیت اخیرنده =کلور‬

‫‪۱:۸‬‬

‫میلا کاله ملاث‬

‫مداربو کتاب مستطاب مجد‬

‫کله ها رسمیه به یکری پدیجی قطعه نث بیت خامسنده کلان کلاکی‬ ‫قاش معناسنه و فاش خانه معناسنه ده کلور حضرت مولانابیت و خزانی که‬

‫| رسیدند بازار کهن کاله کاسدایشان بیهای رسیده ملک معروف مجم‬ ‫جمعی ماعدای عرب و سکون جیم به نقطه واعراب و حرف معناسانه کاب‬ ‫و مستطاب عرا بیاردرو انشا لرده دیخی مستعملدرخانماه بوقطعه دخی‬

‫سابقه کی بحر رمل منمن الاجزادندر کنجیع ضرباری و کژعروضی مقصو‬ ‫و بعضی عروضی مخاذوفادار ماعداسی سالمند ربوقطعه و زنده‬

‫قطعه سابقه =کایی او لغله اناث وزنی بیان به بوندن اکتفا ایلدی‬

‫|نتی قصرف غلات و تامینوفون ترزند اوناسیار سا‪-‬غنی‬ ‫حذف و مکترحکایی اسکاندر فاعلات و مفاعیل وفعول قالدقاده‬

‫مقصور دیواتسمیه اولنور باقیرالشیبانی سابق رده مرور ایلدی‬ ‫ملا قطعه نادرها خوب اد ای و نایاب مجد‬ ‫قطعه * وهمره سی قطعه اولی عنوانی شراحنده اکدی‪ ،‬نادره» وادا» عربیلردر‬

‫انشازده دیخی شایعدر خوب کوزل دیوفطعه عاشره یک بیت ثانبسنده کلور‬ ‫نایاب» و قطعه نثبیت خامسنده =کلور حاصل معیبیند حرف باده‬

‫قلیل الوجودورنکین آدلوارقطعه یا خود قطعه درزیرا وقطعه ده کژی محاسب‬ ‫الاستعمال قلیل الوجود وکوزدن نهان و مسئورولوب ذکری دینی مستهجن‬ ‫اولیان نسنه اردرهمدید یباجه ده صنایع موعود ه دن وامثالندن خالی دکلدر‬ ‫ملا آبیا راولدی صوارجی صوستزدروی آب و‬ ‫||‬

‫آیا را وصف ترکیبیدرصوکتوریجی وصوار یحیی معناسنه چونکه آب صو‬

‫|‬

‫|معناسنه کا مرفی خامسی الرابعه یاراصلانده همراه ماد و ده لک فضیله‬ ‫آریدن لفظاندن امر یا خواداسمفاعل مخفف اوله رق آراایدی‪:‬خفیف چاون‬

‫هممرزه سی یا تحتیه به ابدال اولندی ابو المعازی بیت خامنهام میر ابا کلرار‬

‫سخن بودست تا آبیارتغال معنی ریشه شدهرقطره اش بی آب بهد‬ ‫صوسزمعناسنه همدخی وی رونق ووی لطافت معناسنه ده =کلور‬

‫میرنظامی بیت همین از خارم مکرشد=تکباب شودبزم وی باده و آب‬ ‫و ناب با چونکه وی ادات نفیس در عالی ماسبق فی الادوات الر=ک به‬ ‫آب معنا زیله قطعه را بعد بلک بیت حامسنده و شرحنده گاد ی‬ ‫صو‬

‫‪۱۹۹‬‬ ‫‪------‬‬‫‪-‬‬

‫صواقوب طولدینی برداخی ستخرو کولاب ‪.‬‬

‫| سک در استان کسری و تاء فوقیه اث قاتی و خاء مجله نث سکوقی ورا به‬

‫آبکیر و تالاب کی یع ما معناسنه در همدخ فارس ملکننده برمعظم ومشهور‬ ‫قلعه اسمیدرقراینده رمعظم آیکیرا و لغله ناک اسمیه مسمی در کولابه لام‬ ‫مدوده ایله ترکیب اضافیدرچونکه کولکاف فارسیه ممدوده لک طامی ولام ایله‬

‫فارسیده و ارکیده یع ما معناسنه معروف لغتدر آب صومعناسند کامر آنفا‬ ‫حق قوشی مرغ شب آویز یغندن آصلور‬ ‫مرغ شب آویز اصلنده وصف ترکیبید رچونکه مرغ قوش دیویکری‬

‫التی قطعه نث بیت سادسنده کلور شب کتیبه دیو قطعه ثانیه یک بیت‬ ‫سابعنده کدی آویز فرق برنجی قطعه الک بیت حادی عشبرد کلان آویختن |‬

‫لفظاندن آمری خود اسم فاعل مخففدر بویه اول به معناسی کمجه ایاغندن‬ ‫آصلی قوش دیالث اولدی لکن حق قوشی یعنی دون قوشی که به یغندن‬ ‫آصلوب حق حق دیو بیدار و صداپردازاو لغله غلبه به آکا علاولشدر‬ ‫شو قادر=که ایغنیدن آصلوار قولناک تفسیرده مد خلی بوقدر ||‬

‫نام که ناظم تحریرالش تعبیری ایضاح و کتبه دن خالد==کالدرفافهم‬ ‫براسه شب برهیلدز بوجکیدر شبتاب‬ ‫شب پره ‪ ۴‬سکون باء موحده ایهیر سه که عبیده وطواط و خفاش دیرلر‬

‫اصلنده هاء رسمیه سر کمیه اوچی معناسنه وصف ترکی ایدی چونکه شب‬ ‫تعییای کجه کا مر آنفایر باء فارسیه اث فنی و رالیله بریدن لفظندن اهری خود‬ ‫اسم فاعل مخففدربعده راسه معناسنه نقل اولنجه علامت نقل رهاء رسمیه الحاق‬ ‫اولندی شتاب» سکون با یه یلدز بوجکی که عربیده راع دیرلر فارسیده‬

‫چراغلث و چراغه دیخی دیر رشیخ نظای بیت چوشیتاب کری که ایدزدور‬

‫زب نوریه شب زندلاف نوری همدانی که ارلانجی معناسنه وصف ترکی |‬

‫اولورچونکه شب کجه کامراتب تاییدن لفطندان امری خود اسم فاعل‬ ‫مخففدر تکم اسم فاعلی قطعه را بعاد اعشارل بیت ثالثند ه =کلور‬

‫که دن قله شبینه کیه لث اولدیشی و‬ ‫شبینه ‪ -‬به دن قلان طعام و شراب بقیه سی همدای آواز رایانه که گماشی‬ ‫معناسنه چونکه شب جمعنی اللیل کمر آنفایاء تحتیه نسبت امجو در نون‬ ‫تأ=کید نسبتدرهاء رسمیه علامت نقلدرها شی * آخرنده یا نسبیه ایله‬

‫‪ ۰‬مه ‪۱‬‬

‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫مصدره اولور بر کجه یا خود مجته لث معناسنه شاعر بیت کون تاث |‬ ‫دخی یاء تحتیه و حتدت اچ‪-‬ون یا خود|‬

‫آن دلیرکس دختتر نمی مانده ا=کرماندشی ماندشی دیگری مانده |‬ ‫ |‬‫مد آویقونلث اولی معناسته اولش سرخوآباد‬ ‫سیر خواب * ترکیب اضافیدر عربیده سنه و نعناس معناسنه تر =کیده |‬

‫مزغنه دیر ارچونکه سرباش دیویکریید نجی قطعه یک بیت اولند کلور‬ ‫خواب اویق سود بوقطعه خامنسه نلث بیت‬

‫تا نیسنده کدی میرانظامی بیت ||‬

‫کفت این ناله و زاری بکردید» بستر خواب رفتنه او راخو ارادید‬ ‫ملا رهروان بویلیاره دیئدی دو اسبه اولاغه جلا‪:‬‬

‫راهروان» لوله کید مجی معناسنه وصف ترکیبی اولان رهر وآخرینه جمع |‬ ‫ایچون الف و نون الحاقیه جعبدارچونکه راه بول دیو و توزسکزنجی ||‬ ‫قطعه نث بیت نا مننده =کالررره اندن مخففدررو قرق رنجی قطعه اث‬

‫بیت نافی عشرنده کلان رفتن لفظاندن امر یا خود اسم فاعل مخففدر ت‪:‬‬ ‫اسم فاعلی قطعه ثانیه اث بیت عاشرنده تمادی» دواسبه داللث خی‬ ‫وو او مجهوله ایه اولاق معناسنه اصلی آخریده هاء رسمیه سن مرکبد رایکی آت‬ ‫معناسنه زیر دوایکی دیواون طاقواز نجی قطعه نث بیت او لنده کلوراسب‬ ‫آت دیواونید نجی قطعه ناک بیت نامننده کلور بعده معنای مذکوره نقل او مجه‬ ‫علامت نقل آخرینه هاء رسمیه الحاق اولندی وجه تسمیه چونکه اولاق آکتر‬

‫برآه انوب برای دخید که آلون الفارای تدی چون دواسه دیویسمی اودی‬ ‫ملا یعنی ایاغی اوز نکیده دیمالث پا رکاب مد‪.‬‬ ‫را بعنده =کالو رباء مو حتیده مفتوحیه ادات طرفدار علی ماسبق‬

‫فی الاد وات البسایطه رکاب را ناک کسری و =کاف میدوده اث فنی‬ ‫و باء موحده ایلهاوز نکی معناسانه عی نیایده وفا رسیده شایع در‬

‫ملا نادیداولدی بلورسن وق اولاندر نابود مجد‬

‫ناپدید مرکبدر چونکه ناادات نفیدر کاسبق فی الاد وات الر‪-‬ک به پدید‬

‫باء موحده نث فنی و دال ممدوده نث کسری ود الثانیه به معنی ظاهر‬ ‫و آشکار و روشنا ابوالمعانی بیت بحر عشق با روی پایان وساحل ابدید»‬

‫در مطالب وی شیار قعر دریا نادید» نابود ‪ ،‬دخ میر=کبدر‬ ‫چون‬

‫‪۱۵۱‬‬

‫چونکه ناادات نفایدر بودالیا تیمی قطعه نث بیت را بعنده کلان ||‬ ‫بودن لغظندن هامنی صیغدسی او زره اسم مصدر در وجود معناسانه‬

‫حاصلی بر نسنه الث وجود ی وار یکن بوق اونجا به نابود دیرار میرنظامی‬

‫تو بولتور آیسه دهک آزبولتآدرنایاب و‬ ‫نایاب ‪ ،‬آصلنده نادان =تکی وصف ترکیبیدارچونکه تا آدات سلبدر کسبق‬

‫فی الادوات الرکبیب اللی دبی قطعه نث بیت حادی عشرده کلان یافتن‬ ‫لفظاندبنا اععترصااددرراهک‪ ،‬معناسای مذ‬

‫رده حقیقت عرفییههوادیوالنشددررفعاافوهم‬

‫مجد مرغزن دیندی مزار آدینه هم کورستان ‪:‬‬ ‫مرغزن مثلث قیور آلث سکوقی وز آوغین مجمه یک فعاری وتون آیه‬ ‫جمعنی قبرستان ومزاراستاد رودکی بیت هر کراراه وزغن باشد کذراویمرغزن‬ ‫باشد همدیزای مجیه لک غاین مجیه اوزره تقدیمیه مرزغن دخیابومعنایه در‬

‫=کورستان * اسم مکاندر زیر آکوارکاف فارسیه ممدوده نث ضمی‬ ‫ورایه یعنی قبرو منارهمد خی حماروحشی معناسنه وعباش و عشرت‬ ‫معناسنه ده کلو رستان ادات اسم مکادر علی ماسبق فی الادوات الر=ک به |‬ ‫مجد قبه یالش اولان تربیه دیرر=کوراب هاد‬ ‫کوراب * کاف فارسیهٔ ممدو ده لک منمی وراء ممدوده نثمانی و با مو حدهایه‬

‫کبدلواریه معناسنه امیرخسرو بیت مردم دانانرهدزین دو کوره بلاً کوراب‬ ‫وفر و چاه =کور» همد خیبر شهر اسمید رو سرداب معنا سینه ده‬

‫‪ -‬کلوراصلانده وصف ترکیبیدرمعنای ترکیبیسی صولوقبرد‪ :‬کدر|‬

‫زیر=کور یعنی قیرکاسبق آبصودیک در کاسقف خامس رابعه |‬ ‫نمایوسونجله سنیدهد که چورمهیوزیکی عد‬ ‫بومصراع تفسیر و به درمفستری مصتراع ثانی در‬ ‫با همکی ئیالت سهان کوش کن روی متاب هد‬

‫همگی اهالت ویک فخاری وکاف فارسی مدوده آن کسری هجاهاسی و قوسی‬ ‫| اوتوزیری قطعه نث بیت سیابعند کلورکوش کاف فارسیه لث ضعیاه‬

‫|‬

‫کوشیدن لفظندن امر صبغه سی اوزره اسم مصددراستماع ودکایاک معناسنه‬ ‫|‬

‫لفظندن امر حاضردر تکم مضارعت کلی قطعه ناشه لث ببت نافی عشرده‬ ‫کدیشانی بیت رفتن کونبود چورفاق بیرم غم خواهی انوش باده و خواهی‬ ‫نماز کن و اولنده کی با موحده صله در کاسبق ق الادو اتالیسیطة روی‬ ‫یوز دیویکری بدانجی قطعه لث بیت اولنده کلود متاب نهی حاضر در‬ ‫زیرا اولنده کی میم مفتوحه ادات هیدرکاسبق ق الادواتالیسیطه تاب تاء فوقیه‬ ‫ممدوده ثقی وباءمو حساده ایله اعی درمصدری تابیدن لفظیدرچورمالث‬

‫و وکلث معناسانه اقه وقطعه الت یحیی واحوال سابقه ردن معلومدرتذکر‬ ‫ملا قطعهد نپسندو رونقیاب‬

‫گلایه‪.»...‬م‪- .‬‬

‫قطعه «وهمره سی قطعه اولی عتواننده کدی «داپستد طعه موفقی کلان‬ ‫دیو قطعه عاشره لث بیت یا نیسنده کلوررونقیاب» رونق بولی معناسنه‬ ‫چونکه یاب وصف ترکی اولدینی حالده قطعه خامسه لث بیت الثندهکدی‬ ‫| حاصل معنی طبعه هواافق =کلان و زیر ‪ 9‬نقاو مجیارقطعه یا خواد قطعه‬

‫عد صوکیچولده کاماکورانه سراب مجد‬ ‫سهراب شعاع شیسدن ویرتو آفتابدن مستا فه بعیده ده صوکی کورینور‬

‫برمعنتادراکتری زمین شوره ده وچول رده واقع اولور بعضیترکیده کالغیم‬ ‫دیران ظهوری بت جکرتشتکاراکد جان کباب باخرای ریوااززلال سراب‬

‫اصلنده ترکیب اضافیدرصوباشی معناسنه چونکه سرباش دیو یکری دنجی‬ ‫قطعه نث بیت اولند کاور آب صودیوقطعه رابعه نلث بابت خامسنده دی‬ ‫لکن معنای مذکوره کوره نقل اونجه علامت اچون رامفتوحه وهمزه حرف‬ ‫مدقلندی فلانغفلی‬

‫علا دیندی کو(باابهام نما یش آب‬

‫‪k‬لا‬

‫کوراب کاف ممدوده لث صامی وراء ممدوده لک فتحیله جمعنی سراب مذکور‬

‫عنصری بیت بهرآب آرزوی سوی کوراب‪ ،‬گاکی جان وزوایایی آب‬ ‫اصلنده ترکیب توصیفیدراتی صومعناسنه چوتکی کوراگی دیویکری رنجی‬ ‫قطعه نث بیت سادسنده کلورآب قدسبق آنفای نمایشی آب شین مجیه الث‬ ‫کاربه معنی سراب مذکورایض الصلنده رکیب اضافیدرصوکوستریشی‬

‫معناسته چونکه نمایش =کوسترش دیواوتونید نجی قطعه نث بیت‬ ‫اولنده کلورآبی معروف بعده معنای متذ =کوره نقل اولندی فاحافظ‬

‫‪ ۴‬شرمساراوانان جل=کبیدار تم‬‫(ر‬ ‫شرمسار میاث فتحیله جمعنی تجل یعنی اوتنان کاسه حاصلی بومضارع سه زباند‬ ‫‪.‬‬

‫حکم‬

‫‪۱ ۳‬ه‬

‫آجیچ‬

‫====================‬

‫این داستانی‬

‫این جان‬

‫میم اجتماع سا‪-‬کننده نوعانقلت اولغله تخفیف چون مفتوح قلندی |‬ ‫برد=کی و لکیم اوله اهل جاب ‪:‬‬ ‫پزدکی * جمعی اهل جاب و جمعی مستور وق کوما و تماعی آمرآة مستورة‬

‫خصوصا نظامی بیت آنکه رخش برد که خاص بود آینه صورت اخلاص‬ ‫بود * اصلنده اسم منسوب صیغه سید رچونکه رده جاب و نقاب‬ ‫مناسنه درآخرینه یاء تحتیه نسبیه لاحق اول مجسه آخرید ‪ ۰‬کیها رسمیه‬

‫کاف اسم فارسیه مکسوره به ابدال اولندی کاسبق فی الادوات البسایطة‬

‫این گیاه در چشم بتاد و چشم آواز و‬

‫‪E‬‬

‫چشم اند بسیاه قیلدن وسیاه پویانمش حریردن طوفقش رمعروف نسنه که‬ ‫نی زنان یوزرینه طور رآکتر=کیدههچه عربیده رقع و شعریه دیرلر اصلنده‬

‫وصف ترکیبیدر=کوزیهایی معناسنه چونکه چشم کوزدبوکرییدنی‬ ‫قطعه نث بیت اولنده =کلوریند قطعه ناسعد ده ماضاپسی کلان بندیدن‬ ‫لفظاندن امرباخواداسم فاعل مخففدر* چشمآو یز * مثله شیخ اوحدی بیت‬

‫سهر چشمان وباطل کند چشم آویزه مست هرچند پیوسنند نباشد مستور‬ ‫اصلندهبودخی وصف ترکیبیدر=کوزه آصلان معناسنهیکم آویزوصف‬ ‫تر=کپی او هرق قایق بنی قطعه نثبیت خا مستند کلور‬

‫| ‪-‬‬

‫متمالزی تاتاق اوقات‬

‫ایاری همزه لث ویاء تحتیه ممدوده نث فاتحاری وزای مجیه ممدوده لک کسریه‬

‫جمعنی چشم اند مذکوروزی مجدیدلنه سیر به ایاسی داخ بومعنایه در نقاب‬ ‫نوبلث کسری وقاف ممدوده لث تغی وباء موحده به معنای مذ=کورده |‬

‫|عریدرفارسیدهد خشایعربوالعباف بیتی برای دیده عشاق رانفاب‬ ‫=کند * بدست نارکشاید دوزلف مشلثاً این * هزیدزاده بیت پرده‬

‫غطاوستر دوسعادق وجاب وجهه دی یوزپرده سی اولدی نقاب‬ ‫مجزا احتلام و لغه دینور=کوشاسب هد‬

‫کوشاسب هم عربیه و هم فارسیه اولان کافقتصادی و واو مجهول و تین مجیه‬

‫مدوده نث تغی وسبناک شکوف وبا موحده به معنی احتلامبودن بشقه اوج‬

‫\‬

‫‪۹e i‬‬

‫معناسی داخ وارد رول معنی خواب کذف مجمع اف یعنی جوان و خط دمیده‬ ‫|| کذا فی فرهنث میرزاثالث بمعنی کابوس کذف کتاب السیای فی الاسایی‬

‫|‬

‫| وادات الفضلاده با کاف و باء فارسیین یعنی احتلام وجوان خط نیاورده‬

‫ولسان شعراده زیاده تاءمثنات به کو شتاسب مسطو ر در آکن فرهنلث |‬ ‫|شعوریده خطادارد بو حکم اولندی چونکه درت و بیشی =کتسابده تاسز‬

‫| منقولد ر=کتاب مزبور لکی سهو اقش اوله دیو جواب ویرلدی‬

‫اعد هم خیلاقی که اث کوشاب و‬ ‫کوشاب م=کافه دوده لث ضمی وشین مجیه مدده کاشانی وباءموحده ایله‬

‫کجه رده و افع اولان خیالات معناسنه در همدای احتلام معناسنه ده‬ ‫عرویدر کذافی فرهنلث جهانکاری فاماکه کاف فارسیه ایله =کوشاب‬

‫| یعنی دوشاب یعنی کیز ‪-‬کذف فرهنگ جهاکبری وفرهنگ شعوریا‬ ‫|‬ ‫ملا نانوان دینلور ضعیف اولنه مجلا‬ ‫ناتوان» نادن آکی وصف ترکیبیدرچونکه ناادات سلبدرکا سابق فی الادوات‬ ‫المر=‪-‬ک به توان ناء فوفیه اث عامیوواوگدوده لث محیله توانستن لفظاندن‬

‫امر صیغه سی اوزره اسم مصدر در یعنی قوت و قدرت یاخودامیا یاخود|‬ ‫اسم فاعل مخففدرزیرا مستقبلاقی سبناک حذفیله تواندونواننده =کلوز‬

‫به قوقی قلیان دی بی تاب به‬ ‫بی تآب معنی مذ=کورچونکه بی ادات نفیدریعتی بلاکاسبق ق الادوات‬ ‫|الر که تاب طاقت دوقطعه خامسه نثبیت را بعنده کدی شاعر بیت ناتوان‬ ‫وی تاب بودست آنکه درضعف خرد کرچه تابنده و وانادریدن همچوجبال‬ ‫ملا جاهل ومفلس اولانبی ماه نماد‬

‫چو تکه ای تعییلاقد سبق آنفا ماه میممدوده لک و یا تحتیهای اقماری‬ ‫|وهاء رسمیه ایه یعنی مقدارویمعنی اصل مال همدیخی خیرماه سی معناسنه و تموما‬ ‫دیشی حیوان معنا سنه و خصوصادیشی دوه معنا سنه ده کلورا یکی معنایه شاعری‬

‫بیت آنکه بی ماه ودبی ماه ودا کرچه علم ومعرفت شانش بوده جاهلیومفلسی‬ ‫انشازده مستعمل عی بیاردر و مقامده رجه فلندیار عالی ماوعده فی الدییساجه‬ ‫ملا مترادف آنکه خانه خراب‬

‫‪k‬لا‬

‫| خانه خر آب مقالسده حقیقت لغویه جاهالده حقیقت عراقبه درجوی که‬

‫اصلی ر=کیب نو صف اول رقها رسمیه اوزه همزه مکسوره هخانه‬

‫‪----‬ع‬

‫خرابه‬

‫‪۱۵ o‬‬

‫= اب ایدی وبنیاانه اوهعنا سنه بعد حذف الهامزة بنده بهاد ر=ت کپیوصی |‬ ‫تر=کیپی قلنوب ویرانه اولومعناسانه اولدی خانه اودیو قطعه باشه نث‬ ‫بدت تاسعنده گاندی خراب ویرانه معنا‬

‫جشن خاشگاشی‬

‫علا کاسه لیسی اول چناق یلایمجیکم باد‬

‫=== کاسه سی " شیخ بهاءالدین عاملی بیت دلبرافروزان از آن تورجان‬ ‫چندباشی کاسته لیسبوعلی تمالا اصلنده وصف ر==کیبیدرزیرا کسه کای‬

‫|ممدوده لث وسینث تخمحلری وهاء رسمیه ایله معروف مطلق چناق معناسنه و ع‬ ‫الفرسده اولیصی چناقدر=که چوبانلرده و کدارده اولورکس و کاشی ‪:‬‬ ‫و کول و کشکول دخی دیرارالسلام ممدد ه لث ح=کسسری و سایر ایله‬ ‫یالامق معناسانه اولان لرسیدن لفظ اندن امر باخود اسم فاعل مخففدرا‬ ‫‪ . ۴‬طالقا و قلقده اوله شهرتیاب *‬

‫چونکه بومش لوکسنهیه ارکیده طالقاوق دیوحقیقت عرفیه اولشدر یشته بود خی‬

‫ناظمتحیراننفردایلدیکی تعبیرردندر یکم دیباجه ده وعدیورمشیدی شهرتیاب |‬ ‫شهرت او بی معناسنه وصف ترکیبید رشو قدر که ومقامده تفسیردان جزو در‬ ‫* بوسوزی سویلرم سکا ا=کاله *‬

‫بومصمراع تفسیرواجه در تفسیرومتری مصمراعاتی در‬ ‫* این سخن رایکوعت دریاب تم‬ ‫این بود و قطعه الله الث بیت را بعنده تندی ‪k‬لا سحان سوزد یویوتوز‬ ‫‪?k‬‬

‫برایقطعه الث بدت س‪-‬ابعنده =کلور را « ادات مفعوالدرعلی ماسبق‬

‫فی الادوات الرکه هایکوییت اللی باشی قطعه اث بابت سادسنده کلان کفتن‬ ‫لفظاندن مضارع نفس میکم وحده در زیر مستقبلایی کاف فار سیه مدده ک‬

‫ضایی و یا تحتیه اث فتحیه کویدو=کویند کلورکاسجیا اولنده کی‬ ‫با عموحده صله در آخربدهکی میم مفتوحه ضعیرمتصل متکلمدرفاعل در ||‬ ‫تا فو قیهسا =کنه ضمیر متصل مخاطبدر مفعولد رعلی ما سابق |‬ ‫فی الادوت الرکیه دریاب آکاه دیو قطعها ولی الت بدت سادسند یکدی‬ ‫ملا‬

‫یعنی وقطعه بحر خفیف مسدس الاجزاد در==که صدروایتداری سالم‬

‫وحشوری مخبون وعروض وضرباری کیی مخبون مقصورویی اصلم‬

‫نگات تکتت تکتککتا‬

‫‪۱۵۹‬‬

‫اولان سبب خفیفلث سا=کانی حذف و مخرکی اسکاندن عبارندر‬

‫ایشته ووزنلردن نوناری دوشوب ما قبلاری اسکان اولنوب فاعلات‬ ‫و مفاعیل وفعول قالد قده مقصوارد بوتسمیه اولنور را تسبیغ »‬ ‫نفعیل وزننده من بوروز نارل آخر رینه بر رحرف زیاده این کدن‬

‫عبارتدر=‪-‬که فعلاتان و مفاعیلان و فعولان قالد قارنده‬ ‫مسیغ دیو سعیه اولنورلرباق اصطلاح ار ماسبقدن معلومادر‬ ‫ملا دشتکدر کور شدیکات اح آب‬

‫‪k‬لا‬

‫بویه اولیه احتراز واجتباب ایدوب حق ایالتی آغذفلات خلیلامضمونیاه‬ ‫اندامت زده سمینه و ملا مت کرد=کینه اولیه سالث دشمن * داللث صنمی‬ ‫‪K‬لا‬

‫و واو مجهول وشین هم به لث سکونیبله بمعنی عابد و و خصم فی الاصل‬ ‫واوسز در لکن یا وز قشوادی حاجت صاحی ایدرمضمونی دوستلث |‬ ‫خاطری ایچون واوتحریر اولندی صائب بیت بر تواضعهای دشمن‬ ‫تکیه کردن ابله بست و پا ای بوسی سایل از یا اقکند دیوارها‬

‫‪D‬‬

‫قطعه ابوالعجب از نعمت راب‬

‫ملا‬

‫قطعه » و همزه سی قطعه اولی نکا عنوانی شرحنده کندی ‪ ،‬بوالعجب‬

‫جمعنی ملازمتعجب واستغراب و جمعنی حقه با زو شعبده اندازشاعر بیت‬

‫عشق جوان حقه و آن مهره دید‪ .‬بوالعجی کرد و بساطی کشید» اصلنده‬ ‫|همنه اث فخیله ابوالمجبدن مخففدر تکم بوالهوس ابوالهوسدن مخفف‬ ‫اولدیای =کی کاسبق فی فوائدالقدمه از جمعنی من کاسبق فی الادوات‬ ‫الیاکبه نعمت ‪ .‬دیباجه نلث بیت اولنده یکدی * راب» دیباجه لث بدت‬ ‫تاسعند ه کد ی حاصل معنی نه حرف باده رب تعالین ث نعمتندبن اولدیایی‬ ‫حالده لازم التعجب یا خود حقه بازو شعبده اندازیرقطعه یا خود قطعه درزیرابو‬

‫قطعه ده مذکورمترجم اولناک آکزی اول امرده نفسه اقبال ویره جلث نسندردر‬ ‫یا نه کوزل یعنی زهی اقداب و‬ ‫زهی«رای مجیه اث فنی وهاء ممدوده لک کسر یله کله تحسیندربه کوزل معناسته‬

‫ابوالعاف بیت تعالی الله زهی رخش فاث سیری کرانی که اورا صاج دولت‬ ‫بودظاهرماه پیشانی»‬

‫افد»‬

‫همن ه اث فنی و فانک سکوفی و دال به معنی مجب‬

‫اصلنده مجب معناسنه اولان افدیدن لفظندن امر حاضرایدی مجاب به معناسنه‬ ‫ملا دیخی شایسته وشابان انسب تمالا‬ ‫‪-----‬‬

‫‪rorro-----‬ی‬

‫•‬

‫‪ ۱۵۷‬به‬

‫شایسته ی شین مجیه ممدو ده اث و یاء تحتیه اث فخاری وشبنلث سکونیه‬

‫شایستن لفظیدن اسم مفعولدرانتسب ولائق معناسنه میرنظیی بیت‬ ‫هران سر= که سایشته تاح نیست» باومللث را شاه محتاج بیبیست « شایان»‬

‫شایستن مذ=کوردن امر آخرینه الف و نون اخاقیاه اسم فاعل باخود‬ ‫صفت مشابهه در زیرا هستقبلاقی شایدوشاینده =کلورشیخ فیضی بیت‬

‫در جدول وعالم امکان چوب کرم «شایان دل توبودبای تاج شایگان ‪ -‬سئوال‬ ‫شایان لفظی انساب ایله تفسیر نسب اولسون فاما‪-‬که شایسته بدن مناسب‬ ‫جواب فارسیده اسم فاعل واسم مفعول برابری معناسنه =کلور‬ ‫* اولدی چسبان مناسب دیکه اد‬

‫چسپان» جیم فارسیه اث فنی و سینث ساکوفی و پاء فارسیها ممدوده تفتی‬ ‫ونون ایهیاقشقلو ویراشقلو معناسنه دیواکتب لغتده و فرهنکلرده ضبط‬

‫و تفسیر اول شدر یشته بویه چسپان لفظ نث یا قشقلو ویراشقلومفهومنه‬ ‫دیو ضبط و تفسیر اول سی ناظم محلی برلشو امثالنلث چسپان یعنی مناسب‬

‫دیو تفسیرا قارینه سبب اولیدی تکم مصراع نافی فی افصباح ایدر‬ ‫علایر شاقلود به مفهوی سبب علا‬

‫ذاتنده چسپیدن لفظاندن مرحاضر آخرینه الف ونون الحاقیله اسم فاعلدر‬ ‫هاد فارسیده دمای مستعملدر ع‬

‫مصراع ثانی یه مربوط و مرهوندر‬

‫مدعی بیسده چکه الیق عبغب مجلا‪:‬‬

‫غبغب « آی کی غین مجمجه اث فمحلری وایکی یاء موحده لث سکونلریه اصلند‬ ‫صغرل بوغازی التنده صارقان دریایه موضوعبدی صکرممعنای مذکوره ده‬ ‫شایع ولدی آکن وضع قدیمی عربیدار فارسیده سبب زنخدان دیرزاابوالمعانی‬

‫بیت مسمط آن عارضا کلبرلشتر با اسم غبغب حسن وفر هم چشم آهورامکره‬ ‫برده دل و جا نمانها ان‪ x‬بوده غین نا نیه لث حذفیله غبب دای جا زادرفلاتغفلی ||‬

‫علا همه دیانسه دو کلی دیر ترالیا‬

‫مجلا‬

‫همه ملا هاناث و لث فخاری وهاء رسمیه ایله عبیده جیع‬ ‫و جمله تر =کیدهد و کلی وهب چغتایده همسره لث قیمحی وسایبنلث‪،‬‬

‫= تاکستری وراء گی‪-‬دو ده لث عامیله * استرو معناسنه تکم بیورر‬ ‫ملا استرودیر چغتای یعی هب مجلا‬

‫=‬

‫‪۱e A‬‬

‫بودن بشقه استرو ته چنیده مقام مبالغه ده مستعمل غایته د‪ :‬کدر وایکی‬ ‫معنایه میرعلبشیربیت کندلغوث ارسالابع وناب استروه کوکل جه‬ ‫وتاه فوفید مدوده لک فکمحالری ویاء تحتیه ایله اصل ترلش لسانپدر‬

‫حالازم بلده رمزاده مستعمل اولان اندن مأخوذ دروتراش او هشدار‬ ‫تکم قطعه اولی ناک بیت اول شارحانده فاتناهیتان اوانش در‬ ‫نماد هرزه کوهر که سوزی صماچه وله تمد‬

‫|‬ ‫و رانک سکوفی وزا ی مجیه کفتی وهاء رسمیه به معنی باطل ویاوه و بیهوده‬

‫هرری کو وصف ترکیبیدار بیهوده کوویاوه کوکی چونکه هرزهها اث فتی‬ ‫سوزده و غیریده مستعملد رکووصف ترکیبی اوله رق قطعه اولی ناک بیت‬ ‫خامسنده تندی تنبیه بوش سوزه صتا چه تعبیری ابتدا اسلامبولدن‬ ‫نشأت اید وب بعد مالناس علی سلوله ملوکهم مضموفی جالیا عامه مالث‬ ‫رومده صتا چه حککی منفشرولدی ناظم تحریرد رقصیده سخنان بیته‬

‫بود ومبشودوباشدوآمدشدالله فارسی اولدی صانوریپدیای صاچای سخن‬ ‫مجلالاف معناسی =کزاف و دیخی کبالا‬ ‫==کتراف کاف فارسیه الت کسری و زایمجیه اث فتحیلهلافی که دعوای‬

‫تفاخرای اث معناسنه بوده هاء رسمیه ایله کزافه دیدیر رحضرت مولانا‬ ‫بیت زهی جهول که معشوق خانه او بسوی خانه نباید کزافی بوید|‬

‫همدخی بسیارویی حدمعناسنه دیکلوربولیکی معناذه عامه وق ضمابه وقورلر‬ ‫آکن شعوری مرحوم فرهنکنده مکسوبه ده ایراد ایلدی ‪-‬کب» کافلث‬ ‫فنی وباء موحده ایه ایکیا معنایه دراول یعنی لاف مذ=کورخفاف بیت‬

‫تأکی از واکب و اینلاف بود«چون توکی همسرخفاف بوده ثانی آورد امجی‬

‫معناسنه لکن بومقامده مراداولدرلاف «لام» دودهک فخی و فالیه تفاخر‬ ‫دعواسی ای کده فارسیدرلکن ترکیده شیوی حسبیله تفسیرقلندی شمسی فضری‬ ‫بیت هستعاری رأفش از حیف و میله هست خالی خصلش ار کبرولاف |‬ ‫علاد خست رزد خاتر رزباده دیالث ‪K‬د‬ ‫دختراز تاء فوقیه نلث کسری ورا عواحدهایله دخزرزا یکی راآیه ایکسیده‬

‫ترکیب اچضافین درجعی بادمیعنی شراب انکور ابوالمعانی بیت بیهار دختر رز‬

‫میدهم قودخرده شوم زدردوغم و کرخت آسوده ونارالمعنای ترکیبیاری‬ ‫او نام‬

‫‪۱o ۹‬‬

‫آومتری داوورت یار سرد خات قردیوقطعاتیتسا بعدتری را |‬ ‫به دخترقزدبوکربی کمی قطعه نلثابت را بعند کلور رزه را لثاتی وزای‬

‫مجیه ایه اوزم وباغ معناسنه تکم ونوز اوچای قطعه نث بیت خامسنده رزبان‬ ‫بایجی دیوکلور باده با موحده ممدوده لئودالاث فخاری وها رسمیه به فارسی در‬

‫عبیده خوراکیده سنگی معناسنه در کنارکیده شیوعی حسیله تفسیر قلندی‬ ‫ به عربی ترجیه سی بیت عنبع‬‫| یعنی دختر معناستنلث لغتناه واصطلاحنه عربیده دچی رعایت وار در‬ ‫فاما=که فرزندرز و این عنبد نمادی زیر اخر مونث سماعی در‬ ‫تنبیه بادمیه دختر رزوبنت عنب اطلاق اید وب وانلری باده به تفسیر حقیقتسده‬

‫| اوز ملک عبریدن اولان خراه باده داینالدیکنه تنبیه اچواندرلنسیا مقاله الفقیر‬

‫اوایلوب مخالت اول مشتعاب لب آغوش کرد‪ .‬قدیم چوکور‬ ‫* آولدی خاله کربوند آوچیق ‪:‬‬ ‫ناخاله «تاءقوقیه اث فنی و اموحده آث سکونی وخامعه مدوده تا ولامث‬

‫فنی وهاء رسمیه ایله حرارت =کبددن و تأثیر جیدن شفه ده ظاهراولان‬ ‫قبرجق که کارکیده اوچقدیرلرو استعاره طریقیله قدخده کی باده اوزرنده‬

‫ظاهزارلان حبابه داخ دیر رایکی معنایه رواجه ترتیب میر نظامی بیت‬

‫شده بختالهلب شیرین دهان را چنان خالهای دریالها =کربوند‬ ‫کاف فارسیه اث ورامد وده اث =کسرری و واولدفنی ونولث سکوفی‬ ‫ودالیله بودخی مزبوروچیق معنا سینه بعضیار عار =کود عشار‬

‫تا یک داستان را میتوارتتبعاتیت ‪| TD‬‬ ‫|‬

‫از زمالامالثانی وراث سکوقی وزای مجیه یک فنی و ها رسمیه به درهمه که‬ ‫عربیده رعشه دیراز همدانی دره مسی اولغله سنمه به و زلر له اراضمه ده دیرلری‬ ‫میر نظامی بیت زمین آیدبارزه از سمندش چنان تندو توانایش تواندش‪ ،‬تب‬

‫تاء فوقیه کافی و با موحده به جای علی =که رکبده ساقه وایستمه دیرر‬ ‫و حرارت معناشنه اولان بابا لفظیله ارکیبایدوب تب تاب دیرارابوالمعانی بیت‬

‫ضعیفی و خسته شدیدی همین غم و حسابرت‬

‫زبیم نمرهوناب رخت شدم د رتب‬

‫آکز گوملک ساعد و کرداننهایی اث فلق مشهور اولغین خواجه سلمان یورر‬ ‫بیت تبخبار رشته ی اندندمردم لیث او هر شیبندد تاب رشته تب خویشتن‬ ‫* >لا‬ ‫‪--------‬‬

‫سی کوشش او فقدر خواندن ‪۴‬‬

‫به‬

‫‪۱۹ .‬‬

‫کوشش کافهدوده لک صامی واشین مجمه نث کسری وشین ثانیه ایله یعنی سی‬ ‫و اهتمام یعنی چالشمق هائق بیت چو=کوشش زهردوطرف شد قوی‬ ‫شکوهنده شد دولت خسروی» همدخی جناث و جدال و حرب وقتال‬

‫‪،‬‬

‫معناسنه ده کلوربولیکی معناده کوشیدن امر حاضرینلث آخرینه ماقبلی مکسور‬ ‫شین مجه الحاقیله اسم مصدر درعلی ماسبق ق قواعد المقدمه یوناردن بشقه‬ ‫شش یاتاق دید=کالری یصی ظرفه ده دیر را خواندن بخاء مجه الت‬

‫| بین الفخ والضماماله سی و واو علامت و الف ایه قرأت باخود دعوت‬ ‫معناسنه مصدر در زیر بولفظ خواندن تر =کبده و قق کی وایکی‬ ‫معنایه =کلو رعلی هاسبق قشرح سادس القطعه الاولی تنبیه‬

‫لقظکوشش به خواندناک امر حاضرری قطعه اولی یک بیت سادسندهکدی‬ ‫ملا خواجه استاد دبستان مکتب >لا‬

‫خواجه خاء مجیه اث بین الفخ والضمامله سی وو وعلامتیوالفوجیاث فتی‬

‫و ها رسمیه به استادو خداوند خانه و صاحب مال وشع وحآب و وزیر معنارینه‬ ‫مستعملدار شیخ نظاییت خواجه مع القصه که در پندماست کرچه خدا‬ ‫نیست خداوند ماست» بومقامده استاد تفسیردرخواجه مفستردرفامآ که‬

‫اون التی قطعه اثبات اخیر ده علی العکسدرفانتظره دبستان دالاث فنی‬ ‫و کسبری و با موحده الت کسری به دبیرستان لفظندن مخففدر مکتب معناسنه‬

‫| اسم مکاندر چونکه د بیرکاتب دیو قرق اوچنای قطعه نث بیت اولند کلور‬ ‫| ستان ادات اسم مکاندرکاسبق فی الادو ات الرکیه حکیم خاقانی بیت چودیدم‬ ‫کان دبستان رااست کلی علم نادانی» هرابخم حفظ جزوی بود شستم زآب‬ ‫نسیانش ابواوج کله که دبستان و دبیرستان و دبیرلفظاریخی شعوری مرحوم‬

‫هم مفتوحه ده وهم اکسورهده ایرادوفخارغ اوکسررف معاده تصرع ایلدی‬ ‫املا فاعلاتن فعلاتن فعلن کلا‬ ‫یعنی وقطعه محرر مل مسدس الاجازادندرالکینا=کتر صمادر‬

‫وابنداسی سالم و بعضبسی مخبون وا=کتر عروض و ضربالث کتی محذوف‬ ‫ه او مخبون و گثی اصمات وحشوی =کزی خبون و بعضبسیاسالادر‬ ‫سن سبب رفعت اولورعلم و ادبیابع‬ ‫سیب دیا جهانی بیت حادی عشبرد ادیر فعت» عی بیدرا نشالرده دیخی‬

‫مستعملدر علم دیباجه نث کرمانجی بیننده گادی» ادب معروف در‬

‫‪۱۹۱‬‬

‫هم دخی لغته ادبد برلریوتقدیرجه عطف الخاص علی العام اولو را‬ ‫ملا قطعه تابفالث چون ماه تابنده رخست مجلا‬

‫قطعه و همزه سی قطعه اولی عنوانی شرحنده دی تا تا فوقیه‬ ‫مهدوده لک فضیله حروف مجیدن وحروف معانیدن و حروف مبانیدن تلفظ نلث‬

‫اسمی در فاماس‪-‬که مقصوداولان حروف مبانیدن اولاندری بفلث‬

‫اولنده کیباء موحده مفتوح به جمعی الباء الحارة فی العربی کاسبق‬

‫|‬

‫|‬ ‫مستعملدرلکن بومقامده معنای مجازی انسبدر‪-‬که فلکدان مرادیو‬

‫ق الادوات البسیطه فلاث فتحتین ایله آسمان معناسنه عربیدارانشازده دخی‬

‫منظومه اوله چونکه بومنظومه کریسکز حرف اوزره می تبدر تکم فلث‬

‫ایکرمی سکز منزل مشتمل اولدیغندن منازل قردی یکری ساکن در تکم‬ ‫بوقطعه ده جمع اینشدلش قطعه کوکده یکری ساکن منزل مهیا ماه امجون‬

‫عدیدم بر بررضاء حضرت الله ای چون « بیلکه شرط این وبطین و هم ریا‬ ‫پرشعاع * رابعادبران و هقعه هنعه هم سابع زراع بژه طرفه جبهه زیره‬ ‫صحرفه عواوسعالث بهمدی غفروز اودای اکلیل ای سفالث» قلب وشوله‬

‫هم نعایم بلده ذاع بلع تا هم سعود اخبیه و مقدم مواخر هم رشا تکم‬ ‫حق تعالی والقمرقدرتاه منازل بیوررحق معنای مجازیه قرینه قویه چون مه‬ ‫صافی * آی دیواقطعه خا مسهلت بیت اولند ه اکدی تا بنده لامع دیواوان دردنجی‬

‫قطعه الک بیت ثالثنده کلور رخ * یکاق دیود خی تاج دیو یکرمی بدانجی‬ ‫قطعه الث بیت انبسنده و شرحنده =کلور است با ادا تا ربط در‬ ‫علی ماسبق فی ا لاد وات المرستک به حا صل معینی حرف تا قطعه میان‬

‫فلکه یعنی بوتحفه به ماه لامع =کایی تا جایدر یا خود یک قدرچونکه‬ ‫بوقطعه فی الحمله اوائل تحفه ده اولغله کانه تاج ویکاق اولدی ودرون‬ ‫کت مشخواننده مندرج اولان الی اخر القطعه بر رینه منازل قروحروف‬

‫|‬

‫ویکی پیوسته و متصلدرفائده تابغلث تابسحرکی اولسه دمجا زدرفافهم |‬ ‫* ویره سی اولدی بسا دست و پشین نیشادستماد‬ ‫پسادست‪ ،‬پاء فارسیه به ورهسی که عربیده نسئه دایرلریونده به فارسیه مقامنده‬

‫به عربیه ایله ده بسا دست دخی جازدارابوشکوربیت ستدودادامکن هراکزجز‬ ‫دستا دست که پساد ست خلاف آردوالفت ببرد‬

‫پیشادست » پا فارسیه به |‬

‫‪۱۹ ۲‬‬ ‫|‬

‫ح‬

‫با‬

‫لیبی بیت ستدوداد جز به پیشادست ه داوری ناشدوزبان کاتت» بویکی‬ ‫| کلده کی الف الف توسلدرچونکه معنای ترکیبیاری صوکدان اله واوکدن‬

‫اله دکدرچونکته پس ا=کاسه دیویکردی طفوز نجی قطعه نث بیت‬ ‫را بعنده =کلور پیش اول دیواوتو زنجی قطعه نث بیت اولنده کلور‬ ‫دست ال دیویکری بدنجی قطعه نث بیت را بعنده کلور بعده معنای عامدان‬

‫معنای خاصه نقل اولفشاردار پیشین» دخی فارسیدرچونکه یا تحتیه نسبت‬

‫اچویدرنون تأ کیددرلکنار =کیده شیو ‪۶‬ی حسمبیله تفسیر قلندی |‬ ‫اتمه به مقا مده نقد ونسئه وعرااد فاری درهمودینا راه وغیریسمنه شاملاردرفا حفظ‬

‫‪ ۴‬تنکداستان زو کرد ارلی پوش باد بدست ‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫اینک داستان «کا قلث سکون وفقیه کد ستاث جعیدر فقیر روزو کردارد‪.‬‬ ‫معناسنه همدخی بخیل واسکلردند که ادرار آخرنده کی الف ونون ادات‬ ‫جعدرعلی ماسبقق المقدمه میرانظامی بیت کشته ام درجها ن آواره « مانده‬ ‫امانتکدست و پنجاره تکدست اصلنده دست تثلث ایدی رکیب توصیفیدر‬ ‫طارالمعناسنه زیردستال دیو آنفاکدی تنلث طاردیواون بشی قطعه نث‬ ‫‪k‬لا‬

‫بیت نامنده کلورف عدالتقدیم وانتأخیر سیاه چشم کی وصف ترکی قلنوب‬ ‫طاراللومعناسنهاولدی» باد بدسته جمعی تهی دست وی حاصل والیبوش این‬

‫این قطعه تکیه بر چارجیری یکی» که شویزان امیدبادبدست» بروخای‬

‫زان تعصب عام خوبی مردونواضع مست» معنای ترکیبیسی الده یل‬ ‫و هواد یکدرزیرابادیل دیویکرمی یکی قطعه نثبیت نامند کلوریا موجده‬ ‫مفتوحه ادات ظرفدرعلی ماسبق فی الادوات البسیطة دست قد سق آنفا‬ ‫ز‬ ‫بلاد خی پیوسته و همواره وهمناره دانم مدت‬ ‫پیوسته با فارسیه کفتی و یا تحتیه اث سکونی وو اولشفتی وسپنلث سکوق‬

‫و ناء فوقیه اث فنی وهاء رسمیه به معنی همیشه که دانم حکیم انوی نیت بادپیوسته‬ ‫از سرشلث حسد روی بدخواه وچوپشت پلنلث با همدخی مصمراعانیده‬

‫کلان پیوست لفظنلث اسم مفعولیدر معانی متصل و مربوط یعنی برابرینه‬ ‫اولاشاش واولاشدرلش میرخسرو بیت زان زروفولاد که یوسته شد راه‬ ‫خصومت زمیان بسته شد و تحفة الاحباده پیوسته زیاده کربه دن سوزه |‬ ‫قادراولا ماق والم وغدن طقینه رق سویالث فقیرشویله فهم ایدر مکه‬ ‫بود‪.‬‬

‫ب‬

‫‪۱۹‬من‬

‫او اوج معنی اتصاله مبنیدرا همواره » هاناث فنی و میث سکونی‬ ‫و واو ممسدوده نلث وراث فانتحاری وهاء رسمیه ابله بمعنی هم بشه و ذانم ایضی‬ ‫همدمی اندن فقط و اولث حذفیله هماره وفقط هاء رسمیه نلث حن فیله‬

‫هموار و آیکبستکده حذفیله هما رحاصلی بونده درت لغت وار در‬

‫همدانی بودرت لغتدن هر برای اندازه معنا سنه و حساب معناسند ده کلور |‬ ‫پوست پاء فارسیه ناث فنی و یاء تحتیه نث سکونی وو وله فاتحیله قعل‬ ‫ها ضیدر مصدری پیوستن لفظیدر ‪-‬که اولاشماق واولاش درمق‬

‫معناسنه هم لازم و هم متعادی اولور‬ ‫نماد مجلسه برم دی طورمه اچه اع نوشائوش ‪:‬‬

‫زم بء موحده نث فیوز آیجه تأث سکونیومیم به معنی مجلش شراب‬ ‫وعیش و محبت ومهمانی وخوشهالی حکیم زاری قهستافی بیت اسباب طرب‬

‫جمع کن وازم یارای اطباق سموات چه کسترده وچه طی همد خازم برقربه‬ ‫اسمیدروخ به معناسند ده کلورید نوشا نوش * ایکیانوش میاننده الف توسل ابله‬

‫تصل شراب مجا که دیرریعتی کجه ی کودز اقتوب جعیت به شراب مجمث‬ ‫معناشنه چونکه ومقامدهوش اوتوننجی قطعه اث بابت اخیربده کلان نوشیدن‬

‫لنطندن امرصیغه سی اوزره اسم مصدردرنفسی امردکلدرحامیلی نوشانوش‬ ‫لفظندن و چه اع لفظاندن مرادمعنای مصدریدرامرد کلدرزیرا ترکیده قیره قیر‬ ‫اوره اوردیرارمعنای مصدری مرادایدرار خواجه حافظ بیت شراب خانگی‬

‫انزاس محتسب خوردن» بروی بازبیوشیم وبالث نوشانوش بودن بشقه نوش‬ ‫لفظنثیرازمعنازی دی واردریکرای سکنی قطعه نث بیت انبسی شرحنده‬ ‫کلور‬

‫با هم ادبسزللث ایدن سرخوشه دیراربدهاست و‬

‫بد مست» داللث سکونبله ترکیب توصیفیدرچونکه بدکتو معناسته اولان‬

‫فنادیواولوزشی قطعه نثبیت اولند کلور مستهلک فنی وسپنلث سکوفی‬ ‫و فوقیه به آکرچه سرخوش معناسنه درفامآ که مست به سرخوش بیننده‬ ‫فرق وآندرمست شوالکسنه ه دیرزکه شرب مس کردن زیادهباشی دونوب کوزی‬ ‫تاریره سرخوش اول مرتبه دن کرّجه اولانه دیررویاه اوجه سرخوش‬ ‫شایان رسیدرار =تاکیده و انشا لرده شیوعی حسبیله ربجاه قلندی‬

‫* قالقدی برخاستهمان پلث مجله ایتدی راخت و‬

‫‪۱۹۶‬‬

‫| را ادات تحسبندرعلی ماسبق فی الادوات الرکیه با خاست خاء مجاه‬ ‫| محدوده یک فضای وسپنت سکونیه خاستن لفظندن ماضیدرمیرزا قلی بیک بیت‬ ‫|از رم باز آمدن من روان شد برخاست کرم و دادن خارلبهانه ساخت سشوال‬ ‫|طلب معناسنهاولان خواستن به وخاستن بیننده فرقه کونه در جواب فرق‬ ‫| یکی جهتد دراول طلب معناسنه اولان بین الاغ والضم خانات اهاله سی و وعلامت‬ ‫والفانه در بومحلده اولان فخه صریحه و فقط الفله درازی طلب معناسنه‬ ‫اولالت مستقبلاقی قیاس اوزرهسپنالتهابه ابدالیله خواهدوخواهنده کلوربولت‬

‫مستقبلاقی شذوذ اوزره خادمجیه ممدوده لک کسری وسپنلث زاء ممجهیه ابدالیله‬

‫خبر دوخیر ندهکلور تراخت» تا فوقیه اث کسری ورا ممدوده کشی وخاء‬ ‫|مجیه نث سکونی ویاء ذوقیه ایله تراختن لفظاندن فعل ماضیدرمجله ایتدی معناسنه‬

‫| ابوالعلق بیات آکریازوف میکنندازان خوقیقتل عاشق نالان تراختن کرد‬ ‫* ایچروکلدی درآمددخی اونوردی نشست ‪.‬‬

‫در آمد ماضی می =کبدر چونکه دریعی درون یعنی چیودیوقیق‬ ‫التی قطعه نث بیت رابی شرحنده کلو رآمد =کلدی دیوبیکر می‬ ‫|طقوزی قطعه یک بیت اولنده =کلورشاعر بیت * در آمدنشی در‬ ‫| آمده جان از رفتن آنهمیرودجان‪ ،‬ایشته و بتاده یکی در لفظنده درت‬

‫| صورت جاز دریعی یکپسیده امجرومعناسنه ی خود یکپسیده ادات تحسین‬ ‫یاخوداول ایچرو معناسنه بافی ادات یاخودبالعکس آکن باقی مقامه‬ ‫نشستن لفظندن ماضیدار تکم مرحاضری قطعه الله لث بیت انیسندهکدی‬ ‫* قاچدی یکریخت قورتلدی یعنی رهید‬

‫‪:‬‬

‫کریخت کاف فارسنیه اث ورممدوده لث کسرازی ابله قریحی قطعه ک‬ ‫سکونیه در اولندهک با موحد امکسور مصله در علی ماسبقف الادوات‬ ‫الیس یطه کالانجندی بیت آهوان بر کوشه کلزار دیدند آن دوچشم *هر یکی‪:‬‬ ‫باتیرغر مجانی یکریختند‪ .‬نرهید فعل خدمطلقدرچونکه نون مفتوخیها‬ ‫ادات نفیدرعلی هاسبق فی الادوات البسیطه رهیدراث فنی و هایمدوده ک‬

‫=‪-‬ک سری ودال ایله ماضیدر مصدری راهی بدن لفظیدرمیر نظامی‬

‫| بیت ا=کارخواهی ز دوزخ دزرهیدن * فراغت کن پی نفست دویدن‬

‫‪۹۹۵‬‬ ‫حج‬

‫* کتدی رفت چکدی کشیداوردی ازدقی دی شکست »‬

‫‪|F‬‬

‫رفت ‪ .‬بعینه قطعه نیهات بیت عاشرده کدی لکن نه تکرارعداولتآز‬ ‫چو که مقسامنه کوره مناسبتی بشقه در همد خی بعضی نسخده رفت بدلنه‬

‫شدواقع اولشدر یکم قطعه اول اثبیت سادسنده واقع اولدینی کی بوصاورده‬ ‫سئوال تکرارمندفع اولورفافهم کشیده قرقی قطعه نلث بیت سا بعنده کلان‬ ‫کشیدن لفظاندن ماضیدر» یزد » بود خیابیت مزبورد کلان زدن لفظاندن‬

‫ماضیدره شکست واشین مجمه یک کسری وکافکفتی وسبناک سکوفی و عفوقیه‬ ‫به شکستن لفظاندن عاصعیدر تنکمانهی حاضری مسکن قیرمهدیو اللی وچنی‬ ‫شان شکست کرد آکن بوییتده شکست ماضی صیغه سنده اسم مصدردر‬

‫ع دستکارلشهله معتأسی طولش قاچقند‬ ‫دستکار اصلنده وصف تربیتکیبیدرال طوایی معتاسته چونکه دست‬ ‫الدیویکریید نجی قطعه نث بیت را بعنده کلور کیرکاف فارسیها ممد دوهناک‬ ‫حکسری ورالیله کرفتن لفظندن امر حاضعری خود اسم فاعل مخففدر‬ ‫زیر مستقیلاقی علی الشذوذ کردو کیرنده کلورهمد خیال طوت معناسنه‬ ‫‪-‬‬

‫مرحاضر ترکید ریشه لغترده رسیده نظراولان معنازیوناردرفاها که ناظم‬ ‫یا برلئایرانده خامنه کوره احت کنتری قاچن کسنه طولنجه الندن طولویب |‬ ‫=کتوردکاری اجلادن طوتلان قاچقن معنباسته حقیقت عرفیه |‬

‫اولشدر همین حال هرمعنایه ر=کیباک مساعده می واردریکن فقط‬ ‫معاد طودی کرفتاد خیاباغلدیندا دویست غییر |‬

‫نت کافی فارسیه تورانی ==کسرلری و فلک کوفی وءقوقیه آیه |‬

‫| = گرفتن لفظاندن عاضیدریکن و مقت امده کافلث سکونیه در اولندهکی |‬ ‫به موجدهمکسوره ماه دزعلی باسبق ق القدمه فارسیده کی = کرفسنن ||‬ ‫طریق چغتیایده ال فوقیهایهوشیاقدیرل زیر چغشایده همیشه مقام طاده‬ ‫فوقیه استعمال اندرلی پندید * با موجدهای تیمی ونوک کوفی ودال |‬ ‫محدوده تا کمری ودالاثانیه یه شدیدن لفظاندن ماضیدربندیدن مقامنده |‬

‫‪۱۹۹‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫هی وسپنلث سکوفی و افوفیه ایله بستن لفظاندن ما ==========‬ ‫اولی صله درخواجه سلمان بیت حدیث دوستان درست نتوانم شکستن در‬ ‫ولیکن توه توانم = که بازنش میتوان بستن بوبیده واقع اولان مصدر در‬ ‫‪k‬لا‬

‫کلا دادرسی ایرشن امدادانی چون ایراشدی رسید تمالا‬

‫دادرسی * وصف تر =‪-‬کاییایدر چونکه داد عدل دیو یکری دردنجی‬ ‫قطعه الث بیت ثالثنده =کالورآکن بومقامده بجنازا امداد مصن با سنه در‬

‫رسا رسیدن لفظاندن امر یا خو داستم ها عال مخففدر رسید»رانلث قاتی‬ ‫وسعت این ممدوده لث =کسریله رسیدن لفظاندن ماضیدر‬

‫* یعنی قورناردی رهانیدو خلاصی اولدی برست گ‬

‫رهایید آونسکریحی قطعه کایت سادسند کلان رهانیدن لفظاندن ماضیدر‬ ‫برستاراناث فنی وسپنلث سکونی وباء فوقه به رستن لفظاندن ماضیدرولنده ی‬ ‫به موخدممکسوره صه درعلی ماسبق ف الادوات الیسایطهٔ خواجه |‬

‫سلمان بیت نمیخواهم ازاین نوبت زاویهتویه کلی بدست شاهدان کردان زدست‬ ‫زاهدان رسان و آکن بوییتده واقع اولان مصدریدرخلاص ونجات معنا‬ ‫ساسانه‬

‫* قاپلان اولدی ربوده و=کرفته طویلان و‬

‫ربوهده قرقی قطعه نلثبیت الننده کلان رویدن لفظندن اسم مفعولدر کرفته‬ ‫|دی اسم مفعولدریک ماض بسی ووصف ترکیبیسی و قطعه نثبیت سادسنده‬ ‫ی‬

‫با تله ودام طوز اقدر بالق آغینه دی شست‬

‫د‬

‫‪-‬‬

‫قله ملا ناء فوفیه نلث ولام مشدیده و مخففه تاث فمحلری وهاء رسمیه به طوزاق که‬ ‫م‬

‫انکله قوش طوتار را کارکیده فق عبیده فع وشبکه طبردیرلیس فخری بیت‬

‫سدارکانرمعتنفاایهع دداوخلتکلوورداسوتل دکریزرییاابرنخدیدازطقتداریتقداتمکهدعنصر کشررهئلههمو*اربهومدحنیبطشاقنهیتولهن |‬ ‫قورلریالث شول کیسه که در زیر چنه بوکسول و نباشیرو ابریشم قورل کذا‬ ‫فی الشکلات رابع مطلقاطوره که زدن وایلکدان اید وب ابينه بعضی نستن‬ ‫مسلخ که کارکیده قاره درز ساداست یعنی پایه ردبان سابع ذطلبکار مغناسننه‬ ‫مرو در امن معنی افسان که ترکیده بلکودبراز دام دالعدوده لک فنی و میم‬

‫به مطالقاطوزاق که هر لث اولوسه اولسون حکیم نوری بیت آکرازجود و‬

‫کیتی ثل دامنهده طاژو واقع کردونش در آیند دام «همدانی چارپا جنسندن‬ ‫|‬

‫وکیلشغیریسی کوما حیوانات مراد اولدفده ددودامدیراردادایه دادمیاننده‬

‫|‬

‫بوفرقایان دادایه دادی بیامز شیخ نظامی بیت دادودام از نشتباط دانه‬

‫خویش همه مطرب شده در خانه خویش «شست شین ممجه اث فنی وسپنلث‬

‫ساکوفی و نفوقیه ایله بالق آغی و کرجه دمور که آنکله بالق طوترر عنصری‬

‫بیت طره او دست من چون شست من چوصیاداوچو ماهی شیمبوندن بشقه‬ ‫|طقوزمعناه دخاکلور اول باشا پارمغثیای چکیلان موضعی نانی معنی‬ ‫نیشترفصادیالث زنار که راهبان کران بالریند بغلرز رابع معنی مضراب که‬ ‫| انکله سازچالرزا کارکیده زنه دیررخامس یعنی سنین که عقودنمانیه دان القش‬ ‫معناسنه تکم صادایله شصت اون طاقوازنجی قطعه لک بیت الثنده کلورسادس‬

‫|‬

‫شرفنامه ده طنبورقیلی و ابریشم ایلی که سازه بغلرزسابعینه حلقه رسن و حلقه‬

‫= تعمندان قرعت حس وفایدهای نفتیان تابعیت عکبر‬ ‫نماد پشه درسوری سکلت کهله سپس اولدرکش نماد‬ ‫پشه پاء فارسیه الث واشین مجمه مشدده اث فخاری وهاعرسمیه ایله سوری سکلث‬

‫معناسنهشاخ سعدی بیت پشه چویرشد زادبیل راه بادهمدردی وصلابت که‬ ‫اوست» سپس سناک وپا فارسیه الث تعاری وسین ثانیه ایله کهله وبت که وسخ‬ ‫فضلادن یعنی مساماندنچیقا نکارادن کونایدراکاعرابیده قلهدایرلرمیرنظامی‬ ‫بدت ‪ ۴‬ساتراپاچنا نبودن پالک جسم از ان شد سپس درجها نمنقسیم کشی‬ ‫ملا‬

‫کافلث طامی وشین مجیه ایله قتل معناسنه اولان کشتن یا خودکشیدن لفظندن‬

‫امر حاضر در زیر مستقبلاق ضم ایله کشدو کشنده کلورلطیفه =کانه‬ ‫ناظسمتحریر بومصراعبده =کل مضریقتل مضمونه اشارت ایلدی‬

‫کدپره در کیث و‬

‫را که مخ و خیرادی جست تملا‬

‫کیث «کافلث فنی و یا تحتیه نث سکونی و کف تا به ایله و کف اولین کسریه‬

‫دخی مرویدر را که عریدهبرغوث دیرلرواماله ایه ده کوزاییکی معناسنه دمکلور‬

‫| مردم چشم کبیبیسی فخری بیت هنکام اجتماع وقت مقابله » از کینه مهر‬ ‫کندازدیده اش کیاک» مي ه مثلث ولاملث فاتحاری وت‪:‬‬ ‫|عر بید چراد دیراربرغیب جانور در= که ایده سکزنوع حیواندن‬ ‫|نشان واردر تکم شاعر دیشدر بیت خولشچشم و ماردم =کار کس‬

‫|‬

‫‪۱۹۸‬‬

‫پروکژد مشکم * شیرصمد روپیل = کردن ناقه پاواسب سیر * جست‬

‫اللی در دنیای قطعه اثبیت خا هسنده =کلان جستن لفظاندن ماضیدار ||‬ ‫کوه طاغ یوجه بلندو بوقشه دیتدی فر از‬ ‫||‬ ‫‪-‬‬

‫|آکوم کلق مدودیت تاتی و تاهارهای طاغ عدمجال عاست ابتدا‬ ‫با موحده لث ضای ولاماث فنی ونوک سکوق ودال به اوجه کهعریده عالی‬

‫معناسنه مقابل بست در یکم شاعران وقولند‬

‫واقع در بیات جهان را بلندی |‬

‫و پستی وی «ادامچه هرچه هستی تویی‪ ،‬فراز دفنلث کسری وراء ممدوده لث‬

‫|انی و زایمجید به وقش کهعریده عقبه دیرزمقابلیتون به نشبب در تکم‬ ‫مخفق مصراع نانیده کلور استاد رودکی بیت شپست توبافراز و فرازتوبانشبب‬

‫| فرزند آدی تواندر پشبب تب بودن بشقه فراز اون اوچ معنایه داخکلور |‬ ‫اولجعنی بلندمذکوراق یعنی بالا=که ضدزیریانث یعی کشاده وپهن یعنی‬ ‫هر نسنه که آچقویصی اول رابع بمعنی بسته یعنی باغلوخامس یعی قریب‬

‫او یک سادس نتایج سانتی پیش آوردن آن یعی از زیباییشن‬ ‫کرواسع یعنی فروزوفروزان یعنی یاق ویندرعشریعتیفرارفان یعنی باروکتلث‬

‫|‬

‫حادی عشریخ پوشیدن یعنی سترقی عشریعتی خرره الشعشریعتی سرکش |‬ ‫داشت ‪۴‬‬

‫* داشت و هامون اودر شیبانیاش اپلق پست مد‪.‬‬ ‫دالاث فنی وشین مجمجه نلث سکوقی و ناء فوقیه به معنیبیابان و کمحرا که‬

‫او معناسنه گوماهید خ ولایت خراسانده برشهراسمیدروترکستانده رمشهور‬ ‫محرانامیدردشت مجاق دخی دیررو=کورستان معناسند دخی مرویدر‬ ‫|هاسونها اعدوده اث فنی ومیم ممدوده لک ضایی ونون به معنی دشت مذکور‬ ‫یعنی اوه و کمحراشیخ سعدی بیت زدریایگان برآمد کسی سفر کرده هامون‬

‫ودریا بسی» بعضی فرهکده هامون بمعنی دشت پهناوریعتی زیادهایصی و دوز‬ ‫اوه دیو مسطوردر شعوری عمرحوم طاغ اراسنده اولان دوزیر اولاسی‬

‫نخاع ایلدی» شبب» شین مجه ممدوده آن کشیری وبا موحده ایله برای‬ ‫خفیف اولندن نون مفتوحه نث حذفیله نشیب لفظندن مخففدرانش که‬ ‫عبیده هبوط دیرزمقابلی فر از مذکور در ناصرالدین چه بیت فراز و شبب‬ ‫این راهست بسیار آکرمرد رهی خضرای بدست آر» همد خا کژت امطار‬

‫ایله مرطوب اولوب بعدها وداد آینده ورونده ایله جابجا حفره زیدا او لغله‬

‫صاحب سالث اولان زمینه ده تشبس ذخی شبب درزبوناردن بشقه شیب تازیانه‬ ‫معناسند‬

‫‪۹۹۹‬‬

‫========================‬ ‫تحفة الاحبا بده سینا مهمله ایه روایت اول نشدریس فخری و حسین وفایی‬ ‫تازیانه معناسته اولان کسبربه ضرمحه ایله طیبه قافیه سنده ایرادو ایکیا معناده‬

‫اولان سبب وشکیب قافیه سنده ایراداتشاردار» پست پل فارسیه اث فنی‬ ‫‪k‬لا‬

‫وسینث سکوف و تا فوقیه ایله الحق معناسنه مقابلی بلند مذ=کور‬

‫دچی بالادرشجا سعدی بت خدای = که بالاوپست آفرید» زیردست‬ ‫هردست دست آفرید» استعاره طریقیله خسیسی ودافی یه پست و ضبدنه بالا‬

‫اطلاق شایع در معیار جبالیده پست یعنی =کوتاه دیو مرویدر‬ ‫به مغ و=کبرولدی محسوسی و نصاری رسا‬

‫مغ ‪ ،‬میتضی وغین مجمه لهجمعی آتش پرست = که عبیده مجوس در ز‬ ‫استاد عنصبر‪:‬یابدیت‪ ،‬چوشب رفت وردست پسیق= کار فت * هوا چون‬

‫مغ آتش بر سی =کرفت « واحدی منی یکم مجوسدهمجویی دید کلری‬ ‫متکی همدی مغ مطلق کافرمعتاسته ده کلورنتکم این = کافره‬ ‫مغ چه دیرلی ح=کیر» کاف فارسیه نث تغی و با موحیدهنث سکوفی‬ ‫ورالیله ودی معکی مجوس معناسنه شیخ سعدی بیت کرصدسال کارآتشافروزد‬

‫آکریث دم فرو افتدیسوزد * مطلق کافی معتا سنه دکلورهمدخی =کیر|‬ ‫بر سلاحد را که آقای جنلث وقتنده کار رآکاخفتان دیر را ترساتل فوقیه اث فنی‬

‫ورانلث سکونی وسین ممدوده ناث فتحیله یعنی نصساری شیخ سعدی قطعهای‬

‫||‬

‫کریمی که از خزانه غیب کارورساوظیفه خورداری دوستانرا کاکی محروم‬ ‫تو که یاد شاهناننظردا ری *واحدنده ارسایی دیررتکم نصرانیدید کلر یکی |‬ ‫طان پلاصورت خوسه دیابت طاهدی رست‬ ‫بت» با موحد منث علمی و تاءقوقیه به صورت خوسه معیوی م= که عربیده‬ ‫‪K‬الع‬‫لا‬

‫|‬

‫صنم وون در رزمانی مسجاییت دربت شکنی خلیل عهدم هرچند در تکده‬

‫ام تیشه آذر دادند و استعاره طریقیه جوان محبوبه ده یت وصنم دیر |‬ ‫لفظ یت لسان عاو آمده ایفار سایه یه مشهور در آکن با عربیه به‬ ‫مضبوط در‬

‫پرست ه پا فارسیه اث وراث فاتحاری وسینث سکوفی‬

‫ویلفوقیه به دسترس اولدیامزاغت کتسایلرده امر حاضرووصف ترکیبیدر |‬ ‫بتپرست =کایی مصدری عبسادت وعبودیت معناسنهاولان پرستیدن‬

‫لفظیکه مصدردآلیدن تکمیت آید کلفظیرستش دخیوفات یدیدنفام که |‬

‫م‪:‬‬

‫و ‪۹۹۷‬‬

‫نااطم محل رفعل ماضی عنوانیه تفسیریلادی بوتقدیرجه مصدریایی اولان رسان‬

‫لفظاندن مشتق اولور دالیدن مأخوذ اول از مکر ناظم تحریره‬ ‫او لشهولهای خودپرست ملیفین معناسنهاولان استعفعال فارسیه دن لوله فافهم‬ ‫نام این ثلث و تازوپرسشش بوقوشش بوطاپنش تمد‬ ‫انبوهدیوقطعه ثالثه نث بیت را بعنده کد یا مو ثلث‬

‫و باءفو قیه اث شکی‬ ‫ح‪-‬آنهن‬

‫و کاف ایلهای کردش وقوشش معناسانه پوییدن ودویدن کی عربیده عدودیرلر‬

‫شیخ سعدی بیت بتاث ژاله میریخت بر کوه ودشت‪ ،‬نو=کافی مکرابر بسان‬ ‫==تکذشت و آکزی بومغناده یک ویودایرز کاسبق ق سابع القطعة الحامسة‬ ‫صیغه سی اوزره اسم مصدرد ریومعناده =کاف فار سیایه ایلهد اخی جاژدر‬

‫بودن بشقه تاث الی معنایه داخ کلوراول کبدن مذ=کوردن امر حاضر‬

‫ووصف ترکیبی اولورئازی یعنی نیعنی دیبا که عربیده قعر دیررئالثاجعنی‬ ‫اندلشیعنی قلیل رابع راوندر که بغدای اراسانده بز و بغدای صب اپندن پاث‬ ‫اولو رخ مسابزاویدر که صولر ده بترکهی اندن حصیر ایدار از ارکیده آکا‬ ‫بردی دیر ارسادس ادات تشبیه اولورمثلاماه تلث وباد تلث دیررد تازه تایفوقیه‬

‫یاددهنک قمی وزای مجه به ازایدن لفظاندن امرصیغه سنده آسم مصدردر‬ ‫ساکردش وقوشش معناسنه بودن بشقهدرت معناسی داخ واردراول تازیدن‬

‫|مذکوردن صیغه امی ووصف ترکیبی اولورانی یع الفرسدهیمعنی فرو ماه که‬ ‫عربیده سفاه ودون دیوار ثالث یعنی امر دفاسق که فسقه ابله معاشرت ایدررابع‬ ‫|نویسزازه دیویکری برنجی قطعه اثبات ناپسنده کلور پرسشش پرسشیدن‬ ‫مد که ردن امرصیغه سی آخرینه ماقبلی مکسورشین مجمه الحاقیله اسم مصدردر‬ ‫نماز جمله سی التون واندرهمکی هرز رستاگلان‬

‫فنی وهانلث سکونی ورالیله ادات تخصیص که ارکیده ای چون عربید هلام جانه‬ ‫فارسیده افظر معناسنه کن لفظریه مهراه میاننده فارسیده فرق شوقدر که‬ ‫مهراول کلمیه داخل اولورلفظ را آخر کله هلاحق اولورمثلامرشادخی شما را‬ ‫| دیررویدن بشقه مهر فارسیده اوج معنایه دخاکلور اول یعنی خصه و نصیب‬ ‫‪ :‬مهرهاکی نانی معنی شعاع قرو نجوم ثالث رولایت سعیدرعربیده انکی معنا به دراول‬ ‫آیکنجی‬

‫ای‬

‫‪۱۷۱‬‬

‫یک عمی قطعه نث بیت سادسند کلوراست ادات ربطدر اکن بومقامده ولنده‬ ‫•‬

‫همراه لفظاو خطا حذف اولندی علی ماسبق فی الادوات شاعر بدت ‪ ۶‬زراع‬

‫اکن زیرا که زرع از جمله کاریجه ترست زرع رانلثانزرست ثلث باق هم زرست‬ ‫|تمه بوقطعه نلث بری رملگن الاجنادر بیانی ماسبقدن معلومادر‬

‫قطعه = که اوراق بر سرلوحش نوشت و ‪TT‬‬

‫|قطعه «مأسیقدن معلومدرامایومقامده هر وقدر تکی وزن شاهد عدلدار که‬ ‫بیت الثانده کلور فلی قرق اوچای قطعه نث بیت اولنده =کلور بر‬

‫معنی علی وادات مفعولدرعلی ماسبقف الادوات الر=کبة استر» باش‬ ‫دیو یکری بدانجی قطعه نلث بیت اولنده =کلور لوحشی لاماث فنی‬ ‫ووالشس کوفی و حائلثی وشین مجمه ابله ر=کیب اضافیدرچونکه لوح‬ ‫| تخته و محیفه معتاسنه عربیدروالشالرده داتی شایعدر شین مجیه ضمیرغائیدر‬

‫علی ماسبق قلادوات البسایطه و بدن بشقه لوحش یک معنایه داخکلور‬ ‫اول الله تعاوحشت ویرمسون و براق ایلسون د‪ :‬کدراصلیلا وحش الله بدی‬

‫تخفیفالوحش الله دیدیر بوالعانی بیت لوحش الله زهی قصبررفع البنیان که‬

‫|شه ملک =کرم کرد‪:‬همت آباد ناق جمعی تحسین و آفرین خواجه حافظ‬ ‫|بیت زر کاپادماصدلو حش الله * که گرخضریبخشد زلالش ‪ ،‬نوشت‬ ‫ساترلوحنه ازدی یعنی وقطعه ده مذکورو مترجم اولاث آکریسمرای والاره‬ ‫|ویوت مناره متعلق اولان نسنه زدرحونکه ابنیه معظمه ثالث ختای ا=که‬

‫م‬

‫خالده قوسی وزره دخا سرلوحه نام و تاریخ و کامناسب شیار به اولور‬ ‫‪ - TT‬کل جامورآهن کیع کرج و قوم ریک و خشت »‬ ‫کل و کافی فارسیه اث کری ولام به علی العموم چامور مع‪-‬استه عربیده‬ ‫صلصال وظین دیر ارشاعر بیت کردش زاب و کل سوری رسیده کل سوری‬ ‫زاطراف رسیده همدخی کل را که طراق معناسنه دمکلور‪ ،‬آهک‪ ،‬همزه‬ ‫ممحعدنوادهساکنوههعارنبیکدفهاتجحاورصییونکاف به کرج واولصحیاکهروکحرجدلراوچازامنارحواقلواامتلری کبردجت‬ ‫و=کلسی‬

‫زمین ملاقات طوفان غش « همان خاصابت یافت =کز آب و آهلث‬ ‫|همداخ آهک توره که خرزمه عناسانه و کو‪-‬ایکس الارض دید کلری‬

‫‪۱۷۴‬‬

‫‪:‬‬

‫|یالدیریق طاشی معناسنه ده کلور ریالث» را نث بین الاغ و الکسراماله سی و یاء‬ ‫تحتیه مجهوله و کاف فارسیه به قوم که عربیده رمل دیررهاتف بیت زریالث‬

‫بیابان فزون لشکری از چوپی نژادانش هراسوسری همد خاخت وطالع‬ ‫هعنا سنه ده کلور و خشت‬

‫و خاء مجهت کسری وشین مجیه نث ساکوفی و ع‬

‫فوقیه ایه مطلق کریع معناسنه کرل پخته و کرلشناخته شاعر بیت بوفای تو اکر‬ ‫خشت نند از کل من همچنان دردل من مهروفایی توبود ‪ .‬فاما که شخته‬

‫اولد قدنص کرهرومده کرمدوتوغه و فارسیده خشت پخته وعر ایده آجردرار‬ ‫همداخ کوجک حربه دموریته خشت دیررفرهنک جهانکیریده کابزند‬

‫یکری رنسلک وزره مراتی درون اینسکلث اسمی خشستدرکاب زندل‬ ‫یکری رفسعندن هر رفسمنه نوک تیله نسلک دیرردقیقه ناظمتحریربوریک‬

‫ایه خشتی تقسیرده لف و نشر معکوس ایلدی چونکه نوایکی لفظلث‬ ‫شهرقی واردار نظامه رعایت ایسه واجبه ذمت و خاتمیته حالت در‬ ‫* =کارد چاقد ردایی نیره پرتاب خشت ‪.‬‬ ‫کارد کاف ممدوده اث فنی ورا ودال ایله چاقی که عریده سکین دیارشاعری‬

‫بیت عاشقانزاکاردوخمجرمیراننده تمزه جلاد چشم خویش » نیرامیرتاب‬ ‫ها رسمیه اوزره همزه مکسوره ایله برنوع قصه حربه درکه الدهکتوررار‬

‫|و=کاهی آیک سیتی واوچی برغلافه قیوب آتاباننده طپوزطرفنه قورلر‬ ‫فارسیده و ترکیده کاخشت دیرریولفظ صلنده ترکیب توصیفیدارطلوطاقت‬

‫اولان مزراق معناسنه یدی چونکهنبر مزراق دیویکری یکی قطعه ک‬ ‫بیت سادسنده کلورپرطلودیو قرقمی قطعه نث بیت اولنده =کلورناب‬ ‫طاقت دوقطعه خامسه کابیت خامسنده تندی بعدهمعنای عامدان معنای‬

‫خاصه نقل اولندی یا خود غالب اولدی نکته بوییتد هنجنبس تام وارد‬ ‫‪-‬‬

‫(ر‬

‫طبعه مواقق ===کلان همراه آیسه د لیستد ‪T .‬‬

‫دلپسند» وصف تر=کیبیدارچونکه دل قلب دیواوندید نجی قطعه اث‬ ‫بیت الننده =کلورپسند قرق بشی قطعه یک بیت حادی عشرده‬ ‫=کلان پسندیدن لفظاندن امر یا خود اسم فاعل مخففدر‬ ‫ خوب کوزلدردی چرکین اولان نسنه زشت ع‬‫خوب خاء مجمجه ممدوده لث صامی وباء موحده ایله کوزلکه عربی ده حسین‬ ‫دایرلر بعضی محلده ر=کیب آید و بخوب روو خواب صورت دیر را زشت‬ ‫چ‬

‫زاو‬

‫‪۹۷۴‬‬

‫============ |‬ ‫دیوار شیخ سعدی بیت «مکن همنشینی تویاید سرشت که دزدوازوطبع وخوی |‬ ‫زشت همد خ زشت معنی دویدن یعنی سکرتمالث معناسبینه ده ==کلور‬

‫— آمارت آی آذاراوتی =کوفی نوروزیش ‪.‬‬ ‫| آدار و همنه و ذال مجیه ممدوداتینث فضلریورا به سنه شمسیه دان آوال مهار آدی‬ ‫=که اکامارت دیررفارسنیده فروردین دخی دیران خواجه سالان بیت آذار‬ ‫برد آب رخ آذرو کانون» وزدردسرهردوامان داد چهارا ‪ ،‬عربیده دال‬ ‫معامله ایله معنای هر قومه استعمتال ایدرارواشعارزنده دیخی ایرادایدرار‬

‫شمس الدین اجدالطیبی ییت اسقنیهاق فضل آدار خقیصل الاکربی‬ ‫الاتموز دفاتا که دالد نص کره الفسزینه شمسیه دن طفوزنجی آیت اسمیدررا که‬

‫اول ایده نیراعظم حقوسده اولور نوروزه واوینث سکونلریه سند شمسیه‬ ‫یک کواندن هر برینک اسمیدراولانیراعظم برج جاه تحویلایتدیکی کوندر که‬ ‫نلث‬

‫مارت آینک اونی کوئیدریوکا وروز عامه ونوروزکوچک دیرزومطلق نوروز‬

‫ذکروانه اکون ماداولورو آناک وجه نمایه سینده یک روایت وردر‬ ‫روایت اول حق سبحانه وتعال حضرتری عالی و آذی بوسکونده خلق‬ ‫ایلد چون نوروز دیومسمی اولدی روایت ثانیه جشید شامجلهجه اقی‬ ‫سیرسیاحت و کشت و کذاریلیوب آذربایجان کلدکده انواع جواهرایه مکال‬

‫و مرتضیع نفت عالی نصب و وجهه ستی جانب شرقه توجیه و پاشنه ذیقیمت‬ ‫برتاح مجوهر کیوب و چقوب تخت اوزره جلوس ایلدی بودمد کوانش طلوع‬

‫ادوب اول تاج و تخته طوقنداقده بررتبه شعاع واضیاوبرتو ظاهراولد یکه عالی‬ ‫روشنای کله خلائق آق کوروب جمله شادمان اولوب این روزنوست دیدیار‬ ‫و شاه مشارالهه دخت جمشیددیدی راول بویکی کوندز معناسنه ثان کونلو‬

‫پادشاه معناسنه چونکه رورکون دوقطعه ثانیه یک بیتسا بعند یگدی نو یکی‬ ‫|دیو فرق بدانجی قطعه الت بیت انیسنده کلورجم پادشاه معناسند دیباجه نث‬

‫قرق سکزنجی تبدهکدیشید کونش دیواوتوزالتی فطعه نثبیت را بعنده‬ ‫=کلورنوروزاف اولدرک مارت آیینک الیکونیکهای خردادلفظیدر‬ ‫بونوبوز انیسه وروز زوال ونوروز خاص داتی دیرروبوک وجه تسمیه سی‬ ‫شویله د ر که جمشید اول کونده تخت اوزره طرز مذکورایه اوتوروب خاص |‬

‫ناتان دشتستان منجوادخان نظامعالابیون قتیب‬ ‫‪-‬ج‬

‫‪۹۷۹‬‬

‫مر‬

‫ا=کارچه بود میربان خوش زبان و از شکی نه خوب آمد‬

‫===‬

‫بالا کفت دیدی نیکترپلث ایودر خوشجه نشت مجد‬

‫کفت ‪ .‬آلیستی قطعه نث بیت سادسنده =کلان کفتن لفظاندن‬

‫ماضیداری نیکز =کا فلث سکونیله اسم تفضیلدرچونکه نیاث ایودیو‬ ‫الله ی قطعه نث بیت عاشارنده =کلور رادات تفضیلدرعلی ماسبق‬ ‫فی الادوات الر==کیه نشت » نونلث کسری وشاین مجمه نث سکوفی‬ ‫و تاء فوقایه ایله خوشجه معناسننه =کذا فی فرهنلث شعوری‬

‫عاد آصفیه آویزه و قبه به =کاتبددینورد‬ ‫آویزه همراه عدوده ناث فنی و واوممدوده نات کسری و زایمجیه نلث فخی‬

‫اوهاء رسمیه ایله آصاق که بلوردن و بیوش طیوردن ویونلث امثالی نسنه زدن‬ ‫جامعلر و معظمسرایاره زیین اچون آصمراربوندن بشقهدرت معنایه دخی‬

‫‪:‬‬

‫کلوراول کوپه که فارسیده کوشواره عربیده قراط دیر ارنانی هرچ کالکه‬ ‫نسنه آصیلور ثالث مخصوصیات آصد قاری چنکال رابعیعی اطرافی‬ ‫و جوانب =کذافی فی هسنلث شعوری کنبد کافلث ضی و نونلث‬

‫سکو فی و باء موحد ه ناث فنی ودال ابله بمعنی قبه شیخ سعدی بیت‬

‫ه‬

‫صحبت نیکان نکیر دهر‪-‬که بنیادش بدست تر بیت اهل راچون‬

‫را‬

‫کردکان برکنبدست» همدخی اقی نقل ایله سوار ملث معناسند ده =کلور‬

‫ه‬

‫* صارقش اولان نسنه درهشته صالی وردی هشت و‬

‫هاشم‪-‬ته * هانالث کسریله اسم مفعولدر‬

‫همه‪...‬‬

‫هشت ‪ ۴‬هاضید رمصدری هانالث |‬

‫کسری وشین مجیه نث سکونی و تاء فوقیه ایه هشدن لفظیکه صالی ویرملث |‬ ‫وصارفیق معناسنه در شیخ نظای بیت همه براقع فروهشتند بر ماه روان‬ ‫کشانندسوی حضعریت‬ ‫لا‬

‫شاه‬

‫«همدخی هشتناقوامق وترلشایالث معناسنه دة د‬

‫ارج ارش تاروپودهیم طوقق یافتن‬

‫|‬

‫تار ع تا فوقیهٔ ممدوده لث قتی ورالیله ارج معناسنه که عنابیده سدی دیر ز‬ ‫ضدی بودلفظیدر معااستعمال اولندقده تار و پود دیرالحکیم فردوسی بیت‬ ‫زیزدان و از میدان کس درود که تارش خرد باشدوزاد پودر شیخ نظای‬ ‫بدت چند زتارطبع و پودلافی ابرقد هرسفله شودخله با فه ابوبیتاث|‬

‫مقتض اساسی ترار و ودارش اولفدرالکن ولایت رومدهلغت یع ونجان ||‬

‫ایدنلرمثلا نعمها شیمیایی‬

‫آنتوانتانیا‬

‫وی تا ‪۶‬یه‬

‫‪W۷۷‬‬

‫وجهی لسان فارسیده توغللری چندان اولا مقدردیو فرهنلث شعوریده‬

‫تشنیع اولندیاربوه اونجه ناظمتحریرکل حذاقت ایدوب تاراری ودارش دیو ||‬ ‫|تفسیریلدی فالله دره اکن شاهدی مرحوم روی اولدینی حسبیله عکس‬ ‫‪:‬‬

‫ایدوب بیورربیت دندان دیش ارشدربلث تارار شدر بوداره دی پشم و که‬

‫|قالیه پس از شاهدی شرح زده دیخی حق نصراع ایالدله همدیخی ناربوندن‬

‫بشقه طقوز معنایه داخکلور اول ذه معناسنه که عبیده فرق دیرلر آدمک‬ ‫| اولسون غیرلاولسون بو معناده تارل لفظاندن مخففدرثاق تاریک لفظاندن‬

‫مختصردرقرارمش نسن معناسنه درجه اولسون غیری اولسون ثالثبولانق‬ ‫صویه دیرلر رابع ابریشم لیدر خامیری ساز قلی معناسنه سادس عقی و رقوسن‬

‫سابع معنی میان اندامن یعنی موی ژلف وموی کیسوتسع براغ جدار که خرما‬ ‫| اغاجنه مشابهدراندن بر صوحاصل ایدر رآکرچد کیف کتوررلکن دردسر‬

‫| ایراث ایدرتال داخ دیران کذاق فرهنث جهانکاری پود پا فارسی ممدوده ک‬ ‫طای واماله سی ودال به ارش کهعرابیده حلمه دیر ارتفصیلی آنفاتیدی همد خی‬ ‫کهنه وعتیق معناسنه دمکلور واماله سزااسکیزی یاقوب قوایدر را کعبیده‬ ‫حراق دیر رئیس فخری بیت شک نیست که آتش زنه سناک بلارا جزجان‬ ‫| سکونی وناء فوقیه نلثانی ونون به مصدر درمطلقاطوقق معناسنه‬ ‫فاش اولسون بزاولسون حصیر اولسون جمله سنه بافتن دیررعییده نایع‬ ‫چفتاده وفولاق دیرلی مستقبلاقی علی الشذوذفایی ایفالیله با فدوبافنده‬ ‫=کلورعلی القیاس باء موح بدهیه ابدال ابله با دو بابئده =کلور‬ ‫|‪...‬‬

‫مو رشته داراییلاث ستاد آلدی آکردی رشت و‬

‫|رشته رانل کستری وشین مجیه نث سکونی و فوقیه نث قتی وها رسمیه ایه‬ ‫ایالث و ابریشم تلی بودن بشقه اوج معنایه داخ کلوراول بر هر ضدر که انسانک‬

‫|اباغنده اولور ابتدا ایالت کی رفسنه ظاهرا ولور کند که اوز ارقارلسه صاحی‬

‫امانوایی برای تاریخ ایران و جین کیک جلواسی‬

‫دیرر‬

‫بواو جمعناده احککرماک معناسنه اولان رشتن لفظندن اسم مفعولدرثالث‬ ‫برطعامدارا کاژشور بایدرار ‪ ۴‬ستاد و قرفی قطعه نثبت ثانبسنده کلان‬ ‫ستادن لفظندن ماضیدار برشت» رانلت کستری وشین مجیه نث سکوفی و تاء‬ ‫| فوقیه الله رشتن لفظندن ماضیدرآکردی معناسنند اییللث وایربع و کان هرنه‬

‫‪۹۷۸‬‬

‫اولورسیه همد خیاپشدی و عشی معهٔ ساسنه ده =کلور صائب بیته|‬

‫زادردداغ محبت سترشته اند مرا » درآفتاب قیامت برشته اندمراد هرحالده‬ ‫اولندهکی با موحده مکسوره زائده درعلی ماسبق ف الادوات البسیطة‬ ‫|‬ ‫به آرپه جوآرزن طر و بغدابه کندم دینور ‪۶‬‬ ‫جوجیت فنی ووآوایلهاریه که عبیدشعیرد یرلر همد خیشابودیده تعیین جه|‬

‫منامبردیومذکور در شرفنامه ده طاقسان القا مثقال التونه درت درهمکشه‬ ‫اضافه ایدرنر که آتشه متحمل اولسون دیو ایشته او طاقسان مثقال التونه دخی‬

‫جودیرلعیده واول تشدیدیله هوا تکمجوسهادیررهوامعناسنه در اوزن‬ ‫|همزملی فنی ورالملک کوفی وزای مجه اث فنی ونون به طاروکه عربیده ذردیرزا |‬ ‫کندم و کاف فارسیهناکافی ونونلث سکوفی ودالاث تنگیومیم به بغدای که‬

‫با‬

‫|عربیده حلبیرساننده حنطه وشامیارلسانده نخ ومصری رساننده ردبرزلطیفه‬

‫با‬

‫بر خطائنانسنده خواجه عبدالله انصاری حضعربارینه بریبرزن بفدای رجاسیله‬

‫د؛‬

‫| کلدکده خواجه حضرتلری انباردارینهر رقعه بازوب عورتایدیه رقعه‬

‫|منبونعی ارسال در زمان که ارزف آید کدامش دهیدمان فرستادیم خودآمده ام‬

‫ای‬

‫خوشه بشق آدیدار رآکین دای کشت ‪|ED‬‬ ‫| آخکیونشپایلررخکنیبراندوکییلاوننصاابنوسیناالنمعنااسینهنعاتیدیه عمصاف بدهیرزانینظ لال ||‬

‫ان‬

‫| درمقام هضم نفس بیت اولارمستندنشین من در کزیم * اولار خرمن مکز‬

‫اس‬

‫کلورورقوشه داخی خوشه دیرلر بزر» بء موحده لثقاتی وزای مجید ناک‬ ‫اسکوف ورا به مشهوردراکین معناسندعبدمزرعوحرت دیررتکب حارث‬ ‫وزارع معناسنه زرکرد خ بودندرلکن فرهنک شعوریده زای مجهانی اوزرینه }‬

‫راء مجمله نک نقدیمیه مضبوط در واقع اولادهبودرغالبا مشهورلیاضلی یکی‬ ‫نسنه دراول زایمجیه نلث تقدمیله تلفظ آساندریانی فی الاصل عربی و فارسیده‬

‫دخی شایع اولوب تخم معناسنه اولان بذر لفظی ذال مجهانی را وززیه |‬ ‫تقدیه مضبوطدر ایشتها کاشتباهدار ‪= s‬کشت کافلث کسبری‬

‫اوشین مجاهنث سکوفی و نفوقیه به معنی بزرمذکور شیخ نظای بیت هر آن‬ ‫همواره کشت از نیروی تخت ‪ .‬چو=کشتیرکلوخ از مالشیخت‬

‫با آنکه نان آنوان یکیمدینور اتمکی به هد یا‬ ‫ع‬

‫نان‬

‫ای‬

‫‪۷۹‬‬

‫نان و نون مدوده اث فنی ونون ثانیه به حیر کیاسم جنسدار هرنوع‬ ‫دیرارج سعدی بیت ابروبادومه و خورشید وفالث در=کارید تاتو نافی‬ ‫نان قدسیق آنفاوآن ادات اسم فاعل درعلی ماسبق فی الادوات الر که‬ ‫‪ ۴‬یوفقه اش کرده اون آرد یوغ دیسترشت ‪:‬‬

‫کرده «کاف فارسیه اث کستری وراث سکونی ودالت فنی و هاء رسمیه ایله‬

‫برنوع و فقه اتمالث معناسنه ترکیده دی بعضی محلرده کرده در ربودن بشقه‬ ‫کرده اوج معنایه داخ کلوراول کوجکیصدق معناسنه که کرده بالش دخی ||‬ ‫دیررئازی هرد کری اولان نسنه ه دیررئالث و پارچه ز که طائفه یهودفرمان‬ ‫سلطان به مسلماندن نمیر چون اوموزرینه دیکر را کاعرابیده غیاردرار آرد‬

‫همزه ممدوده لک فنی ورانث ساکوفی ودال به اون که عربیده دقیق وطحین دیرر‬ ‫بغدای اولسون غیری اولسون همدانی قهر و خشم معناسانه ده کلور‬

‫سترشته سپنلث وران کسبرری وشین مجیه نث سکوفی وبل فوفیه به ماضیدر‬ ‫مصدری سرشان لفظیدرامجین و خمیرمعناسنه خیر ولسون غیری اولسون‬ ‫محسوسا و معقولااستعمتال اولنور هاتاق بیت احتکار بیضه زاغ ظلت‬

‫سرشت» نهی زیرطتاوس باغ بهشت» سئوال بوقطعهد ه عیوب قافیه دن‬ ‫ایط اوردر=کفه سرشت لفظییدی بیت آمدن تکرار ایلدی جواب‬ ‫معنا از بشقه او لنجهایطسا عبداو ایندیای ع قافیه ده مسنطور در‬ ‫غ طوز علث و تخم مرغ اولدینیومترطبهادی تماس |‬

‫علت ‪ .‬توث ولی افتخاری وکاف به طوز که عربیده یخ در راستعاره طریقیه |‬

‫طعامه لذت ویر دیجون محبوبک لبارن ا=کا نشانیه ایدرار * تخم مرغ |‬

‫مآکان میم ممدوده لثفنی و کانال کستری ویا تحتیه ممدوده‬ ‫مطالقاط اوق معتاسنه که خانکی اولسون دهکی اولسون عربیده ذجاجه |‬ ‫ناکافی ونون ابله |‬

‫جغتایدعطااوغیره نفت العاتینین کاری کنست دخانیا‬

‫م‬

‫ماه ‪AA‬‬

‫|تمبرشت یک سکوف وبا موحده کاورال کستر راه رفدانشمشیومرطهاه‬ ‫در رواک بکناره اولورسه کذافی فرهنک شعوری اصلنده نیم پخت قبیلندن‬ ‫وصف ترکیبیدریارم شمش معنا سنه چونکه نیم بارم دیواون طاقورنجی قطعه نث‬ ‫بدت سابعنده کلور برشت * بوقطعه نثبیت نامننده ماضی اوله رق کدی‬

‫آکن بومقامده اسم مفعول معناسنه درعلی ماسبق ق قواعد المقدمة‬ ‫نمد خاچه چلیپا دینبوردا خیبرهمن پاپاسی علا‬

‫چلیپا و جام فارسیه نلثاتی ولام ممدوده نلی کمتری و پلیفارسیها ممدوده نلث‬ ‫فاتحیله خاج نصا ارگا که عربیده صلیب دراربلکه صلیب اندن معر بدرفائده طائفه‬

‫نصاری صلیبی اغاجدن و کشدن والتوندان ادوب آکاطاپرارعقیده باطله ری‬ ‫بویه در که حضرت عیسی علیه السلاملک صورت مصلو به میاوله فاشا‬

‫نم حاشا که مصلوب اولامشد رحی قرآن عظیم الشانده و مآقتلوهوم صلبوه‬

‫از‪:‬‬

‫وارداولشادروهرنه کهیج وتاب او ه آکادمچلیپادیرارشج‬

‫سه عادی بیت کریسمجدروم ابروی ومحراب منست» وردر آتشکده زلف و‬ ‫چلیپا دارم * برهمنی * با موحده نثورانلث فاتحاری وهانلث سکوفی وملک تنی‬

‫|ونون به معنی دانشمندانصاری که اکاپاپاس دیررشیخ سعدی بیت تقلید کافی‬ ‫شدم چندروز برهمن شدم درمقالات زندهمد خیبرهمان دانشمند بت پرستان‬

‫معناسنه و حکیم فیلسوف معناسنه و تکده معناسنه ده کلورنکته برهمن رانلث‬ ‫سکوف و هانالث خیاه دخ مرویدریکن نظه تحفه ه مناسا اولان مضبوطیردر‬ ‫به چاکنه ناقوس دی یعنی کابسا کشت و‬

‫ناقوستون مدوده اث فنی وقفی مدوده لث ضمیوسین به کفر کابسازنده‬ ‫بعضی مخصوص وقترده چالاررا کریریلوواوفقلوایحی بوش اغاجاردر که‬

‫برای برای یاننده دوزالش کورلئای هنفس ویروب چالار بی نظیرصدازظاهراولوب‬

‫مقامارپیدا اولور مولانا عرف بیت مالب آلودم هسرتو به کشاییم لیث‬ ‫بانلث عضیا نمیرانند ناقوسی استغفارهای عربیده دیخی ناقوملی وجعنه لوافیسی‬

‫دیررلواحد من الشعرابیت قداقلت العین ایالضرب یرملکا ضرب النواقبسی‬

‫ام ضرب البواقیس» همد خیبریولی چاکدار که مناره کای بلند بنا و فش‬ ‫موضع باشند وضع ایدو با وقت معینده چالارل صداسی برای کیفریع محله کیدر‬ ‫بعضیارارغنون دیدکلریبیولشساز معناسنه دیمشاره کلبسا کافلث فتحی‬ ‫ولام‬

‫ب‬

‫‪۸۱‬‬

‫|‬

‫ولاممدوده لک ‪-‬کستری وسینگسدوده بلک فتحیله کفیه عبادگفسانه سی‬

‫عربی بند ه دیرمعنا سامانه استاد لطیفی بیت دید م اند رمسجد |‬

‫خوبان چند * چون کلیسای نتان پنداشاگم * تر=کیده د خی||‬

‫شیوعیله ناظمتح ایرانی بومقامده ترجه ایلدی اکنشت کافلث طامی ویولت کسری‬ ‫واشین مجمجه نث ساکوفی ونفوفیه یا هرکابسایه دیرلرتموهاویهودی کابساسنه‬

‫دیررخصوصا حکم سنایی بیت زوفلث واریسم دمؤمن زوکنشث وکلیسای این‬ ‫| فاید عبیده نصاری عبادقخانه سنه یعه و تهود عبادتخانه سنه کپسه دیرار‬

‫ مفتعلن فعلن مسیح اورنیس در تمد‬‫یعنی وقطعه محارمنستراحتمن الاجزا دندر آکن جمله اجزاسی مطوبه‬ ‫وجیع ضروبی و بعضی اع ریمنی موقوفه وحشوری مکشوفه در باق‬ ‫و مقامه مناسب نسانهالر قطعه ثالثه نثبت اخیری شرحنده کاتدی‬ ‫‪ ...‬نمد کسب کل ایله کیم اولیه سلت بدسترشت ‪:‬‬

‫کسب» معلوم کال ‪ ۴‬اواخردیباجه دهکدی «بد» افتادیواولوزشی‬ ‫قطعه نث بیت اولنده کلور سترشته طبیعت دیویوقطعه نلث بدت خامسنده‬

‫کدی‬

‫و قطعه درنظم افتهای عرب ه‬

‫قطعه * قطعه اولی عنواننده کاتدی * در * ادات ظر فدرعلی هاسبق‬

‫فی الادوات الرکبة « نطام «دیباجه نثبیت ثالث عشمردهکدی» لغتهاجع‬ ‫لغتدرلغت دیباجه نلث بیت اسعنده دی هادات جعدرعلی ماسبقق قواعد‬ ‫القدمة عبدبیاقی بابت مزبور شرح دهکدی حاصل معنی عیب لغتاری نظامنده‬ ‫قطعه چوکهیوندهایان ایده جکی سکر حرق سه زبان ایده جکدراکانمهیدالازمدر‬

‫توحاو ذال وصیاد آیا نورعینی‬ ‫بومقامد نورعین خطابدارچونکه مصراع اقی آخریده حرفعین کور قلاتشتیه‬ ‫و داستیضاد وطواطلا و حرفی غیین به "‬

‫‪.‬‬

‫بوساکن حروف اسماع حروفدر تکم تفصیلی قطعه اولی عنوآقا شرحنده کدی‬ ‫به تیم نارساتید ‪ .‬قافیه آوالقا محتال ‪:‬‬ ‫قافیه ی لغتدها بعد معناسنه در اصطلاحده عربی اشعا را متعلق عقافیه ده‬ ‫‪..‬‬

‫اون ایکی درلو تعریف ایلدیر از جمله مصراع انیه قافیه دیدیار باقیاری دخی‬ ‫محلنده مسطوردار فاما که اشعارفارسیها چون ترتیب اولنان قافیه ده حرف‬

‫|رویه قافیه دیرلری کمنظم تحریرلن کلامنک سیاق وساق افی اقتضا ایدرکاهی‬

‫‪۱۸۲‬‬

‫حرف رویدن بشقه حرف روی کندو سندن جن واولان کله به ده اطلاق ایدرار‬ ‫لکن بومقا مباده هراد حرف رویدر محال * ممتنع معنا سنه در‬

‫لکن بومقامده مراد محال عادیدار نهایت وقوی بوقدار‬ ‫نمایی از مساجم شایدا و له نقص کالی‬ ‫==کالورد نقصی ‪ k‬باشد کالدر کال * اواخر دیباجه ده کیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملا بوسیبدن اول سکنحرفه تمام مجلا‬

‫| سبب» دیباج به یک بیت مادی عشرده تندی‬ ‫اولی یک عنواننده کاندی تمام معروف‬

‫حرف ب قطعه‬

‫‪.‬‬

‫ات‬ ‫یاد بشقه اسلوبیله قبلدم خوش نظام‬ ‫|‪.‬‬ ‫| اسلوب» اقنوم وزننده طرزوروش و قانون و قاعده معناسته فارسیده‬ ‫‪-‬اگاتنگ‬

‫و ارکیده داخ بومعنازاده شایع درابوالعباقی بیت شنیدم چنین کفت اسلوب‬ ‫استاد خورشی را نباشدز اسلوب معتاد فارسیده ای کی معناسی |‬

‫دخی وارد رابر حکیم آدی ثانی بر نوع طعنامدار خوش بمعنی خوب‬ ‫کاسبق فی رابع الرابعه * نظام * دیباجه لث بدت ثالث عشرند ه یکدی‬ ‫نملا صام آید و با تازی لغات آخره مجلا‪:‬‬

‫ضم «معروف» تازی «تاء فوقایه ممد و ده اث فنی و زای جهاه‬ ‫ممسند و ده بالا کسر به عربی د‪ :‬کدر مثلا اسب تا زی ولسان تازی دیر ز‬

‫شرف الدین یزدی در همای بوسه بیت زلعل یار خواهم ضد شرق‬

‫بازی و دری و قلبوتصمیف» هم دینی از بدن لفظندن اسم مصدر در‬ ‫مله حل معمای بوسه ضد شرق غیی بست ومعهدف غیب عیب ومراد ف‬ ‫عیب نازی و مص هدف تازی بازی ومرادف تازی لعاب و مقلوب لعب‬

‫بعل ومعهدف بعیل بغل ومرادف بغبل استر ومصعف استر آشتر |‬ ‫و مرادف اشترجال ومعه فجسل جیل ومرادف حمل بره و معمحفه‬ ‫‪,‬‬

‫برهاره ومرادف تره بقاله و مقلوب بقابله قبله = که این میاد ست |‬ ‫و ‪ ...‬ملا قافیه ما ولدی آنکله فاخره د‪:‬‬

‫قافیه « قدس بق آتفاق اخره عی ‪۰‬دزاشناردپ دی مستعملدرمآخذ اشتقاق |‬ ‫| فخر در‬

‫‪ ۶‬آوج لسان اوزر میازالدی اول حروف‬

‫عفو بیکن خارقت قطعهری سخنان اولیدی تکم بعاع قضلا‬ ‫تیم‬ ‫‪.‬‬

‫انواع‬

‫الد‬

‫بن‬

‫‪۱۸۴‬ب‬

‫================‬ ‫بومقامده لغتدر تکم فصیلی دیباجه یک بیت سایی شرحنده کادی‬ ‫ملا هاب مجالنده هیربدر صفوف ملا‬

‫محل» و هر تب و صفوف به عرا بیاردر انشا رده دمای مستحمللر در ات‬ ‫ملا فاعلاتن فعلاتن فاع ایالات مد‪.‬‬

‫یعنی وقطعه بحر رمل مسدسدند رکن عروضی و طر یک کیی مقصور‬ ‫وکیی محذوفدار‬

‫قطعه در‬

‫* هاب او چیحیدرعی مجته اول لغات به‬

‫عاد قطعه دریایسهن کرده لطافت ایرات ‪k‬و‬ ‫قطعه اولی عنواننده یاد ی» با حرف معهود» بسجن»‬

‫اولنده کیباء موحده ففتوحه تعدیه اش هوندرعلی هاسبقق الادوات البسیطه‬

‫سه نسوز دیواو توزیرنجی قطعه تک بیت سابعند کلور =کرده ‪.‬‬

‫یکری بدانجی قطعه نث بیت ناهنده کلان کردن لفظندن اسم مفعولدر‬ ‫لطافت» ثلاقی» وارات افعال و زننده مصدرعی بیار درانشانزده د خی‬

‫مستعملردرحاصل معنی حرفناء مثلثه حقنده کلامه لطاقت پیدا لیدرقطعه‬ ‫لابرارکردیندی آکتیبه عرجه حراث ‪:‬‬ ‫بوزکر آسم فاعلدرچونکه رز رای ممله آثار آیجه آواز رینه تقدیه‬

‫مضبوطدر تکم قطعه عاشاره ناک بیت تاسعنده کدی کرادات اسم فاعلدار‬ ‫علی ماسبق قالاد وات الر=کبد حراث شده بله مبا لغه اسم فا علادر‬

‫*‬ ‫تشکی»‬

‫تشکی اولدی صوسزاق هم اومعنادلهاث ملا‬

‫عنابیده لاماث فنی و هممدوده ایلهلها اث معنا سنه که تع عربیده ظاماً‬

‫و عطش دخی دیرزاصالنده مرکدرچونکه تشنه صوسر دیوقطعه را بعه لث‬ ‫بیت اولندهکدی همدانی آخرید ه هاء رماعید اولان که به یا تحتید مصدریه‬

‫لاحق اواخه کاف فارسیها مفتوحه به منقلبهٔ اولوردیومقدمه ده کیدی‬ ‫"‬ ‫بنا به قرطوغرباغه دیزاییدن داخت و این اث ‪:‬‬

‫زاییدن دخت انویلن کسریله ترکیب آضافیدرعی ایده آفعال یابندن اینات‬

‫معناسنه چونکه زاییدن زای همجه ممدوده کفتی ویاء تحتیهمدوده لک کسری‬ ‫ودالاث فنی ونونایه مضدز در طوغرامق معناسنه عی ایده تولد دیر از انسان ||‬ ‫اولسون حیوان اولسون دخت قندوقطعه الئه یک بیتسا بعنده کیدی |‬ ‫تکامل‬

‫ع ‪WA‬‬ ‫ح‬

‫مجلادی جاع اینکه کادن دینلور هم ارفاث‬

‫ملا‬

‫==‬

‫کادن کاقت فارسیها ممدوده لث ودالاث فتحاری ونون ابله مصدر در جمعنی‬ ‫ا خماع والوقاعکه عبیده افعال یابندن ارفاث دیررئلائیسی رفدارابوالمعانی‬

‫| بیت بوقت کادن لعل لبش کردار دهن کیری» چوطالیفرنیای کادن اولذت‬ ‫بسیار مستقبلاق الفدان صکره یاء تحتیه مفتوحه به =کایدوکایند کاور‬ ‫از جمله آرکلث دیمه مفهوای اران ایله ذکور یم‬

‫|‬

‫تران «آخره الف ونون الحاقیله یکری او چای قطعه نث بیت الشنده‬

‫کلان از لفظانک جعید را تکم عربیده مفردنه ذکرجعنه ذکوردیدکاریکی‬ ‫تمالا مادکان اولدی دیشی جی آی کی آنات‬ ‫هاد =کان» بدت مزبور ده کیلان ماد لفظینلث جعبیدار کاف‬

‫ر‬

‫|‬

‫ه‬

‫‪ .‬فارسایه هاء رباعیه دان مبدلدرعلی ماسسبق ف قوا عبدالمفادامه‬

‫تکم عبیده مفرد ه اغاجعانه کسی ایاهانت دید=کالری کیی‬ ‫|‬ ‫" علا دوشیمانه آدینه مند شدید یاریعتی بسلط ‪۴‬‬ ‫مندش میث کسری ونولث سکونی ودالت کسری وشین مجله به دوشمه که |‬

‫میتس‬

‫ن‬

‫عر بیده بساط در راستاد فرخی بیت نیلکون برده بر کشیدهوا باغ نوشت‬ ‫او تا عینه دی کاچال ودخیدایندیاناث»‬ ‫مند شدیبا‬ ‫تمالا‬

‫=کا چال کاف مادوده نکوجیم فارسیدگدو دمات فعاری ولام‬ ‫به او متیای =که عن‪ ،‬بیده کسرهمزه وایکیناء مثلثه ایله انات همدخی‬ ‫انواب منزل دیر رعنصری بیت زودی کند و از سودندشاه همه کاچالها نمودندش‬

‫دستیار او که اعانت ایده مقام وی نصیر با‬ ‫دستیار معنای ترکیبیسی اللود کد رزیردستال دیو یکری دمی قطعه ات‬

‫بیت را بعنده =کلور یارادات نسبتدرعلی ماسبق فی الادوات لکن معین‬ ‫ونصیرمعناسنده غالب اولشدرعنصبری بیت دسیاروستور=کار سفر‬ ‫ساخته =کردهرچه نیکوتر نصیر فعیل وزننده اسم فاعل عی بیندر‬ ‫به باوری اولدی مدد این که معنا سی غیات بهد‬ ‫یاوری « عبیده غیاث و اعانت معناسند اصلنده مرکبدرچونکه یاوریاء تحتیه‬ ‫ممدوده لکوواول فانتحاری ورا ایله یعی معین نصیرآخرندههاکی یاء تحتیه‬

‫مصدریه در شاعر ترکی بیت یاوراولورسه آکرلطف خدابرقوه برپوله محتاج‬ ‫ایکن خلقه اولور پادشا به غیاث و اصلنده ح=کسرغین مجیه ایله غواث ایدی‬ ‫دیند یا‬

‫ار‬

‫و ‪۱۸‬‬ ‫| آمخفته ی الی التنی قطعه تک بیت خامستند ه ‪ -‬کلان آمیختن‬ ‫لفظنیدن اسم مفعولدر عربی‪-‬د ه ممزوج و مخلوط دایرلر‬ ‫وی علادی قیرشد رمغه شوریدن دایخی متماث ملا‬ ‫شوریدن *‬

‫شین مجیه ممدوده لث صامی وراءگدوده لث =کسریله مصدردر‬

‫قرمق وقر شدرمق معناسنه آموختن لفظی کی هم لازم وهم متعدی اولور‬ ‫شاعر درصقت عروسی بیت چو شوریده روغن بشهدو شکر حت که پیچیده‬

‫در جامه خواب یکد=کره عربیده قرشد رمغه مزاح و نماث دیررهمد خی‬ ‫شوریدن یعنی تیره = کاردنا یعی ولاندرمق معناسته دبی دیوانه اولیاق‬

‫معناسانه دیخی شستن یعنی غسل معناسانه ده = تکلورا کذافی فراهنلث‬

‫جهانکاری «عقاث یکسره زلزل=کی مصدر مضاعف عربیدر‬ ‫‪ TT‬و آوا که تیلدر آن آدی ‪-‬ک نیرو عقتل و‬

‫| = کنیر «کا قت قتیوتون محدوده آن کسری ورا آیه یعنی =ک اهل |‬ ‫و تنبل و بسیار خوار‪-‬که عربی ساده عقشل و متکاسل دیرارمیرنظامی ||‬

‫بیت مشود رطعامد =کرراً کنیر شود راضی مردان بنان و پنیر‬ ‫|عفشل « جعفروزننده عین وفا واشین مجهولام ایله مضبوط در‬ ‫‪:‬‬

‫کلا‬

‫زودرو تیربور وی هم او معنا ده دلاث‬

‫علا‬

‫زودرو وصف ترکیبیدر عربیده دلات و سریع السیردرارچونکه زودتیرادیو‬ ‫|یکری سکز نجی قطعه نثبیت تاسعنده کلوروقرق برنجی قطعه نث بیت تافی |‬

‫عشرنده کلان رفتن لفظندان امی باخود اسم فاعل محففدراکم اسم فاعلی‬ ‫قطعه انیه یک بیت عاشرده کدی با دلاث کسردال ولام به مضبوطدر‬ ‫‪:‬‬ ‫مجلا = کرویدن دی این اتماعه که اینان کبیدر ملا‬ ‫کرویدن‬

‫کاف فارسیه اث کسری وراث فنی وو وعدوده لک ‪-‬کسریه |‬

‫جمعی ایمان مصدر درابوالمعازی بدت وعد خوبان جها نارا=کرویدن‬ ‫ل‪-‬‬ ‫نشود‪ .‬دادن عاشق صادق بغریب استادند» مدتی رهن معناسته دة‬ ‫ملا‬

‫اولدی قندر مه فژولیدن هم سخهشاث‬

‫علا‪.‬‬

‫فژولیدن » فالت وزای فارسیهٔ ممدوده لث صعلری ولام ممدوده ایله جمعی‬

‫نخضیض وتحریک و تشویق واسخ اث مصدردراسخ اث استفعال وز‬ ‫ه صدراعی بیدر‬

‫* صاتون الاغه خریدن دیدیاریعتی شرا»‬

‫|‬

‫‪۱۸۹۹‬‬ ‫‪-‬‬

‫•‬

‫•‬

‫‪-‬‬

‫خریدن» خارجه ناث وراء ممدوده لک کسر ریه یعنی شراوا شترمصدر در کال‬

‫جندیابیت خاکت فروش تاکی مرهم همیکند عرض مخستکان خواهیم اینها‬ ‫مجان خریدن‬

‫یک داخت کوندرمه فرستادن بیش هم ابعاث‬

‫فرستادن و فاناث ورالملک =ک سرری و سینث سکوفی وناء فوقیهٔ ممدوده لث |‬ ‫و چغتایده بسیار مق دایرلر ‪ ۴‬ابعاث * ولایسی بعث مستراد فاردر‬

‫لسان و دیباجه نثبیت سا بعده دی عرفی ومنتخب معروفاردر چلی شاعر‬ ‫بیت چلبیلکده شهامدخلی بوقدر نسبث علله متصف اولان که دیرالجلی‬ ‫بونده البلاعهٔ ق العرب والملاحهٔ ق الفرس والسمیاسه فی الترلث =کالامنه‬

‫اشارت وارد ریویث محاری سابقدن معلومدرهمد یخی بوقطعه ده‬

‫د‬ ‫المجاز علی ا‬ ‫ر وارد رفتا فهیم‬ ‫‪.‬لاصدر=کی صنعت‬

‫||‬

‫قطعه در جیم بر ‪-‬کوهر چو کج ع‬ ‫قطعه در قطعه اولی عنواننده کدی «جیم» بومقامده مراد حروف مبانیدن‬ ‫اولاندرا پر طول دیوفرفی قطعه نثبیت اولند کلور کوهربیانی دیباجه نث‬ ‫بیت عاشری شرحنده کدی «چو ادات تشبیهدارکا سبق قلادوات الرکبة‬

‫کجا خزینه دیو بوقطعه نثبیت اولنده کلور حاصل معنی جوهر طولی |‬ ‫| خرینبه کی جیم ح قنده قطعه یاخه درقطعه در منا سایت دبی ظاهره در‬ ‫‪k‬لا‬

‫===کوشه در کج و خریته اولدی کج‬

‫تمالا‬

‫تج کاملتضی ونولت سکونی و جیم یقولیکی = کوسه معناسته که |‬ ‫عبیده زاویه دیراکوشه دخیف الاصل فارسیدراکنز =تاکیده و نشیاده‬ ‫شیوعی حسب درجه قلندی حکم فردوسی بیت کردبادی برآیدز کج‬ ‫اشغال افکندنرسیده زیم و همدای کج مطلق اچین وشکج معناسانه ده‬ ‫| کلور ‪۴‬کج‬

‫=کاف فارس به ناث فنی ونوک سکوف وجیم ایله‬

‫| خزینه و دفینه معشناسائه اد رحی حککنز‬ ‫ملا‬

‫بودن هع‪-‬اسر بدر‬

‫نوجوان شول کسه در== تکنیم اوله کج‬

‫گست‬

‫نوجوانی و آواولینث سکونیه عمر کیدرزیرانو یکی دیوفرقیدانی قطعه لث‬ ‫م‬

‫شدایی‬

‫‪۸۷‬‬

‫‪W‬‬

‫فنی ونود ایله تاره ویکت معناست نه انسانده وسا ژحیوانده مستعملدر‬

‫انسان صاییده ونیشا اولور کرجه سه ج ‪= ۴‬‬ ‫سهیج اسپندن مکره هاعرسمیه ایه اون بش معناسته که عرید خسقعشعر‬

‫=کی چونکه معنای ترکیبیسی او جایش دیالث اولورز راسته اوج نجاشی‬ ‫دیواون طفوزی قطعه نث بیت اولنده ف=کالو و البته اوج شاون بشی‬

‫بش اولوربو معنی آکرینلرنده و او عاطفه اول از سته فاما که اوورسه‬

‫اوج دخایش دیالث اولورمقام ترقیده مستعملدر نهایت یدی معناسنه اولور‬ ‫سیج * واوسروهتا رسمیه سنزدرت معنایه دو ولیعنی عاریت وامانتا که‬

‫|دن آنهسرای سیج دیرردار عاریت معناسنه باف معنی مسافروبان کی حکم‬ ‫| فردوسی بیت که امشب دراین خانه باشمسجد نباشد کسی راز منهج رخ |‬ ‫بولیکی معنلیه مصراع اولدماولان معنادان نقل اونجه علامت نقل هاء رسمیه |‬ ‫|ووا و اسقاط اولندی مناسبات دیخی خفیه دکلدرچونکه مسا فی واردی یا محلده‬

‫قلیل الکث اولورهمدخی مدت اقاهت شرعامسافر ماقلی اون بشی کوندر‬

‫ابومناسبت ایله شعر دنیا به سیج دیرز نیز ادیاده یکی اعتبارور که برای اوج‬ ‫کوندریوم ذهاب و یوهمایاب ویوم مکثیرید خی بش کوندرچونکه شهور‬

‫و عواملث اساسی اسبوعدراسبوع دخیابدی کونبو به او مجهیوم ایاب ویوم‬ ‫ذهابدن بشقه بشکونیوم مکندرکانه دنیایش کون اولش اولدی بومضمونه‬

‫خواجه اشارتایدرمصیراغهر کسیج روزنویت اوایت ثالثبوسشان ||‬ ‫وباغ وامثالی نسنه زلک یاریناک ایتد =کالری خله مختصتردر که خس |‬

‫خاش کدان تدآرلشوقش اول رابع یعنی چرک حیوانات که آب وعلق و فراواها‬ ‫نابومصراعاده مذکور یکیاویک معنادر نکتیویت دمجنسی نام و آردر‬

‫استرین اسپنلث ضای وراء محدوده لث کسری ونونایه انسانلث اوترقیری که‬ ‫خونسالاری ببت چو زین آرامکاه آن سران شد و خیر قرص مه‬

‫البریز زین شد همدخی هرچارپا حیوانات صغریسنه سرایندیررویوایکی‬ ‫معنا ده رااعممدوده لث می عیله سعروند خیدیر رعنصحری‬

‫بیت ==کریقین‬

‫هر=کاندیدی از کان آویخته باکران فربه سترون و بتکران لاغر میان |‬

‫‪۱۸۸‬‬

‫‪s‬‬

‫* صساغریج و شج و ناروشیوه جات‬ ‫عاج و غین مجهزلت کسری ونونلث سکوفی وجیم به معنی سراین مذکور که |‬ ‫م‬

‫‪-‬‬

‫| صاغری دیخی او رقیری یعنی اوجه عربیده اوجه مفامنده جبه صاغری مقامنده‬

‫|‬ ‫مذکورایضساویکی لفظی شمس قطری بیتیفرمانش خیوان و انس وینی |‬ ‫همه داغ دارند بر شجاج به شیوه ‪ ۴‬شین ممجهممدوده این کسری و واولیقتی‬ ‫اوها رسمیه ایله نار دلبران و جلوه مهوشان معناشنه که خوبان محبوبنه |‬ ‫| مخصو صلی روصف هر صوصدرعبیده خد رودلال دیرزیونبدن باشفه درت‬

‫|معنایه دیخی شیوه دیر را ولیعنی طرزوروش نافی یعنی گل نیلث وطور خوب ثالت |‬ ‫جمعنی حسن وزیبایی رابعیعنی هزومعرفت عجغین مجیه نث تغی ونونلث |‬ ‫اسکوفی وجیم به معنی آن دلبران ایض بودن بشقه حرکت ناز که معناسنه‬ ‫ویرنوع الاجه چوال معنا سنه ده کلور نازی دیای فارسیدرحق قطعه ثانیه الث‬

‫| بیب انبسنده از جلوه دیو دی اکن ترکیدمونشانده شیوعی حسابیهتر جه‬ ‫قلندی ‪-‬‬

‫چوق قیورجق صاج آدی عار غول پیش ‪-‬‬

‫|مرغول ‪ ۶‬میلت فنی وار آنلث سکوقی وغین مجید مد و ده نثطی و لام به‬ ‫|جمعنی مذکور که محرابیده جعد = تکثیر دیر ربودن بشقه بش معناسی‬ ‫|دیخی وار در اول جمعنی پشتاب ثاقی بمعنی خط خسویان ثالث جمعنی‬ ‫آواز رابع معنی نشاط و خریخ مسی ‪،‬اه نغمه و نقره‬ ‫مت‬ ‫‪K‬‬ ‫‪ -۰‬مجلا بوم = الم چین و شکن دیهیم شکاخ د‪.‬‬ ‫چین جیم فارسیها دوده لث کسر یوتون ایله وکلم معناسنه که عبیده لف‬ ‫درازشاعر بیت بهاین زلف ترساچه لیان بدل کردم که هرمویی حشرخون ||‬

‫‪E‬‬

‫|بهای صدمسالانسته بودن بشقه اوج معناسی دخی و آردراول معینی راست|‬

‫| وصواب ثانی اسملکت که عربی چین لفظیدریالث چیدن لفظاندن مرحاضر‬ ‫و وصف ترکی اولورهان چینی کی شکن اشین مجید یک کسری و کافلث‬ ‫ملا‬

‫فنی ونون به چین مذ=کوارکی یوکلم معناسنه در مثلاشکنازلف و شکن‬ ‫جامه درازکل اسماعیل بیت درست کشتهمان شکست کیمنش که یالث‬

‫ازان بشکسنست زلف بر تکنش بودن بشقه شکنیدی معنایه داخ کلور اول‬ ‫ی‬

‫عنی تندی وتیری و اعراض نانی معنی خوردن و خایدن ثالثماعی هزیمت ||‬

‫عسکرو شکستک لشکر رابعیعنی اصولخمس یعنی کروحیه سادس ناد‬ ‫ولایتدر‬

‫‪۱۸۹‬‬

‫ولایتد را مابومعناده مویدالفضلاده فخ شین وسکوناکاف به عرویدراسیابع‬ ‫جمعنی لحن وسترود شکنج * شین مجاه نان کسری و کافث فنی ونوک کوق‬

‫وجیمانه وکلم معناسنه در چین مذکورایی مطلق امیرخسروبیت کپسوزش ع‬ ‫بازماندش ترکس زکرشمه از ماندن» بودن بشقهدرت معناسی دخی وار در‬

‫اول یعنی شکجه کمجرمه تعذیب ایجونایدرزبان برنوع مارسرخ دیدار ثالث‬ ‫اصول که موسقیده اولوررابع جمعنی مکروحیله وضم کافله بر مقله بر عضولش‬ ‫جلدفی طونواب صفباغه دیر را که کابعضی ر=کیدهاچدیک دیر ز‬ ‫ادات الفضلاده قبر جق علتریدن برعلتدار که خیارشد خ دیرردیومر ویدر‬ ‫دست رکو اولادی زکام آماسی شبش د‪:‬‬

‫سرکلو یا تخفیف چون رانک سکونیها=کرچاه ناظم تحریرز کام‬ ‫دیو و فرهنلث شیعوری قعر دماغده برعلتدردیو تفسیر ایتدیار معنای‬

‫تر=کیبیسی اوغازیاشی د‪ :‬کدرچونکه سرباش دیویکرییدنجی قطعه ک‬ ‫بیت اولنده کلورکلو بوغاز دو قطعه مزبوره نث بیت الثند کلور بهار‬ ‫جالده مناسبت ظاهره درچونکه زکاملث ا=کتری اری بوغاز باشنده‬

‫ظاهراولوز آماس همزهومیم ممدودتانک قاتحاری وشین ایله شبش که‬ ‫| انسان و حیوان وجود نده ظاهراولورعریده ورم و دمل دیررشیسی فخری‬ ‫|بیت مبادخری خصح اواخرز جنون میادف بهیداتنت کرز آماسی‬

‫توکسور کنترسرفه همدیرزا کج یکی‬ ‫|سرقته است بناث ضایی و رانلث سایکو نی و فانکفتی و ها رسمیه ایله‬ ‫اوکسورل که عربیده سعال دیرزمیرنظامی بیت نشان تنکه سبنه است سمرفه‬

‫| طبیعزادهد بسیار کلفه اسکاج و سپنلث = کسری و کاف فارسنیه ک‬

‫| فنی و نوک سکوفی و جیم آیه سرفه ==ک بی معنی سعیالاهید خی‬ ‫لفظندن امر صیغه سی اوزره اسم مصدر در ورنوع یولازهر ناله ایلاندر‬

‫‪ |D‬یا در بریتانیایی دشوار توجی‬ ‫دردسر ترکیب اضافیدرچونکه درد مصراع انیده کلور سراشی دیو‬

‫یکری بدانجی قطعه نث بیت اولند کلور دشوار دالاث تنگی واشین مجیه ک‬ ‫سکوفی و واوممدوده ثقفی ورا ابله کوج که عسیر معناسنه جالای شیرازی‬ ‫| بیت عکس آسان بشهد افتد ولی دشوار برخیرد» اصلی ناشنات فوقیه اث‬ ‫ج‪-‬‬

‫‪ -‬متحت‬

‫ه ‪۹۹‬‬

‫و خامعهدناث فتحلری و واو علامت ایله دشخوار ایدی حاصلی بونده اوج لغت‬ ‫|وار در اول دشتخوارانوری بابت هرچه پنهان قضاخرم و پیداداشته‬

‫هرچه دشخوارقدرعنام اوآستان یافته ی بافی اندن مخفف نائلث حذفیله‬ ‫دشخوار ناصرخسرو ببت =کر آستانی همی بایدتفسردا» مکیراز‬

‫|‬

‫تعد‬

‫دشاهخوار» یالثاندن مخفف دشوار منذ=کور‬

‫| تا ابتدای دختراعتمهمینگ‬ ‫دارد ‪ .‬دالاث فنی و رانلث سکوفی ودال به معنی محنت ورع ومشقت میرخسرو‬

‫ربای عشق داریم وسینه سوزافی و دردی داریم ودید کریانی » عشق وچه‬ ‫عشق عشق عالمموز دردی و چه درددردبی درمانی رخ » رنجیدن‬

‫میم مفتوجهاد آیت نهیدرعلی ماسبق ف الادوآت البسیطة رنجیدن این تمث‬ ‫دیو فرق مشخی قطعه نلث بیت اولنده کلورهمان یوا جلدن و مقامده ای مجتمه‬

‫لفظی ماقبلنده رایج افظانی تفسیر اولسه ده جاژدر مابعدنده مراع لفظی‬ ‫| تفسیر اولسه ده جاژدر زیر لفظ ایمجتمه تر=کید‬

‫م اسم مصدر در‬

‫تعیت ایتالیایی‬

‫همه گلاباره شول مسهل ایارح حبیدن و به همین‬ ‫|یاره ‪ ۴‬یا عثنات تحتیه ممد ده نلث ورابلث فخلزی و هیاه رسمیه ایله بر مشهوو‪،‬‬

‫|ناطمنجی یرلشمسهل ایارج حبیدردیو تفسیرینلث نکته سی بودر که آیارج لغت‬ ‫کابارده همنهنک وراث فمحلریه مضبوطدر کژی تفسیراوه رق ذکرایلدیر‬ ‫|ناظمی بردخ آکتره تابع اولدی شهریاری ربایی با تیغ جفا کرجکرم باره کند‬ ‫|‬

‫‪:‬‬

‫ناچاره آن یز شلث بیماری کند و از اشک چویاقوت وزر رخ خویش های خسته‬

‫لفظیارکیناف معنی قوت وقدرت ثالث عورتر فوالرینه طاقد قاری ایمجو‬ ‫| ولعل امنتالندن قولیساغی رابع زمان قدیده علامت بند ‪-‬کی چون‬

‫آنتون و کومشدن بندهارقوللرینه طاقد قاری قولباغی خامس معنی جرح‬ ‫ملا دیدیار رونده هم ریودواج علامه‪...‬‬ ‫ریو د ر آمدوده لنکستری و واولشافی ونوک سکونیو د آلایه رآوند که‬ ‫رمشهور کو کدر اعلاسیولایت چینده اولاندروروم دیارنده دخی اولور |‬ ‫جکری‬

‫‪۱۹۱‬‬

‫| مکری از مردافع حرارت ومخرج صفراغلبته ناقع ومعتبردارودراکثر مسهل‬ ‫اشربه زده استعمال ایدرار راوند دخ فارسیدریکن رکید وکتب طبد ه شیوی‬

‫حسیله ترجمه قلندی مج میکفنی ونوک سکوفی وجیم به معنی راوندمذکور‬ ‫عادیاع روغن جیو بیغلونسانه در مجلا‬

‫‪.‬‬

‫روغن » راء ممدوده لث ضمی وغین جا ه لثقانی ونونایه مطلق باغدرعربیده‬

‫سمن وذهن معناسنه آکزی محصول عنه معاد کراولینسی قاعده در مثلا روغن‬

‫|سادهوروغن زیت وروغن کجدو روغن لوزدیررفاماکهعریده روغن سادماه‬ ‫سن وروغن بادامه دهن لوزدیر از فارسیدهجاه سنه روغن دیرر» جرب‬ ‫چیک فنی و رانک کوفی وباء موحده به یاغلو که دسومتلو اولان نسنه در‬

‫جکم خاقانی تجرب شیرین نمیت دنیا کسی رادش نمیارزد» عربید‪،‬‬ ‫خ زاید وجود انساندهیرخارشیوحکه در که اکثرا==کیده اوپوزدیرلر‬

‫آن ‪ ۶‬دنبه قوبرق ایم یاغی بیبه وزده ‪۴‬‬

‫‪.‬‬

‫دنبه د آلت تنی ونوک کوفی و با موحد کافی و ها رسمیه ایله مطاقیا‬ ‫فویرق شعناسنه قوزی و قیون و آتوساژحیوانده استعمال اولنور لکن عربیده‬

‫مد قرینه الیه طویلنه ذنب دیرروکونکاه محبو بانه ده استعاره طریقیه دنبه دایرلر‬ ‫ابوالعانی بیت نصبحی شنواز من که اختیارامده برای دنبه فربه دلت همین از‬ ‫دست پیه » با موحدهممدوده لنکستری و اظها رها ایله ایم یاغی که عربیده‬

‫محمدیرروفوبرق یاغنه ده دیر را زدیم » زای فارسیه نث ودالاث فتحاری‬

‫و ونک کوفی وجیم به معنی بیه مذکور ابوالعافی بیت مهنر نبوداندرین‬ ‫بنم جهان راکه فلث ‪ .‬از زدنج دردمیدان =کرد وشیع میفروخت‬

‫نماد کوفته یعنی دوکامشی کوشت آت‬

‫"‬

‫| کوفته « کوی مدوده تا ضی اوقات اسکوقی و اقوقیهانات قضیه مطالقا‬ ‫دومش معناسنه هراه اولورسه اولسون همدانی دوکلایش ات که معروف‬

‫تعامدار شیخ سعدی بیت کوفته بر سفرهمن کومباش و کوفته رانان نهی‬ ‫هواانده دوگکه وخرمنده دو ککه وقپوفقمغه وامثالنه شاملدربا کوشت کاف‬

‫رسید گدوده لث ضامی و شین مجاهنث سکوف و لفوقیه به مطالقات معناسنه‬ ‫تولسون حیوانده ولسون طیورده ولسون عربیده خام معناسنه‬ ‫به طولومنباره دی جرغند وروع و‬

‫‪A۹۲‬‬ ‫|‬

‫جرغندجپاث فنی و رانک سکوفی وغین مجله اث فنی ونونث ساکوفی ودال به‬

‫فیه ایلهعلومانبار که جکر آ=کنده ورویم وزویم دیدیر رعربیده عصبب |‬ ‫معناسنه جیم فارسیله دخی منقولدریع الفرسده یعنی چراغدان واقع اولشدر‬ ‫معنای اوله ابوالعنافی مثنوی روستای برفته دربازار نیرو بالاچو کرده |‬ ‫= کشت و کذار پیش آشار رسیدمدن‪-‬که به دیدچار غند |‬ ‫پزیدهبوداتبه ی اشتهایش بروچوغالب بود ‪ .‬بخریدن جان طالب بود‬

‫روی رانکوواولیفخاری ونوک سکوف وجیم به معنی جرغدمذکور ||‬ ‫*‪.‬‬

‫مه‬

‫نماد اوق و وزنیبله بونظام د لکشیکی ‪ :‬نماد‬ ‫‪-‬‬

‫*=‬

‫•‬

‫هی‬

‫•‬

‫|‬ ‫‪.۰‬‬

‫‪-III‬یت‪-‬‬

‫وردن مردوزن عروضیدار تکم اواخردیباجه شرحند میدید نظم دیباجه که‬ ‫بیت ثالث عشبرنده تیدی و دلکش کوکلای دیوقطعه ثانیهنک عنوافه‬ ‫اوله سالثاسجیده طع ونکتهسنجی‬ ‫شرح دهیدی‬

‫سید مسنت فتی ویوتات سکوق و جیم دوده تات کسری طارتش و کنش‬

‫|‬ ‫لفظیدر طبع و معروف نکته سنج وصف ترکیبیدرمیردقیق وزن لید مجیه‬ ‫معناسنه و صاحب تجربه معناسنه ده کلور اسم مفعولدر مصدری سنجیدن‬ ‫معناسند زیرا نکته ستردقیق دیوعنوان رابعه شرحنده دیسجم سنجیدن‬

‫مذکوردن امر یاخوداسم فاعل مخففدارتنبیه یح قطعهماسبغدت معلومدر|‬ ‫د قطعه درحابسپهرست فروران چوصباح ‪:‬‬

‫قطعد درحآبی آنی قطعة اول عنوآیی شرحندماتدی سپهری کول دیو |‬ ‫قرق سکز نجی قطعه کابیت ستادسند کلور اولندکی با موحده مفتوحه |‬ ‫انتها غایت امچون عربیداهالی معناسنه درعلی ماسبق فی الادوات البسیطة‬

‫است و ادات ربط درعلی ماسبق فی الاذوات المر=کتک به فروزانفانک‬ ‫ورامجدده کا ضماری وزای مجیه ایله فروختن لفظندن امر حاضر آخرینه‬

‫|الف ونون الحاقی به اسم فاعلدار براق و مشتعل معناسانه در تکه‬ ‫فروزنده پارلی دیواو توزشی قطعه نث بیت را بعنده =کلون‬ ‫چو ادات تشبیهدرعلی ماسبق فی الادوات الر=کبه صباح معروف |‬

‫حاصل معنی صباح کی کو که دلشمشتعل اولان حرف حاحقنده قطعه در‬

‫= تعیشت آینده کافکا ضمیه اسم فاعلد رعبیده شده به فعال و زننده‬ ‫•‬

‫فتاح معناسانه در مصدری =کشایدن یاخو د کشودن لفظاریدر‬

‫بونات‬ ‫گر‬

‫‪.‬‬

‫‪۱۹‬من‬

‫ابوال کافی مشهوراولان عریدرفرهنک شعوریده کاف فارسیه به مضبوطدر‬ ‫‪.‬‬

‫علادی ناخترده جالث برد ه مژیلت و مفتاح مجلا‬

‫مران میتوزای فارسیه تاث فنلری ونولث سکونی و کافی آبله کلیدکی آن اختر‬

‫معنی است نه عربیده مفتاحدیر رکن فرهنک شعوریده اغاج کلیددیو ضبط ایلدی‬ ‫بعضانسهنده زای فارسیه دلنه دالمماه به مدناث واقع اولشدرآکن رسیده‬ ‫نظر فقیراولان لغتلرده مد نلث لفظی دندانها کلید یعنی کلید ریدیومذکوردر‬

‫|‬

‫به تکری آدی آیه با نام خدا بسم الله عد‬ ‫با نام خدا» یعنی بسم الله چوکه با موحساده گسسد وده ادات الصباقدر‬ ‫کاسبق فی الادوات المر=ک به نام آددیوفرق دردنیای قطعه نث بدت‬

‫سادسنده =کلورخیداتکری دوقطعه اول ناک بیت اولندهکدی‬ ‫|‬

‫ملا‬

‫سبب خوردم یاد مالایی اکلت التفاح‬

‫تمالا‬

‫سبب الادیوایی قطعه کایت سادسنده =کلورخوردم ماضی‬ ‫متکلم وحدهد رمصدری خوردن قطعه لاشه نثبیت عاشرده کندی‬ ‫ملا پارلیان انسانه ه تابنده و لامع دینلور علای‬ ‫تابنده یا اسم فاعلدر عینید لامع و مشتعل و مضی معنا‬ ‫نه فوقایسه ممدود هانالثاشمی و باء مومحده ممسدود ه لث =کستری‬ ‫ه‬

‫سامانه معصله ری‬

‫|ود الوتون ابله تابیدن لعظیدرحاشت که شعله واضیاویر ملث و لعابان انقلث‬

‫و فرمق وقزدرمق و طاقت ==کتورمالث و بوکلث معنا الریشه در‬

‫بعد یع ایزان چراغالث دیدرهم مصباح یاد‬

‫‪-------‬‬

‫شیعیان جنگوتانسی همزه ممدوده لک کسری وزای مجیه ممدوده تاث فنی‬ ‫اوون به مرکب اوله رق چراغ معناسانه در عربیده =کسرانه مصباح‬

‫دیرلر فرهنث شعوریده و فرهنلث جهاکبریدهبانمش چراغ وینا جق‬ ‫جراغ دومذکوردره چراغ دخی فارسیدرترکیده شیوی حسببله ترجمه قلندی‬ ‫‪-‬سسس‬

‫‪ -‬عطسه معناسیگنالثودخیلبال او به نماد‬

‫مناک» با موحده اث حکستری و میثاقی و تونث سکونی و کاقی آبله‬ ‫غصه و اندوم‪-‬که عبیده یکی با موحد ملک فتحیله بلبالو حزن دیرزا‬ ‫‪،‬‬

‫پلا شادکردن‬

‫دی سویندرمکهیعی افراح نماد‬

‫شان کردن ‪ .‬مصدر عار =کجدرعی بید ه تفرع وافراح معنا ===‬

‫متح‪-------‬ت‬

‫‪۱۹‬غ‬

‫چونکه شادیعنی مسر وروفرحنال دوقطعه رابعه لث بیت تالشانده‬

‫کندی حککردن اقلث دیویکری بدانجی قطعه نثبیت نامتناد کلور‬ ‫باد صبا قلق اولدی هافتن که مالی آخفتاد ‪TT‬ک‬

‫نهفتن «توث و هانات تجاری و فاناث سکونی و تقوقیه نفتی و توان آنه‬ ‫چشم مخالف من حسینی مشتریم راهحق اینست نتوانیم نه فتن راه راست‬

‫و آکردن سمصعددرآمشرکا=رکابلدلرهعورااکبیرددهن ایعضشاهحمماعیتآضسااحنه وهمدیربودن ||‬ ‫معناسنه و خراب =کزدن معناسانه ده کلورچونکه واوممدوده ک‬ ‫خیاه والفظی آچق معناسانه علی ماسبق ف اثناءالادوات الر=ک به‬ ‫بومقامده مذ=کوراوج معناد ه مطابقه و فضعنا والاتر اما‬ ‫اخذی کدر= کردن عینی ایالت کاسبق آنفایضاح خفا کیواص هیدر‬

‫کوشه جشعادی کوز اوجانه همرالعین یا ‪|||DE‬‬ ‫کوشه چشم «ترکیب اضافیدریکی معنایه اول کوزقویزوغی ادی تعیی‬

‫نظر نهان یعنی کوزلوجیه مقعدیده اع دیرروایاک معنایه رکده کوزوی‬ ‫وعبیده نمن العین دیرزحافظ در معنای آق بیت آنانکه خاکرابنظر کی کنند‬ ‫آی بود که کوشه چشمی یا کننده معنای ترکیبیسی کوزیوجاغی د‪ :‬کدرچونکه‬ ‫کوشه کاف عربیه لث یا خودفارسیه اث شیمیله وجق و بیغوله معناسنه کاسبق‬

‫ت‬

‫ف اول الثالته عشر چشم کوز دیو یکری دنجی قطعه یک بیت اولنده کلور‬ ‫غزالعین» ترکیب اضافی عبیدارچونکه مغز وغین مجله نکفتی و میث سکوفی‬ ‫وزای ممجه به کوز قپیامغه دیرلریو صورتده غزالعین ترکیبنده تجریدواردر‬ ‫آکن کوزوی اولسی حفیقت عرفیه اولیه که لدر کالقتال نظه نهم آلمان‬ ‫نماد کاریدن دینلور ناقشه د آبی آلاحمد‬

‫ت‬

‫نکریدن ‪ ۴‬نونلث ‪-‬کسری و کاف فارسایه نلی فخیاه مصدر در‬

‫نکریستان و کرسیتن =کایی عربیاده نظاروالاح دیرال‬

‫}‬ ‫‪-‬س‬

‫س‬

‫به‬

‫سوزد واوتوزیری فطعه ناک بیت سایعنده کلورچین جیم فارسیه ممدود ه الت‬

‫کستریبونون ایله امر حاضمرباخود اسم فاعل مخففدرمصدر‬ ‫اتساعتح‪-------‬‬

‫ی جیدن لفظیدیرکم‬

‫مستعص‬

‫‪۱۹۵‬‬

‫|‬

‫خلاف قیاس اوزره چیندوچینند کلور تمام شده به وزن ومعناده نمازکی‬ ‫نماد کوپکلث او رمهسی لایدن سلث یعنی نباح ‪:‬‬ ‫لاییدن سالث بهد ترکیب اضافیدرچونکه لایدن لام ممنواده نلثانی ویاء تحنیه‬ ‫ممدوده نات مکتکسریه کوپلث وچقان و امشا ف حیواناتلث اوره به سی‬ ‫و اولومسه سی معنا با سنه عربیده کوپلث اورمیه سنه نوبلث صامی و باء‬

‫موحده به باح دیرزیع الفرسده یعنی یهوده کفش یعنی هرزه سوزسولث‬ ‫دیوید کوردرسالث کر پاث دیواقرق برنجی قطعه نث بیتا سا بعنده =کلور‬

‫* شایکانی دی آو جورلوغه رقاغه کبیدار‬ ‫بایگانی و شین مجیه عدوده تاث فنی و یا تحتیه تاث سکوقی و کافی فارسیه‬ ‫ممدوده نث فنی و نون مد و ده اث = عکستر به وجوزلق و بوالق که‬ ‫عر پد ه رفاغه ور خاووسعت درار آخرنده کی یا تحتیه نسبیه درچونکه‬ ‫الیآیبیقطعه بلث بیت انیسند کج شابایکات ج=کلور تفصیل انده در‬

‫ردعه * رانلث و فاء ممدوده ناث وغین مجمه نث فخریه مضبوط در‬

‫دخشان سال اول سه کم قطاوغلاوه کلاحد‬ ‫خسالث سال تقاطلووغلالوسته که عی ایده کفالت طبیله کلاح وستین دیرر‬ ‫اصلنده ترکیب توصیفیدرچو که خسالث قورودیوللی رنجی قطعه نث بیت‬ ‫اولند کاورسال ییل معناسنه درعر بیده سنه وعام در رجعتایده یغه وایل دیرلر‬

‫عد آیلکث آیله یک آج قب و بی آی آبی ‪:‬‬ ‫و اصراع ساده تفسیرو ترجمه در کن مفسری فقط عربی فیلدی کانه عریژی‬ ‫جه لسات اشرفی ومنتخبی اولد یغنه اشیا رت ایلدیکا اعترافه آنفا‬ ‫بعد افغ الباب با =کرامالثال یافتتاح‬ ‫محمدالله الملک الشان عس بینالث بلادمزد ه بلکه =کافه بلاد اسلامیه ده‬ ‫شهرت و شیو ‪۶‬ی حسبیله ف رسی به او الان معیا مله کی تفصیل اولیدی‬ ‫هیا ن ناظرلث ذهنده احالها و لند ی تمه یرقطعه ماسیفلردن معلوم در‬ ‫هر قطعه در خاچوسکر خای وبکن استنساخ )‬ ‫‪:‬‬ ‫قطعه درخابیانی قطعه ولی لث عنوانی شرحنده‪-‬چدی»‬ ‫تشبیهدرکاسابق فی الادواتالرکبه شکرخانوصف ارکیبیدرنشکرتاجگی‬

‫جولا ادات‬

‫‪۹۹۹‬‬

‫فاتحاری ورالیه معروف شکروفندمعناسانه مصراع شکر بزازوی‬ ‫وزارت ارکشی و آکن بوعنوان قطعه ده شین مجله تخفیفاله در خای وصف‬

‫ترحکای اولدینی حالده وقطعه اث بیت خامسندمکلور‪ :‬کنایه‬ ‫دیوقطعه سادسه نث بیت اخیرنده کدی اولندهکی با موجدهمکسوره‬ ‫تحسین لفظ اهوندرا استنساخ «استفعال وزننده نسخه المق معناسانه‬

‫حاصل معنی حرف خاحقنده اولان قطعه ی تکرجی کی استنساخ به‬ ‫با آغاجات دالخال اولدی هم آی کی شاخد‬ ‫| نهال نونات کسری وهاء ممدوده ناکافی ولام ایله عبیده غصن محماسنه‬

‫میرزا فصبی بیت تنها نشینی باغت سوادی بسیار آورد‪ .‬آخرنهال عشق‬

‫تودیوانکی بار آورد‪ .‬هم دخی پس زکی قالیچه معناسنه چغتایده ال دیرزا شاخ‬

‫شین مجاهممدوده نث فنی وخل مجیه ایله نهال مذکورکی غصن معناسنه ملا‬ ‫غیاث بیت کشته دستم شاخ کل از بس که داردراغها» اداری وبدست‬ ‫برسر میرغ و بوندن بشقه شاخ اون ایکی معنایه داخت کواولبوقطعه نلث بیت‬

‫نا نیسنده بوینوزد بوکلورئافی فرخال کی بوالث صاج معناسنه الث پاره‬ ‫معنا سنه مثلا شاخ شاخ دایرلرپاره پاره دیالث اولوررابع جمعنی قدح شراب‬

‫| منقولدرکه کورجستانده صغن واو کوزیوینوزاندن موزون قدح دوزوب باده‬ ‫اچر ریوا جلدن نقلیاخود غلبه ایله هرظرف شرابه شاخ دیندی خامسی‬

‫اوزون دیرلی که اوزرینه سقف خانه ایدرزا کشاه تیروفرسب دخی دیررس دس‬

‫جمعنی پیشانی سابع قوله دیورتالوموز باشندن ال او چنه دلشعرابیده یدکی با من‬ ‫نهر کابردن متشعب نهرصغیرمعناسنه تابع معنی قفتان و کومللث عاشرخوشبو‬ ‫اولان عطریاندن زبادوامثالی قوید قاری طرفه هم مظروفه دیررحادی عشر‬

‫جمعی استخوان پهلویعنی آیکوککینافی عشرایاقکه اوتور قدن پرمقاره‬ ‫وارنجیعدالعبیده رجل کی مویدالفضلاد کلاب یله گروح شرابه دخی شاخ دیرر‬ ‫ملا ییراغه برلش دینورداله بوداغه دخی فاخ مجد‬ ‫را‬

‫خواجه حا فظ بیت بلبلی رلشکلی خوش رناک در منقا رداشت با واندران ارلا‬

‫\‬

‫منابع‬

‫‪۱۹۷‬‬

‫برلا طغوز معنایه داخ کلوراول تدارالممات سفرنانی اسباب و لوازم راه‬

‫الث انتظام حال ومال ومنال وارتباط = کلام رابع یعنی ساز ونغمه‬ ‫و آهنلث و واخا مسجمعی سرانجسام سادسی بمعنی عزم وقصد سابع معنی‬

‫ایوانمنبعی رزق وزیر تبعیدی سروسامان مفاخه قاعدودیت ||‬ ‫|انی و خاء مجیه ایله بمعنی نهال و شاخ یعنی اغاجبلث دالی و بوداغی میر |‬

‫نیایی بیت بهارسوی افراشت فاخ دراز شده سایه چون خیه هر برلدساز‬ ‫یکی از اوغلغته بزغاله دی قوزو به ره ملا‬ ‫از بء موحده لث ضعی وزای جگه به وزن رخ اهالی ای که عربیده معزدیرر‬ ‫زیر دشتی سنه زهلث دیرتکم یوشعرده دلالت واردر بیت بلی بزراچوکارد‬ ‫ه‬

‫آخرین خواب » پای خودرود در =کوی قصاب بزغاله‬

‫با موحده تضمی وزای مجیه نث سکوفی وغین ممجه ممدوده لک ولاملث‬ ‫فاتحاری وها رسمیه ایهای اوغلاغی که عربیده جدی در وصغربوز غبسیکه‬ ‫عربیده مجولادیرلری بره «باء موحده لث ورانلثافاتحاری وهاء رسمیه به قوریکه‬ ‫|‬

‫عر بیدم نجل دیراربو معناده رانلث تخفیف و تشدیدی جاژدر بومناسبتله جل |‬ ‫ایرجنه اجاره دیر را تکم جدی برجنه برجزدیدکلریکی میرزافصه ی بیت‬ ‫| آهوی آتشین دم چون از بره رآید کافورخشان کرد دبا مشلث تر برابر‬ ‫بورمصانع بیندرچونکه آهوی آتشین دم کنشدربره برج جلدر کافورخشاث‬ ‫روز درمشلث رشبدرهمد خیره ابره لفظاندن مخففد رقفتان یوزی معنا سنه‬

‫توکوسفند ولدی قیون هم دخی و نوزادرشاخ ‪۴‬‬

‫|‬

‫کوسفند ‪ -‬کاف فارسی مدوده تحتمی و سنت سکوق وفات فنی وتویات‬ ‫سکونی ودال به قیون که عمیدهضان دیررف موضعنه پاء فارسیه ایله کوسپند‬ ‫دای جاژدر شاخ هاون اوج معنایه دربری بوینوز که عربیده قرن دیرلربا قبسی‬ ‫| بدت اول شربحندمدی همان معنا ارمعنایرا و لغله عیب ایاط با مدفوعدر‬

‫ملا ا=کلمق اولدی شنا سیدن هم فهمیدن *‬

‫شناسبدن «شین ممجه اث کسری ونون ممدوده لک غنی وست پنالت کسریه‬ ‫مصدر در شناختن معناسنه ایکسبتکده مستقبلا قی شناسد و شناسند کلور‬

‫میدان « فانکفنی و هانک سکوف ومیم مدوده لک =کسریه مصدردر‬ ‫شاعر بیت شعر کفن کرچه در سفان‬ ‫مجلا دیندی ظن آنکه پتید آروکان اینکه راخ مجلا‪:‬‬ ‫بود‬

‫ساحت ===‬

‫و لیلک فهمیدن به از=کافتن بود‬ ‫جان‬

‫‪۱۹۸‬‬

‫|پند ارد پاء فارسیه نلث =‪-‬ک سری واو یک سکونی ودال ممدوده ناتمی ورا ابله‬

‫|پنداشتن یا خود پنداریدن لفظاندن امر صیغه سی اوزره اسم مصدر دربیعنی‬

‫ظن وکان هم دخیزیم ووهم معناسنهاد کلورو مرحاضرووصف ترکی دخی‬ ‫اولوروراخ راء ممدودفنلث گئی و خاء مجاهلیه یعنی ظن و کان ایضا ابوالمعانی‬

‫بیت ندارم راخ امن چرخ کردوان دوستی دارد به این علت که از روز ازل‬ ‫|بختمسیه بودست هم دخی غم و اندوه معناست نه دکلوری =کمان‬ ‫دخی فارسید رکن ر=کیده شیوی حسابیه ترجمه قلندی‬ ‫|خورنق‬

‫قصر عمانه خورنق دینلور=کجم مشهور نمون‬ ‫خلیمجیه نث وولولفخاری وراث سکوق وتونلث قاتی وقاف ایله‬

‫برقصیرتیبدار که نعمان شاهبختالیندرمشدو بر روایتد مبهرام کورکونتاکیدر‬

‫اما اعخی نعمان شاه بنایتدارمشد راستم معماری سنما رایدی تجائب البلدانده‬ ‫مسطوردار که ظهر کوفه ده همسانین امری القبس امر به سینما ربنایی اتمام‬ ‫ایدوب نعمان کلوب سیرو تماشااید و با مبالغه تحسین و آفرین ایتد کدنص کره‬

‫ستاره سئوالایدر که بوقصبرلشانهدامنه باعث اولوریناسنده محل واری سفار‬

‫بلی برموضعه برطاش قومشم آکریرکسه اول طناشی فو پرسه ق الحال قصیر‬ ‫منهدم اولوردوجلث نعماندیدی که اول محلی سندان غیرییک سه بلوری سفار‬ ‫ایلدیکی کیبوحکایه میان خلقده مشهور اولوب صغرب مثل اولدی ت‪:‬‬

‫جهادهای که ایالث اولیدی» که نعمان شاهسانازه ایدزدی شاعریت‬ ‫نه قصرقصبرخورنق نشانکه بنیادش نمیتوان که کند صدهزارشه نعمان‬ ‫|سفارسبناک و ویلن کسر ریومیم ماشداده ممدوده لث تغی ورالیله راستاذمعمار‬

‫|ادیکه اعمان شاهه قصر خورنق و کارت سدیری نتالیتدی اصلی سنام‬ ‫نسلندن ایدی شاخ نظایف مثنویه هست نام آوری ز=کشور روم‬ ‫زیرکی ‪ -‬کوزسنث سازدموم چاپاک و جرب دسسات و شیرین کار‬ ‫سام نسلی ونام او سفارس بوده یالثانون اوزره تقدایی دخالغت در‬ ‫با زینت وحسنه دی رونق دخی کوشکلثادی کاخ عادی‬ ‫| رونق با جمعیتی زینت و حسن ولطافت میراعلمی بیت رونق و حسن توای‬ ‫رشلث جها ن=کرده آشفته که دیده جان و کاخ کاف ممدوده کشی‬ ‫میا‬

‫‪۱۹۹‬‬

‫مبار=کش دام کند سعادت ترتیب باغ و جره و کاخ بودن بشقه‬ ‫درت معنایه دیخی =کلور اول یعنی خانه بالاثانی جمعنی تماشا که که‬

‫عبدمنظره دیرز الشیعنی باران را بعنوان مضبافتندن برقصبهنامیدر‬ ‫و ژاژخاخلط کلام ایدیابی کران لفاف د‪:‬‬

‫ژاژخام وصف رکیبیدریعتی بیهوده کوزیر ژاژیکی زای فارسیه بیننده آلف‬ ‫مدابله فائده سزبرد کنلو او در خای خاء مجهممدوده اث فنی و یاء تحتیه ایله |‬ ‫خایدن لفظاندن احمرباخواداستمفاعل مخففداریوتقدیرجه ژاژخلیث معناسی‬

‫مزبوردیکی می دیالث اولورچونکه من بوردیکی چینیان حیوان ||‬ ‫بود امیوب بوغازنده قالدینی =کپی هرزه کودخی آکاتشبیه اولنوب ژاژخای‬

‫هرزه کومعناسنه استعاره قلندی حضرت مولانا بیت بردلبرماه جی کسی را‬ ‫مفزایده مانده اونیست کسی ژاژمخاید کار ن» وصف ترکیبیدرفعال وزننده‬ ‫لفاف معناسنه درچونکی کبلاف دوقطعه امنه ناک بیت خامسنده کدی زن‬

‫|فرنی قطعه نث بیتسا بعنده کلان زدن لفظاندن امرباخود اسم فاعل مخففدر‬ ‫|زیر مستقبلاق خلاف قیاس اوزره زای مجیه نث ونولث قاتحاربه زندوزاننده‬ ‫|کلور خفاف بیت ناکی ازنوکس واین لاف بود چون تو کی همسرخفاف بود‬ ‫تحعد طرزو طواری اولان بی ادبانه کسبتاختماد‬

‫تاخ» کاف فارسیه تصامی و سینممله یک سکوق وتاءقوقیه ممدوده لث‬ ‫|قی وخلهجهه به طرزواطواری وروش واوضای بی ادبه اولانه دیرلیمیرنظامی‬ ‫|پیت بیرام خاص آن بی شرم وکستاخ در آمدهاست و آزاری دریوخاکستاخ‬ ‫لفظی میان عوامده کاف عربیله اوقنوراماغلطدرفصبی کاف فارسیه ایله در‬ ‫|‬

‫تعادیرتغدیر جددی چالشیارق اولدی شکاف تمد‬

‫|چالش جیم فاسیه ممدوده اث فنی و کاف ایل بومقامده یکی معناسی مذکوردر‬ ‫اولیرتقکه عربیده مخروق ومشقوق دیرارابوالمعانی بیت تا یکی از هجوم‬ ‫دارد وتفت دامن وجیب صابرسازم چالشهنازی بر‪:‬تماجیکه فقنان آکنده وکنده‬ ‫ایدرلروه بیت کشته از دردو حسابرت رویت‪ ،‬دامن و آستین صبر مچالش‬ ‫| ویکیدن بشقه چالشبش معنایه داخ کلوراول جمعنی جت که عربیده صلث وقاله‬

‫در زبانی جمعی یاض صباح الث معنی صدای شمشیروخمجروتیررابع اول کوچک |‬ ‫پنجره را که یولقوروقلعه قپوزی ایچنده اولو رخ مسی جمعی حاضر و آماده‬ ‫شکاف با ماشین مجاهه لث =کسری و کافهمدو ده لک فنی و فا ابله بار قا که‬

‫‪-roomeoa‬‬

‫ایرا‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫عبیده شق دیرزخواجه سلمان بیت آتش در درون پوشیده میدارم ولی موستره‬ ‫موارش وهایع تواند شکافت همدخی شکافتن لفظاندن امسرحاضترواستم‬ ‫مصدر درووصف ترکیبی اولورسبنه شکاف کیوکاهی استعما ره طریقیله‬

‫تحقیق و دقیق ایدنلرمو شکاف دراز همدخ ابریشیا کلاوهسنه شکاف در‬ ‫| کد که رخنه دینوردانی دلکدرسوراخ اد‬ ‫رخنه ‪۴‬د رانکفتی و خاء هجهه تک سکوفی ونولث فنی وهاء رسمیه ابله کدل ودلث‬

‫معناسند که عی بیده فه و قبه دیرلز بولفظ رخنه دیوارده و خنجروخ امثال‬ ‫نسنه لرده وغیری شیارده مستعملدر هاتف بیت یکی کوه از رخنه دیواریست‬

‫زده در کریبان آن رخنه دسته شمس قطری بیت ابواسحاق سلطافی که‬ ‫در مللث و نهشت انصاف وعدلش هایع رخنه * ویای کزی معناسنه ده‬ ‫استعمال اولنورومحسوسی اولیان نسنه لرده دیخی استعمال اولنور خواجه‬

‫حسین ثنایی بیت زمسی که شد رخنه سد جضور مرتب نماندسرای حضور‬

‫تحفة الاحباده رخسانه جمعنی =کاغد واقع در اکن بوهعنی مستغربدر‬ ‫سوراخ « سینممدوده لث ضعی و باء ممدوده لک غنی و خاء مجسه ایله عواما‬ ‫دلکه دیر رعی اید ه نقابه حککی خواجه سالان بیت افویه همهره‬ ‫ربای سسررع از دستت» =کردسوراخ دل خصتمداران انقبه خرید»‬ ‫نمد حسدیدی بداندیشی ای کیبوزلودوروی تمد‬ ‫مم‪.‬‬

‫بداندیش وصف ترکیبیدرجعی حسود میرنظامی بیت مزان =کوش‬ ‫هر بخشهای بداندیش * دهسد بر طع پا=کش رخ و تشویش با زیربد‬ ‫فنا دیو و توز بنشانی قطعه لث بدت او لنده کلوراندیش وصف ترج‪-‬کبی‬ ‫اولدیای حالده او توز نجی قطعه نث بدت انیسنده ==کلوره دور و یا‬ ‫اصلی تر ==کیب توصیاق او له رق روی دوایدی ایکی بوزلو معناسنه زیرا‬

‫دو یکی دیواون طاقوازنجی قطعه نث بیت اولنده =کلورروی یوزدیو‬

‫سیاه چشم =کی وصیف ترکی قلنو با‬

‫یکی یوز لو معناسند اولدی‬

‫ایجاد اچه نلث قلبی منافق کشابن ث آدلری ماخ و‬

‫ماخ» میم ممدوده اث فنی و خاء مجیه ایلهایی معنایه دراول سیم و زردن خالصن‬ ‫او لیان قلب اچه معناسنه نافی منافق آدم معناسند یکی معنایه شمس فضری‬

‫بیت بصاع و دامن من نخل زرتمام عیار» نه سیم ماخ دهد رمثال مردم ماخ»‬ ‫تاکن‬

‫\ ‪۲۰‬‬

‫نه تنکنا طاریره دی بوفقه تنالث طاردر تنلث و‬

‫یکتا تاء مشات قوقیه اث فنی و تونلث سکوقی و کاف فارسیه اث و توان‬ ‫ممدوده ناکافخاریه یعنی محل تنالث وجا ی مضیق «تثلث ‪ .‬تاء فوفیه لث و نولث‬

‫ضماری وکاف ایله یوفقه که عربیده رقیق دیر روبوفقه لقدن تحملی اولیان‬ ‫نسانه به ده تنلث دیرزاابوالمعافی بیت تناک ظرفان عالم راسر انیست‬ ‫یا شامیدن آنرا باده عشق» تنالث» تاء فوفیه اث فنی ونوک سکوفی و کاف ایله‬ ‫طار معناسنه که عربیده ضیق دیرلرابوالمعانی بیت بدن تناک آمد ه بر جان‬

‫اوزرینه رصنعت تصویریلدیکی صفحه به دیر روماونکارخانه به دیوار‬

‫خصوصا ارتنلث وارژنک کپی رایع آتلک ایرانی ضبط اچون ایتد کلری‬ ‫فولان معناسنه خامس بمعنی دره کوه یعنی طاغاراسنده و لاندره سادسی‬

‫یعنی تهور وغضب و خشم سایع معنی اختناق یعنی بوالق ناف یعنی زدیک‬ ‫ناسع ممعنی نایاب وعد یم المثل عاشریعتی تیرعصساریعتی دهان عصر‬

‫ایتد =کالری آلت معروف به حادی عشر یعنی شیخ نافی عشار مدینه‬ ‫ابدخشانه قریب بر مواضع سعیدر‪-‬که اهالیسته ترکان تاکید بر ز ||‬

‫ابوالغه دیندی فی اخی آچغه وله فاخت‬

‫=‬

‫قرای غث وراء ممدوده لث افتخاری و خاء مجمجه ممدوده بلک کسریه جمعنی‬ ‫وسعت وفسخت وانکشاف که تر =کیده بوالق و آچقالق دیررچونکه‬

‫فراخول و آجق معناسنه که عبیده واسع و مکشوف دایرز آخریدکی یا تحتیه‬

‫مصادره درجاوی بنتسکخل اهیننباادتجراهددکررسفرنشلاغختادسهعبدومککبین کشادست فراخ |‬ ‫مجلا‬

‫نسخه ونادره و قنواخت و کابعی برادرانش لرده و فارسی و ترکیده مستعملدار‬ ‫جمله آریاب هاتژیتاسه سرا استنساخ و‬ ‫جمله ‪ ۴‬دیبا جه اثبیت انیسنده ارباب بیتناسعنده هازه اوتوزسکری‬ ‫بیتلر دهکدی سزالائق دیوقطعه اولی ناک بیت سادسنده کدی استنساخ معلوم‬ ‫|‬ ‫چه دوقطعه در حرف دالش کرده ام انشاد ‪.‬‬ ‫چه نه دیو بوقطعه نلث بیت ثاق عشارنده کلور دلخواپلت مقبول اولان دیو |‬ ‫‪-‬‬

‫اما ما ‪۲‬‬

‫ه‬

‫یکری بیشتی قطعه نث بیت اولنده کلور قطعه در حرف دال قطعه‬

‫اول عنواننده کدی دانش آخر ده کی ما قبل مفتوح شین مجیه ضمیرغ ئیدر‬ ‫علی ماسبق فی الاد وات البسیطة کرده ام» ایالشم معنی اسنه ماضی متکلم |‬ ‫وحده درچونکه کرده یکری ید نجی قطعه نث بدت نامننده کلان =کردن‬ ‫لفظندن اسم مفعول ضیغسی اوزرهماضی دروقدمر تحقیقه ق قواعد المقدمة‬ ‫افعسال بایندن مصدر در شعر او قق معناسانه د حاصل معینی حرف‬

‫دال حقنده نه یک مقبول قطعه یا خود بر قطعه =که اقیانشاد ایلشم‬ ‫و مبارل فنر خ و فرخنده و معموو در آباداگلان‪:‬‬ ‫فرخ « فانکشی وراء مشدده لث صامی وخامجیدابله مبان لکومایون معناسنه که‬

‫ترکیده قوتلودیر ارامیرخسروبیت براهم طاریون زداین فالکت از فراخ‬

‫رخ فرخ شود حالا هم دخیخته گسترفه سال ملکی دان آکی کونت‬ ‫اسمی در قاماً که رانک سکونیه فرخ غربیده یک معنای دراول قوش اوریسی‬ ‫فانکفتی و رانک سکوفی و خاء مجله نلث ضی ونونث سکونی ودالاث فنی وهاء‬

‫رسمیه به معنی مبارلوگیون ایضافرجسته و خجسته کی شیخ نظای بیت‬ ‫فرخندکی فالزن ماموسال یکهفرخ ودفال فرخند محال آباد همزموباء‬ ‫موحده ممدودتینلث تخاری ودال به معنی معمورشیش فخری بیت ذکرد کا‬ ‫برین پادشاهیاد آباد‪ ،‬که کردملاث جهان راابعدل و دادآباد بوینده آباداول‬

‫یعنی همپشه ودانم وایکی معنادن بشقه آبادباش معناه دخ کلوراول جمعی‬

‫آفرین وتحسین ثانی یعنی خانه کعبه معظمه ثالث یعنی خوب ونیک رابع جمعی‬ ‫خوش آمدخامس یعنی محروفضاویداندر که بعضی کمحرازه اسدآ آذوقار‬

‫آباددیر رسد خراسی وقازاووسی دیالث اولور بعضجه مجازاغ آبادداخ دیوار‬

‫|‬

‫کلا سوگش خرم و دلشادهام محزوندرا شاد مجلا‬ ‫خرم و خاء مجیه لث علمی ورا لثتشدیدی وقتیومیم ایله یعنی شادو مسرور‬

‫شیخ سعدی بیت پشت دوتای فلث راست شد از خریتاچوتوفرزندزادمادر‬ ‫ای اعراه بوندن بشقه ساکن معنایه دخی =کلوروال معنی مکان نزهت وجای‬ ‫فرحفزا نازی زمانه صفت اولور ایالت بمعنی کشایش خاطروسرور بال رابع‬ ‫لکنتیکتاتلدینی قهاش آیی معناسنه خامس ماه دیدن روز پیاور‬ ‫‪----------------‬‬

‫دید کلری‬

‫‪۲ .۳‬‬

‫دید کلری کونه روز خرم دیرروتکوانده مشاهاری زمینه یاضی دوشادوب |‬ ‫او پاض کیوب و خاص و عامه اذن ورخصت ورر روهر کسلث رجاسی قبول‬ ‫ادرارساداس رانک سکونیه قبراسکندر ولدینی محلک آدیدرروایت اولتور که‬ ‫اسکندرذوالقرنینا وفات اید=کده دفن ایده جکلری محلده اختلاف ایتدیلر‬

‫انجام کاربرعاقل حکم قطعزاع چون اول خرم دید کلری محلی تعیین ایتدی‬

‫سایع بر سرخ رناک چاکدار بعدالقلع مدت مدیده طور رصولز ناامن اعلام‬ ‫رجالدندریتکم بعض پادشاهلره خرمشاهدید کلری حککچی» دلشاد» لاملث‬

‫سکونیه اصلی ترکیب توصیف اوله رقلام مکسورایدی بعد لاسکان خوش دل‬ ‫اومسرور الفواد معنا سینه اولدی زیرادل قلب دیواونیدنجی قطعه نث‬

‫آیت الننده کلورشادبمعنی سرور کاسبق طالب آملی بیت ما که ویران شد کانیم‬ ‫بدین دلشادیم که جهان شده آبادزویرانی ماه ناشاد» معنی محزون چونکه اون‬ ‫مفتوحه ممدوده ادات نفیدرکاسبق فی الادوات الری‪-‬کبد باق بیت دیسیم‬ ‫بروسه ویرجاناد براحسا نایتدی لیلی» جالباغنلث شفتا لوسندن قبسی ناشاده‬

‫تعدادی پیکرصورت ارتنث بر صورت =کتابیدر‪:‬‬

‫|‬

‫پیکر پاء فارسیه اث فنی وء تحتیهای کوق و‪ -‬کاقلث قتی ورا آناهیت‬ ‫و صورت وشکل معناسند کالبدایه یکرمن وجه مشتر=کادرارالده فرق |‬ ‫بوجهتداندر که کالبد ده هیئت وشکل و صورت معتبرد کادرانجق شخصبت‬ ‫محصیاددرفا اماکه پیکردههیئت وصورت محتیردرسعد سلمان بیت بیا آن باد‬

‫پای و کوهپیکره زمین کوب وره انجام ونک آور ارتنلث همزه کافتی وراث‬

‫اسکوف وتاء فوقیهای فنی ونوک کوف وکاف فارسیه یه نقابش مافیلاک |‬ ‫دستورالعمل اولان کابی معناسند که مجیب فن نقوشد ممنتهی کادرشمس‬ ‫فخری بیت چوحسن صورت نقاشی نقش نامیه دید باب دادزامله یخائف‬ ‫ارتئلث * آب داد ضرب مثلد ریشه صورت ویردی معنا سنه بومعنا ده تاء مثلثه‬

‫به ارائتلث دیخی جانزدرنتکم حسین وفائیده مصعریخ در حق لغت فارسیه ده تاء‬ ‫مثلثه واقع والامنشی الاارنلث دخی تغ لفظری وارداولشدر همان اوبسیبدن‬

‫بوده اولان ناء مثلثهایی زاء فارسیه به وجیم فارسیه به وسین ممله به ابدال ایدوب‬ ‫ارژنک وارچنلث وارسنلث دخی دیر ریویله اونجه و معناده باشلغت وارد را‬

‫بودن بشقه تاء فوقیه به ارتنلث نفس مافی به ونکارخانه به ده اطلاق اولنور‬ ‫|‪....‬‬ ‫تمالا ایکی نقاش مشهور آدیدار مانی ایله بهزاد ملا‬

‫‪۳۰ :‬‬ ‫‪-r‬‬

‫ج‪-------‬‬

‫مستعاقع‬

‫تعجحجی‪-‬ع‬

‫هانی ‪ ۴‬میم ممدوده کشی ونون ممدوده لث کسربه برمشهورنقا این بنای‬ ‫نقاشی وسیاه شده جها اه مثلی کلامشدرمنقولدار که ردیوارهالدن یکری زراع‬ ‫برخطای خود برداژ چکرایش جدول وارکارایه مجریه ایدرار سرموسقیامت‬

‫ت‪:‬‬

‫بولانا شی همدخی کروه مجوسیدن طائفه مانویه لث رئیسنه‬ ‫منبوره زردشت دی اوزره آتش برست مجوسدر‪-‬که نورفاعل خیر ظلت)‬

‫فاعل شردراریکتم اشعرالشعرا هم رتبه =کوکب شعرامتینی انارلش‬ ‫خسوف وشرندن برشب تا رده امین اولدیغندن طنا گفته مزبوره نلث‬

‫ردنده مناسب بیور مشاردر بیت و =کم لظسلام اللیل عنبدی من ید‬

‫تخبران الانویه تکذب با همدخی قطعه ثانیه یک بیت خامستنده نماندن‬ ‫لفظندن بکز رسالث معناسنه مضارع مفرد مخاطبدری مهراد» با موحده لث‬ ‫فنی و ها نلث سکوفی وزای همجهٔ ممدوده لثقی ودال به ارمشهورنقاشدر‬

‫استان سیه چرده دی سهرچهره لویه یعنی کندم کون مجد‬

‫سیه چرده ها اث سکونیه اصلی ترکیب توصیف اوله رق چرده سیه یدی‬

‫لون سودمعناسنه فبعدالتقدیم والتأخیزسیاه چشم کی وصف ترکی قلنوب‬ ‫اگرچهره لومعناسنه اولدیکه عربیده آدم و ستمرار=کیده قاره یغزی یرلر‬ ‫قوه جاذبه شرطیله ساده رومحبوبار صفت ادرار خواجه حافظ بیت آن سیاه‬

‫چرده که شیر خا عالم اوست و چشم یکون لب خندان دلخمرم اوست‬

‫چونکه سیه قاره دیو قرق برنجی قطعه نث بیت خامسنده =کلورچرده چیم‬ ‫فارس میهنش فنی وراث ساکوفی ودالاث باغی و هیاء رسمیه به معنی لون وراث‬

‫تکم صاری یاغی آدمه زردچرده دیر رودخی اصلی اولیان آنه چرده دیرزیکن‬ ‫گودیده خصی یعنی اکدیشی دیومسطوردره کندم کون و میلک سکونیه‬ ‫ترکیب ومعناده سیه چرده کی چونکه کندم بغدای دیوقطعه عاشره کابیت‬ ‫تاسعنده کسی کوندرلودیو قرقاطقوزنجی قطعه نث بیت ثامنند مکلور‬ ‫خواجه سالان بیت خال مشکین تورعارضا کندم کون دیده آدم آمدزپی دانه در‬ ‫و دام افتاد ابوبیتده دخیلون مربورده جاذبه مقناطبسیه اولدیغیی اشعارایدر‬

‫|‬

‫آبکی محبوکیچوق شهره دینور مشخش ونوشاد دا‬

‫خلی و خاتمجید نتولام مشده ده نفخاری وخامبیه تا ته آله ولامت ضعی‬ ‫دخی مرویدرخطاملکننده برمشهور شهر عظیدر که غایت محبوب ومحبوبه سی‬ ‫چو قدرها نفی بیت قدافزایسهی سروان خطی اجال آرای رعنایان کارخ‬ ‫بویی‬

‫‪۲۰ c‬‬

‫بوبیتده طعملام ایله در شرفنامه صاحی ابراهیم فاروق فتحتین ایله روایت ایلشدرا‬ ‫نوشاد نوبث فنی وو ولاسکوفی وشین مجهٔ ممدوده لنفتی ودال به ولایت‬ ‫ترکستانده برشهرمشهوردر که خوباری بی نظیردرفاریابی بیت مرازانچه که‬ ‫سیمین ریست در کشمیر» هر از انچه که شکرلیپستاد رنوشاد * فا ما که‬

‫معنای ترکیبیسی یک مسرورد‪ :‬کدرچونکه او یکی دیوفرق بدانجی قطعه نث‬ ‫بیتانا نیستنده کلورشاد مسروردیوقطعه رابعه تثبیت بالای شرحنده کیدی‬ ‫آینده آیا کورنمش برقیود رچاه نخشب هم در‬

‫چاه نخشب اضیافته ولایت نفسده یکم این مقنعلث برطاغده رقیوقاز وب‬

‫ع خاک تدن سهرو شعبده به چندان بر آیاکوسبازمت که ماه آسمان طلوع‬ ‫ایتدکده عکسندن زمیند می آی ظهورایدردی اطرافنده یکبشرفرسخیره پرتو‬

‫و شعاع صالاردی القش کجه بومنوال اوزره =کوسزدی اول قیوه چاه‬ ‫نخشب و اول آیه ها ه نخشب دیرلر نت=کم مصتراع ثانی بیان ایدر‬

‫آو آ در ماه نخشب این مقنع ایلش ایجاد نماد‬ ‫| نامسه نثبیت اولندهکدی» نخشب» نوناک فایی و خاء مجمه یک سکوفی وشین‬ ‫مجیه اث فنی وباءموحده به بعضیارمنبورقیوالت اسمی بعضیارطاغلک اسمی‬

‫بعضیاره رنسفالث اسمی بعضیاردحکیث اسمیدردیدیارهم دخی نخشبث‬

‫معنای‬

‫اصلیسی تابان اولغله و مقامه مناسبق ظاهره در مولانا جای یوسفت چاهده‬ ‫اولد ایمحلده دیرپیت سه روز آن ماه در چه اودتا شب چوماه نخشب اندرچاه‬

‫و یا تحتیه ممدوده لک فنی ومیم به چاه نخشبلث اولدیای طاغلث اسمیدرکش‬ ‫کافلگفتی واشین مجمجه به شهرنسفالث اسمیدراستا درودکی بیت نه ماه سیام‬ ‫ویه هاه فلاث که اینت غلامست و آن پیشکار شمسی فخری بیت کرچه مقنع‬

‫برآوریدمهی ه ازچه نخشب وزکوه سیام د ابوالخطیربیت تارخ اوغیرت‬ ‫خورشیدورشلث ماه شده هاه =کرد ونهمچوماه کش نهاند چاه شد‬ ‫(ر‬

‫‪ )...‬علا‬

‫درفش کاویانی شول دری بیرا قکه اینشدار مجه‬

‫درفش کاویاقی و درفش کاویان ایکسیده اضافته فریدون شاهلث سیاغی‬

‫| اسمیدر‪-‬که کاویان نام آهنکررفع ادوب خالئاوزرینه خروج افشیدی‬ ‫تفصیلی مصراع یانیدی محتالش شرحنده کلورامیرمعزی بیت کرفریدون را‬

‫‪۳.۹‬‬

‫جه‬ ‫=ونک‬ ‫خبر بوددیزرای فرخت» فال نکرفتی فریدون از درفش کاویان » چ‬ ‫‪-------------------‬‬

‫تحلیل اولنسه درفش داللی کسری وراث فنی وفانک سکوفی وشبین مییه ایه‬

‫برای نمای درون مکرر اوکراین قوشانتری دریایی است در آن اطلق |‬ ‫سنجاق وعلم معناسنه ثالث یعنی برق یعنی شیشلث رابع یعنی درفشنده هریه‬

‫اولورسه درفشان دیخی دیررخامس مغفریعنی اوغلغه اوزرینه صارد قاری شال‬

‫سادس اویی سوری حربه معناسنه سایع کفشدوزوسراح آلترندن براوو بی‬ ‫سوری دموراوییل معنا سنه دهکلوروهر را کدن علامت معناسنه ده عرویدر‬ ‫کاویانی سکاف ممدوده نث فنی و واولنسکونی ویا تحتیه ممدوده نلی فنی ونون‬

‫ممدوده به علم کاویان کند ویه منسوب آهنکرلثاسعی در کذافی بعضی فرهنلث‬ ‫بوهمعناد ه آخرنده یا‬ ‫کلا دعربی =کاوه خا کیانکله اغلدوب بر باد ‪K‬د‬

‫تحتیه سر=کاویاند ‪-‬خی مرو بدر کاعارفت آنفا‬

‫کاوه کافممدوده لث وو اول قمحلری وهاء رسمیه ایه اوزن یاوهآهکرمشهورکه |‬

‫خالهاوزرینه هجوم وخروج اید وب فریدوزی شباه ایلد کدنص کره خاکی‬

‫قتل ایلدیر حکم خاقانی بیت کاوه یم پتاث زمرسردیوهدردکان کوره و سندان‬ ‫چهکنم ‪ .‬بوکا کاویان و کاو یانی دیخی دیرلرعلی ماسبق آنفا هم دی =کشاوه‬ ‫نافه مشلث معناسنه ده کلور و محتالش‪ .‬مشهور پادشا ‪۰‬نامیدراصلی ده آلشایدی‬

‫یعنی اون عیبلودیکدرچونکه ده اون دبوطقوزنجی قطعه نث بیت ثانیسنده‬ ‫کلورآله همزه ممدوده نث فتحیله عیب ونقصان معناسند ترکیب مزبوری عرب‬ ‫تعریبایدوبدالی ضاد ممجهیه ابدال ایله محال دیدیرکداف فرهنک شعوری‬

‫|‬

‫بوهتقدیرجه تشدید حامله لحن وغلطدریکن مشهوراولان تخفیف و تشدیدی‬ ‫واردوواقعد را کم ناظم محی برلابومصراعنده تشدیدایه اولدینی کی همد خی‬

‫تشدیدالله عربیده خندان یعنی محلث ایدیحیی معناسنه اولوراسیم مزبور اولساز‬ ‫مثال مخفف حلوایی سمرقندی بیت زلف ترازیبا کرد نکرافتد بود ه مخالد را‬ ‫از جت ماران کذ شلیم ‪ :‬مصراع ثانی ضرب مثلدرمثال هشد دقاضی ابن‬

‫| سینا المللث بیت اسمی خالشفوزی فیث من طرب وفوزی غیری سمیه بعباسی‬

‫تنبیه خانآبشش هلث یک وموزی باشند بلان شکلده یک بار اتید |‬ ‫اولوب جیع اطبا اندن تجز=کتور دکده ابلیس علیه اللعنه رکون طببب‬ ‫صورتنده چروکلوب دید یکه و مراض عظیدارشوقدر=که زحتی دفع‬ ‫چون یومیه ایکی صی اوشا قدماغی اوزرینه وضعد محتاجدارق الحافیقهایی به‬ ‫حسعیو‬

‫‪۲ -۷‬‬

‫|ایلدیر کرچه دفع اقدی فاماکهمستراع اولدی بعدزین کوده ایکی صی هلال‬ ‫|ایدوب بینی سینی اورراردی حاصلی اوشاق سالیانه سی ایندیار بویه روزمره‬

‫| امنتراروغدراوزره یکن مزبور کاوه نث یکی اوغلوواریدی برای اهلالش‬ ‫|اقشار یدی برای داخ کلوب دمر یا کور کنث خلفندن کتوروب آلوب‬

‫| کید رکن شفقت پدریه زیدابولعطوفامضمونی غلبه ایدوبله اولق احتمالی‬

‫واردیوب اوغرینه قوشاندیفی احتیانی برعصابه گروب آفی دسته عایدوب‬ ‫هرچه باداباد صداسیله نعره کش وصیت پردازویاشعه قائل اولان کلسون‬

‫دیوحرف اندازوز باندراز اولغانس دی خالی الندن دلکارولدینی اجلدن‬ ‫|باشنه بی شمار خلق اجع اولوب جهور ایله سرای خاکی صارو با خاکی‬ ‫تحتندن خلع یدوب قتل ایده جلث اولدیار ساحر و کاهن او لغله بردارلوسلاح‬

‫|ناس کاومی تخته تکلیف ایتد یارکندوقبول ایندی لکن اول زمان بجشیداوغلو‬ ‫| فریدون زاولستانده خاکدان فرار اقشادی آنی دعوت ایدو با کتو روب‬

‫تخته اجلاس ایلدی فریدون دخ کندوی وزیر وسبرعسکریدوب واول‬ ‫|ساختیافی انواع جواهرایه آراسته ایدو بالاتشبیهسنجاغ رسول کی حروب‬

‫عظچه رده برایرکتوروب شویه اعتقادایدرزد یکه آناک بولندیتی عسکر‬ ‫منصور ومظفراولور بیلورلردی و اولسنجاغه درفش کاوه و درفش |‬

‫کاویانی ودرفش کاویان دیو سمیه ایدر ردی حق قرن بعدقرن ساسانیان‬ ‫واکاسره اعتقادو اعتبار ایده رلشکلدیار نهایت حضرت هر رضی الله عنه‬ ‫ختلافی زمانه کلدی اولوقت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عانه‬

‫| حضرباری سرعسکرایران ایدی تختکه ایران اولان مدینه مدایی آخر‬ ‫آکاسره اولان یزدجرد شاهلث قبضه تصترفندان اخراج و حوزه خلافته‬

‫ادراج ایتد=تکده خزینه اکاسره دن اخاذایلدیکی محف نادیده زدن‬ ‫درفش کاویانی وفرشی زمستانی تحف ناشنیده ساژه به اضافه و علاوه و جانب‬ ‫خلافتپناهه ارسال بیوردیلروصولنده جاضرت اگر الفاروق رضی الله تعالی عنه‬

‫| حضرتری دخی اعلاکله علیبال چون فرش زمستانی و درفش کاویای‬ ‫و معانچه تحفاری پاره لد وب موجوداولان اکخاب گزینه اما ایتد ردی‬

‫حتی شیراف شبر مقداری حضرت علی رضی الله تعالی عانه حضرتارینه‬ ‫| اصابت اتمکله بیع مراد ایندیراون یک دینارفیت کسدی حاصلی نه فیدر‬

‫‪(.A‬‬

‫{{ جواهر وتحف ذوات قیم واریسه دنیاده خزینه اکاسره به تع اولشدی‬ ‫اول وقت منقسم اولدی چونکه اقطار ارمشدن جواهرفروشان و تحف‬

‫خران پیشکاه خلافت پناههاجع اولوب ایادی اغاتمیندان اشتریلیوب‬ ‫==کتو ردپارفرش‬

‫زمستان بر پستر نادیده وبساط نا شنیده ایدیکه و سعیی‬

‫ایوان کسری مقداری ایدی وایوان = کسری او چنیوزارشون انی‬ ‫واوچیوزارشون اوزونی وار بدی وانواع جواهرا یله مکلل وهرشکوفه‬ ‫اهنده رنکا رانات مصور ایدی هنکام شتاده پس از مذ=کوری ایوانه بسط‬

‫اید وب و میانه تخت شاهی یاقوروب کانه یام تابستانده انواع از هار‬ ‫ایله مالا عالاولا ن ریاضی پیرحیاضیده ===کتی صفایب اولورلردی‬ ‫ملا محبابا احتراز اولدی دچی پروا اوهعنا ده گلا‬

‫تح آباد مثلث ضی و حاء مهمله وباء موحده مداودیناث فخلر به معنای احتراز‬

‫و اجتناب شیخ علی نق بیت چه مجبکر حذرازنالها دلها تکی که وی باله‬ ‫زشمشیرمجا با تکی همدخی مدارالیدوب موافقت بر له رله نزاعه محابادیرر‬ ‫بوتقدیرجه معنیان میانه سنده مناسبت ظاهره در پرواباء فارسیه لک غنی‬

‫ورانک سکوفی و واوممدوده لک فتی ایله بمعنی احتراز محاکی کالا اسماعیل‬ ‫بیت کال ازعاشق بروانه دارد که این از سوختن رواندارد میرخسروبیت‬ ‫جوان وشوخ و فراموشکار و بی پرواست» زمان زمان زمان خسته دل که‬ ‫یار دهد بوندن بشقه پروا الی معنایه دیخی =کلور اول یعی توجه‬

‫والتفات ثانی بمعنی طاقت و آرام ثلث جمعنی دانش و عرفان را بع جمعنی‬ ‫سرو رله خامسی می فراغت و ترال سادسن تماعی سراسیه و سست اندای‬

‫به د‪ :‬کدرهره آولوار آیسه آولسون هر چداد آباد >‬ ‫هرچه باداباد * مرکبدر چونکه هرادات گومدرعی بید کل معناسنه ارکیده‬

‫دخی مستعملدرچه عربیده ما ترکیده ه معناسنهادات استفها مدرتحقیق جیم‬ ‫بسیطه ده گاندی باداولسون دیو قطعه ثانیه یک بیت سادسنده یکدی‬ ‫باداباد بیننده اولان الف الف توسل والف مقابله در شاعری بیت هرچسته‬

‫بادباد حرف چند میکوم تو غایتش راین وصل ناچسبان مرا‬ ‫مجاوردار بود ه الاق حذفله هرجسه با د با داد اخی جانز در‬ ‫خارخار‬

‫علا کدر اولسه کوکلده خار خاروسولشما تمدار ‪۴‬‬ ‫الفاظمکرره دندریعی دغدغه در و نوالم‪ ،‬دل اطق بیت درون‬

‫خار‬

‫خار خار محنت از هجرت کد پروای کل کشت بهارست ابوالعافی بیت‬ ‫خار خاردل من کشته نمی همجرانش «زان کرده تام محنت دل ویرانش» همد خی‬ ‫مطلق تعلق قلب معناسنه ده کلور فاماکه غیر مکرراولان فقط خارالتی‬ ‫معنایه درتفصیلی یکری برنجی قطعه لث بیت ناشنده وشرحنده کلور سولشها‬

‫سینممدوده لث ضمی و س‪-‬کاف ایله در کاهی واو مجهول ایله ده اوقنور‬

‫جمعی یا سوماتم حکیم اسدی بیت =کارستن به کام باسوله ودرد»‬ ‫به از خانده به کام سرد‬

‫لا بودن بشقه بغدای وارپه وسیسنبله سانده اولان‬

‫د= کنی یعیی قایق معناسانه و کوسه صقال معناسانه‬

‫ده دماور‬

‫و چغرمق آه چک در فضان و ناله و فریاد ع‬ ‫فغان» قائل کسری وغین مجسه ممدوده کفتی ونون ایله افغاندن مخففدر‬

‫خواجه حافظ بیت فغان کین لولیان شوخ و شیری کاروشهرآشوب» چنان‬ ‫بردند صبراز دل که ترکان خوان بیماران ناله» نون ممد ده لک و لاملث فنی وهاء‬

‫رسمیه به معنی فغان مذکورمیرنظمی بیت کد بینال وطنبوروزاری» هر آدم‬ ‫میکنداونغمه کاری» فریاد‪ ،‬فاناث فمحیله کذللث شیخ سعدی بیت پیش که‬ ‫بر مزد سنت فریاد هم پیش تو از او میخواهم داد «آه» دخی فارسید ر‬ ‫قرق دردنجی قطعه نات بیت تاسعند کلور ارکیده شیوی حسیله تریحه قلندی‬ ‫نماد بشلت کهو اره هام ناف ابه قاری دخی باراج مجد‬

‫کهواره و کاهواره دن مخففدربشاث معناسنه که عبیده مهد درار حکیم‬ ‫سنایی بیت دایه عقلست ازیرا ی سه ن» مجتهد را یکاهواره ظن و هام ناف‬

‫ابه قاریکه عبیده ق به دوراصلانده ترکیب اضافیدرکوبک اناسی معناسنه‬

‫چونکه مام میم ممدوده نث فنی و میمانیه ایه مادرکیا بامعناسنه در ناف الی‬ ‫بدانجی قطعه نث بیت انبسنده کلان نافه دانمخففدرکوبک معناسنه چوکه‬ ‫قابله ر=کوباک کسداکاری امچون مام ناف دیو موسومه اولدی» باراج‬ ‫باء موحده عدوده تا وراء عدود منتخمحاری و جیم ایله معینی قابله ایضا‬

‫* جوجق کودلشیک طوقش اولان نوزاد هونورآد‪.‬‬ ‫کودلث * کافی ممدوده لث صامی ودالاث فخی و کف ثانیه ایله یعی طفل میر‬

‫نظامی بت عیاه کودلشرابیاموزد ادبی کرشود کامل نمی باشد مجاب شاهدی‬ ‫مرحوم ومصراعنده دی اوغلانجغد کودل و کنالت کرزی بیوردیفندان کاف‬ ‫ثانیه تصغیرمجاون اوله سی فهم اولنورناتاکه کتب موثوقه رده کاف ثانیه‬

‫|‬

‫ه ‪ ۳۱‬؛‬

‫سزکود طفل معنا سنه نقل او نمادی فله د رانناظم لوراده هاعر سعید به اوراد‬

‫هاء رسمیه سن یکپسیده سکون و اوایله یک طوقش اولان معناسنه حرکبدر‬ ‫چونکه او یکی دیواقر قید نجی قطعه نث‬

‫بدت ثانیسنده کلورز اددایی زاده‬

‫فریحی قطعه نث بیت سادسنده کلان زادن لفظاندن مشتق و مأخوذ در‬ ‫نماد ترجم مهربانی وبوارشی او خشه مقادرهم مجدد‬ ‫مهربانی و آخریده ی با محتیه مصدریه در مهربان مرحتلودیو قطعه اولی لث‬

‫بیت ناسند ادی همدی بر نوع حریرباف جاما به هر بازی دیر را نوازش‬ ‫وث وو وعدوده لک فتحاریه واختن لفظاندن مرحاضر آخرینه ماقبلی مکسور‬ ‫سنین مجه الحاقیله اسممصدر درچونکه مستقبلاق خامجهانک زایمجیه به‬ ‫ابدالیسیله نوازدواتوارنده =کالو رعلی ماسبق فی قو‬

‫عبدالمقدمه‬

‫عدس کردیتیدی طالکسهیه الله دینور بیداد ‪.‬‬

‫سینکره وسی کاریکبیسیده =کا ف فارسیه به اسم فاعلدرچونکه ستم ط‬ ‫معناسنه در کروکاریکپسیده اسم فاعل اداتید رکن ستمکار میان عو‬

‫امده‬

‫کانی عربیله مشهور در فامآ که فعنایی کاف فارسیدرمیرنظامی مثنوی بعدل‬ ‫و سخاوت بشوسرفراز نیایدستمکارگردراز بهشتست جای سترور کریم‬ ‫ت‪-‬که دوراخ تکاب ستمکرلئم بیداد» معنی ظلم وجورچونکه قادات نفیدر‬

‫بلامعباسنه کاسبق فی الادواتلر که داد عدل دیو یکری دردنجی قطعه نث‬ ‫بیت الننده ت=کلورهمد خیابیداد ترکستیانده از شهراسمیدار پادشاهانه‬

‫مر‬ ‫ن‬

‫| کوردیلادی مردم خوارکافرادیسکریتم اول شهری خیلدی‬ ‫کلا جه‬

‫انت اولدیانا وی معاذا اله دیملث رکسی‬

‫ملا‬

‫‪-----------‬‬

‫نادانی آخرندهی محتیبه مصدریه ایله یعنی جهالتریر انادان جاهل دیو‬ ‫می=‬

‫‪-‬‬

‫| قطعه اولی نث بیت حاد عشرده‬

‫یا‬ ‫بشنعلمدویاستعدادند‬ ‫چ‪k‬ر بجایی ==ک مسه درداننده دان‬

‫ا‬

‫‪.‬‬

‫ب‬

‫داننده و دادستان لفضلندن اسم فاعل د را تکم ماضی متکلم و حتیده می‬ ‫طقوزی قطعه یک بیت الننده =کلورچونکه مسنقلاف سبات حذفی |‬ ‫یا در همی‬

‫| داندوداننده =کلور با دانش * دانستن مزبورامتر ینالث آخرینیه‬

‫ماقبلی جکسوراشین مجسه الحاقیله اسم مصدر در یعنی علم و استعداد‬ ‫‪K‬لا دی طا شلو بیره سیکستا نوطا شلق سنکلاخ اولشی‬ ‫ساکستان ‪ .‬آسیم مکالدرچونکه سنلث طا ش دوقطعه انیه تک بیت تأسعنده‬ ‫علای‬

‫تحت حجتم‬

‫له‬

‫کدی‬ ‫‪g‬‬

‫‪;\ ۱‬‬

‫تمیس سادات اسمک در حالی ما سقف الادوات الربه میرانی‪.‬‬ ‫نایینظم خوابازطبعع کردون» چواسیکستان نباشد جای کلشن» لکن بوبتده‬ ‫مقطع درمعناسنه درغافهم استکلاخ مرکدرچونکهلاخلام دودمانی |‬ ‫وخا مجله به هرقنق اسمه لاحق او لورسه وفرت و کثرت معناسی اهده در‬ ‫میر نظامیابیتهاییاباقی سراسرس کلاخست‬

‫درونمایو ده دیولاخست‬

‫لاد لامسود و دتارقاییدویدواارللآییهآیدعینیلاددیوودایروکاهرلعندی ددیمابحتالائدط دیر رمختاری |‬ ‫درهجوییت همت هایی از طاقت سائل بکذاری» سرلادچنان بند=که‬ ‫برداردینالاده دیواره دبی فارسیدر آکن شیوی حسبیله ترجمه قلندی صائب‬

‫بیت برنواضعهای دشمن تکیه حککردن ابله بسته پایبوس سبل از اقکند‬ ‫دیوارهای بودن بشقه لادیدی معنایه داخ کلوراول دیوار درجه سی که ارکیده‬ ‫قورعی بیده مدمالک دیررئازی جمعنی فاش لطیف ثالث بمعنی خالی یعنی رابرایع‬ ‫جمعنی کل واشکوفه خامس بمعنی آبادانی وتعمیر ستاد سیلادن لفظاندن تخفیف‬ ‫اول نشدر سابع شهرلارلث برانای دخیلاد در بنلاد تر=کیب اضافیدر|‬

‫چونکه نباءموحدالت طمی ونوان ابله هر نسانه لک غایتی و اغاجلک کوکی‬ ‫و قیونلث و حوضلث قعر ی حاصلی بن لاد دیوار دوی معناسانه تکم‬

‫سرلاد دیوارباشی معناسنه اولدینی =کایی کلایه اصفهانی بیت یقین‬ ‫شناسی ‪-‬که چندان بقایانه خواهد ماند بنای گرعدوراچو بدبو دبتلاد‬

‫نماد چه میکویی نه سویارسلث نمی دانندبتلزلرد‬ ‫چه» به معناسنه کامره غیرمرطلا ی» ادات حالدراکاسبق فی الادواتالرکبة‬ ‫=کووی دهفردمخاطبدر تکم متکلم وحساده سی قطعه استابعه نثبیت‬

‫تماد کای قق ارد نسلک تواییکه سن سالث یاد |‬ ‫||‬ ‫کافی قنقبرد نسلت و قنده ایدن و قندن کلورسک د‪ :‬کدرچونکه آخر ده کی‬ ‫یا حتیه خطابیه در کاسبقق الادوات البسیطه‬

‫کافنده دوقطعه ثالثه بلک‬

‫بیت را بعند مادی خواجه حافظ بیت صلاح =کار کاومن خرابکا‬

‫این تفاوت راکز کاست تا کجاه تویت فوقبه الث ضعی وو او مجهول ویاء‬ ‫تحتیه ممدوده این کسریه سن سلک معناسنه حکیم سنایی بیتچه کم راحت‬

‫توان ودویچوانین شد که ان منم و وی ‪ .‬چونکه اوسن دیوانطعانه کا‬ ‫م‬

‫‪۲۱۳‬‬ ‫بیت انیسنده دی یا تحتیه اول ثانیه به مسندو مقداولسون دیو زیاده‬ ‫اولندی یونانیه خطناب اچواندربیکاله با موحده ممدوده لث = کسری‬ ‫و =کاف فارسیها نمیدوده لث ونونث فتحالریوهاء رسمیته ابله باد‬

‫و اجنای معناسانه = که مقابلی آشنادر مولانا صائب بیتای دل‬

‫وسیع جهان یکلهشویکهشوی آن کارخانی همنشوشیناشو|‬ ‫‪ :۴‬مفاعیلن مفاعیلش هزج در محل این اث آدی تم‬ ‫یعنی وقطعه بحر هرحمن الاجزاد درشو قدر که ضروی مدالدرچونکه آذ له‬ ‫دیو سبب خفیف آخرینه رحرف ساکن زیاده ای که در رمثلامفاعیلن مفاعیلان‬ ‫به ایشتدم خواجه دنبربر شنیدم یثیث از استاد دا‬

‫او او را‬

‫|مناضایممتکخلمفویحادیهیدرانایسالاتنبادیبترادیواویناطکق بیوزناجیز قطعاهیمنیتمواینادن|‬ ‫کلور» از» یعی منعلی ماسبق فی الادوات الر=کبة» استتاد‬

‫همزه ناک خمیه معروف بعلاوفننده ما هر کسنه معناسانه در حکم انوری‬

‫|‬ ‫=کسبرانفله عربیدار بمعنی سید وصاحب عبیدوگاللث و جواری تنبیه مجم‬ ‫پیت تماتی که من از خلق جهان دارم همان جفای پدر ودسله استادی چونکه‬

‫بومقوله لری تصرف ایدویپ کندولسانارنده استعمال ایتد کارنده بعصایحه ابدال‬ ‫حروف ویدال حرکات ادرارفافهم خواجه دخی فارسیدریکن رکیده شیوی‬

‫حسیقیقه ققنطدعیه متعکرنادطامدهرارمدنههرتامشتکلسینپنسدماهمّد تکمالواسوسیختگی‬ ‫‪k‬لا‬

‫قطعه در بیانی قطعه اولی عنوانی شرحندهکدی‪ -‬میز آفعال ببندن‬

‫ادا» معروف عمجزا داسیاه چشم کی وصف ترکیبیدر‬

‫اسم فاعل عی بیدرا‬ ‫مجاری اد الوهعنا سینه و در ادات ظرف د یو ادوات عمر = تک به ده‬ ‫کسی نزد بیان دیوللی رانجیقطعهنلث بیت اخیرنده کلورهرادات گومدر‬

‫پسند وصف تر =کیبی اولدیای حالده قطعه عاشتراک بیت انیسنده کدی‬ ‫حاصل معنی هرمس کل قبول اید مجیعندنده عمجزا دالوقطعه یا خودرقطعه در‬

‫و کارایدن خود بیان کند و این کاشی خود بسند عدی‬ ‫خود بین وصف ترکیبیدار معنی متکبر و تمجب ابوالعبانی بیت دارد و عالم‬ ‫هم می شود مذ موم» نکندسودظا لم و خود بیند چونکه خود کند و دیوید‬ ‫اوتون‬

‫‪۲۱۳‬ب‬

‫| و وزنی قطعه نث بیت را بعنده =کلوربین دیدن لفظاندن مرحاضر‬ ‫با خود اسم فاعل مخففدر بیانی قطعه اول یک بیت بالی شرحنده یکدی‬ ‫خودپسند دخی وصف ر=کیببدرعلی معرفته آنفاکال نجندی بیت‬

‫بام خودرا کردهانندی کل زیاد هوا کفت دررویش صبای خودپسندی یکی‬ ‫ملا هم اوزون بویلویه هم ممتازه دیررس سربلند نماد‬

‫سر بلند را نت سکونیباله عمر =کبدر چو تکه ستریاش دیو‬ ‫یکری بدانجی قطعه نث بیت اولند کلور بلند بوجه دیوقطعه ناسعه کیبت‬ ‫عاشرده دی ایکی معنایه کوره ده الویررابوالعباقی بیت مجاه ورنیه‬ ‫عشقشی چوسسربلند شده ام ‪k‬لا اسیرخال وخط وزلف درکند شد ه ام‬

‫نمایی نو دیندی نصبی اولیان بیچاره به تمد‬

‫‪-‬بی‬

‫بی تو مر==تکبد را چونکه بی آدات نفی در کسبقق آلادوات الرکبه‬ ‫و نصب و چاره دیو قرق بشمی قطعه ناک بیت خامس عشری شرحند کلور‬ ‫جنجاره دخی فارسیدر لکن ترکیده شیوی حسبیله ربجه ده ذکراولندی‬ ‫‪.‬‬ ‫ملاقلی محزون هم نیاز اهالید کد رمستمند )‬

‫مستمند آسم متسو در آی کی معاده زیرمست میآثصتمیوسنت سکوفی وناء‬ ‫|فوفیه ایله ایکیا معنایه دراول یعنی نم و اندوه و حزن نانی معنی نیسازوشکا یت‬

‫ورجامندادات نسبتدرکاسبق فی الادوات الراتیک به مستمند یعنی محزون‬

‫و غمنا لش شخ سعدی بیت آتش سوزان نکند با سپند‪ ،‬آنچه‬ ‫=کند دود دل مستند ‪ ۴‬و تماعی نیازمند و متشکی کال نجسندی بهت‬

‫=کافی بپرسش وچوآم چاه آورم رحی بیسار ایران و استاد‬ ‫گم سیاسی‪-‬‬

‫مجلا دلستان دلد ارتعبیراولنوردلبرره مجلا‬

‫بواوج کله دت هربری وصف ترکیبیدارچونکه دل کوکل دیویو مصراع ایده‬ ‫|مذکورد رستان قرفی قطعه نث بیت انیسنده کلان ستادن لفظاندن‬ ‫امرای خود اسم فاعل مخففدر تکم امراولدینی حالده اللی برنجی قطعه‬

‫نلث‪،‬‬

‫بیت سابعنده کلوردار بوقطعه ناک بیت سادسنده کلان داشتن لفظاندن‬

‫امرای خود اسم فاعل مخففدر بر وصف ترکیبی اولدینی حالده قطعه اولی ناک‬ ‫بیت خامسنده تندی فام که دلبر فارسی آیکن ترکیده شیوعیه ترجه قلندی‬ ‫و مجلا‬

‫دل کوکلد رقلب معناسنده بغلامه مبند نماد‬

‫دل» داللث کسبری ولام ابله قلب که ترکید ‪= ۰‬کو کل دخی بور‬

‫ه‬

‫متحمل‬

‫====‬ ‫================‬ ‫حضرت مولانابیت س سرشتر عشق بررل روح زدند یکقطره خون چکید‬ ‫و نامش دل شد مبندانهای حاضرد رچونکه میم مفتوحه ادات هیدرعلی ماسبق‬ ‫قالادوات الیسیطة بندبندیدن مرحاضردر تکم ماض بسیقطعه تاسعه نث ببت‬ ‫» آچالش اولدی کشا ایشی بسته بعلقشید علث‬ ‫سادسنده کدی‬ ‫کشایش‪ ،‬کاف فارسیه اث قبیله کشودنی خود کساییدن لفظلریدن امر‬

‫حاضر آخرینه ماقبلی مکسورشین ممجه الحاقیه اسم مصدردر تکم اسم فاعلی‬ ‫کشاینده اون درد نجی قطعه نث بیت اولنده قدیمیرنظمی ثبت کشایشی هدکار‬ ‫هارا خدا عقیدهات شود کردرست باخدا بسته بستن لفظاندن اسم مفعولدر‬

‫تکم ماضیسی قطعه تاسعه نلث ببت سادسنده‬

‫دی ومناسبتله آکزاصول‬

‫موسقه مربوط اولان شعرهاده بسته دیرزا کذا فتحفة الاحباب همدخی نسج‬ ‫قاشی چون تختهپرهزینه الوان حمیرصناررل کدخیسته دیراکذف ایع‬ ‫دهم دوکوم آدی کره وجقوردرشلواربندی‬

‫کره ماکاف فارسیه نثورات کسترلی واظهار هایله تعقی عقده حی باغ‬ ‫وینده خصوصا اوچقورده وفوشاقده اولان عقدمه کرهبند دررابوالعاقی‬

‫بیت کساده اد =کیرهبندبرد نورش کف آورده مفتاح کج‬

‫نها نش‬

‫شلواربند * وصف ترکیبیدرچونکه شلوارطون دیوقزق یدیحی قطعه نث|‬ ‫بابت اولنده کلور بندبندیدن لفظاندن امر یا خود اسم فاعل مخففدراکاسبق‬ ‫بیانه آنفامعنای ترکیبیسی طون بغلانجی د‪ :‬کدر کناوچقورده غالب اولدی‬

‫ابوالعفیات شلوار ندبسته منقش کر بوده و عشایکان چوعار اطلس است‬ ‫مجاز طتلوکل کدر شکر خند و لطیفه بذله در مجلا‬ ‫شکر خند وصف تر=کیبیدرضادی زهرخندشاعری بابت خنده ماهرو‬ ‫‪k‬لا‬

‫شکر خداست‪ ،‬خنده اهرمن زهرخنداست چونکه شکر فارسیده وار‬ ‫معرفدریکن فارسیده تشدید کافله ده جایزدر عربیده کرو قندد ورز هر‬ ‫یده‬

‫||‬

‫معروفدرعربده ستم دیررخندااوتوز نجی قطعه نث بیت ثامننده کلان خندن‬ ‫لفظاندن یاخود قرق دشتی قطعه نثبیت اخیرنده کلان خندیدن لفظاندن امر‬ ‫حاضر باخود اسم فاعل مخففدر‬

‫بذله با موحده لن کسری ودالاث سکوفی‬

‫ولاماث فنی ها رسمیه به معنی لطیفه اکن عی ایده ایش اسبانی معناسنه در‬

‫|‬

‫|‬

‫هاد کلث است هانا اپله هم خنده ریشی وریشه ندهد‬

‫ترکیده‬

‫م‬ ‫ل‬

‫(‬

‫‪۲۱۰‬‬

‫ترکیده معنای لغویسی اولان صقا له کلث دخی و معناده اصطلاح‬

‫اولشدارچونکه وندرترکیب اضافیاردر که خنده امر صیغه سی اوز ره‬ ‫اسم مصدردریدریشی» صقال دیو الی او جابجایی قطعه نلث بیت بالثند مکلور‬

‫داشتن طونماق شنودن ایشداوب طونماق دیث»‬ ‫داشتن دالعدوده نلثاتی و شین مجمجه ایله طونمق معناسند مصدر در کرلش‬

‫محسوس کرالمعنی خواجه سلمان بیت مللث راامید از چرخ بیدقطع =کرد‬ ‫چشم ر=کردسامندشاه باید داشتن» مستقبلاقی شین مجاه نلث راء م‪t‬مله به‬ ‫ابدالیلهد اردو دارنده =کلور» شنودن» شین مجیه لئونون ممدوده نلث‬

‫ضیاری معنی استماعیعنی ایشداوب طونماق که قبول اتمالث معناست نه مصدردر‬ ‫|هیرنظامی بدت شنودن آن سهن شهریار جهان * بازنونها ساده سرافکرزان‬ ‫هستقبلانی شنودوشنونده کلورعلی ماسبق یی ‪-‬انه قا سالادسی القطعه الاولی‬

‫هم قبول اقلث پذیرفتن نصیت اولدی اند ‪:‬‬ ‫پذیرفتن» پاء فارسیه الث فنی و ذال مجیه گدوده لک ‪-‬اکستری وران ث فضیله‬

‫پمذصیدریرددنرملسفتظقابنلادینیمعشلتیقاالوشلذهوذ«پپذنیدر»د وبپهذفیرانردسیکبلهو نرایث فخنویدوقنیواکسساکووزنریه |‬ ‫اودالیه جمعنی نصیحته همدخان غن کی چایلق معناسنهدم سیکلوی‬

‫‪ TE‬سرکش او در کم اطاعتساز اولاد خوی آوه ‪|EEE‬‬ ‫سرکش‪ ،‬بومعناده اسانه و حیوانه صفت اولور حق خرافقطعاوهشی‬

‫قله ده سرکش دیرزاصالنده وصف ترک بیدرباش چک بی معنا ستانه زیرا‬

‫بسیرتبساشا بدعینودهیککرلاینیدکنشبییدقنطلفعظهاننثدنبایمترایوالنخدوکدااوسرمکفاشعلقمرخیفحفیدرقهطمعهدخکی |‬ ‫ایکا مطرب واریدیکه برینه سرکش ورینه سرکب دیرلر ابدی زمان رادمبی نظیر‬ ‫استادلر ایدی» بدخوی» دخی فارسیدراصلنده سیاه چشم قبیلندن وصف‬ ‫ترکیبیدرفاطبعلومعناسنه چونکه دفتادیولوتوزشی قطعه نثبیت اولنده‬ ‫کلهر خوی معنی طبیعت دیولای داشی قطعه نث نیت سایی شرحنده کلور‬ ‫ملا مشت بوعرق سلمه درسیبلی اوررار میرانند علا‬

‫مشت ‪.‬میت تاتی واشین مجیه نث سکونی و تقوقیه آیاه بومرقکه عبیده‬ ‫دیراربوندان بشقابه اوج معنایه دمای کلور اول یعنی =کف‬

‫او راحبه حق بر اوج مقامنده کشت ومشی دیررئاقی بمعنی چیر اندلا‬

‫‪۲۱ -۹‬‬

‫یعنی شی قلیلد‪ :‬کدرثالت جمعیمالیدن یعنی مشتن لفظندن اسم مصدر‬ ‫سیلی * سین ولامعدود نینات کسرریه بی بو وجهله در که بر آدم ارمقارن‬

‫در ‪H‬ا‬

‫راست ایدوب نرمه کفایله خطایدن کاسه لک بویننه تیغ واری اوررار عامه‬

‫غلط ایدو بطنجینه دایرلر حکیم فردوسی بیت بفرمودتادست سبل کند‬ ‫باسیلی قفاً که شنبل کنند ‪ .‬لکن طنجه اولدیغنه بوبیت شاهددرهانقبت‬ ‫خورده غزالی چوسیلی زشیر» ‪-‬اسکندجلوه درصید کاهش دلیر چونکه‬ ‫ارسلاندن وجه مذکوراوزره اورمق ملحوظ دکلدرانجق کف ودسته راست‬

‫اورر یا ادات حالدرعلی ماسبق فی الادوات الر=کبة» زننده قرقمی‬ ‫قطعه تثبیت سیابعننده کلان زدن لفظ اندن جمع مضارع غائب در‬ ‫ملا یورغانه آت اولدی تکاوریا غزه شبدیزدی مجد‬

‫تکاوریورغه آت معناسنه اولدی یکی مطلق آت معناسنه ده کلور خواجه‬

‫سلمان بیتزتاب رخش تکاورزیراوی مانده آتشی که بر آنکارد آب حیوانش‬ ‫|ق الاصل وصف تر=کیبیدرچونکه لث قوشش دیوقطصد تا سعه نلث بدت‬

‫اخیر دهکدی آور وصف ترکی اوله رق کرمی رنجی قطعه نث بیت اخیرنده |‬

‫|‬

‫کلور شبدیزه با موحده اث سکونیه هرسیاه آه دیررعومازیر اشب که‬ ‫معناسنه اولد یغندن سیاه لازمیدردیزدال ممدودمای کسبریوزای مجیه ایله‬

‫اسب کی آت معناسنه درخواجه سلمان بیت ازپی شبدیزشیدی شب رکاب زرزدند‬

‫اسمیدر که اغزایدی یع الفرسدهنام اسب شیرین در که خسروهورامشی دیوب‬ ‫بوبیتله تمشک ایلدی بیت چوپرویز آن سهن بشبند شدتیر ایجست از جای وشد‬ ‫بر پشت شبدیزه فائده تاریخ طبریده مسطوردرگه مذکورآت د نیاده اولار آتلردن‬ ‫درت قارش یوکسلک ایدی وقوبروغی سازآترلث یکی قویروغی قدرواریدی‬ ‫اوای کی والث طورردی وهرایاغنه اون ایکی مخ ابله نعل اورراردی خسرو کندو‬

‫طعا ماندن اکید بر رایدی و هرنه طع آمایسه بردی مربورآت اولد کده‬ ‫برهرهرشفافه صورتی تصوبرانیدردی حالاول طاش شهر کرمانده دردیرار‬ ‫‪ ۴‬اسب آتاشکنلورهاواروقوه آندرستد ‪k‬‬ ‫اسب‬

‫بلا‬

‫همزه‬

‫ثگی وسپنلث سکودی ویاء موحده به مطلق آت معنا سنه عربیده‬

‫فرس کیه رهوار سکون ها به معنی فرس فار‪ ،‬زیرارادیول دیواونوز یکرنجی‬ ‫|قطعه نثبیت نامنده =کلورواردات نسبت وادات صفتدرعلی ماسبق‬ ‫‪: ----------‬‬

‫ق‬

‫‪۴۱۷‬‬

‫فی الادوات الرکیه میرنظامی بیت زیراورهوار خوش رفتار بود در پی صباندید‬

‫غبار میرخسروییتبه از عنان ادب درکشیم در این میداند که نشیب و فرازش‬ ‫پای رهاوارست» سمند» سپنلث و پلت فخاری ونونک کوفی ودالیله‬

‫قول آیه ده دیر رعوماآت معنا است که خصوص احکیم فردوسی ابت‬ ‫نشسته‬

‫بر تازی اسب دهندههای ناخت ترسان زبیم = کزند ملا‬

‫کویرلشبینی کیسوز صتاحی دهقان ایش‬

‫مجلاه‬

‫دهقاناد آتاکستری و هانات سکونی وقاف مدوده کفتی وتون آیه کویرش‬

‫سوز صاحیی معناسنه که کابعضلری کم وبی بین دیررفرهنگی شعوریدهکویلو‬ ‫معناسنه دیوتفسیریلدیکال پاشازاده مرحوم کندونصارف خاصیل بیورر که‬ ‫دهقان لفظ معربدرفارسیسی دامغان ایدی اصلی خان ده علم و مجق مضاف‬

‫البه نقدیم اولندی چونکه خان رئیس معناسند ده قریه معناسنه در تکم عدة‬ ‫المحققین سعدالدین رجة الله تعالی بیضاوی حاشیه سنده تصمراع نشدر‬ ‫بوعباره سیله الدهقان رئیس القریة و مقدماگمحاب ازراعه وهومعرب انتهای‬ ‫بدت چوآیدخت دهقا نادر=کراقی دلش مائل شودیرجفت رازی کال‬ ‫پاشازاده وبیتی مدعاسنه شاهد کتوردی اکن شعوری مرحوم یور که‬ ‫د‬

‫بوبیتدن رئیس اولق فهم اول از انجق =کویلوولسی فهم اولنورچونکه‬ ‫|=کویده رئیس اولان جفت سورمزانتهای فقیرشو به فهم ایدرم که شاعرل‬ ‫عرادی رئیسی معناسی اولدیای بعد عمق العظر ظاهردرهمان ناظم تحل‬ ‫بواجبلدان رئیس معناسانده اولان سوز صباحی دیو تفسیریلدی بلکه‬ ‫ار‬

‫ناظملک تعابیرنده وایکیا میباننده توفیقه دخی اشارت واردار کالاخق‬

‫‪ -۴‬روستااوده دیث کویدرهم اول معتاده کند ‪:‬‬ ‫روستاآراء مدوده لث ضی وسبناک اسکوفی و تاء فوقیع الث خیاه یعی قریه |‬ ‫حضرت مولانابیت قول پیغمبر شنو آی اوستا =کورعقل آمد وطن در‬ ‫روستا بوده و وسنرستاو یکی صوریده آخریدهیاء تحتیه به راستای وروستای‬ ‫دای جاژدر بوتقدیرجه بوده درت لغت وارد رعرب تعریبایدوب رستاق‬ ‫دیدیار کال پاشازاده مرحوم بونده دجّی تصرف خاص ایدوبا بیورر=که‬

‫قالاصل روستا مزرعه معناسنه چوکه راست رستن لفظندن اسم مصدر در‬ ‫آی مدایه آییدن یاخودآمدن لفطندن اهری خود اسم فاعل مخففدر ده‪ ،‬دانلث‬ ‫= کسری و اظهارهسالیله دیه لفظاندن مخففدرقریه معناسنه حضعریت‬

‫‪۲\۸‬‬

‫مولانابیت ده مروچون مرددر اجق کند به عقیل رابی نور بی رونق کند کند‬

‫کافکا فضای ونولت سکونی ودالیله ده کی قریه معناسنه کال پاشازاده مرحوم‬ ‫دیرکهاه کندی ارباب لغت کوی معناسنه تحریرایتدیازمایندیاربلکه مدینه یعنی‬ ‫شهرمعناسنه در بومدعاسنه شاهد سمرقند که اصلی شیرکندیدی تعریب‬ ‫ایدوب سمرقند دیدی رزیرا شهرمزبورشار نام رجاریه ای چون بنا اول نشدراول‬

‫امرده ==کندشگردینلوب بعده علاولق چون مضاف الیه تقدیم اولندی‬ ‫ابن خلکان تاریخنده یازمنکه ان شمراسم جاریه الااسکندر مراضات فوصف‬ ‫الاطباءارضاذات هواء طیب و اشارالیه بطاهر صفه فاسکنه ای هافلاطابت |‬

‫خ مدینه وکندبالترکی هوالدینه فکنه قول بلدشمربوسیدن سمرقند دینالشدر‬ ‫انتهای آکن بویه او لقدن قربه معناسنه اولامقلازم د=کالدرجاز که‬ ‫ایکسی بیننده مشترلشاولسون بهرحال ناظم تحریرارباب لغته تابع اولدی فالله‬ ‫در بوندن بشقه =کنداوج معنایه داخ کلورا ولیعی شکر که معربی‬ ‫قند در اقیماعی ریش یعی جراحت ثالث عینی حاکریزیعتیق فرار‬

‫| سال‬

‫آیغات آن اوزر قوررآو‪-‬کارنورسک معرفت‪.‬‬

‫کریاموزی هزپای ترابرستر هند‬ ‫ترجمه و تفسیردر‬ ‫==کرد آدات شرطدرکاسبق فی الادوات الرکبة بیاموزی‪ ،‬قرق یکی‬

‫قطعه الثبیت ناسعنده کلان آموختن لفظاندن مضا رع مفردشمخاطبدراولنده کی |‬ ‫با موحده صله د را کسبق فی الادوات البسیطه ها از او هاناکا ضمی ونوث فنی‬

‫ورالیله یعی معرفت وصنعت میرنظامیابیت هزصاحبش رابعالم های میان‬ ‫کسانرا =کند آدی» پای « آیاق دیویکری بدانجی قطعه نث بیت را بعنده‬

‫کلور‪ :‬ترا» تحقیق قطعه ناشه لث بیت اولی شرحنده‬

‫دی فافهمد بر» ادات‬

‫|| استعلادرعلی معناسنه کاسبق فی الادوات الرکبد سر باش دیویکری بدانجی‬

‫قطعه نثبیت او لنده تبدی» نهند» نوک =کستریه نهادن لفظندن‬ ‫مضارع جیغائب در نهادن مقامند ه عربیده وضع وحیط دایرلر‬

‫قطعه درذال خوآتش که =کتی استلداد‪:‬‬ ‫قطعه درذال پایانی قطعه ولی عنوانی شرحندهکدی خوان * اوفودیو‬ ‫قطعه اولیاک بیت سادسنده کدی آخر ده کی ماقبلی مفتوح شین مجاه ضمیر‬ ‫غائیدرعلی ماسبق فی الادوات البسیطة « کهادات ربط درکا سبق ایضا کیا‬ ‫|ایدربسالث دیویکرگی طاقوزشی قطعه لث بیت اخیرنده کلور استلذاذ استفعال‬ ‫وزاننده‬

‫‪۳۱۹‬‬

‫وینده درحاصل معدیوحررکرفدذنالاحوقزنادقهاغالوثلاکنهقعیطعجههایشاوققایذکه استلذاذایده سالث |‬ ‫‪%‬لا‬

‫دور کردن» مصدر مرکیدارچونکه دورااوزاقد یو اکرمی برنجی قطعه لث بیت‬

‫را بعند کلورکردن یک دیویکرمیایدنجی قطعه اثبیت نامنند کلوره اشغاذ‬ ‫افعال وزننده مصدرعربیدرنلایسی شین معبه اث فنی وقافله شقذ در بعد معناسنه‬ ‫ملا دی علدانماغه جنبیدن او معماده نیاذ مجلا‬

‫جنبیدن پلث ضعی وتوث سکونی و بء موحده ممدوده تاکستریه مصدردر‬ ‫عبیده لون ممدوده لتیاء موحده اوزره نقدیمی ابله با ذدیراتحرکته مراد فدرخواجه‬ ‫سلمان بفت صبایبوی توچندان دویده بودیک دوش» نداشت تابسمارک مجال جنبیدن‬

‫علا زودرفتار او که پلث یوریه یعنی حذحاذکو‬

‫زودرفتار‬

‫سیام چشم کی وصف ترکیبیدراصلی رفقا رزو دایدی سیرسریع |‬

‫معناسنه زیرا زودتیر دیوی کریسکزنجی قطعه نث بیت تاسعند کلوررفتار‬

‫بور بلث دیوقطعه نا به نلث بیت نانبسنده تبدیف عدالتقدیم والتأخیرسریع السیر‬ ‫معناسنه اولدی عربیده صلصال وزنی اوزره ایکی حاع ممله ابله حذحاذد برار‬

‫‪ ۴‬پوبه کردن یوریمالث سرعتله هم احواذ تمد‬ ‫پونه کردن مصد رمرکبدرعرابیده افعال ورننده احواد واستراع معنا سنه زیرا‬ ‫پوبهیللث دیویکریسکزنجی قطعه نلث بیت سا بعنده کلور کردن قدسبق آنفا‬ ‫احواذه افعال وزننده مصدر درعربیدرنلایسی حامله نث فنی و واولیه‬ ‫حود جمعنی سرعت و شتابدار حاصلی بوندهتلاف ومریدفیه بر معنایه در‬ ‫مجددار شدن کرمکه دیرز که آیالت کی وقوبعد‬ ‫در شدن در قلث سکونیه مصدر مرکبدریاچرو کرماث معناسنه عربیده دخول‬ ‫ووفوب دیررز برادر یعنی درون دیو قرق التنجی قطعه نثبیت را بی شرحنده‬

‫کلور شدن اولق و کتاث دیو قرق بشجی قطعه نثبیت سادسی متن وشرحنده‬ ‫کلور وقوب با واو وقاف و اموحده به وزن و معناده دخول کبیدر‬ ‫کد کذرانیدن ایمش یعنی کشور مالث انفا دع‬ ‫|‬ ‫کد را نیدن * کاف فارسیه نلث صی و دالمجید ثلث وراءالدوده بلث خمحاری‬ ‫ونون مدوده نلث کسبریله کداشتن لفظندان مصدر متعدیدار عربیده فعال‬

‫وز نشده انفاذمعنا سنه نلائیسی نفوذ درجغتایده او کارملک دیرلر‬ ‫تمالا‬

‫پاره پاره دیمه درلت لت وشعه شقه ملا‬ ‫ع‬

‫و ‪۳۳‬‬

‫ه‬

‫===چ=======================‬ ‫علی بیایده قطعه قطعه وشقه شقه دیر ارزیرابولفظ مکرر در فقطلت طقوز‬

‫معنایه در اول معیاره و شقه ثانی یعنی ضرب یعنی اورمق الث معنی کرز‬ ‫رابع ==کتانازی خامس یعنی درست وصواب سادس قاپو قنادی‬ ‫سیابع بررود خانه سعی در ناامن =کوتاث معناسنه تأسع یعنی شکم‬ ‫پارچه مفهوی کراره هم او معتاده جذاذ عد‬

‫ز‬ ‫ب‬

‫=‬

‫کراره ‪ -‬کاقلث وراء ممدوده نلث وراء انیه بلث تخاری وهاعرسمیه ایله پارچه و جامه‬

‫کهنه معناسنه ه عبیده جیکی و یکی ذال مجه به جذاذدور همد ایرانیانیه‬ ‫مقامنده دال ابله و معنایه در کا ف مجمع حقیدمرده اولان من دخید ال ایله در‬ ‫ملا قا وعه دیندی کلوته که عاره ==کیپدر‬

‫ملا‬

‫کوه کافث ولام ممدوده تاث طیلری و تعفوقیه نث فنی وهاعرسمیه ایله قوق که‬ ‫عبیده قلنسوه وعیاره دیر رکن ع ره فاتحله مطلق باشه کیلان نسنه درهره |||‬

‫| اولورسته اولسون ایشته بود خی تعریف لفظیده جاز در حکیم سوزفی‬

‫بیت‬

‫صوفی شدی رصوف سیه شدلباس و چون صوفیان کوه بستر رعاقیقرنلث‬ ‫ملا صارغلث آدینه دستاردینور هم مشواذعد‬ ‫‪. i‬‬

‫|دست را عیبیده تمامه کی یک کستری و شین مجمه و واویله مشوآذمعناسته‬ ‫همدی مقر مه به ودستما اه ده دستار دیررشیخ سعدی بیت ای تهی دست رفته‬

‫| در بازار ترسیمت برنیاوری دستاره فی الاصل وصف ترکیبیدرال کویرمعناسنه‬ ‫چونکه دستال دیو یکری بدانجی قطعه نثبت را بعنده کلورآرمد همزه ایله‬ ‫آرایدن لفط ندان امری خود اسم فا عل مخففد رفته در الناطمالخریکه تکثیرفوائد‬ ‫اچون لفظ کلونه ولفظ دستاری عیبیده لغت غیر مشهوره ایله تفسیر ایلدی‬

‫ آوندی قورتله راه یافتن هم است خلاص ‪EE 8‬‬‫|رهایافتن مصدر مر=کبدر عربیده نجاسات واسخلاص معناسنه‬ ‫جونکه رها قورتلاق دیو قطعه اولی ناک اون آیکمی بتنیده کیدی‬ ‫یافتن بولاق دیو اللی رنجی قطعه لث بیت حادی عشبرنده =کلور‬

‫ملا دارای قوربارمه رهانیدن اویله نقاذ نماد‬

‫| رهانیدن » را لث و هاء ممدوده اث فخاری ونون ممدوده لث کسر به رهیدن‬ ‫لفظاندن مصدر متعدیدرعراییده اون وقافله افعال وزننده انقاذ که انجامعناسنه‬ ‫نظای بتمن سیر=کشته راز کار جهان » تواتوانی راهانداز رهان‬ ‫‪------‬‬

‫ن‬

‫‪۲۲‬چ‬ ‫‪.3‬‬

‫گردیدیارقورقق اولان کسهیه غر دل رعبوبد‬ ‫غدلغین مجیه اث فنی وراثت سکونیه عربیده رعبوب و خالف دیوارق الاصل‬ ‫‪-‬‬

‫مراک در قبه ور کلومعناسند چونکه غن معنی قبه دل کوکل وورلد دبولون‬

‫بدانجی قطعه نث بیت الثنده کدی یکم کامرادف شتردل دیندیکای کی چونکه‬ ‫شازدوه معناسنه میرانظامی بیت نیاید کارمردانازش زدل ‪۴‬که غرادل هم نباشد‬ ‫مردمقابل رعبوب» را وعین وایکی یاء موحده ایله عصفوروزننده مضبوطدر‬

‫نماد دی صنعقاغه پناهیدن او معناده معاذ تمد‬ ‫پناهیدن پاء فارسیه الث ونون مدوده لث خاری وهاءگدوده لث‬ ‫تمالا‬

‫مجامعنا با ت‪:‬‬

‫ساکستریل مصدر درعربیده نغمله معاذ و‬‫حکیم فردوسی بیت بدیدازیدونیاث بازار و بیرادان پناهیتابدار کراو‬ ‫‪K‬لا با صمغه دیندی بهیدن که مراد فدردوس‬ ‫مهیدان *‬

‫ملا‬

‫با موحده اث فنی وهاء ممدوده لث =کستریله مصدر در‬

‫عربیسده دوس دایرلر حیق پاپوشیه میداس تعبیری بوندندر‬ ‫ملا غالب اولا غه دی فیروزودیخی اسخواذ ملا‬

‫فیروز فاث فتی و یاء عتیه نث سکونی وراء نماید و ده اثضی ورای |‬ ‫مجید ایله عربیده ظفر و غلبه واسخواذمعناسنه عبدالواسع چلیابیت ||‬ ‫دولت فیروزورای روشن و تخت جوان * هیت و وعنم فرخار روان |‬

‫همدیخی فیروز برطاغ اسمیدرو خسه مسترقه دن اوچی =کولث‬ ‫اسمیدرو قباد شهریارلث پدری اسمیدر» اسخواذ ‪ ۴‬استفعال وزننده‬

‫مصدرعایدار تکم حق تعال استخوذعلیهم الشیطان یورشش در‬ ‫به فارسی و عروی ایسله سوزم شیرو تکر‬ ‫فارسی به دیباجه نث یکری طاقوازنجی بینی شرحنده عی بی دیباجه نلث‬

‫بیت تاسی شرحنده بیانلری دی شیر سود دیو اونو زید نجی‬ ‫قطعه نثبیت سیابعننده =کلور * شکار از معروف‬ ‫ملا او قیا ن=کودلشلوساله ایدراستلداد ملا‬ ‫چوجق دیوقطعه سادستهٔ عشترل بیت نامنند مهدی به نو‬

‫==کودلش‬ ‫یکی دیوقیق ید نجی قطعه نلث بیت انیسنده =کلور ‪ ۴‬سال * ییل دیو‬

‫قطعه رابعه عشارل بیت نامننده کدی بونده اولان هاء رسمیه هاء مقداره‬ ‫قریب هاء نسبیه در استلذاذب‬

‫تاکتتا‬

‫‪۲۲۲‬‬

‫که وقطعه ده رد اعجاز علی الصادر ==کایی صنعت وار =====‬ ‫|‬

‫نماد قطعه ارائیبه را از همه رنکین شعا و‬

‫قطعه رائیه» حرف رابه منسویه قطعه د‪ :‬کدر راه ادات مفعوالدر‬

‫از جمعنی‬

‫من کاسبق فی الادوات الرکبة «همه» هاب دوقطعه امنه ک بیت را بعنده‬

‫کاتدی رنکین» بیانی قطعه اشه نث عنوانی شرحنده گادی» شعار‬ ‫صمای دیویو قطعه نثبیت او لنده =کلور حاصل معای حرف رایه‬

‫منسویه اولان قطعه یی جمله سند نارن=کلوو زیی اصیسای‬

‫‪DE‬‬

‫یک برابکی دوسه اوج دردهادی چارو چهار‬

‫یکی‬

‫|یاث اصلاند میآء متنات تحمیه اث فخه صبر که سیله اول حراتب اعداد در کاهی‬ ‫| اماله به دجّی تلفظ اولنور شاعرییت یک ساعت بیک لحظه بیث دمد کراکون‬

‫مبشود احوال عالم دودالاث ضی الله عدد ده یک معناسانه در افعیخی‬ ‫بودر که واواشباع اولیه کاهی ضرورت وزن بچون اشباع جاژولور حکیم‬ ‫اسدی بدت خساده عقیقین نقط میمماکرد» شب آهبلث در میم دونیم =کار‬

‫د‬

‫و کاهی اولور که آخرینه حرف یاء لحاق اولنوب موی وروی قافیه سنده‬ ‫استعمال اولنوب کالا اسماعیل بیت طاق وروالغازیکی طاق بود» خود مجهان‬ ‫طاق نبو دست دو ی و کاهیآخرینه یاء مصدریه لاحق اولدفاده البته‬

‫و اوایته اولور حکم سنایی بیتاچی کم زجت تویی ودویی» چویقین شد که‬

‫من نمو وقایسه با این لغو کرامامی و همراه با مضبوطدر‬ ‫چاره جام نرسیه دودمان قتی ورایه یعنی اربعه حکیم نوری ایتزاحسنا‬ ‫یوسف رایش صبر چرخ چارم در دل خورشید بایالث خانمان درد زایی‬

‫بوندن بشقاه چاره دن مخعفاده اولو رهام دخی ارداق و ابریق سفالین‬ ‫معنی اسنه ده کلور چهار جام فارسیه لث و هاممدوده لث محلری ورا به‬ ‫چارکی یعنی اربعه همدیخی خرچنث یعنی سرطان معناسنه ده=کالوی‬

‫نماد باج بشوالق شش هفتیدی صای گارد‬ ‫پنج‬

‫باء فارسیه نث فنی ونونث سکوفی وجیم بله مر اتب اعداد دان یعنی خسمه‬

‫شیخ نظای ایتیاج نمازستبه ازاج کج ماه که دی ج شوی کج ساج و شش‬ ‫شین مجمه بلث عی وشین ثانیه ایله یعنی سه تاز مراتب اعداد جغتایده التیاودیرلر‬

‫التسی به دکده التاولا اوچا و لاابالث اولاد خی بوک قیاس ‪ ،‬هفت‬ ‫ان فاتحله معنی سبعه‪ ،‬شماره شین مجیه نلث ضمیله شماریدن لفظاندن‬

‫‪-----‬ی‬

‫اهی‬

‫‪۴۴۳‬‬

‫|اعر در بوندن بشقه عددو حسابت معناست نه و مودت و محبت معناسانه‬

‫مثل و مانند معنایسته و صناغالسی محتمل جراح معناسنهده =کلور‬ ‫هشت سکزیه طاقوازده دیخی او در تمام مد‪.‬‬

‫|مت تققتینمانی‬

‫به ارمر انبعداد تکم سکزجت معناسبتئه‬

‫توغوزدیر ارسبعه سنیازده افلالشحفتاده دیربیت نه تنهپرد هلار اراپرده‬

‫بیربیریچاراوغوز سراپرده ‪ .‬ده ه دالاث فنی و ظهار ها به معنی عشره‬

‫|‬

‫از مراتب اعداد هم دخ دادن لفظاندن امر حاضعر در‬ ‫‪ 8‬بیستمی ی اوتوز سی و چهلاقیقه وارد ‪ -‬تات‬ ‫تا‬

‫بسته به موجب ده اث =کسری و سبلث سکوق و تایفو قیه به معنی‬ ‫عشرین از عقود نمایانهٔ اعداد اصلی بامو حساده ممدوده اینه بدست ایدی||‬

‫ابوالمعانی بیت چارده ساله=کارچه محبوبست و بیست ستاله جوان‬

‫مطلویست و سی «سین ممدوده لک کسریه یعنی لین» چهل‪ ،‬جیم فارسیه اث‬ ‫و هانات کسر لری ولام به معنی اربعین بوده ها اث سقوطیه چلدخ دیرلر‬ ‫| اعتماد الی به یخچاه دیشصت دینوراقشه‬ ‫پنچاه » پاء فارسیه نث فنی ونو نث سکوفی و جیم فارسیه ممدود هاناث فنی‬ ‫و هنر ‪:‬‬

‫و اظهار هالیله یعنی خسین از عقودنمایه شصت واشین مجاهنلث قاتی‬ ‫و صادل سکونی و هفوفیه به معنی ستین فصبی صادمفسامنسده سین ایله‬

‫شست اماشیو ای صادالهادربوندن بشفته سینابه شنیت ساکز معنایه دینی |‬ ‫| کلور اول اولتهدیدکاری ا=کار مجدد مور که آنکله بالق طورزانی باش‬

‫پارمغثیای جکن برای ثالث بمعنی بیشتر فصادرابع معانی زنار راهبان خامس‬ ‫جمعی مضرابی که آنکله ساز چالار رشادستجمعی تارطنبورسایع یعنی حلفهارسن‬ ‫و حلقه کندوامثالی نسنه رثامن یعنی زلف دلبران و =کپسوی محبوبان‬ ‫‪.‬‬ ‫راه قشه هفتاد یازدفتر های نامتداریم‬ ‫|‬

‫هفتاد هاناث فضیله جمعی ستبعین از عقود نمائیه اعداد‬ ‫به سیکسانه هشتاددی طاقسان اولیه نود‬

‫‪.‬‬

‫هشتاد هالی قیه عینی انین تودولت وو ولفغاری ودال به معنی سعین‬ ‫از مراتب اعدادمیرایی بیت چون رسدگرنویسالوده از جهان رخت زند|‬ ‫‪:‬‬

‫کافی بند»‬

‫با صدایوز اولورضاییده که کاخه هزار‬

‫‪۲۲۹‬‬

‫|میده فاتحله یعی ماه از مراتب اعداد ظهوری بیت زراحت دل آزرده خبر‬

‫دید که در سینه صدزخانم سیردیده چغتایده ضم همزه به اوزدوزیونلث دخی‬ ‫فصیحی سینایه چونکه فارسیده اصلی او هرق صبادبول ازدیوبوندن اقدم‬

‫تصرع اولندی هزاره فمحله معنی الف آخر مراتب اعداد همدانی هزارالبل‬ ‫دیواقرقشنی قطجه ناک بیت خامس عشرید کلوو بلبله مشابه برقولی دینی و آردر‬ ‫آکاهن ار داستان دیرلریوایکی معنابه ترتیب اوزر محافظ بیت صدهزاران‬ ‫کل شکفت و بانک مرغییر بخاست وعندلیبا راچه پیش آید هزارانراچه شد‬ ‫* اوچیده برای سه یکی درد ده برای چاریاث اد‬

‫سه یکی یا محتیه به سه یک یا تحتیه سناوچده برمعنا سسانه « چآریان‬

‫وچکتریکی و متافیونی است در ناکامیوودتا‬ ‫تایتان تنگست بوقی باس اوزره تااونده فیلورسلث قرار نمود‪.‬‬

‫مثلایشده برج یک آلتیده بر ه شایش یک دیروقس علیهذا‬ ‫تا آخرآحاده برمیمکتورسالث همان‬

‫هرهونه‬

‫استنتایج تیله آبی دوم =کی اولور آشکار‬ ‫مثلا یکی مقامنده دوم «دری نجی مقامنده جارم آونی برنده دهمیکرمجی‬ ‫بر ماقبلیمضموم میم زیاده ایدرزاکاعرفات آنفالکن سوم و اواوزرنده همراه‬

‫معمومه ابله او چنی معناسنه سی ام یاء تحتیه به کسره صریحه و روبهمنه‬

‫مفتوجه ایه او وزنجی معناسنه فحفظ تنبیه وتقدیرجه نظم تحریرالشعرادی‬ ‫آحاددان عوام مجاز طریقیه افراد اعداد د‪ :‬کدر کرلشبالذات آحادعرفیه دن‬ ‫اولسون کرلشعقود عددیه دن اولسون تذییل عربیده عددی فاعل وزنند قورر‬ ‫مثلاثالث و رابع دیرروجی ودردنجی دیالث اولوروفس علیه سیاره ما‬ ‫پنجم یارم پاریس یگاه خود را داراست ‪.‬‬

‫نام «اون ممدوده یا کسریومیم به عنصف شیخ سعدی بیت نیم نازی کرخورد‬ ‫کرتمام نصف و کرنصف نصف آکچون ناظم محیا یرایی معنایه احتمال ایاه تفسیر‬ ‫ایلدی فلله در ه» درست داللث ضمیله تون وح که ضدی شکست معناسنه‬ ‫ملا صاییسی قاچدردیملث چندایکی =کره دو بار نماد‬

‫چند جام در سایه کافی ونوک سکونی ودال آیه یعنی سئوالعن المقدار‬ ‫‪t‬م‪.‬م‪.‬‬

‫‪ -‬معین‪ ،‬معمه»‬

‫‪----------‬‬‫م‪...‬‬

‫حکیلد‬

‫‪۲۲‬‬

‫عدد ده وغبریده استعمال اولنورمیرزا فصبی مصراع چند=کفتم نم دل‬ ‫بانوازان خوار شدم دوباره یک کره معناسنه زیردوقد سبق آنفتابأر کره‬ ‫معناسندبار شباقیمعناری یکری رنجی قطعه نثبیت ولی شرخنده=کلوز‬ ‫پانزده پاء فارسی ممدوده تاث فنی ونوالت وزای مجیه نث سکونلری وداللث‬ ‫تکم اون ره پا زده اون ایکی به دوازده اون الاق به شازده اون طفوزه‬ ‫نوازده دید کاری =کی وناریش شرای شاهدی شرجزده مشروحیدر|‬

‫تعاونیکهای مورد ای بوریکه دی صدهاسزار‬

‫=‬

‫یوری با موحده ممدوده لث کسری و واولفنی ورایه یعنی عشره آلافحکیم‬ ‫فردوسیبیت کا پیورآن پهلواقی شما را بوددرزبان هادری ده هزار بولفظی‬

‫مجاودیسمخانی با فارسیه ایله ضبعذونخاع ایلش همد خیابیوارسبافظاندن ||‬ ‫مخنف اولدینی حانده محتالشمارینلث اسیدره صد هزار و یوز یک د‪ :‬کدر ||‬ ‫ا=کرهزار و صدد فسهیلت یوزدیث ولور مفردری ماسبقدن معلومدر‬ ‫|‬ ‫ای بویه جفا سنبلث فلات صبایستزیت دی کاملا‬

‫نظیرجفای حق تعالیه اسنادادن تدبایدوبابت از عالیقل اسلوبنده |‬ ‫ادامرا میلادی‬

‫ان‬

‫تجرخ حتین جور خود کرد مرادی شعار‬

‫||‬

‫و جیم هارمیه التفاتی وراث سکوفی و خاء مجه ایه فلک معناسته عوام |‬

‫و فلث اطلسی معناسنه خضوصابوندن باشفه چرخ طفوز معشنایه کلور اول ||‬ ‫یعنی دولاب وا مثالی ثانی مطالقادوران صاحی اولاس نسنه لرهاجرخ دیرارمثلا‬

‫|صوفیاریشدو روسیمای ود=کرماک معروف چرخی و عربه نکرلی و امثالی‬ ‫|والحاصل فایله کندوده دوراولان اشیایه اطلاق اولنور نجق بعضاپسین ||‬

‫امتیازیمون اضافته استمال ایدبن الث معنی کریان جامه را به معنی پیرامن‬ ‫| واطراف خامس غزنین مضاها تندن رقصبه سعیدرست آدس معی‬ ‫طاق ایوان ورواق کیوان سایع رنوع یاض کرکرل طوغانه دیررئا من فلکث|‬ ‫حرکه دوریه سینه اطلاق ایدرلحاصلی جیع معنازنده دورمعتبردروایانه |‬ ‫کندوده دوراولان نسنه به اطلاق اولنورد جنین ع‬

‫بیت الننده یکدی» جور‬

‫|‬

‫بویله دیوقطعه‬

‫جمعنی ظلم و جفا « خود کند ودیوا وتوز نجی |‬

‫قطعه نث بیت را بعنده کلور‪-‬کردیکری بدانجی قطعه نث بیت نامننده |‬ ‫==‬

‫=‬

‫>‬

‫‪۴۳۹‬‬

‫‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫بی» ادات نفیدربلامعناسنه کاسبق فی الادوات الرکیه و شماره معنی عدد کاسبق‬ ‫لفظاندن ماضیدار همراه بکادیوقطعه ثالثه اث بیت اولند مدی‬

‫| وارداتیو قطعه ایرانی ماسین بدان معلومونته نمیضیوندی |‬

‫|‬

‫تا ‪ ۶‬قطعه با صنعت اعانات لطافت کستر‬ ‫قطعه» معلوم مماسبق با جمعیتی معکاسبق فی الادوات الر‪-‬ک به صنعت‬ ‫بومقامده مراد محسنات لفظیه دان و محسنات معنویه دنبریدرمثلابهام وجناس‬

‫کی» اعانات افعال وزننده لغتده برکشانه کوایی قدیکندن رایشی براقغه دیرزا‬

‫اصطلاحد قافیهدهی خودسجعدم خودفاصل دردیف‬

‫یا خوددخیل یا خواد‬

‫حرف مخصوص الزام اینکه دیراکقوله تعالی و قالیتیم فلاقه وامالسائل ||‬ ‫فلاتنهروقوله علیه الصلوة والسلام اذاشتاط السلطان تسلط الشیطان ||‬

‫تدابیل ردیف علم قافیه ده قبل حرف ازوی متصلاواقع اولان حرف لینه دیرر‬ ‫مثلایل وتقریبویعقوب کی لفظارده الف و یا وو وه ردیف دیوارد خیل |‬ ‫ردیفدن مقدم الفدانصتکرمواقع اولان حرفدرمانلارواحل کبیدمحاء دخیلدر‬ ‫لطافت کساز وصف ترکیبیدرچونکه لطافت معلومدرکسترکستریدن‬ ‫لفنلاندن امریا خواداسم فاعل مخففدرنتکم امرحاضعراوله رق وقطعه نثبیت‬

‫بالنده کاور حاصل معنی صنعت عنات به لطافت دوشمی قطعه چونکه‬ ‫بوقطعه ده سین و تاء فوقیه حرف رویدن مقدم التزام اولندی سئوال‬ ‫بوندن مقدم قطعه رده دیخی اعانات وارایدی نجم ونابومقامه تخصیص بالدکر‬ ‫اولندی جواب انلرده بررحرفله اعنات واردر تابوقطعه به کلنجه‬

‫فام که وقطعه ده یک حرفه اعات واردراکچون تخصیص بالد کراونتد‪:‬ی |‬ ‫‪ ۴‬بارکشی یولیا چکیدارد یا خواهداساز ‪:‬‬

‫با ر=کش « وصف ترکیبیدار چو که با ریوالدیو یکری برنجی‬ ‫قطعه نثبیت اولی شرح اند ‪ .‬کاور کش و صف تر تحکیبی اول رق‬ ‫قطعه سا بعه عشترل بیت سابعنده کدی خواهد خادمجیه نث بین العاع‬

‫او اکسترماله سی ووومعدو هیاهخواهیدن لفظندن مضارع مفردغائیدر‬ ‫تمالا خیرالاغ اشکه دیندی قاتردراستر تماد‬ ‫خرم خاء مجیه نث فنی ورا ایه اشلث معناسنه عربیده اهل سنه جاروع ردیراز‬ ‫امارانیسه جارو حشی دیرز که فارسیده کور دراز حضرت مولابیت کوش‬ ‫ای‬

‫خری‬

‫‪.‬‬

‫‪۴۳۷‬‬

‫گستفاعاتحات‬

‫=========‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫==‬ ‫درت معنایه داخ کلوراول قره اوزلو اتاق چامور که حیوان دوشجه چشمسی‬ ‫عسمیرا وااه نانی آلات لهولا کاسه رای اوزرانده قیللرچکیلان اغاج معنا سنه ثالث‬

‫خریدن لفظاندن صیغه امرووصف ترکی اولوررالع یدک کاله ایرامش نسنه‬ ‫آلاغ و همزه ولام ممدوداتینلث تخیلری وغین مجمجه ایله خریکی‬

‫اشلث معنسا سنه‬

‫دیوناظم تحریرایراد ایلدی فاما که عند مزاده موجود =کتب لغسانده‬ ‫موجود اولما دی غالبا ناطم تحریرلش بود خیخیصانند ندار‬

‫اساتر‬

‫همزمان فنی وسبلک کوفی و نفوقیه اث فنی وراب قاراک عریده اغلبرز‬

‫‪-‬‬

‫دستگاه پستان بکشا آج قیامه یعنی مپوشی ع‬

‫پستان پاء قارسیه یک کسری وسپنلث سکوفی وناء فوقیه ممدوده لک قی‬ ‫ونون ایله مه معناسنه عی بیدهندی دیرلرصائب تبریری بیت عقل دوراندیش |‬

‫|یرماره روزی بسته است ‪ .‬ورنه عرآیکشت پستانیست طفل شیررا ‪ ،‬کشا‬

‫مرحاضردر مصدری کشایدن لفظیدراسم فاعلی قطعه رابعه عشرلی |‬ ‫بدت اولندهکدی اولنده کی باء موحد ه صله در مپوش نهی حاضردر‬ ‫ملا‬

‫اولنده =کی میم مفتوحیه ادات هیدرکا سبق فی الاد وات الیسیطه |‬

‫مصدری پاء فارسیه ممدوده لک فنی وشاین مجیه ایله پوشیدن لفظیدر که‬ ‫متعدی صورتنده لازی پوشا نیدن اوتوزالتی قطعه نثبیت اسننده کلور‬

‫والحاصل بودهلازم متعدی و بالعکس در تکم عریده کبابه آکاب کبی‬ ‫نمد باقرم یا کرم هم دخی تا کوستر‬ ‫یا ادات حالدراکاسبق قلادوات الر به تکرم «اون درد نجی قطعه نث‬ ‫بیت سادسنده تن کریدن لفظاندن مضارع متکلم وحده در نما اسرحاضمردر‬

‫اولنده کی یاء موحده صمله در مصدری نو الثومیم ممدوده نث صناریه نمودن‬ ‫لفظیدر زیرا مستقبلاقی واولش الف ویاء تحتیه به ابدالیله نماید و نماینده کلور‬

‫تاز بالش راء مجمه لنکسر به ترکیب اضافیدار چو که از جلوه دو قطعه‬

‫ثانیه تک بیت ثانیسنده تکدی کله بوزیصدیقنه جلو لازم کی رمعنادارباش‬ ‫باء موحده عدوده لث فنی ولاملث کسری واشین مجمه ابله با این کی باصدق‬

‫|معناسنه مجوموقونق باصدینی معنا سنه خصوصا ابوالعف بیت ه ی نهد‬ ‫ای ناز با لش آن برای رخسار رود پروخورشیدا افتتا دست یکلوده را‬ ‫‪-‬‬

‫م‬

‫‪noro‬جمعجمعهی‬

‫‪۲۲۸‬‬

‫ملا جامه خواب اولدی اتاق هم دوشهد بر سه کستر مد‬ ‫جامه خواب * اتاق معناسنه که یورغان ودو تک‪-‬ن عبا را در کارلشعارفنده‬

‫اتاق دیرزاصلی همزه به جامه خوابیدی مطلق او قوانوی معناسنه علیتها‬ ‫نقل اونجق علامت اضیافت اولان همراه جذف اول نشدار مولانا جای بابت‬

‫جدا کرد پس بوسف ژرف یاب» ز بیش زخابشب جامه خواب‪ ،‬چونکه |‬ ‫جامه اثواب دیوقیق بدنجی قطعه نلث بیت اولنده کلور خواب اوبقودیو‬

‫اسکوفی و اقوقیه نث فنی ورالیله کستریدن وکستردن لفظ ردن مرحاضردر‬ ‫دوشه یعنی تمهیدونمکین وفرش ایله معنا سنه شاعر ابت ا=کرخواهی که‬ ‫باشی جاودانه * بساط عادل کاستر درزمانه ‪ ۶‬وصف ترکیبی دی اولور‬

‫شباعیانت کریم =کرم کستر کارسازد که دارای خلقست و دارای راز‬ ‫بلا دیت‪ -‬دی یورغانه دواح ودخای باصدیق باسین بلا‬ ‫دواح‬

‫‪k‬‬

‫دالاث فنی وینی وووممدوده اثنی و جیمیه یورع تکیه عربیده‬

‫ملحفه دیررهمدانی چادرشب ‪-‬که نسوان مجم فراجه مقامنده طشاره به‬ ‫چقد فاراده بورینور را کژدیار رومده آنثیرینه فراجه کرار کنار مملکترده‬

‫| دخچادرشب قوالنورز میرعلی بیت « بپوشیده دو حار اطلس سمرخ‬ ‫زبابی رخش رکن فرخ و خاصه دالاث فتحیله بخت وسترور و فرخی‬ ‫معناسنه دمکلور» بالین با باء موحد هممدوده‬

‫کشتی ولام ممدوده الت کسری‬

‫اوون به مطالقاصدیق معناسته صائب اصفهاقیت خیالیاردراک پیراهن‬ ‫خوابیدهام بر داردسیر بالین هر که یدارم کد و اعتماد معناسنه ده کلور‬ ‫‪%‬‬

‫‪ ۴‬چ‪-‬آرشب جارشقه دیرز که دو شکدر پستر به‬

‫چار شب» را نث =‪ -‬کسبروس کونیاه چادر شبدن مخفقدردوشان جارشق‬ ‫معناسنه و زنان باشلرینه ورید=کالری نستند که اکز چادر دخی داراجوککه‬ ‫چادر جام فارسیها ممدوده لثانی ودال بعده را به یکی معنایه در اول جمعنی‬

‫خپهناف نسوان با شارینه بوریدکاری اورقی شبکیه دوقطعه ثانیه الی ||‬ ‫بتسابعنده کدیوتقدیرجهچار شفه چار شب دیاک مناسب اولدی‬

‫پس از « پاء فارسویشهشنمکه =کسهری وهسبناکش سکبوفساوطلفیورقریطها الثبفمی |‬ ‫ورالیله دو شلث ود‬

‫=ک عبید فرا و‬

‫د‬

‫آملی‬

‫بیتاراشتیاقت آتش فراق و اجرای آن =کشته زیستراض و کد|‬ ‫تحت‬

‫هیرم‬

‫‪۲۲۹‬‬

‫‪.‬گ ‪-‬‬ ‫ست‬ ‫ست‬ ‫ست‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬

‫کار هیرم وهیه ودو در کور آدی انکشت‬

‫| هیرم م هاء ممدوده بلک کسری ورای مجیه نلث قیومیم ایله‬

‫بلا‬

‫آ‬

‫آود و یکه اعری بیده‬

‫|حطب دیرر هیء » آخرنده هاء رسمیه ابه مثله خواجه سالان بیت‬ ‫ناسزای به آتش قهرتودرروی شعله زده تا قیامتهم به دوزخ شدوایلش |‬ ‫ستار است ‪ .‬ارباب اغت قبلحمله هیه و هیرم برمعنا به دردیدی را مجق کال‬ ‫پاشاراده مرحوم بونده دجّی تصرف خاص اید وب بیوررهبرمیمش و برر‬

‫|اتما چاردن اولیوب وهنور سهش و وب یرنده یتوراوله یکم و بیتد‬ ‫| ظاهردر بدت چو آمد بد آیکونه هیرام فراز‬

‫ن‬

‫بدانست بالا و پست ودراز‬

‫فاما نه کسلد=کدنص کره یا نماق امپسون آماده اولش اودونه هیاه دیرر‬

‫|اصلاده دخی میوه سزاویه انتهای آنکشت» همراه اث فنی ونولث سکوفی‬ ‫و کافلث =کسری وشاین مجیه نث سکوفی وناء فوقایه ابله معق‬ ‫خم شیخ نظا همی بیت بیاع شعله دردهقان امکانات» بنفشه میدرودولاله‬ ‫|میکست ‪ .‬فاما = کهکاف فارسیه تأث ضمنه سیاه پارمق معناسنه در‬ ‫‪ ۶‬فور ه آخکرد اینلور هم کلاته خاکستر ع‬ ‫‪E‬‬

‫احکرد همراه اث شنی و خاء جبهه لث سکوقی و کا نلث فنی ورا به آتش قوری‬

‫معناسته که رلث دخی دیرر حکم خاقاف بیت از درو مشرق آتش افروزد‪.‬‬ ‫سوی هرروزن اخکر ندارد‪ ،‬خاکستر خاء مجهممدوده لک فنی وکافلان کسری‬ ‫و سپنلث سکوفی وله فوقیه الثقی ورالیله کل که عربیده رماد دیرزاصابریه‬

‫| سمرقندی بیت نسجم غیری بر خاکسترم کریکذردروزی» هزاران شعلهای‬ ‫غیرت از خاکسترم ریزد شعراخا =کستری طبر قیرینه استعاره طریقیله‬

‫استعمال ایدرارچونکه هرشی مقرر‪-‬که بعد الفناکل وطبرق اولور‬ ‫‪ ۴‬اسکنه بورعود نمکدار که درو کرد ولکرد‬

‫|اسکته‬ ‫|نجار آتلریدن یورغو که انکله تسننه دار رعی بیده بیرم دیررحضرت مولانابیت‬ ‫|جورو جفاودوریک کنکار میکند‪ ،‬اردل جار بزز سکنه کار میکند‪ .‬دروکر‬ ‫همراه لنکستری وسپنلث سکوفی و کافلت ونوک تخاری وهاء رسمیه ایله‬

‫| اسم فاعلداریعی مجارکل خجندی بیت تکآکنند درست اهل زهد ناخته عشق‬ ‫که مشکلست گیون دروکی ی آموخت * چونکه درواصلنده داللث وراء‬ ‫مهدوده لث صعلری ودال ایله دروادایدی مملک معناسنه یکم قطعه اولینلث‬

‫|بیت تاسوی شرحنده کتبی بوده دالیانیه نث حذفیله درون کما ظیمحلول‬

‫‪:‬‬

‫امام ‪۳‬‬

‫|کلاینده اولدینی کی همدخی دال و واوله حذفیه در جاثر در =کار |‬ ‫| ادا تا اسم فاعلی د ر بوتقباد برجسته بوند ه اوج لغت وارد ر‬

‫‪۱‬‬

‫|دی و کردکیلابچیرقااری‪ ۰‬دیکالپاچهقسدی ااویلش دخستور نمن محبی فاوه‬ ‫اره بهینه اث وراء هشداده اث فخاری وهاء رسمیه به مطالقاشق معناسته که‬ ‫عبیده منشیار دیرارتخفیف به دخی جائژ در میر نظامی در تعریف بسمله‬ ‫بیت نقطه با تکته سر اله سین بودانه نخل کاه» د سیتر « عی کبد ر‬ ‫کعیین‬

‫منشا ریدا صلند ه دست اره ایدی حاصلی بونده اوج لغت‬

‫وارد ربری فقط همسزه نلث جذ فیله بری فقط ها ء ریمانیه نلث‬ ‫حذفیله بری ایکپسنلث معاحذ فیله تکم بومقامده وارداولان الندر‬

‫" و قواندرلا خایه سنه کند بد ساتردینلو رید‬ ‫کند دستراکفلث ضعی و ویلت سکوقی وداللث کسری ویاء موحده نث فانی‬ ‫و کسری ودالاث فنی وسبناک کوفی و تاء فوقیه نلثقفی ورالیله قو دزدیدکلری‬

‫حیواناث خانه ای که اطبا بعضی معالجه به ادخال ایدرزاخراج ریحه و دفع |‬

‫اعتیاضی بلغمیه به وسودایه نافعدر کا ف موضعنه چیم به جند دسترد خی‬ ‫بومعنایه در کذافی فرهنک شعوری بواضافلث مقتضاسی کند مطلق خایه‬ ‫معناسنهاوه فامآ که بدسترهمد خیاباء ممدوده نلث خیاه با دسترهمدتی کسرایله‬ ‫بید ساز قواندز معناسنه دیولغترده مسطوردرقندز قافلث ممی ونولث‬ ‫سکوقودالاث ضمی وزای مجیه ایله جانورزدن برجاودر دریستی قلبق ایدرار‬

‫آکن خانه سینافعدر کاسبق مجائب المخلوتات کابنده مسطوردر=تکه‬ ‫دریا کارلرده کندی اچون اویپار حتی متعدد اورایدریش ریخ کدی‬ ‫دیشی سیله سااکش اولق چون برای یاوریلری ابیون ایدرمش و خدمتکاراری‬ ‫دی اولورامش انارامچون دی اولیدرمش وهراوه یکی قاپوقوریشی برای دریایه‬

‫و وی قارمه وصیادزیدن منقولدر کندوی خانه سی چون صیدایلد کارایی‬ ‫حس ایدوب خانه سنی قوپاروب دریا کارینه ازوصیادی کورد کده ارقسی‬

‫اوزره پاتوب خا به سی اولدیغیی کوسزرمش اجد کرمانی بیت عریان شود‬ ‫از سپهربدرام * از قاق صبع و قند زشام * سیاهلغندن کایه دریع الفرسده‬ ‫قندزیکی معنایه دراولا نام ولایتدرازی بر جانوردر که دریسیقی =کورلش‬

‫التاتنگات تاثتئات= کتا‬ ‫دادبی‬ ‫هم‬

‫‪۳۳۹‬‬

‫بابت ای چشم توفتنه فلث قلاوز وی ابروی تویر =کالا خوبی |‬ ‫ه‬

‫قندز غالبا غم دیازنده غایت ایو ویلوسی اولورامشی = که سلاطین ||‬ ‫==کورلش ایدریش والازم بلد یکمز بر خشین تویلودریسی اولور‬

‫لبسه صباخ او لیوب قبلان پوستلرینه پرواز ایدرزاکذا فاصله الشعوری‬ ‫||‬ ‫ایجاد کند وسکلاب و سکاب ودیخی بید سنتر نماد‬ ‫|‬

‫|اسکلاب سپتاثقی وکاف فارشید تأث سکوق ولام ممدوده ناث فنی وباء‬

‫موحده ایله فندز مرقومت کندو معناسنه مختاری ببت جویند چوسکلاب‬

‫بوااوماویلیهبسخاسکبلنادو»د بابخنییجباکژلدرووخایشکیت بصرواررنیددبههببایدکننود‪.‬واباوءدنمصوکرحمیداءهتحیتریهیانیهه |‬ ‫اسکلایوس کلاوی دخی جاز در سکاب‪ ،‬قندز مرقوم معناسانه ایصن‬ ‫بولفظلث بروجه اضافت ترکیبندن ظاهراولان صوایتی دیملک اولورونغدیرجه‬

‫زم شهر مزالبستانث وسطندن جریان ایدن جانده بر حیوان اولور که کا‬ ‫دخی صوایتی دیر ربعضی دیارزده صوموری در رفقیرلنفامنه کوره اولحیوان‬

‫ببیندتسترقهدباءن مبشوقحدغهییمممداوقده تآابکسنرویعلهوقانحددزدمانذ=وکوسرورمعینهاسزنرهدایوضیی |‬ ‫کامرا آنفافرهنلث شعوریده مسطوردر که او خیوانه سالث بحری دیر را نتهی‬

‫ملا این مثلث قطعه از یانه حوراست خورد‬

‫این بود و قطعه ثالثه تک بیت را بعنده کدی «مثلت تفعیل بایندن اسم |‬ ‫مفعولدراوج کوشه لونسنه معناسنه وشول شراه دیران به ثلثانی کید وب برنلی‬ ‫قالجه قیناد ه بعدها کشیه و کوپوکلته فاماکه بومقامده مثلث لفظنلث ایراادی‬

‫علی وجه التشبیهداروتشبیهدان مقصود کرچه معنای نقی امامعنای اوله‬ ‫دی اشارت وایماوار در کاسجیای انشاءالله تعالی» قطعه از قطعه اولی ک‬

‫عنوا فی شرحند ‪ .‬ادی‪ ،‬چانه» قدح دیولای الثانی قطعه نث بیت سابعنده‬ ‫کلوری حور حاء مبدوده نثصدی وزالیه جنت دلبرزینه دیررق الاصل‬ ‫عنایدر فارسیدهد ای استعمال شایعدر لکن عربیده جعدر مفردی احور‬ ‫وحور که صفه مشبهه صیغه درس مجهصبیان بیت اعین بیولت کوزلودرر‬ ‫عینا مونث جای عین «احور=کوزی قاره ای غایتده آقدرجی حور‬

‫شوقدر که فارسیده حورحور حکاکپی مفرد اولدیای حالدهاستعمال اولنور‬ ‫ا شیخ سعدی قطعه ای سیر رانان جوان خوش نمیاید‪ ،‬معشوق منست آنکه‬

‫‪۲۳۴۰‬‬

‫بازدیک و زشتسته جوران بهشتی رادوزخ وداعراف ماندوزخیان برس که‬ ‫اعراف بهشنسته ها تقبیتیهن پریچهره جوراسرشت نه حوروهشی که‬ ‫خرم بهشت» استاد ادات ربط در کاسبق فی الادواتا لر کابه ها خور‬ ‫اقیام ناشه لث بیت عاشرنده گان خوردن لفظاندن امر در کن بومقامده‬

‫مجازالیم معناسسنه درباق ساکن معناسی دخوار در وقطعه نلث بیت‬

‫این شرحد ‪ -‬کلوری اسلامی و تاتنم در تورفات خشن‬ ‫| اع یاخودبومثلث خورقد خندندراع وعلی =کلا التقدیر این مقصود‬ ‫ظاهری قطعه ی صفابخشی اتفاده شراب مثاشه تشبیهد روبونکله‬

‫راه بوقطعه ده ایرادوذ کراولنان کلاتلث جاه سی اوچر حرفلواولوب زیاده‬

‫|اوالدیغنه وهرمصراعده اوچراکله اولوب زیاده والدیغنه و واوچرحرفلو‬ ‫کلا تاث اولی سنلث اولی مفتوح نانیه سنلث اولی مکسورنالثه نث اولی مضموم‬

‫اولدیغنه اشارت دیوار در بلکه مقصود حقیق و شاز تدر چو که ناظم |‬ ‫محل ریو قطعه ده ایرادایلدیکی کلیات فارسیهایی جهات ثلثه دن مثلث ایلدیکی‬ ‫===کایی جها قی اوج افسی دخی برتثلیث آخر در فیلهٔ دره به سئوال ‪.‬‬

‫مصراعارده حروف مدله اوچانه راتینی تربیع جهسات کلی جواب‬ ‫تثلیث حروف ماند تثلیث حرکاته رجوعندن بشقه ا=کتر یدز‬

‫=کلی دکلدری کم نفت کیدار خلف لیدر کالاخق علی من هاد فی میکه‬ ‫‪-‬‬

‫بار میوه بریتا قدرفستقراث اولدی بور از‬

‫و مصراعده تنلی آتنلثه به بعد الرعایه کله ارل آولی با موحده آخری را در‬

‫باره مطلق میوه معناسنه در کرای استعماله قابل اولسون کرالیا و لسون‬ ‫عر بیدهانمردیر ارشاعر بیت چوباشدابردولت بر تو بر باره فروترباش همچون‬ ‫شاخ بر باره خصوصیله انسانیدیکی میوه معناسنه درکه عربیده فاکهاه‬ ‫دیررویدن بشقه باریکریا القا معنایه دخاکلوراول امام شرینف خدای تعالی‬ ‫کاسبق ف الاسماء الحسنی افی بمعنی کره ومراه بالث یعنی اذان و رخصت‬

‫و اجازت را اع معنی بار که بطریق اختصار خامس بمعنی خون سادس‬ ‫مرادف کار تکمیکرای درد نجی قطعه الث او نیکی بیتنده کار و با رایشی‬

‫کوج دیوکلورسایع جمعنی جای جمعیت و محل بسیاری این معنی بارنده که‬

‫زلف متکاروارباران دیرلرتاسع جمعنی حاصل نباتات عاشرعش او لق که‬ ‫زعفران ومشک کینسنه لغییری نسنه زه آمیخته ا وله حادی عشریعتی‬ ‫دیکد‬

‫‪r۳۳‬‬

‫دیکدان یعنی ساج یاغی بنی عشریمعنی برده و ستره الث عشریعقی دوست‬ ‫و صدیق رابع عشعریعتی جل زنان و حل ساژحیوان خامسی عشریعی‬

‫انبار که‬

‫بهانه غله و نخل قورلرسادس عشریعی قلعه و حصن سا بع عشسریعی‬

‫ابولیک کریتانسان ارقه سنده ولسون کرالشحیوان ارقه سنده این عشیر‬ ‫ترکستانهایله ملاقات ایالث تاسع عشریمعنی طریق وسبیل عشیروان معینی که‬ ‫وذنب حادی وعشارون جمعیتی نمی و ترابی نافی وعشارون جمعی دیوان شاهان‬

‫| بالات و عشارون بمعنی آلت لهو وساز رابع وعشرون پوزه که برج و طاریدن‬ ‫ایدرز نامس وعشرون جمعنی شکوفه سادس وعشارون نیسابورمضافاتندن‬ ‫بقیه اعیدر میوه شریانی قطعه نث بیت عاشری شرحنده کلور‬

‫|بیر یونان چیر یعنی جامه خواب که تاق دیو کرمانجی قطعه نات بیت الشده ||‬ ‫کندی شمس تخری بیت وآن شهی که همیشه عادت میکوبنده مسافران ||‬ ‫|همه در رامو خفتکان در بیره همدی صاعقه معناسند ده =کلور‬ ‫بوربوزان نورفستقراث معناسانه بعضیار قیزیله مائل آتوبعضیار‬ ‫دخی یوز آت دید بارو هندستیانده جمع ها بسی =ک فرهبر شهر له‬

‫سعیدرحق گتیار کافر شدیدو فرحم مقامنده = کافی بوردیرر‬ ‫نماد پاربیلدر قوچه آدم پیراوغلدرد یخی پور مجلا‬ ‫بومصبرا عده دیخی بعد رعایة التثلیث مذکوره اولان کله ارل وی با فارسیه‬ ‫آخریکذ للث را در پاره یعنی سال کداشته که ر=تاکیده بیلدرد برلیکن ییل‬

‫معناسنه طالب آملی بیت طالب چراغ بختتراک یکسته نور امسال نیریزم‬ ‫چوپارازیوروشنست هم دخی پاره وقطعه معناسنه و پاریدن و بریدن معناسنه‬

‫ودباغت اوهشی صغرجلدی معناسنه ده کلور‪ :‬پیر جمعیتی ممسن و اختیار همد خی‬ ‫مرشد طریقت معناسند ده کلورخواجه حافنذ دوش از مسجد سوی مخانه آمد‬

‫پیرماه چپستیاران طریقت بعدازی تدبیرماه وفغ پا فارسیهای بوزن سیر‬

‫فرهنک جهانکریده یعنی پدرمسطوردر ورامینی ولد حکم ناقف ایت‬ ‫دل درسهان محدی بندهای پورعلی زبوعلی چند ه فرهنک جهانکاریده خاصة‬ ‫خ=کتوج حاکنه پوی هم دی فوردیرردیومسطوردرانسهضه امیر زا ابراهیده‬ ‫معاینجاهل یعی کند یا جاهل=کوسازیکدیور در رادیو مسطو ر در |‬

‫اتاقکلهری‬

‫بعد رعایه التثلیث اولی تا فوقیه آخری زای مجابه دره‬

‫ا‬

‫‪۳۳۹‬‬

‫معنی ساده رو مجبوبکه تازه دخی دیرلرحکیم فردوسی بیتبدوکفت مادراکهای‬ ‫تاز نام چه بوددی که کشتی چنین زردواام هم دی امردفاسق وپشت اوغلان‬

‫| معناسنه وفرومایه و پس پایه معناسنه هم دخی تازیدن لفظاندن صیغه امرووصف‬ ‫ترکیبیده اولور «تیر بوزن چیرمعلی حدیدیعی ککین کهشمشیر و خنجر‬ ‫| و سکین و اشالی نسنه رده استعمال او لنوارهم دخی ا=کشی وطتلووایی‬ ‫نسنه رده استعمال اولنور شلاتیرتیر و روغن تیر دیرلر هم دخی رخ سفالی که‬ ‫ضمرطه وفسوه معناسانه دهکلور توزه امی حاضر در مصدری وزیدن‬

‫این‬

‫کتاب‬

‫=کذارکی ادا ایه معناسانه و کشاکی چلث معناسانه و شتاب‬ ‫کایسکرت معناشنه ده کلوروبو معنا رده وصف نر‪-‬ک چی دخی اولور‬ ‫بونار دنبشقه آج قبوغ به دهاوسرحد فارس‪-‬ده برشهره ده توازدیرلر‬ ‫* تارغالتحصه در تیرودینورمعشوقه اور»‬ ‫بوده د خی بعد رعایه التثلیث ولی تا فوقی آخری رادر‪ ،‬تار جمعی ظلت مطلقاً‬

‫|طلت اللیل اولسون غاری اولسون بومعشتاده تاریک لفظاندن مرا خدر حکیم‬ ‫انوری بیتای بجنب همت و پایه اجرام پست» وی پیش طلعت تو چشمه‬ ‫‪.‬‬

‫خورشید تریبوندن بشقه طاقواز معایه داخ کلوراول ارشکه ضدی بود در معا‬ ‫استعمال ایدو با تاروپوددایر زباقی بولانق صومعناسنه دریالثابریشم بیلی ||‬ ‫رابع سارقبلی خامسیای کریشی کداف انجمع و فرهنث جهانکاری سادسه‬ ‫خاحده یعنی میان بندسیابع موی زلف محبوب ناامن برنوع اغاج در خرما‬ ‫اغاجنه بکز راسعد به معناسند عنابیده فرق دیرلز تیره یعنی حصه و نصبب‬ ‫بوندن بشقه یع آفرسدهوفر هلث جهانکبریده وساژ فرهنکلرده دسترسی‬ ‫اولیان معتالری او و زاوچد راول هرماه شمسی لث اون وجنجی کوی اسمیدریانی‬ ‫|سالشمس بنلث ماه را بی نامیدرهرزنامروز که ماهه موافق کله فارسیان اول کوفی‬

‫مبارلشعدایدو بانده امور خیریه ی ابیان ایدرار و تقدیرجه بوماه را بعلث بوم‬ ‫نلث عشایری روز مبارکدر شاعریت بروز تیرومه تیرعنام شادی کن که از سپهر‬ ‫|ترا تیر نصرت آمدهبوبیتانه تیر اول یعنی روز مذکورتیرانی یعنی ماه مزبور‬ ‫| تیر الث یعنی حصه و نصبب ثالث برفرشته نث ساییدر ‪ -‬که ستوران اوزره‬ ‫|مو کادره دبیر امور ماه مزبوره معیندررالع جمعنی سهم و نشاب خامس یعنی‬ ‫| =کوکب عطارد سا دس سقف خانه تحتنه قونیلان عرض و طویل گود که‬ ‫آکا‬

‫‪۲۳۰‬‬ ‫| کار کیده کرش دیر ارسابع معنی قهروغضب ناامن معنی تنک و طار اسع ععی‬ ‫تاریث و تیرمعاشر بمعنی فصل خریف حادی عشریعتی سرقوم ورئیس جماعت‬ ‫تانی عشر قاراویونلریدن برلعبلث اسمیدر که اون سهم قلنوروهرس‪۴‬مه بر حضه‬ ‫تعیین اولنوب اوج سمی خالی قالور کانبردیررهمد خیاقداح مبستردن هریرینه‬ ‫عربیده قدح دیدکلریکی فارسیده تیردیررئالث عشر ده لکن بغلد قاری‬

‫سرن دیدکاری دایره که دیرز رابع عشر یعنی قدرومر به خامس عشرهرطوغرو‬ ‫و وزن اغاجه دیررسقف خانه کریشی و کیسرفی و رازوکفه سی اصد قاری‬

‫آغاج ومعصاره یکی دیدکاری اغاج واوقلاغی ودخی هریک بونار بکزرعلی العموم‬ ‫آکاطلاق اولنور سادس عشار صبان اوق خاصه سایع عشرپنبه قوباره جق‬ ‫اینجاه و اوزن دمورتان عشریعتی صاعقه یعنی یلدرم اسع معنی شکوفه |‬ ‫خرما‪-‬که عبیده طلع دیرارالعشرون جمعنی دلیل ورهبری حادی وعشرون‬

‫معنی ابونوان یعنی طاقت ناق وعشراون برنوع بلان که اینجه اولورچوق‬ ‫اوزن اول از امارتابایتدکده دموردن گر حتی بعضی انلو ناک اورتکبسی‬ ‫دقلفدتیکاینوااتکقیعندلرثیاطلوثلواعمشسیروخنامجسنوسعطشیرورودنناخنکورعسقووزشنددره یرعانبیعیوانعمششرکوونز |‬

‫‪-‬‬

‫سادس وعشرون رنوع قرجه سانع وعشرون معنی =کرباس یعنی از امن |‬

‫وعشرون ارکس چکنه دیرلر اسع و عشنرون شول نسنده دیرر=که‬ ‫کندوجنسی افرادادن بهتر اوله الاالنوان طوب ونوفلک کله سیاحادیوئلئون‬ ‫بلول معناسنه نازی و نشون بمعنی موی یعنی قیل نانت وشون بمعنی رشته یعنی‬

‫ایالاث» نورد وزن جور یعنی معشوق حکم قطراف بیت همجوزی رانفرماید‬

‫فلاث بیکاریو وربفرماید خون اندر شود مستوریور آکن اصل صدد مزمصراع‬ ‫نانیده اولان نورلنظید رانده لیسه عقله امسی اولان معشوق هیرمعنا سیدرنتکم‬

‫فرس قدیمده ولدیفیکی کذافاصله فی فرهنلث شعوری فاما که فطان حاذقه‬ ‫|خق دکنکه بدت مزبور ده مطلق معشوق معناسنه اول بودن بشفه اوراون‬ ‫بر معنایه دیخی =کلواول یعنی هادر و پهلوان نتکام بیت مزبور ده کی‬

‫|تور اول =کایی بانی فریدون شاهلث بیول‪ :‬اوغلو یک سعیدر که ورج‬

‫|دیخی دیرارتوران زمین آکامنسو در ثالث مملکت توراندار= که تخفیف تا‬ ‫‪:‬‬

‫تور دایرلر رایع ممعنی بیوه یعنی طول عورت معشناسانه خامسی شرفنباده‬

‫دختر ایرج که منوچهر اندن وجود باشد رساداس داقلفضلا‬

‫ا‬

‫‪ ۴۹‬چ‬

‫مهمانی واقع دراسیابع یع الفرستاده یعنی اواقی و ظروف ناامن یاقلو‬ ‫شعش پالوده تاسع یعنی رم اورکلث حک که تو ریدن ور میبدان معناسنه‬

‫عا شتر یعنی تجسس و تحصحادی عشعر راا=کشی او تک طعامه قورار‬ ‫به خاطر قدر طلوم خیتولدی خزایر ادیخولشعادت‬ ‫بومصراعده دی بعد رعایه آنتثلیث ارلی خاء مجه آخریکاف اولات کله زدر‬ ‫خالش و طراق که چغتایدهوفر اع دیرز خیثم بانویاغ وصوامثالی قوید قاری‬

‫طلومه دیر را خولش و آزوسترکفر هاوارده تربیه ایلدکلری خرابراهلی معناسنه‬

‫اماوحشبسته کرازدرار تکم بوبیت بدن فهم ولنور بیت خو‪-‬ک که دندان‬ ‫= تکراری نمود و طعمه سالث شدز کسرازی چسه سود » آکن ناظم |‬ ‫تحریرلش و شاهدی می حوملک تعبیر لندن منفهم اولان علی الاطلاف در‬ ‫مجلاهامد یکندر خارشاسمش خیره شلث آدی خور ع‬

‫بوده ولی تا مجمه آخری راولاندره خار» بمعنی شول مطلقا شیخ سعدی |‬ ‫بیت جهان کرچه سراسرلالهزارست» برهنه امرو آنجا که خارست ‪ .‬بوندن‬ ‫بسقه بش محنایه کلوراول جمعنی نانو کرامه باقی بمعنی ماه در ماهتا با کی الث‬ ‫سنلث خارایه خاردیرلر رابع ری مضافالندن برقصبه اسمیدرخامسی خاریدن‬

‫لفظندن امرووصف رکنیدر‪ ،‬خیره بوزن شیر ممعنی سرکشته و حیران یعی‬

‫شاشش حکم قطرانی بیت ای خوبی برایتان کابل و کشم زمیر‪ ،‬ماندم از بسی‬

‫کوری درعهدها یا خیرخیر بودن بشقه الاق معنایه داخ کلوراول معینی هرزه |‬ ‫و بی سبب نان کوزده غبار معناسنه الث اعضاده اوبوشق معناسنه رابع معنی‬ ‫ناچار خامس را تکرفه اسمیدرساداس جمعی زند ودلیراودلاوریومعنازلجله سنده‬

‫ها رسمیه یه خیره دخی جاز در» خور‪ :‬کوانش معنا سنه در تکم شرای قطعه‬ ‫خامنه یک بیت اولنده خورشید مناسبیله کدی بوندن بشقه فقطخه رساکز‬

‫معنای دخاکلور اول شهورش سیه لث اون برنجی کوفی اسمید ریافی بهرام کورش‬ ‫مشهور کوشکی سعیدر قصر خورنق دیررئالث خوردن لفظندن امر‬ ‫ووصف ترکیبی اولوردیویوقطعه یک عنوافی شرحنده کدی بومذکوردوت‬

‫|‬

‫معنا اه مسعود سعد سلم تا بدت روز خورستهای بدوزخ هم چوخور» یافت‬

‫| خور از چرخ فلاث باده خور » را بع جمعنی لائق و سبز درخور حکچی‬

‫خامسی معی شریک مثل انباز سادس بمعنی جانب مشرق مثل خاور‬ ‫س‪-‬ابع گاهی خوردنی کا مارق القطعه الثالثه ناامن معنی =کره وصیه‬ ‫داد‪.‬‬

‫‪۲۳۷‬‬ ‫‪=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫|‬

‫‪manenternet‬‬

‫تعدادواردی دیکوردیها وتون معناسی دود‬

‫|بومصتراعده بعد رعایة التثلیث مذکوره اولان کله ارل اولید آل و آخری آپضا‬

‫دالدره داده دادن افظاندن ماضیدرکاهی مصدردانی اولورمثلای بایدداد‬ ‫دیالویر ملت کرالش معناسنه بودن بشقهدرت معنایه دخاکلور اول دادعدالت‬

‫دیو یکری یکی قطعه کابیت ناپسند کاوراق مدل استان معناسند الث‬ ‫یعنی ترسن رایع رنوع قیرجاقک عربده قوبا دید کاری علتدری دید‪ ،‬قرق‬ ‫|باشمی قطعه نث بیاث اسعنده کلان دیدن لفطندن ماضیدرشاعریتانیاخته‬ ‫بینی اندرجام» دیدباید هزارغورها خام وظاهراولدی معنا سنه دخاکلوره‬

‫دود‬

‫یعنی دخان استمعامدرهر شناث تونو ننه دیرلر همد خیلوه ده وچه معروف‬ ‫اوزره استعمال شایع اولان نوتون معناسنه که فارسیده تنی کوعبیده طبقه‬

‫دیر رقانجات تله ایه دقیقه اکرچه مزبورتوتون محددروحدونی دخی تاریخ‬

‫هجرت مکزیوزی وباطقوزیوزه قریب اولد قده یک دنیایی بولدقاری‬ ‫افتاده ظاهر اولوب و کال شهرقی بیک اون باربخنده ولدی لکن اولر به‬ ‫فوت ظهور بولشد را که جها بدن رفی درجه محاله رسیده او لشدر حق‬

‫بعضی اول الابصار ذوی الاعتباردن منقولدار که لفظ طبقه و لفظ قهوه‬ ‫و امعاءحسنی دن لفظ قوی هر برلزی حسابدهیوز اون الق اولوب مزبور‬

‫طبقه و قهوه اسم قوی به حسابدهنستناویاریه چه اندن رفی کن ولدی‬ ‫دیوبیوردیلر همساید یکی از دود دل دیرالرغم و اندوه معنا سینه‬

‫این‬

‫دارطوت اع اولدی دیودیدیآر وزاغه ‪E‬رود |‬

‫و مصراعده اول دال آخری را در دار آونیدنجی قطعه تثبیت سادسنده‬

‫| تن داشتن لفظندن امردر و وصف ترکیبی دینی اولوربوندن بشقه دار‬ ‫؛ شمعنای دخ کلور اول هاردیکلوب طوران آنج معناسنه ثانی آدم صلب‬

‫از‪:‬‬

‫سنه الش جانبازلزلشاوینادینی رسندن بوقارود یکدیکی |‬

‫یکی آنجا که آرازنده اولان رسن ولفدراکر لشد کادر اول اغاجسه جانباز‬ ‫اصطلاحنده دارویپنه اجل بشکی دیرلر و بعضی انسهند دمجانباز ایپلث چله‬ ‫| اغاجارینه درار رایع سقف خانه ی اوزرینه قواید قاری اغاجه دیررخامس |‬

‫هندستانده مانده مضاف تندندن برشهرسعیدر دبر» بوزن زیر کج معناسنه‬ ‫شاعر بیت معشوقه که دیدیر بیننده آخر به ازان که سیر ببننده ودی کل ک‬ ‫معناسنهدار آمدن دیر روچوق معناستی دنی افاده در دوره معنی بعید‬

‫‪۳۴۸‬‬

‫مقابلی نزدیکر رمیرنظامی قطعه آکراز آستانت دورافتم» مپنداری که مدحترا‬ ‫تکفتم «دعااکوی توام ازدیالت ا=کردور» میندازین دل محزون مهجور‬ ‫‪ -‬بازفت ششگان قره سقز نفت همآیی کوزلو رفت و‬

‫بومصر اعده دیخی بعد رعایة التالیات اولین مجید و آخریت فوقیه و وسطی‬ ‫فدرازفت وفاتحله ششمان و یوغون وقالین و داندام معناسنه شیسی فخری بات‬ ‫کاهل وزفت «کاب السایق الاسامیده ضیق و محکوم دیو مسطوردار‬

‫| معنی تخیل و خسبس که اندن ترکیده آج کوزلودیو تعبیر ایدررشمسی فضری‬

‫بیت باعطای شیع بواسهق زاد یعی وستکان ممسالثاشعار وارز فت‬ ‫نماد آیکایی از آراشیا غه زیر=کوج قوانده زور مد‪.‬‬

‫بومصتراعده دتی بعد رعایة التثلیث اول زاء مجیه آخری راد ممله در راز‬

‫یعنی نالان بودن بشقه اوج معنایه دیخی =کالوراول زاریدن لفظلندن اسیم‬ ‫مصدر در بازی یعی رقت خال ثالث ادات اسم مکان اولورلاله زارونمکزار کیی‬ ‫زیر اشاغی معناسنه مقابلی بالا که زیرو بالادینلورشاعردر وصف اسب‬

‫|این مزروالادویی و سیامک یکم شود هانایا یونایت‬ ‫دزت معنایه داخ کلور اول آلت معناسنه مقابلی زیر که آلت واوست دیکه‬ ‫| زیروز بردیراز باقی بمعنی پوشیده و پنهان ثالث باغ ودمیجق آتدر رابع هر‬ ‫نسنه که ضعیف وهرزوری کوجوقویت معناسنه برخانتشر کهتاب به توان میاننده |‬ ‫اولورشاعریت چنان باشداول که کویی تنش» دودل داردازتاب وزورتوان‬

‫بودن معلوم اولدیکه زورتاب وتواندن غیری برقو درامامع اولان ودر که زور ||‬ ‫| کستیاولان کوجدار که ادمانه زیاده اولورامانوان خلق کوجدار که کسبله اولر‬

‫|‬

‫‪ T‬به کن معدن ==تکین هم اکزلوغضبدرد راکون و‬

‫‪| T‬‬

‫هم داخت کندن لفظتندان افار حاضمرو وصیفت ترکی دینی اولوراستادفری |‬ ‫بیت بارزوی کف راداوز کرکهرکهریزید بی کوهکان و وی میتین کین‬ ‫درونده کزلوغضب معناسنه میرنظامی تبت در کن از دلت کین و عداوت‬ ‫مکن از بهر دنیا را خصومت اکونواو معروفی ممدودابه عربیده درواست‬

‫معناسند میرزا الوغ پپت ناتوانی کرکونی کور کن کاحمن الاشکال شکل مستدیو |‬

‫‪۴۳۹‬‬

‫|‬

‫کارآلت معهوده انگی داخی =کور‬

‫کارا یش‬ ‫بومصراعده دیخی مذکوره اولان کله راک اولی کافی آخری را در کار تماعی‬ ‫د‬ ‫علا‬ ‫‪.‬نما‬

‫شغل و گل وایش بودن بشقه یک معنایه داخکلور اول بمعنی زراعت کار بدن‬ ‫معنا سنه اسم مصدر در وامر حاضبرد ی اولورالی معناسنه باقی بمعنی جلث‬

‫ورزم که کارزار دیررو پیکاردخ دیرلری کیره آنت معهوده اولدینی عامه ک‬ ‫|معلومیدرو شاهدی عندنده له درحق عصب علی عنقه جراب فیه بیضتا ن‬

‫مفهوم کلبسنه حصیراماصدقدر تکته ناظمتحیره صدهزارآفری که هر‬ ‫کسی کورصانوب کون ابله کرمیاننده کارکتوردی کورایی و بی چشم معناسنه‬ ‫معروفدرفتا که صلنده نمایه ابنادرزاکورماکره دن کوزی چیفانه دیرزا‬ ‫شاعریت سپهراول کند چشم خردکور پس آنکه رخردمندافکندزور |‬ ‫نماد حمید ملک ماش و قیواندرمبشی دایی فاره موشی مجلا‬ ‫ابومصراعده دیخی بعد رعایة التثلیث کله راله اولی میمآخری شین‬

‫|‬

‫مجیه در‬ ‫ماشید حبوباندن شول معروف دانه که کامردملک دخی دیررحکیم شیرازی‬

‫بیت بدنیا آمد ودوهم خطیر باجروفول وماش و مجوهم شعیر همدانجا‬ ‫مرکب اولورمالیه شین متجهادنزانی معناسنه تکم راعورت خواجه عبدالله‬ ‫انصاریدن بغدای التماس ایتدکده انبارداویند بیورمشد ربیت ارزانی آید‬

‫=کندمش دهیده ماش فرستادیم خود آمده مبش‪ ،‬قیون معناسنه شمس‬ ‫قدری بین کراز نهیب عدل تواندردیار و از بیم مبش بدرقه کیروسلک شبان‬

‫= کوسفندکی اهلباسی از انیسی میانندهلافرقدر کال پاشازاده لک اهل سنه‬ ‫مشی دشتی سنه سفند دیرردیوتصرف و هیدر چونکه قیوفی =کتر |‬ ‫اوقاتده گمحراده تربیه ایدرز نادر اقبش اول مجته اود ه قالو ریویله اول مجمه‬

‫قیونده دشتی بشقه اهلی بشقه اول از * موش بمعنی فاره شیخ سعدی بت‬ ‫خ=کار به شیراست در کرفتن موش * لیث موشست در مصاف یلناک |‬

‫تریسکیدهستان چفتاده بیقان دیر رفت در الص سو نمیراندی را‬ ‫ملا ما رخسسته هامیلا ندرمیراث قارشجاه مورد‬

‫بوده د ی اول میم آخری رادر مار‬

‫جمعیتی مر یض و علیل ایباراکی و جمعیق )‬

‫حیه یعنی یلان بودن بشقه بش معنایه دیخی کلور اول یعنی ا میمنی انابوتقدیرجهٔ ‪:‬‬ ‫مادردن مخفف در ثانی می حارلفظندن مخففدرکتورمه معن‪-‬اسونه تاث حکام‬ ‫غرجستان در که غرجستا نخانارینه شار مارد رزراع جمعنی زدن خاس یعنی‬

‫‪tt‬م‬

‫حساب وارقام «میر هر زمره لث باشنه دیررحی رئیس الامحله عربیده یعسوب‬

‫| فارسیده میرزنبوردیرارد موریمعنی نمله شیخ سعدی بیت هریکا چشمشود شیرین‬ ‫| مردم ومرغ ومور کردانیدهم دخی جسم آهنده اولان ایسیاسی معناسنه دیکلور‬ ‫ایرانشباط آور مثال در یونظیم دلکشم تم‬

‫رار‬

‫| نسیما ط آورا وصف ر=کیبیدرچونکه نشاط معروف آور همزه مید وده لث‬

‫|وواولش محاربه آوریدن لفظاندن امری خود اسم فاعل مخففدربولفظی‬

‫ای‬

‫به ضیارواولث ص عیله ضبط الشارل =کن سودی مرحوم حمله ضبط ایده الث‬

‫‪:‬‬

‫اوردی رنلسون دیو تشنبع بشیع ایدر دلکش * =کوکل چکید یو قطعه ‪:‬‬ ‫بازیه نلث عنوا فی شرحنده تندی * مثلث مقدسیقق عنوان منه |‬ ‫| القطی‪-‬عه * نظیم * دیباجه نلث اون اوچتی بیتی شرحنده تندی‬

‫‪-‬‬

‫‪ ۴‬نوشیدن معنای رنکیان اید رکسب سترور ‪۴‬‬

‫اوش انون ممسدوده لث طبیله اونوز نجی قطعه نث بیت اخیرنده =کلان‬ ‫نوشیدن لفظاندن امر صیغه سی اوزره اسم مصدردرمطلق اچمالث معناسنه‬

‫|‬

‫آکن باده چمکده حقیقت عراقیه اولشدرکهوللرادههنا» راتکین » بیافی‬ ‫قطعه باشه نثا عنوانی شرحنده کدی معنی و کسب وسرور معروفلردر‬ ‫نمد زهی این قطعه شاهانه چون افستریراز کوهر ‪۴‬د‬ ‫زهی « نه =کوزل دیو قطعه ثامنه نث بیت اولندهکدی» این قطعه قطعه‬ ‫| رابعه اث عنواننده گندی شاهانه شاهه لایق معناسنه زیر آخرمی اف‬

‫|‬

‫ن‬ ‫وانمکی‬ ‫توات چو‬ ‫اه فی الاد‬ ‫هاسبق بیان‬ ‫دهوندرک‬ ‫علیاقت ا‬ ‫بء راهیمیه‬ ‫| بعده ها‬ ‫| کلور پر طول دیوفرنی قطعه نث بیت اولنده کلور از جمعنی من کسبق‬ ‫|ق الادوات الرکیه و کوهر دیباجه یک بیت عاشری شرحنده کدی حاصل معی‬

‫ابله «شاهنشاهی بلاالف جمله سیبهاء اول لنکستری ونوک سکوای ایله اول اولو‬

‫|پادشاهه دیراکه عصبرنده اولان پادشاهارلشجله سندن قوت وعکروشوکت‬ ‫و خزینه و ملکی زیاده لوله والاک امدادیاه چهارم آکنه سلطان و پادشاه وله را‬ ‫بودذکراولتان گبروطلای جیعباسی رااذانده ونماینجه بولفظلری اطلاق اخر ار‬

‫‪۲4 ۱‬‬ ‫‪re-----------‬مه‬‫‪----‬‬

‫چونکه بونارل اصلی شاه شاهان ایدی اضافته مضاف الیه مضافه تقدیم |‬

‫اولنوب و بعضی حرف دخی حذف اولنوب وصف ترکی اولدی تکم تحقیق‬ ‫شاهدی شسراج زده ‪۴‬م ما امکان ذکراوندی فارجع الیه‬

‫داوری دالممدوه بلث‬

‫ووا وله فاتحاری ورا به معنی صاحب حکومت شاعر بیت ارتو که نان که دکر‬

‫داوریست اوردستاوج دستلایت و تن بشقدرتمندی |‬ ‫کلوراول اسماء شریفه حاکم حقیق جلت عظمته دندرکاسبق فی الاسماءالحسی بافی‬ ‫مجازا هر پادشاه عادله دیر ربلکه اصلی دادورایدی کرت استعمال ابله دالیانیه |‬ ‫حذف اولندی بوتقدیرجه حقیقت اولورانث اعتی درمان ودواریع معنی خصع |‬ ‫نمادی اورنک تخت و تاج شادیهاجم هم افستری‬ ‫اوریکه همزه ناث فنی و واولنسکوفی و رانلثاتی ونولث سکوق و کاف فارسیله |‬

‫پادشاهارل نخی معناسنه شمش فخری بیت خدیومللث سالیان ملاذوسیف‬ ‫قلم عزیز خلق جهان زیبافسرواورالث» بودن بشقهیدی معنایه داخا کالور‬

‫اول یعتی عقل ودانش نانی معانی زینت و زیبایی بالث جمعی شادی و سرور رابع‬ ‫جمعی حیات وزندکافی خامسر چهارنام محبوبه لث عاشق آدیدارغایت مشهورایدی‬ ‫شاعر در تعداد عشاق قطعه * بلبل چو شیرین کل همچوخسرو پروانه آتش |‬

‫همایع شیرین آدم محوایوسف زابخامجنون لیلا فرهاد شیرین کلچهر اوراث‬ ‫آرزوی قنبرکلشاه ورقه ویسه رامین» افتادکان عشق مجازی انجام ایشان‬

‫شوق الهی‪ ،‬چونکه مجازی جاسرحقیق کفتند آنها اعخاب تمکینده سادس‬

‫استعاره طریقیه آستانه ده اورک دیرز سایع جمعی مکروحیله * تخت دخی‬ ‫| فارسیدرترکیده شیوی حسبیله ترجمه قلندی دیهیم » دالوهاء ممدوداتینلث‬ ‫= تاکستر ریومیم ابله مجیم شاهارینه مخصوص اولان مرصع اجد رشمسی‬

‫فخری بیت شهریار جهان طلعت اوست * زینت تخت و زیوردیهیم" بوده‬ ‫یاءاولیایی حذفله دهیم ویا عنانیه یی حذفله دهم دخیبومعنایه در حاصلی ونده‬

‫اوج اغت واردر افسبرهمنهالت فنی و فانک سکوق وسپنلث اختی ورایه تعیی‬ ‫تاج مرصع یضاحکام سنایی بیت برافسمرشها ن جهانم بدی فخراکز باردم‬ ‫مر=کیشی افسا رمنیق همدخی افسارلفظاندن محففدر تاح فی الاصل‬ ‫عی بیدر فارسنیده و ر=کیده شیوعی حسیبیله تفسیر و ترجه قلندی‬ ‫ملا دایناسورهام پادشاهاه شهریار وخسرو ودارا‬ ‫شهریار راد نص کره یا عشختیه ایله زهاننده اولان شاهلردن آعظم ودی قوت‬ ‫‪k‬لا‬

‫‪۳ig‬‬

‫پادشاه معناسنه =کذا فی الجمع پادشاه بیانی قطعه را بعه اثبات رابی‬

‫شرحنده کدی خسرو خاء جه نلث ضایی وسبناک اسکوف وراث فنی وواویه‬ ‫|جمعنی پادشاه ذیقوت و ذی قدرت ایضاهم دیخی اعلام رجایدندری دارای دال‬

‫وراء عدود تینلیخاخاریله یعنی پادشاه ذی شوکت و ذی هیبت ایضابوندن بشقه‬

‫|درت معنا به داخت کلور اول شراب دردیکی کوپدبنده قالوربولیک معنایه‬

‫| عنصری بدت زی کرنیاشم زدارا کشتم اکرجند سلطان وداراوشم ثانی‬ ‫|برمشهور پادشاه نامیدر که کیفباد وداراب دخی دیرزا آق اسکندرذوالقرنین قتل‬ ‫| ایلدی الث اسکندرروی دیکله معروف ولان اسکندر ثانینلث پدری سعیدر‬

‫|چونکه اسکندریکدرذوالقرنین لقبیله مشهوراولان اسکندرلشپدری فیلقوس‬ ‫جیری در دیررراع داشتن لفظاندن مبالغه اسم فاعلدر طوتویی معناسنه‬ ‫‪ k‬عدالت داد اطاعت اید مجیدرامره فرمانبرد‬

‫|داده یعنی عدالت شیخ سعدی بیت پیش که هیبرمن دستت فریاد هم بیش‬ ‫توازدست و خواهم داد * باقی معنالری یکری رنجی قطعه نث بیت رابی‬ ‫شرحنده سی و فرمانبر وصف رکابیدارچونکه فرمان پادشاه امری دیوالی‬ ‫| القابی قطعه اثبیت ناشناس کلوربروصف ترکیبی اولدینی حالده قطعه اولین اث‬ ‫بیت خامسنده کدی هاتف بیت رسانند فرمان فرمانبران پذرنده آن همه |‬ ‫سه مطال و شکایتیلره هم دادخواهان دی ‪۶‬‬ ‫سروران‬ ‫ستم جعنی ظلم وجور ارکیده دیخی معروفدرشاعر بیت بخبیضه له سلطان‬

‫|‬

‫ستم روادارده زنندلشکریانش هزار مرغ بسخ همدتی دیدن ودانستن‬ ‫معناسنه و ‪ ۶‬داوقاصدا معناسنه ده کلورادادخواهان» وصف ترکی‬

‫اولان دادخواهلث جعیدر آخرنده کی الف ونون علامت چعدر چوککه‬ ‫داد یعنی عدالت ==کماسبق آنفاخواه خواهیدن لفظندن امرباخود‬ ‫اسم فاعل مخففدراکم مضار برخی قطعه نث بتوالنده یکدی‬ ‫جهان کیق رعاب زیردست اقلیدر کشورها‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫| =ک قکاف فارسیه وتاء فوقیه ممدودتابلث کسر ریه معتق عالا کون فساد‬ ‫یعنی دنیا و جهان شمس فخری بیت تاک باقیست نام کیقباد» ذات و پادشاه‬ ‫| در کیق جهان * دخی فارسیدریر=کیده شیوی حسبیله تفسیرقلندی‬

‫| زبردست‪ ،‬معنای ترکیبیسی ال التی د‪ :‬کدرچونکه زوالت دیو یکری برنجی‬ ‫قطعه اث بیت خامسی شرحنده کدی دست ال دیو یکری بدانجی قطعه نث‬ ‫‪---------3‬‬

‫مدت‬ ‫هم‬

‫============================‬ ‫حقیقت عرفیه اولشدر تکم صاحبارینه زبردست حقیقت عرفیه اولدینی یکی‬ ‫شیخ سعدی بیت ای زبردست زبردست آزار کرم ناکی بماند این بازار کشور‬ ‫کافکا کسری وشین مجیه نث سکوفی و واولافاتی و رابه یعنی اقلیم وملکت‬ ‫وولایت‬

‫شمسی فخری بیت همچوشیراز خرم از عدالت نیست اقلیمدرگمه‬ ‫‪:R‬‬

‫= کشور‪ ،‬کال پاشازاده مرحوم بونده تصرف خاص ایدوب بیورر کشور‬

‫لفظی کش به وردن مرکبدراصل کشت وریدی کشت ا‪-‬کین معناسنه‬ ‫و رذومعناسنه درکه ا=کینلودیالث اولور بعدالترکیب تا حذف اولنوب‬ ‫=کشور دیدیار رعایا نث ا=کوب چوب او نوردینیا بره دیرلرانتهای‬ ‫| اقلیتیم ای اف دیباج هانکاووز برنجی پی تی شرحنده کاتدی‬ ‫مجلا‬

‫مکان جای زمینی در روالدکی او که‬

‫|‬

‫ملا ‪...‬‬

‫جای جیمممدوده نلثاتی و یا تحتیه به معنی محل و مکان ومز لحقیقه ومجازا |‬

‫شاعر بیت بتون و نتیجه باب سپاه نجایی که هر کزازوید که زمین زایا‬ ‫مجه لث خیاه جمعی بض مقابلی آسماندار کل پاشازاده ونده دیخی تصرف ایدوب‬ ‫| وابس اولغله برودت مقرره در ویاء تحتیه نسبت اچواندرو آخرنده کی نون ‪.‬‬

‫| تاکید نسبتد راول طر یق به ارضه زمین تسمیه اولندی انتهای اکن بوکاکوره‬ ‫زای مجه مکسوره اوللولیدی فام که کافه =کتبدهمفتوحیه دره قلرو‬

‫اصلاده وصف ترکی در بوریحی د‪ :‬کدرچونکه قلم معروف رو رفتن ‪:‬‬ ‫| لفظندن آمرحاضتری خود اسم فاعل مخففدر فام که الداهکی او که معناسنه‬ ‫| ولدینی فرهنکده و قدر یشته بودخان طبم تحریرالش جاناتنیدند را‬ ‫ایتالیایی بودرمشهوری مغرب باخ مشرق اول خاورید‬

‫|‬

‫|باخ زیباء موحد ممدوده کشتی وخامجهت سکوق وتا توقیهات ققی‬ ‫|ورالله خاور خاء میهممدوده کوواولشفخاری ورا به مظبوط درکلهلم‬ ‫تفصیلنه متأخراین خاورهشعرق دیوو راباخترمغرب دیونصی ایلدیرا مامتقدمین ‪،‬‬

‫ایکس اولقوزرایان ایلدیاریعتی خاورمغرب باختر شرق دیو بازدارا‬ ‫نام محریر دی متأخرینه تابع اولدی حتی آفتاب قصیده سند میور رهبیت |‬ ‫خاوراستاندن کلوبهراکونبدرو منبع جبین» آستا ننده نه در تلمرجای آفتاب |‬

‫تعریب لخت بوی کافظده اختلاف فی فصل اتیوب باختری کبی‬ ‫حجتح‪----------‬‬

‫‪۳۹‬ع‬

‫ترقی اقیات و زبان عربی تمدن این امر انتهاد‬

‫ایتدیار مثلاشیسی فخری معیارده باختر مشرق باشد پیش اغلب شعرا از باخزا‬

‫عرض مغرب وار خاورمشترفیست د بوب بوبیتی نظم الش بیت خورشید‬ ‫وارد رایت صابت وصدای تو بکر فتابخاور واز حد باختر و هند وشاه‬

‫| صهاحده باختر مشرق و خاور مغربستادهشداریوقولی مویید حکم لامعی‬ ‫بیت خورشید را چون بست شدازجانب خاورعلم پیداشد اندر با خز‬ ‫| بر آستین شب علم حکام خاقانی خاور مشرق باخترمغرب او لق اوزره یورر‬

‫بیت ماه چون دیجیب مغرب بردسره آفتاب از جانب خاوریزار‬

‫تیمی ریتوری‬

‫بریتانیایی‬

‫ت‬ ‫|‬ ‫سپاه سینث = تک سری وبا فارسی مدوده تفتی و اظهارها به میان آتاکی‬ ‫و عسکراکن سپاه جمعنه و افرادته دینلوراما لشکر مجوع سپاهد دینلورالفاث‬ ‫اسقاطیله سپهدای جائر در ماه ومه قاعده سی وزره سیرج کرده» را ناک‬

‫سکونیه با شبوغ ورئیس معناسنه معنای ترکیبیسی باش قلقش دکدرچونکه‬ ‫سرباشی دیویکری بدانجی قطعه تثبیت اولنده کلوراکیده رانک سکوتیله‬

‫سقمطرعکهرمدزهبویرکهی ملعثنابییهتنداامخنکندلهورکلااونلککرادفنعلیفیظلهنادینشاهسبمامشلققعموعلنداسرنبدوثادنین بکشاقهف |‬ ‫فارسی به اشیدونمش معناسنه سرکردان کی وایکی معنایه رواجه ترتیب شاعرا‬

‫بیت اچوسر=کرده بکار عشق خوبان شود دردشت غم سرح کرده‬ ‫حیران باشبوغ معناسنهاونجه بهرحال کف عربیدار فلاتغفل‬ ‫‪ ۴‬سپهبددیندی سبرداره سپهسالارسرعکر و‬

‫سپهبد سیلک کسری و فارسیه اث فنی وهابلث سکونی و یاء موحدهای قی‬

‫ودال به معنی سردار عسکرامسفخری بیت بودترل کرد ونکینه سپهبد‬ ‫وکر رستمت کوبدایام شاهی » معنای ترکیبیسی صاحب عسکردیملک اولور‬ ‫|چونکه سپه جمعی عسکر کاسبق آنفابد فرس قدیمده بمعنی صاحب سردار‬ ‫دیای فارسیدر رکده شبوعی حسیله تفسیر قلبندی اصالنده وصف ترکیبیدر‬ ‫باش طوایی معناسنه چونکه سرباش معناسنه دارداشتن لفظندن احرا با خود‬

‫| اسم فاعل محففدرامجم البلدانده مسطوردر که سپهبد طبرستان پادشاه ارینه‬ ‫مخصوص اقبد را تکی قیصمرو خاقان وفغفوروری و کسری و تبع ونجائی‬ ‫وامثالی هربراری بر ر پادشاه مملکتنث لقب مخصوصاری اولدینی =کپی‬ ‫ر‬

‫ح‬‫‪------‬م‬

‫سپهسا‬

‫‪۲۹۰‬‬

‫سپهسالار بمع‬ ‫نیکاسرردعجسنکلثرممیرردناظنامفیقطبیجتزسوپثاهنسیاساللاارردا خنیاربسوتمعمننایههاددانر |‬‫پسندیده تکه‬ ‫سرعسکر * دخی فارسی در شیوعی جسبیله ترجمه قلندی بولفظسارلی‬

‫وامثالناث فرقلری هر دولتک و هر اهل مملکت لث عرفارینه =کوره در‬ ‫از سایر قلقان زره جوشن جبه زرخ آدید رجله ‪۴‬‬

‫سپرسنل کسری وپاء فارسیه کفتی ورا به قلقان که عربیده بحنه وجته دیر ز‬

‫هعشنایسنخه ازیرراهنازااییچشمنه لثه ورنانالمات حراوکسستترارییاووالظیهنارها ایله دموکردتنا‬ ‫|‬

‫منسوح معروف قفتانکه جنلث ایامنده کرار ارکیده دخی زره وز رخ دیر رعر بیده‬ ‫در عولبوس دیرر خواجه سلمان بیت که دو پیکرزره کذارستان» شد میکنن‬

‫چاوومان باشده بودن بشقه زره یک معنای دخاکلوراول افراسیاب‬ ‫اقی با سندان بر پهلوان نامید راقی ولایت سباستیانده برناحیه اسعیدر جوشن‬

‫جیاث فنی وو اولش کوق وشین مجیه کفتی ونون به زره عرقوم معناسنها‬

‫ترکیدهد خمستعملدر استاد فرخ بیت مزکنتهای کذر کند راز جوشن‬ ‫مانند سنان کبوددرجنلثپشن سینمهمله ایله دی لغتدرجبه جلث وباء‬ ‫موحد ملک افتخاری وهاء رسمیه به معنی جوشن مذ=کورها آقا بیت‬ ‫رسیدن خوارزمیان فو ج فوج * زدا ز جبهپوشان همه داشت موج‬

‫شمشیر آکراچفعامه لسسانند‪ .‬شین اولیال کستریله مشهور در فامآ که قصاتی‬ ‫محله در معانی سیف تیغناء فوقیه ممدوده لک ‪-‬کستری وغین مجیه ایه‬

‫های ککین ونیزابلان نسته با دیرزگو مادموراولسون غیری اولسون فام که‬ ‫تفصیلی از جمله این معناسته شاعر بیت عالی را کشت ودست وتع اورتکین نشد‪:‬‬ ‫| تیری شمشیرپلا آزخون کند شمشیررا ه ق رسید وعبیده قبلی هر رده‬

‫قرقردن زیاده اسماری وارد رادیو شعوری می حومتصمر خیلدی همدانی تغ‬ ‫‪ -‬مجیدموری واوق دهوری وهرراق دموری وشها قده وری و مجلدوستر اج‬

‫و کفشکر استعمال ایلدکلری مجانی دموری معنازینه و طاغ دپه سناک سیوری‬ ‫یری وهای نسنه ناک بوکسکی وسیو ریسی و کارسطوح معنارینه و خرمننفی‬ ‫معناسنه و فروع و روشی معناسنه و برق وصاعقه معناسنه و کفشکر بیری‬

‫معناسنه دخاکلور * نیره‬ ‫ت‬ ‫حت‬ ‫ح‬ ‫‪-‬تت‬

‫‪-‬‬

‫لون ممدوده لک کسری وزای معبه اث فتی وهستاء‬ ‫‪----------------‬‬

‫===‬

‫‪۲۹۹‬‬ ‫اوت‬

‫| رسمیه به معنی مزرق ارکیده سکودیر رمزراق دی عریدر ترکیده شیوعی |‬ ‫الله تفسیرقلندی دشنه دالاکفتی واشین مجمه نث سکوفی ونواک فنی وهاء‬

‫رسمیه به خنجر مخصت وصلث اسمیدرو انواع مجارتیفی که اولقدرعریض‬ ‫اول از ابوالمعانی بیت زمزکان دشانه هتازداشت پنهادل باشد ه حال دل‬

‫| پایه متکلهای عایدارتر =کید شیوعی به تفسیر تلادی‬ ‫‪-‬‬

‫دمور آهن قلای ارزیزباقرمنشی روی توجدرهم عد‬

‫آهن به همراه ممدوده نث و هاناث فخاری ونوان ایله مطلق دمور معنا‬

‫سنه‬

‫هم دخی فخ معناسنه ده کلور» ارزیر * همزه نلثاتی و رانلث سکوفی وزی‬ ‫مجمه اث کسبری وزای ثانیه ابله معادندن قلایدر که غربیده رصاص دیرر‬ ‫هستی ‪ ۴‬میلث کسری وسین ایله معادندن باقر که عریده محاسی دیرارابوالمعافی‬ ‫بیت آکریمختت کندیاری مهرکار شود مسی سیم وزردردست بازار» روی‬

‫رانلث ضعی وواولشاماله سی و یاء نجتیه ایه اوج که عبیده صفر دیرز فام که‬ ‫ماه سزایش معنابه درازجله ری وزد ویکری دائمی قطعه نثبیت اولنده کلور‬ ‫نماد مشارقورشانه استراب کومشدار سیم التون زرد‬

‫استراب « همراه یک ضامی وستلث سکوقی وراث ضایی و یاء موحده آیه‬ ‫|قورشو که عی ایده آلث دیررفائده بوفور شون برمعدندر=کهکش ایله‬ ‫| برمعدنده حاصل اولوروزنده انتون به جیوه دن ماعدامعدنلردن کران اولور‬

‫|‬

‫غایتدهنرم اولور جمیع معادن ردن الین دروالاس که جمیع معادنلردن سختتردر‬ ‫قورشون جمله دن ترم وست آیکن صونپارمنی قورشوه قویوب الاس |‬

‫|تراش ایدرار شاعر بیت آنجه درسهای محدبوده استلاس بین « اینقدر‬

‫|سستی ناستریب میتراشد چون پنیر ‪ .‬سیم «سین ممدوده لنکستریومیم ایله‬ ‫کش که عینید ه فضد دیررفی هنلث میرزاده برنوع پیاضی بالغه ده سمی مدیرار‬

‫زره زاییه نث قتی ورالیه التو که عربیده ذهب دیرز کاهجه نشدید‬

‫ارایه ده ساعمال ایدرزا شاعر درمعنای زرقطع قطران دژ=تکه دورا‬ ‫|مان |‬ ‫محیط جذر عمحیف ضدانسئه ‪،‬دوب همنشینش معمحف =کژدم با‬ ‫ملا‬

‫آنست که نده رانیود * شاعری درلغز بدت زارع کن زیرا که زرع از جمله کاری‬

‫| بهتر است و زرعرائلان زرستثلث باق همزرست بودن بشقه زریکی معنایه‬

‫|دی کلوراول بمعنی پیریعتی قوجه فی نام پدر رستم جهانکار تنبیه اشبو‬

‫است‬

‫ی اوللیث توجیهی شوبله درکه ضد نسئه دت عمر اد نقد‬ ‫‪------‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫که معمحف تفاددر‬ ‫‪-‬‬

‫اقع شد‬

‫‪۳۶۷‬‬

‫تفدد خی حسابده در نیوز سیکسان درت که جذری یکری آیکیدار ایشته‬

‫بویکری آ کینلث قطری یدیدراش ویدیدن از مراد در نث انیسی خف‬ ‫==کژدم دزجو نکه برج عقربث حرفی زای میانه در‬ ‫معمحق را ء معامله در بوتقدیر جاده زر حا صلی‬

‫اولشی اولور فا حفط‬

‫باید دکن دریاکی کشتی رئیسی ناخدایل باد *‬ ‫دریا ارکیده دیخی شایعدر شیخ سعدی بیت بدریا در منافع دیشمارست‬ ‫اکرخواهی سلامت در کارست و کشی کافلث فنی و شین مجید ناک اسکوفی‬

‫و عفوقیه ممدوده لث کسبریله کیکه عربیده زورق وسفینه و مرکب البحاردیرار‬ ‫شمس تخری بیت چودین را تربیت فر مواد رایش « همه کفار یکسانند کشاق‬ ‫ناخدا با‬

‫نون ممدوده لث ناهی وخامچنجه نلث صامی ودال ممدوده نلث فایله‬

‫عینی‬

‫مهتر ملاحان یعنی کی رئیسی د‪ :‬کدر بولفظ مفرد درزنهار مر فهم ایله میر‬ ‫نظامی بت چوملاحان همه آمادهبودندز کشتی ناخد آزاده بودند باده یعنی رع‬ ‫و هوایاق اون معناسی دی واردرقطعه انیه اث بابت سادسی شرحنده تندی‬ ‫•‬

‫نماد آچقابلکن کشاده ادبان بغلود مورلنکرد‬

‫اکساده «کاف فارسیه تأث ضمیله آچاق و آچالش معتاسنه آسم مفعولدر‬ ‫کشادن لفظاندن بوماده لث جعبسی شعوری مرحوم کاف فارسپه ده ذکر‬

‫و ایراد ایلدی فلاتغفل ها بادبان» داللث سکونیه کی یلکی که عربیده شراع‬ ‫در حکم انوری بیت آسمان در کشتی عرم کد دانم دوکار» که شادی‬ ‫بادبانی وقت انده لاکری «معنای ر=کیبیسی به منسوب د‪ :‬کدرچونکه ان‬

‫بومقامده ادات نسبت دیوادوات مرکه ده تندی بوندن بشقه بادبان یکی‬ ‫|معنایه داخ کلوراول قفتان و پیراهن یقه سیاف استعاره طریقیه یعنی‬ ‫ساغر بعضی فرهنکلرده سرن درکی دیو تفسیر ایلدی امایآکن معناسنه |‬

‫اولسی انسبدر لنکر ر=کیده دخی شایعدر نظام اللال بیت لاکره |‬ ‫مرسات دی یکن شراع « اسکله =کلاو جزیره اظا» بودن بشقه‬ ‫درت معنایه داخ کوراول جمعنی خانقا میعنی تکیه نازی جمعنی وقاروتمکین ثالث یعنی‬

‫امکار و محیل و صاحب خدعه رابع معنی قلندر خانه و مکان رندان‬ ‫مجلا یقین اوله هاشونزدیث سلطانرا سلاطینه عد‬

‫متو» قرق آشتی قطعه تثبیت سادسنده کلان شدن لفظاندن نهی|||‬

‫حاضردراولنده کی میم مفتوحه ادات نهیدر کاسبق فی الادوات البسیطة‬ ‫تحت تغ‬

‫‪۲۹۹‬‬

‫ح‪-------------‬گی‪-‬ساعتصاصیت انساحت است‪.‬‬

‫است‪.‬‬

‫=====‬

‫رباعیه به معنی مزراق ارکیده سکودیر از مزراق دی عربیدر ارکید‬ ‫الله تفسیرقلندی دشنه دالاکفتی واشین مجمه یک سکوفی ونوناک فنی وهاما‬ ‫ه‬

‫ترکیه به خنجر مخصت وصلث اسمیدروبرنوع خنجر تیغیی که اولقدرعریض‬ ‫اول از ابوالمعانی بیت زمزکان دشنه هنازدشتبانه دل باشد ه حال دل‬

‫|‬

‫مجباره مشکلی * حاجی عبیدارتر =کیده شیوعی ایله تفسیر قلند‬

‫ویی‬

‫سیدمور آهن قلای ارزیزباقرمش روی توجدرهم اد‬ ‫آهن همزه ممدوده اث و هانک فیلری وتون آیه مطلق دمور معتا سته‬ ‫هم دخیقخ معناسنه ده کلور» ارزیر * همزه ناکافی و رانلث سکوفی وزی‬

‫همجهت کسبری وزای ثانیه به معادندن قلایدر که غربیده رصاص دیرر‬ ‫مس یک کسری وسین به معادندان باقر که عریده اتحاس دیرارابوالمعافی‬

‫بیت آکریختت کندیاری مهرکار شود مس سیم و زردردست بازار‬

‫* رویا‬

‫رانلث عمی وواولشاماله سی و یاء تحتیه ایله اوج که عبیده صفر دیرز فام که‬

‫مهسبزیش معنابه درازجاه ری وزد ویکری دبی قطعه نثبیت ولند کلور‬ ‫تعدادی اشارقود شانه استراب کومشد رسم التون زرد‬ ‫‪ ۱‬سهراب ‪ ۴‬هممرزه نلث صامی وسپنلث سکونی وراللث صی و یاء موحده ایله‬ ‫قورشویکه عربیده آث دیر رفائده بوفور شون بر معدندر=کند کشی ایله‬

‫بر معدنده حاصل اولوروزنده انتون لیله جیوه دن ماعدامعدنلردن کران اولور‬

‫| غاتدهنرم اولور جمیع معادن ردن الین دروالاس که جیع معادنلردن سختتردر‬

‫| فون شونجله دنازم وست آیکن صوپارم‪ :‬قورشوه قویوب الاس |‬ ‫تراش ایدرلر شاعر بیت آغچه درسهای محدبوده است‬

‫باسی بین ‪ ۴‬اینقدر‬

‫سستی از استراب میتراشد چون پنیر ‪ .‬سیم « سین ممدوده لنکستریومیم ایله‬ ‫کش که عریده فضه دیررفرهنلی میرزاده برنوع بیاض بالغه ده سیم دیرر‬ ‫زرد زایمجیه نث قتی ورالیله التو که عربیده ذهب دیرز که به تشدید‬

‫| | را ایله ده استعمال اندرلرشاعری در معمای زرقطعه قطران داژه =تکه دورا‬ ‫| محیط و جذرنیخیف ضدانسئه بود» همنشینش معمحف = کژدم به نام‬

‫آنست که بنده رانبود و شاعی درلغز بدت زارع کن زیرا که زرع از جمله کاری‬ ‫بهتر است و زرعراثلثان زرستثلث باق همزرست ‪ .‬بوندن بشغه زریک معنا به‬

‫|دی کلوراول یعنی پیریعتی قوجاه نفی نام پدر رستم جهاککارتنبیه اشبو‬ ‫معمای اولث توجیهی شویه درکه ضد نسئه دت حراد نقد که معمحف‬

‫تفددر‬

‫‪۳۶۷‬‬

‫نفدد خی حسابده در یوز سیکسان درت که جذری یکری آیکیدار ایشته‬ ‫ویکری ایکینلث قطری یدیدراش ویدیدن «زه عبری اد درایالث انیسی یخف‬

‫==کژدم دزجو نکه برج عقربث حرف زای میانه در‬ ‫مخفی راعماله داریوتقدیر جاده زرحاصل اولش اولورفا حفط‬ ‫باید دکن دریاکی کشتی رئیسی ناخدایل باد *‬ ‫دریا و ترکیده دای شایعدر شیخ سعدی بیت بدریا در منافع بی شمارست‬ ‫اکرخواهی سلامت در کارست به کشی کافلث فنی و شین مجید ناک اسکوفی‬

‫و فوقیها ممدوده لث کسبریله کیکه عربیده زورق وسفینه و مرکب البحاردیرار‬ ‫شمس تخری بیت چودین را تربیت فر مواد رایش همه کفار یکسانند کشاق‬ ‫ناخدا با‬

‫نون ممدوده لث ناهی وخامجیه نث ضی ودال ممد وده نلث فضیله‬

‫عینی‬

‫مهتر ملاحان یعنی کی رئیسی د‪ :‬کدر بولفظ مفرد درزنهار مرکب فهم ایله میر‬ ‫نظامی بت چوملاحان همه آمادهبوددندز کشیق ناخد آزاده ودنداباد؛ یعی را ع‬

‫وهوابق اون معناسی دخی واردرقطعه انیه اث بابت سادسی شرحنده تندی‬ ‫مجلا آجق لکن کشآده ادبان بغلود مورلنکرد‬ ‫کساده * کافی فارسیه نلث ضمیله آچق و آچلمش معناسنه اسم مفعولدر‬ ‫کشادن لفظاندن بوماده لث جعبسی شعوری مرحوم کاف فارسپه ده ذکر‬

‫و ایرادایلدی فلاتغفله بادبان» داللث سکونیه کی یلکی کهعرابیده شراع‬ ‫در حکیم انوری بیت آسمان در کشتی کرم کد دانم دوکار» که شادی‬ ‫بادبانی وقت انده لکریمعنای ر=کیبیسی به منسوب د‪ :‬کدرچونکه ان‬ ‫بومقامده ادات نسبت دیو ادوات مرکه ده تندی بوندن بشقه بادبان ایکی‬

‫معنایه دینی کلوراول قفتان و پیراهن یقه سیاف استعاره طریقیه معنی‬ ‫ساغر بعضی فرهنکلرده سیرن درکی دیو تفسیریلدی مایلکن معناسنه |‬ ‫| ولسی انسبدار لشکر تر= تکیده دخی شایعدر نظام اللال بیت لاکره‬ ‫رسات دی یکن شراع و اسکله = کلاوجزیره اظا» بودن بشقه‬ ‫درت معنایه داخا کاوراول جمعنی خانقا میعنی تکیه نانی معنی وقاروکین ثالث معنی‬ ‫امکار و محیل و صاحب خدعه رابع معنی قلندر خانه و مکان رندان‬

‫به یقین آوله مشونزدیث سلطانزاسلاطینه ع‬ ‫==‬

‫‪۲ fi A‬‬

‫میرنظیی بیت مشون اینقدر رجوروغداره نماند آنچنین کرم بازارها نزدیک‬ ‫نویاث فنی وزای مجیه اث سکونی ودال مدوده لک کسری و کفایه یقین که‬ ‫عبیده قریب معناسنه اصل نزد قرب معناسانه آخر ده کی یاء تحتیه‬ ‫نسبت بهوندرکاف الحاقیه زدیک دیوار باریک و انیک کی وقرب معناسنه ده‬

‫| کوربوالعق بیت بازدیک و بای عاشقان بسته کرفته جای زدیک و‬ ‫اغبار سلطانرا با آخرنده =کی لفظ را ادات مفعولدر کاسبق‬ ‫فی الادوات الرکبه فاما که سلاطینه دیوناظم تحریرله تفسیری حیر نفیده‬

‫و هایده واقع اولان تکره عاوی مفید اولادیخته مبنی اوله فتأمل‬ ‫نماد آور اقدن کوربین ازدوارد آخی آق دیالث بنکر د‪:‬‬ ‫بیین «قرق بشنی قطعه نث بیت تا سعنده کلان دیدن لفظاندن امر حاضردر‬ ‫مستقبلاینده اوالقا مهرجوع اولنه اولنده کیبایعودحده صله در کاسبق فی الادوات‬

‫البسیطه صائب تبریزی بیت جلوه مستانه آن سرو قامت رابین چش‬ ‫کشاموجه دریای رجت را بیان مازجمعنی من کاسبقف الادوات الرکبه دوز‬

‫اوزاق دیویکری رنجی قطعه یک بیت را بعنده کدی « بتکر اون دردنجی‬ ‫قطعه الث بیت سادسند مکان کردن لفظاندن اعری دراولنده کی باصله در‬

‫ملا از خویش آکاه باشد آنکه کرد این قطعه را زیر ‪:‬‬ ‫زاد جمعیق من کاسبقق الادوات * خویشی کدو دیواوتوز نجی قطعه نث‬

‫بیت را بعند کلور آکاه همزهناث مدیه خبیرد و یکری باشنی قطعه نث‬

‫بیت خامسنده کلور باشد اوله دیوقطعه ثانیه نلث بیت سادسنده کدی‬ ‫آنکه «او کمدیویکرمی طفوزنجی قطعه‬

‫نلث بدت اولند ‪ .‬کلوزه == کرد‬

‫ایندی دیوابیکریید نجی قطعه نثبت نامنده کلورا این قطعه قطعه را بعه لث‬

‫عنواننده کدی را «ادات مفعولدرازیره همزه ناث فنی وزای مجیه ناک‬ ‫سکونی و یاء موحده‬

‫اث فنی ورا به حفظ ایالث معناسنه حکیم خاقانی بیت‬

‫روزی هسزار بار خوانم =کتاب صبری چشم نیست لاجرم از رنمبشود‬ ‫حاصل معین کندودن کاه و خبیر اولور اول کنه که وقطعه ی حفظ ایلیه‬ ‫پدر بابایسترفرزند اوغاتلدرهم انامادر مجلا‬

‫پدر» معروف با او آه عربیده بادیرلر حضرت آدمه دیپدرو ابواب و آنه‬ ‫حافط بیت پدرم روضه رضوان دو کندم بفروخت» ناخالف باشیمآکری‬ ‫دایران‬

‫من جوینفروشیم » پسر» پاء فارسیه نث حککستریله اوغل معناسانه‬ ‫فرزند‬

‫‪۲۹۹‬‬

‫| فرزند فتحه بمعنی ولداکرچه ذکروانثابه شاملدر اکن ذ=کرده‬ ‫استعمالی غالبدر * هادر ‪ ۴‬جمعی والده وام شیخ سعدی بدت پشت‬ ‫دونای فلث راست شاید از خرید تاچو و فرزندزاد ما در ایام را‬ ‫ملا فرنداشدرا را درداد رو شمشیره درخواهرد‬

‫رادر با موحده تاکسیریه حقیقه قراداش معناسانه هاتاق در لیلی و مجنون‬ ‫بیت صد باربود سلناهموافق «بهترز را درمنافق دادریمعنی برادرایضاحطبریت‬ ‫مولانابیت خ خواهی ‪-‬کردیرماگرما‬

‫که بدین میداردی دادرترا بعصزی‬

‫نسخه ده یار مشفق و محب صادق معناستنه مرویدر و خواهر» خاء‬

‫مجاهناک بین القاع و آکسبز اهاله سی و واو و بعده الفه یعنی همشیره عربیده‬ ‫اخت دایرلری همنشیره درخی فارسیدر تر=کیده شیوعیله تفسیر قلندی‬

‫به دنیا اولدی بیولن بابا نبیره اوغللث اوغلو و‬

‫با اول کستری ویا تحتیهمدوده اث فخیاه معنی جدیعی بیولت آبا=که‬ ‫ترکیده داده دخی دیرزا نبیره نواثقی و با موحده لث کسبری و رانکفشی‬ ‫|وه‪-‬اء رسمیه ایله اوغل اوغلوتر=کیده طورن عربیده سبط و حفید دیرلر‬

‫حکیم فردوسی بیت نبیره که چشم اوردی یا هیزابلایی باشد و یا‬ ‫‪.‬‬

‫* انبیسه هم قزاوغلودر برادرزاده در فدرامد‬

‫بیسه نوث فنی وبا ممدوده لنکستری وسپنلث فنی وهاعرامیه آیه قزولادی |‬ ‫| حاصلی اوغل اولادی نبیره قراولادینبیسه ه افدر‪ ،‬همزه کافی وفانک سکونی‬ ‫ودالاث شنی ورا ابله جمعیتی برادرزاده بعضی فرهنکلرده یعنی همشیره زاده دیو‬ ‫کت سمباتاوشی افدر‬

‫مسطوردرایوشعیب بیت سلسله جعدی بنفشه عارضی‬ ‫«دیشی در ماده عورت زن دینور طول عورته کال‬ ‫ویروزجد‬ ‫عاده «میم ممدوده لث ودالاث فخاری وهاء رسمیه ایله معیانی هرنه لث اولورسه‬

‫مقابلی رفظیدردال هشداده به عی ایده اصل معناسنه‪ .‬زن» زایممجه کشتی‬ ‫دوروینن ایملهزعاوررعتک=‪-‬عرکبریمدرهدامسرتأةادکیررلرز منقابکلیسمیراکدنلیفدظمیندخزورشدااعررکبشیتت‬ ‫ارزن « همد خیزدن لفظاندن صیغه امر و وصف تر =کاک بی دخی‬ ‫اولور به ح=کالم‬

‫کاف فارسیه نث و لاماث فخاری و میم ایله طول عورت‬

‫|معناسند شمس فخری بیت دشمن در کهتر باشد بچه دانم یتیم وزن =کال‬ ‫داراولدی شوی و شوهریعتی زوج ارکلث د‪ :‬کدر ارد‬

‫با‬

‫م‬

‫|شوی و شین مجیه لث ضمی و واو مجهول و یا تحتیه ایلهجمعی زوج یعنی عورتالث‬

‫‪-‬‬

‫اری وو ومعروف ایله شستن لفظاندن امرووصف ترکیبی دخی اولورجامه شوی‬

‫‪-‬‬

‫| کای شوهردشیر ممجه اث فنی وواولنسکوفی وها نلث فنی ورالیله یعنی زوج‬

‫|مذکوراستا دلیلی بیت زن دنیا مجوز حیله اندیش کندهریج روزی شوهر‬ ‫|خویش با نر» نوبلث فنی ورا ایله ارکاث معناسنه هراه ناک اولورسه بودن بشقه‬

‫بش معنایه دخی کلور اول یعنی آلت رجل کیرکیناف بمعنی زشت و بع‬ ‫|نالث نام پدر سسام = که نرم و رییسان دیخی دیرلر رابع یعنی موج‪-‬ته اب‬

‫خامسی اغاج اورته سنده اولان شناخاریومعنا رده آخرنده ها رسمیه‬ ‫م‬

‫ایله زهوشانده ای هنرهادخی دیر ارتکم فرق برنجی قطعه نثبیت ثالثنده کلور‬ ‫ملا دو کون سوراوبون بازی ضیافت اولدی مهمانی مجلا‬

‫ار‬

‫سور سینممدوده لث ضامی ورالیله دو کون معناسنه خواجه سلمان بیت حبذا‬

‫سوری وستروریکه کردارتکری «خاله زهرهبود برای ازان عالم سوره همدخی‬ ‫ایام سرور و هنکام حبورده اولان ضیافت معناسنه و قلعه سوری معناسنه ده‬ ‫کلور بازی با موحده ممدوده کشتی و زایممجه ممدوده لک کسبریله جمعنی‬

‫(‬

‫لعاب یعنی اویون ابوالعافی بیت طفلی چوکند مجان عاشق بازی» باید که کند‬ ‫عاشق اوسر بازی با بعضی نسخده جانبساز معناسانه ده =کلور‬

‫ره‬

‫مهمانی » آخریدهیاء مصدریه ایله بمعنی ضیافت و قونقلق ابوالمعانی بیت‬

‫خیال آن برای کاشانه دار آکرآید کنم باخون دل تخت جکرترتیب مه آقا‬ ‫چونکه گمان مسافرادیو قرق سکزی قطعه نث بیت اولنده =کلور‬ ‫|م‬

‫‪:‬‬

‫ملا‬

‫سونماث شادمانی با =کره دو شیره فازدختر و‬

‫|شادمانی و داللث سکونی و ضرورت وزنده کسری و آخریده یا مصدریه به عقی‬ ‫| فریح و سرورچواینکه با تحتیه سازشادمان فرحنالمعناسنه ابوالمعافی ییت‬

‫| یکنفس بالطف جابارانک شتم شادمان درهمه عری ندانستم که چون شادی‬ ‫شود دو شیره‬

‫دال م